Állami Könyves Kálmán gimnázium, Újpest, 1921

I. Adatok az 1921 — 22. tanítási év történetéhez. Gimnáziumunk, melynek neve ezentúl Könyves Kálmán főgimnázium (64408-1922. min. r.), életének elmúlt esztendejét a konszolidáció lassan szaporodó jegyeiben élte le. Munkánk folya­mata zavartalan volt; rendkívüli szünetek nem akadályoztak ben­nünket; fűtőanyaggal az állam jóvoltából és a szülők áldozatkész­ségéből állandóan el voltunk látva; tanítási eszközeink gyarapítása megindulhatott; tanulóink munkakedve és munkakészsége növeke­dőben van; a szülői ház nyugodtabb életrendjének hatása tanítvá­nyaink házi előkészületén és erkölcsi magatartásán megállapítható. És a tanári munka a kötelességteljesités hősi példáit a csak mi- reánk nézve nem javuló mostoha viszonyok közepette is újra és újra megtermetté. Személyi változások. Csáp Miklós és Csukás Géza mező­gazdasági-ipari tanfolyamot hallgattak, Jólész Béla és Balázsy A. Pál betegség miatt egész évben szabadságon voltak. Handlos Gyulát a budapesti III. kér. áll. főgimnáziumhoz, Szabó Kázmért a budapesti VI. kér. áll. főreáliskolához helyezték át, Dr. Miskolczy Gyulát az Országos Levéltárhoz allevéltárossá nevezték ki. Néhány hétig minálunk működött Dr. Marót Károly egyet, magántanár is, akit azonban ismét visszahelyeztek a budapesti III. kér. áll. fő­gimnáziumhoz. A szabadságon levők és áthelyezettek utódai : Danielisz Jenő, Zsigmond Géza és Dr. Pittkó János lettek. — Dr. Divéky Adorján, aki ez évben az egyetemi magántanári képe­sítést is megszerezte, még mindig Lengyelországban van tanulmány­úton. Hendel Ödön az újpesti szabadoktatási bizottság titkára lett s mint ilyen kinevezése óta csak heti 9 órában végzett tanári munkát. A tanulók száma ismét növekedett: felvettünk 651 nyilv. és 53 magántanulót, vizsgálatot tett 612 nyilv. és 51 magántanuló (múlt évben: 630, 57; 601, 50). Az egészségi állapot, melynek gondozását Dr. Fadgyas Gyula iskolaorvos úr látta el, kielégítő volt. Haláleset nem fordult elő. Súlyosabb lefolyású betegségi eseteink ps járványos betegségek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék