Uj Nemzedék, 1929. november (11. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-01 / 249. szám

Halotti ének Szép és illő dolog fáklyákat gyoj- tani kripták mélyén, temetők kapujá­ban és katafalkok lépcsőinél. Alijuk körül, testvéreim, magyarok a mi külön katafalkunkat most. hogy ismét elküzelgett a halottakról való megemlékezés napja. Hatalmas, ko­mor, égig érő és négy égtájra ráfekvo ez a ravatal, amelynek koporsójában annyi elköltözött testvérünk, bará­tunk és kenyeres pajtásunk emlékével együtt ott pihennek a régi boldog Ma­gyarország reményei, ott hervadnak naponkint elhulló értékeink és fekete drapériáiban olyan bizonytalanul bú­jik meg a jövő. Ki ne emlékezne arra, hogy ennek a katafalknak egyik lába a Dohérdo szikláin nyugszik, a másik a nagy, szarmata síkság mocsaraiban, a harmadik Verdun beszédes romjaira támaszkodik és a negyedik Erdély fájdalmas bércei közé süpped belel Mi minden van, testvéreink, ezen a rava­talon! Mennyi álmunk, mennyi re­ménységünk koszorúja, mennyi szen­vedés és mennyi csalódás sebe, mennyi bős hiába ömlött vére és mennyi por­ladó csont, amelyeket keletről, nyugat­ról, északról és délről kavar föl és sö­pör az idők szele, a mi külön magyar temetőnkbe, amely csaknem egyenlő egész Európával s amelynek zord sir- ásója Európa volt. Állj meg magyar testvérem, gyújtsd meg szivednek megmaradt lángjait, rakd rá őket a katafalk lépcsőire s a fájdalomtól ösz- szeszorult torkodon zúgjon fel a ha­lotti ének, az ezeréves, bus, örök és végzetes magyar Libera: Szabadit« meg minket Urunk Istenünk a ha­láltól! Tudsz ínég hinni a katafalk lábai­nál? A feltámadó emlékek nem rohan­nak-e meg úgy, hogy keserű lemondás kerítse hatalmába szivedet s nem ér-, zed-e a levegőben a temetők fojtogató levegőjét? Évek óta őrződ ezt a kata- falkot, amelynek lépcsőin évenként megállsz s drapériái között keresed, kutatod a feltámadás fénysugarát. EL jön-e vájjon? Kád köszönt-e vagy várni kell, várni kell ismét, ki tudja med­dig, időtlen-időkig? A szivedből kiszű­rődő ének az örökké tartó haláltól való félelemtől reszket meg s te a múlt felenodiumaiba, összetört nemzeted ösz- szetört címerébe kapaszkodva, megté­pett zászlód, selymét simogatva, száz­ezer és százezer hősi halott csontjain térdepelve, világra szóló győzelmek tö­megsírjainak nevét imádkozva akarót! elbessegtetni a ravatal körül a halál, a pusztulás, a vigasztalan enyészet és a feltámadás nélküli letargia fekete árnyait. Azt hitted, hogy az idő iflu- lása sebeket gyógyít, azt hitted, hogy a legkonokabb szivek is megértik köl­tőd szavát, amely a hiába kiontott vérről, könnyekről és keservben meg­szakadt szivekről énekelt. És most a legújabb halotti megemlékezés napján ismét uj rémektől kell félned, attól kell tartanod, hogy Európa sirrablói megjelennek nyomorúságod éjszakáin ás tört szivedből ellopják azt is, ami megmaradt ezüstnek, aranynak, nem­zeti fájdalmad koporsóiból kiszedik az emlékezés aranyszögeit és lehúzzák kedveseidnek, hősi halottaidnak csont­járól, a koporsószemfödőt is. Imádkozz testvérem, sikolt,son szivedben a ha­lotti ének, mert a csodák Istenére van szükség, hogy meghallja a Liberót, amely szabadulást könyörög a fojto­gató. az örök nyomorúságot igéTŐ ha­láltól. Emlékezz testvérem, gondolj annyi magyar álmod, törekvésed, jószándé­kod, elvetélt akarásod és csonka tes­ted ravatalánál borzalommal a halálra. De azért nem szabad örök csüggedés- nek adni a fejedet. A hősi magyar po­gány temetők kopjafáira keresztet vé­sett az Isten és az ősi rovás ázsiai letargiáját, a nagy semmibe való te­hetetlen elmerülés igéit a föltámadás jelével váltotta fel. Gyászkórusok éne­kében, halottakat sirató orgonák hu- gésában, könnyes szőnyeget szövő töm­ÍA vezércikk folytatása a 2-ik oldalon.) A csehek fogua-fqrtotéhk és a sorozóbizottság elé vittek egy magyar átlanwolgárt, a Máv. irodasegédtiszt/ét Felakasztották ma reggel a felvidéki haramiát Megfojthatták az ismeretlen nőt és utána megégették a holttestét a Hűvösvölgyben Rendőrkordon zárta körül ma délelőtt a hűvös­völgyi Vadaskertet, hogy ftávoltartsák a kiván­csiak nagy tömegét A déli rendőri vizsgálat eredménye A hűvösvölgyi Balázs vendéglőtől ka­nyargó erdei ut vezet fel a Vadaskert 371 magaslati pontjához, ahol tegnap két hűvösvölgyi lakos borzalmasan össze­égett női holttestre bukkant. Levelüktől megkopasztott fák aljában, kis erdőt.isz- tás közelében, félig ruhátlanul hevert a halott nő, ahogy ma reggel a lapok je­lentették. A holttest körül, mint munkatársunk ma délelőtt a helyszínéről jelenti, meg- szenesedett, elhamvadt fagallyak feküd­tek és mintegy busz lépésnyire tőle a pázsit körülbelül ötven-hatvan lépés kör­zetben kiégett. A nő testét másod- és harmadfokú égési sebek borították. A háta, lábszárai és testének több pontja csontig égett és az arcot is szinte felis- merhetetlenné teszik a borzalmas kin- halál nyomai. A holttest megtalálási helyétől kes­keny, kiégett sáv vezet az elhamvadt pázsitos területig, amiből az eddigi nyo­mozás két következtetést vonhat le: A szerencsétlen nő vagy önmaga von­szolta elégett testét az alája rakott máglyáról, vagy vagy másik személy hurcolta arrébb. A rendőrség azonban inkább az utóbbi feltevés mellett van. A rendőrorvos meg- állapitása szerint a halott nő huszonöt- harminc éves lehetett, ápolt teste és kezei után Ítélve jobb sorsban élt nőre követ­keztet. Vörösesbarna haját kontyba tűzve viselte és ez a ma meglehetősen ritka hajviselet bizonyos fokig megkönnyíti majd a nyomozás munkáját. Az első rendőri nyomozás alkalmával a detektívek átkutatták a környéket és a színhelyen egy gyufaskatulyát talál tak, amelyben mindössze tizennegy- tizenöt szál használatlan gyufa volt, mig a lepörkölt pázsit szegélyén egéSz halom elgyujtott gyufaszál hevert. Egy másfél literes ásványvizes üvegre is rábukkan­tak. amely ugyan teljesen üres volt, a szag után ítélve azonban petróleumot tartalmazhatott. Ezeken a leleteken kívül elhamvadt szövetdarabokat, megpörkölt harisnyatartót és egy kulcskarikát talál­tak. amelyen egy ajtókulcs és egy szék­ién ykulcs volt. A nyomozás első stádiumában két fel tevés alakult ki. Vagy öngyilkosság történt, vagy pedig a legbrutálisabb, a íegbor­— Az Uj Nemzedék tudósítójától ­zalmasabb gyilkossággal állunk szemben, amilyenhez hasonlót a talmi gyilkossá­gon kiviil a bűnügyi krónika talán nem is ismer. A holttest helyzete nem ad biztos út­mutatást ennek a kérdésnek eldöntésére, ezt csak a későbbi vizsgálat, derítheti ki. Amennyiben a gyilkosság teóriája bizo­I ' nyúl valószínűnek, akkor a rendőrség az eddigi adatok alapján Így rclíonstruálja a történtekéi: A gyilkos az elhagyott helyre csalta a nőt. valami méreggel elkábitotta és vagy élve, vagy már a halál beállta után máglyára rakta s az ásványvizes üvegben lévő petróleum segítségével meggyujtotta a holttestet. Négy-öt napja heverhetett a holttest a Hűvösvölgyben Az esetleges öngyilkosság olyképpen játszódhatott le, hogy a nő sajátmaga öntötte le ruháját petróleummal és az­után meggyujtotta. A kínos tiizhalál kö­zelségében, a szörnyű fájdalom percei­ben a nő őrjöngve vonszolhatta magát távolabb a máglyától, téphette önkívü­leti állapotban le magáról ruháit, hogy az égő szövettől szabaduljon és igy jutott hemperegve távolabb a leperzselt pá­zsittól. A gyilkosság, vágj' öngyilkosság idő­pontja körülbelül négy-öt nappal előbbre tehető. A holttest a mindinkább erősödő hideg­ben konzerválódott és még nem indult oszlásnak. Emellett b'izonyit az a körül­mény is, hogy a vasárnapi és azt követő esőtől a talaj átázott és a fii nem gyul­ladhatott meg könnyen, még ha petró­leummal öntötték is le. A holttestet egyébként már majdnem elborították a fáról lehulló falevelek s ez is bizonyí­ték amellett, hogy napok óta hever az elhagyott helyen. A nyomozás nagy erővel indult meg és a budapesti rendőrségen kívül a pesthi- degkuti (Rendőrséget is bevonták a nyo­mozásba. Detektívek és rendőrök járják be a környékbeli falvakat, hogy megálla- pitsák, nem nem tiint-e el valaki az utóbbi na­pokban^ mert a nő ruhafoszlányalbófc arra követ­keztetnek, hogy valószínűség szerint vi­déki nő az áldozat. A rendőrség egyébkéut a mai n^pon a következő hivatalos jelentést .adta *ki a hűvösvölgyi rejtélyes holttest ügyé­ben: A hűvösvölgyi vadaskertben talált megégett női holttest kilétének meg»« állapítása céljából kéri a főkapitány* súg, hogy akik három-négy nappal ess* előtt egy húsz—harminc év körüli, 163 centiméter magas, vörösesbarna, konytyba tűzött hajú, drapp kabátos nőt láttak, kezében esetleg kristályvize« üveggel sétálni a hűvösvölgyi vadas- kert környékén, vagy akinél esetleg petróleumot vásárolt, azok jelentkezne« nek a főkapitányság bűnügyi osztá­lyán. Érdekes körülmény, hogy a kihallga­tott erdőcsőszök és mezőőrök, akik a hű­vösvölgyi vadaskert környékén laknak és teljesítenek szolgálatot. nem vették észre a máglya fűzét. A holttestet már a tegnapi napon be­szállították a törvényszéki orvostani in­tézetbe, ahol ma felboncolják. A bon­colás eredményétől a. nyomozás vezetői sok olyan adatot várnak, amely meg- könnyűi a vadaskerti rejtély feltárását. Ma délelőtt negyed tizenegy órakor Vogel József rendőrkapitány vezetésé­vel újabb rendőri bizottság szállott ki a helyszínen. A rendőrségen ma intézkedtek, hogy a hivatalos rendőri fényképész menjen ki a Szvetenay-uteai halottasházba. A fény­képész a holttestről egész sereg fénykép­felvételt fog csinálni, főleg a. fejről, úgy hogy a fényképek minden oldalról nézve feltüntetik a halott asszony arcát. Éjie­ket a fényképeket a rendőrség nagy mennyiségben fogja sokszoro6Íttatui és terjeszteni. Meg fogják küldeni az ösz- szes budapesti és vidéki kerületi kupi­A;í feji .. m (UMuUll ári l|f ■■■ Mü ■■ mhm — hl «MM* ké.a 3 port 3« fillér, H Eg ijj £§» §|f! J§W wUl i ▼„ H»..é4~, »*• ■•ty .távra 9 M>I< HR H H? _____ __ "*• _____ Sit **** « — Tvl.» A«t 137-47, A«t 130-áfc SH~= II ■xzxszzz ur.-Hi,é.té..k-n. mr iilrilMTT1MI wßß&i-W MaSSMBl^HK *- o-'*«*»*—»«™ i. .... ii.éi.„. éij.«.n. WS H h *-«é**.**■> XL évfolyam 249. (2984.) szám 9 Péntek 9 Budapest, 1929 november 1• 4 , J y XO ÄJLÄex»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék