Állami Könyves Kálmán gimnázium, Újpest, 1922

I I. Az 1922|23. iskolai év. Intézetürik a jelen iskolai évtől kezdve az Árpádház erőskötésü királyának, Kálmánnak nevét viseli. Könyves Kálmánnak nevezte őt el a történelem, mert 6 volt az első, akivel a könyvek embere került a magyar trónra; de nevezhette volna Kardos Kálmánnak is, mert a kard szerepét, Magyarország világhelyzeténei íogva, valamennyi királyunknak vállalnia kelteit. Szerette a könyvet, de ha kellett, karddal is szolgálta országát, melyet a dalmát tengerpart megszerzésével és Horvátországnak az anya­országhoz való kapcsolásával naggyá tett. Lovagias gondolkozását a keresztesek rendezett hadainak vendégszerető fogadásával, államszervező bölcseségét, "az, egyházhoz való ragaszkodását, igazságosságát, felvilá- gosodottságát pedig a kartali zsinat határozataiban mutatta meg. A birtokviszonyok korszerű szabályozásával, az ipar és kereskedelem fel­virágoztatásával megmentette nemzetét az elszegényedéstől; az izmae­liták betelepítésével a megfogyatkozott magyarságot számban kiegészitette. Ifjú városunkban, mint legfelsőbb tanintézet, a mi iskolánk nevelt először a hazának a könyv és kard kettős eszményképéért hevtílö ifja­kat. Ezért viseli Könyves Kálmán nevét. Es ma jobban, mint valaha, a könyv és a kard kettős eszményére kell esküdnie minden magyar ifjúnak. * Az iskolai munka rendkívüli szünetek nélkül, zavartalanul folyt Az évet szept. 4-én nyitottuk meg és jun. 29-én zártuk be; az előze­tes felvételeket jul. 1. és 2-án, a folytatólagos felvételeket szept. 1—3-án végeztük. Az I. osztályba 133 tanuló jelentkezett felvételre, a vizsgálaton megfelelt 116; а II—Vili. o. felvételi (különbözeti) vizsgála­ton 7 tanuló felelt meg. A javító vizsgálatokon 86 tanuló közül 76 tett sikeres vizsgálatot. Az évvégi összefoglalások jun. 18 —26-án voltak. Értekezleteink napjai: aug. 27. alakuló, szept. 18. és febr. 8. módsze­res, nov. 29. és ápr. 28. ellenőrző, jan. 27. és jun. 16. osztályozó és jun 28. évzáró. Még a múlt iskolai év végével nyugalomba vonultak : Csép Miklós r. tanár és Balázsy A. Pál és Csukás Géza r. tornatanítók, f. é május hó végével pedig Dr. Kozák Lajos r. tanár. Jólész Béla r. tanár sza­badságáról visszatérvé, Danielisz Jenő r. t a nm. min. a kispesti áll. főgimnáziumhoz helyezte át. Ferencz Géza r. tanár betegsége miatt egész évben szabadságon volt, tansz4kéie Vitéz Polgáry Is.ván dr. oki. h. tanár nyert alkalmazást. Dr. Divéky Adorján r. tanár ez évben is tanulmányúton volt Lengyelországban. Évközben a nm. min. Hebelt Sándor r. tanárt a kecskeméti áll. főreáliskolához helyezte át, később az iskolai év végéig intézetünknél meghagyta. Darkó Béla és Tonhauser György szakvizsg. tett tanárjelölteket a nm. min. gyakorlati kiképzésre intézetünkhöz osztotta be; előbbi Lengyel Károly, utóbbi Jólész Béla tanár vezetése mellett részesüli kiképzésben. D. Venetianer Lajos izr. hitoktató halálával nagy veszteség érte intézetünket is A munkában lel­kes és tudós társunkat és ifjúságunknak apai jóságú és az iljui lelke­ket mindig a legideálisabb törekvést felé terelő nevelőjét vesztebük eL Óráit a hitközség megbízásából Dr. Lichtmann Mór hitközs. titkár látta el. A tanári kar tagjai az igen nehéz életviszonyok dacára kivették

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék