Uj Nemzedék, 1943. február (25. évfolyam, 25-47. szám)

1943-02-01 / 25. szám

Laval hozzájárult a Frank-Gárda megalakításához ——W—■ — ^IBHBWiWWW—WP—ii hm ihm Az Uj Nemzedék közli az uj dohányárakat és sörárakat HARCOK « VORONYEZSTŐL NYUGATRA m TOVÁBB TOMBOL A SZTÁLINGRÁDI CSATA Berlin, február I. A Nemzetközi Sajtó Tudósitó jelenti: Német illetékes katonai Kelyen a sztálingrádi harcokkal kapcsolatban hangsúlyozták, hogy a várostól északra fekvő gyár­negyedben a rémet arcvonalsra- kasz.t már csak egy .hí!) méter széles aknamező választja »•! az ellenségtől. A Vörös Október gyárépületeitől délnyugatra el; terülő fujmrt klserr.dállásokhól a német csapatok megfigyelték, bogy a szovjet katonai parancs­nokság a polgári lakosságot fegy­verre! kényszeriteite az nknazár eltávolítására. A szovjeikaíonák K/.uronyos fegyverrel kényszeri- tették a búvóhelyeikről előránga­tott szovjet polgárokat és nőket, hogy rálépjenek az aknamezőkre és eközben legnagyobb zész.ük természetesen levegőbe repüli. Berlini katonai hely’ közlése szerint a szovjetkötelékek újabb támadást intéztek Sparíakovka sztálingrádi előváros ellen, külö­elsáncoit német védők arcvonal-1 keseredetten védekeztek és az szakasza ellen. Az ellenség túl-1 ellenségnek több mint, négyszáz nyomó számbeli fölényben haj tóttá végre támadását, de a kö­zelharcban a német lövészek el­katonáját megsemmisítették. Ez­zel a védekezéssel sikerült a tá­madást megakadályozni. Német katonai nyilatkozat a Kubán- és Don-mentl harcokról • ■ ' ' if Berlin, február, t, A Nemzetközi Sajtó Tudósitó jelenti: Illetékes katonai helyről származó értesülések szerint a szovjet köt elékel; január 30-án eredménytelenül kísérelték meg a Kubán és a Don alsó folyása közötti vidéken elterülő német vonalak áttörését és a német csapatok tervszerű badmozdula- tainak megakadályozását. A Ma- nyics folyótól délre fekvő terü­leten az ellenség támadásait a német csapatok mindenütt ered­ményesen visszaverték és helyen­ként . eredményes elleniámadáse- nösen az oítani traktormüvekben i kát hajtottak végre, súlyos vesz­teségeket okozva az ellenségnek úgy ember-, mint hadianyagban. Egy német páncéloshadosztály ezekben- a harcokban megsemmi­sített egy nagyobb ellenséges harciköteléket és több mint ezer hadifoglyot ejtett. A Donyec torkolata és Voro- nyezs között a szovjet kötelékek az arcvonal különböző szaka­szain uiabh erősítések uarcba- vetésével folytatták támadásai­kat, amelyeket részint sikerült ellentámadásokkal meghiúsítani, Yeronvezstő! nyugatra azonban még elkeseredett harcok vannak folyamaiban. Legújabb részletek Sztálingrádról Berlin, február 1. A Nemzetközi Sajtó Tudósito jelenti: A Berlinbe érkezett je­lentések,. szerint a sztálingrádi védők maradványai ellen intézett ismételt szovjet töir.egtámadások alkalmával a szovjetkötelékek- nck sikerült a német vonalakat továbbra is felszaggatni. A német és szövetséges katonák, akik már csak igen csekély hadianyag fe­lett rendelkeznek, képtelenek voltak ezt az újabb szovjetsikert megakadályozni. A szovjet tü­zérség a német vonalak elé vo­nult fel és megsemmisítő tüzér­ségi tüzet zúdított rájuk. Ezt kö­vette a szovjet gyalogság és; pán­célos haderő törnegtámadása, amely lehetővé tette a német védelmi rendszerbe való be­törést. Szociális intézményeink felállitásában,' fejlődésében és tökéletességé­ben él a magyar jövő. A sokszor; már bántó, nagyhanggal sürge­tett és — pillanatig sem akár-' jók tagadni! — a szükséges szociális átalakulást nem hang­satok, hanem intézmények,fop~ ják megteremteni. Minél keve­sebbszer fogjuk kimondani 3 szavakat: „szociális, szocialjz- utolsó lőszerüket is felhasználták,| mus‘.‘, ám minél több cseleke- szurony rohamra mentek át. A | delünk és alkotásunk dicseket}, marsai Iá előléptetett P a u 1 u sietik ezzel a jelzővel, annál va- személyes vezetése alatt a r«™-$lószinübb, hogy korszerűségből, városban megmaradt nemet kato-fc^^ céltudatosságból és Älcln, Äwskrolv., blnuukl "?k- Megírt oru hét,ink ne- hősies ellenállásukat a támadó^^ariy terveattt s koztuk maf szovjetköt elekekkel szemben. ? egy-két meg is valósult in-" A város északi részén a „imctl^enyitete. Intézményeknc^ védők áx egykori hatalmas trak-|r^ety^krol pádig kévés yS*K torgyár területére szorultak össze. | esett, tán éppen a viegvala- A XI. hadtest vezérőrnaggyá ki-tudós javára. Az egyik a ne- nevezett parancsnokának vezetése; gyedmiíliós költséggel felállt- melleít a német kötelékek na- Ztanrió Fővárosi Egészségvizsgálá gyob harci csoportot képemek Intézet. Ennek az intézetnek a ez a körülmény lehetővé tette.gn^jködése évente 50.000*- p?n- bogy úgy január 30-án, mintB^he- foff kerülni és 17.000 mun- 31-cn eredményesen ywjenek^ egészségére fog vigyázni. v,3SM iobb tMnadas‘ • Tehát nem is egészen 3 pengőbe Ikerül fejenként a fővárosnak, hogy vigyáz az üzemek mUnká­I Iá rum\ nj német tábornagy Berlin, február 1. sainak egészségére, örülünk an-* nak is, hogy a pestkörnyéki gyárakban egyre-másra á Ilii jak fel a bölcsődéket, a napközi ott­honokat abból a célból, hogy az Február második leiében nyitják meg az országgyűlés uj ciklusát Illetékes tájékoztató a magyar katonai helyzetről — Megélénkült a belpolitikai élet — 26 uj felsőházi tagot nevez ki a Kormányzó >litikai élet erősep ké- pártban Kállay Miidós miriisz- részletességgel tájékoztassák a sok, amelyeket a Don me A belpolitikai élet erősen k «(fcülÖdik az országgyűlés uj évadjára. A törvényhozók soro­zatos megbeszéléseket tartanak az időszerű kérdésekről. Múlt hét szombatján fejeződött be a MÉP képviselők lillafüredi hete, ame­lyen a külpolitikai ’problémákat vitatták meg. Az időszerű, kér­dések között természetesen a bel­politikai életet is elsősorban a fradihélyzei érdekli. A. kormány­pártban Kállay Miidós minisz­ter elnök éss Nagy Vilmos honvé­delmi miniszter személyesen ad­tak felvlágositást a magyar csa­patok arcvcnalán vivőit súlyos harcokról. Illetékes katonai he­lyen egyébként' állandóan tájé­koztatják a törvényhozókat a harcok állásáról. Illetékes hélyen az az álláspont, hogy a magyar honvédség kemény 1 küzdelmeiről a lehető legteljesebb A Nemzetközi Sajtó Tudósitó jelenti: Hitler Adolf, a német hadsereg 1 Üzemben dolgozó anyák maguk, legfelsőbb parancsnoka. KleiStÍkal ehessek csecsemődet es és v. Weich* báró vezérezre-|gyermekeikéi es ezekben .,a2 deseke.t, továbbá Busch had-1üzemi bölcsődékben és óvódák- seregparanesnokot tábornagyokká!bari“ szakszerű felügyelet met- nevezte ki, Kleist és v. Weichsjlett egészségesen, okosan és ol- vezérezredesek eddig egy-egy I csőn, de tán egyik-másik helyen Miután a védelmi vonal déli I hadseregcsoport vezetését látták 8 ingyen is, táplálhatják kicsi- részén álló német csapatok az I el. q nyeiket, vitázhatnak rájuk: anyák maradhatnak. A gyer­mek nem kerül sem tudatlan, sem lelkiismeretlen, csak a pénzt elfogadó, de a kötelessé­geket nem teljesítő kezekbe; ott marad az anyja szeme előtt és a munka öröme összehangolódik az anyai örömmel. Nem hangzatokra, hanem ezekre az intézményekre van szükség! ... Ezek az igazán szociális tények, ezek jelente­nek nemzetépitő erős és —• szebb jövendőt. Jelentik ja munkásság és az intelligencia egyforma megbecsülését, azt - a becsületes és valóban „kor­szerű“ vallomást, hogy: a muri* Icás egészségére, a nép egész­ségére, éppen olyan szükség van, mint a magasabb képzett­ségűek tudására és lelkiemé- ratére. Ezek az intézmények ielenteriek i ga zi , .népi politi­kát“, mert valóban a nép ér­dekében születnek és nem részletességgel tájékoztassák , a magyar közvéleményt. Antal Ist­ván nemzetvédelmi propaganda­miniszter vasárnap Kolozsvárott elhangzott beszédében is foglalko­zott az ország háborús erőfeszí­téseivel és kijelentette, hogy honvédseregünk hősiessége és kemény helytállása a mostani háború egyik legmégrágadóbb fejezete. A miniszter rámutatott arra, hogy azok a kemény csapá­sok, amelyeket a Don mentén honvédőink ■ elviseltek, azok a nehéz szenvedések, amelyeket kiállottak és azok a példátlan teljesítmények, amelyeket kive­rekedtek, arra kell, hogy ösztö- Özzenek bennünket, hogy a vé­dekező fegyvert még keményeb­ben markolva, töretlen lélekkel küzdjük végig a magyarságnak ezt-.a sorsdöntő küzdelmét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék