Ujság, 1926. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-31 / 25. szám

12 ujsáö VASÁRNAP, 1926 JANUÁR 31 csíki bal. A csikmegyei egyetemi és főiskolai hallgatók hagyományos bálja szombaton este volt a Budai Vigadóban. Mint minden esztendőben, az idén is rendkívül kedves keretek között a legvidámabb hangulattal zajlott le a bál, melyen nemcsak az erdélyi társadalom szine-java, de a főváros kö­zönsége is rendkívül nagy számmal jelent meg. A megjelent hölgyek közül a következők neveit sikerült feljegyeznünk: Asszonyok: Szántó Rudolf né, Sándor Lászlóné, Antal Józ3cfné, Fodor Antalné, özv. Borsos Károlyné, dr. Csathó Béláné, Simon Bálintné, Kelemen Jánosné, Páll La­josné, Andor Ferencné, Fercnczy Jánosné, Tölczell Lajosné, özv. Eramosr Eleluié, dr. Balázs Elekné, Papp Gézáné, Mcdeséry Alajosné, Hantos Józsefné, Baky Józsefné, Pap Lászlóné, Sándor Józsefné, Csiszár Istvánné, Székely Ödönné, Szilveszter Károlyné, Deutsch Ferencné, Gi­­nyovszky Józsefné, Trucza Károlyné, Rotter Jánosné, Ács Károlyné, Petróczky Ödönné, Pubics Jánosné, Melkovich Sándorné, dr. Csutak Béláné, Kereskényi Jenóné, Hajnal Sándorné, Reschner Györgyné, Papp Károlyné, dr. Lau­­renqzy Vilmosné, Alberti jánosné, Balogh Antalné, Bod­nár Richardné, Papp Jánosné, Sándor Albertné, Vámossy Károlyné, dr. Ujfalussy Jcnőné, Páli Andorné, Beretvás Aladárné, Kóródy Jenóné, Strohmayer Ágostonné, Tüske Jánosné, Ivoncz Ferencné, Kotetacky Sándorné, tusnádi Imctscli Illésné, Königzider Rezsőné. Polevkovics Ottóné, dr. Margón Józsefné, Kundrum Ferencné, Nagy Antalné, Szét Sándorné, Nagy Sándorné, Szendrő Oszkárné, Lo­­ránd Józsefné, Loványi Gyuláné. Leányok: Ilertl Magda, Antal Rózsi, Tinta Alice, Horváth Ica, Sándor Stefi, Rorsos Ilonka, Ilkovics Magda, Simon Aranka. Páll Böskc és Etus, Kelemen Ilonka, Töl­czell Böby.Nyékhcgyi Masa, Balázs Manci, Balázs Loló, JakabÖy Margit, Hantos Magda, Istvánlly Magda, Csiszár Ilona, Székely Helénke, Siklóssy Erzsébet, Illy Klára, Ginyovszky Böske és Manci, László Teriké, Ványolós Mária, Deutsch Rózsika, Peterka Erzsiké, László Terka, Györey Pöszi és Gizus, Rotter Lujza, Ács Rózsika és Ács Baby, ePlrótzy Ilona, Pubics Jolán, Végh Ada és Végh Izolda, Albrecht Anette, Kereskényi Blanka, Hajnal Irénke, Reschner C.sila, Papp Baba, Alberti Erzsi és Annus, Bodnár Mária, Papp Lili és Magda, Bodnár Roriska, Asztalos Zsuzsika, Kun Judith, Aczél Sárika, Szánthó Vilma, KoróÖy Ilike, Strohmeycr Irén, Koródy Irén, Marincszky Babi, Deigschcrer Irén és Manci. Boross Aranka, tusnádi Imelsch Magduska, Königzider Ibi, Po­­leskovics Manci, Kundrum Mária, Nosztatzky Irén, Nagy Erzsiké és Irma. MARKÓ-HÁL. Á Bolyai főreáliskola volt növendékei ma este rendezték a Sziget Club összes termeiben nagy­sikerű táncestélyüket. A nagyszámú és előkelő közönség a késő reggeli órákig volt együtt. Jelen A legújabb amerikai divat a térdkötő-óra, amelynek eredményeképpen a női szoknyák még rövidebbek’. voltak: A s s z on y o k : Paulovics Ágostonné, Haraszti Imréné, Frank Jánosné, Molnár Dezsőné, Steiner Samuné, Kelcty Jenőné, Földy Jánosné, Halmos Jánosné, Grünberger Manóné, Goldberger Fülöpné, Schweiger Ernóné, dr. Kau­­nitz Lajosné, Földes Viktorné, Lusztig Károlyné, Blum Ig­­nácné, Mszló Frigycsné, Somlós Jcnőné, Juhász Sándorné, Grosz Mcnyhértné. Holló Zsigmondné, Fried J.-né, László Ödönné, Lakos Béláné, Lengyel Márkné, KaufTmann La­josné, Vidor Nándorné, Krón Józsefné, dr. Schwickerné, Weinfeld Károlyné,, Ratting Józsefné, Eisler Márkné. Leányok: Kovnlik Lily, Bíró Terus, Verhás Ilona, Fried Józsi, Nyéki Edith, Jotischky Alice, Solymossy Ibolya, Hofímann Klári, Sturm Annus, Breiner Magda^ és Manci, Kerner Mimi, Baticz Irén, Krausz Giziké, Steier­­mann Klárika, Lévay Olga, Rcich Piri, Bognár Dusi, Uro­­sevics Maca, Erdész Nusi, Erdész Juci, Frank Juliska, Mol­nár Kató, Steiner Gizi, Földy Imi, Kelety Manci, Rubin Margit, Kerner Mimi, Halmos Rózsi, Bródy Lilly, Grün­berger Manci, Grünberger Bözsi, Nagy Rózsi, Goldberger Annus, Ackc.rmann Maca, Kanitzer Magda, Singer Magda, Schweiger Aliz, Révay Lisict, Adler Ilonka, Blum Valéria, Bíró Manci, László Magda, Weisz Ica, Biró Terus, Szász Magda, Fehér Edit, Fehér Lola, Kertész Iluska, Eisler Ró'sza és Kató. A HIRMANN FÉMÁRUGYÁR BÁLJA. Szombaton este rendezték a Hirmaun Ferenc fémárugyárának tisztviselői hagyományos mulat­­siigukat a Hungária-szálló termeiben, melyen megjelentek a magyar vas- és fémárugyár összes vezérférfiai, többek közt Áldor Kálmán, Vas Jenő, Briindl János, Deutsch Ignác, Király Andor, Lati­­nák Jenő, Kern Ernő, Prager Pál, Reichlin Tibor báró, Székely 'Leó, Elek Artúr és még számosán. 'A táncot Sárgarézből van a sárgaréz... kezdetű csárdás dallamára a következő párok kezdték meg: Hirmann Ferenc — dr. Papp Zoltánné, Iíolmann Armand — Mészáros Mária, Schwartz Lajos — Metzger Edéné. Az igen sikerült bálon résztvett a vas- és szén­­szakma szinejava és a legvidámabb hangulatban táncolt Kis Lajos zenéjére a késő hajnali órákig. A megjelent hölgyek közül a következők neveit sikerült feljegyezni. Asszonyok: Dr. Vadas Józsefné, Ferenci Dénesné, Stern Ödönné, Weisz Aladárné, Rácz Ferencné, Ivarch Alá­­josné, Kerekes Józsefné, Metzger Edéné, dr. Pap , Zol­tánné, Kollmann Armandné, Hirmann Ferencné, dr. Ba­lassa Miklósné, dr. Csűrös Szilárdné, Krizsán Józsefné, Kocsis Gusztávné, Latinák Jcnőné, Gerő Adolfné, Weisz Jakab; '-, Stcindler Jakabné, Kiss Józsefné, Miklós Hu­­génó, ilurton Vilmosné, Pilcz Zoltánné. Leányok: Vadas Nelly, Vadas Bözsike, Kalrausz Márta. Rácz Bözsi, Karch Mária, Virágh Ica, Leyrer Iboly­ka,, Hirmann Ilike, Meyer Paula, Gerő Ilonka, Polla Anti, Somogyi Mariska, Stenlend Manci, Kolba Erzsébet, Ncu­­bauer Giziké és Rózsika. Weisz Lila, Kiss Mariska, Ju­hász Nclli, Dubis Irma, Stern Rózsi, Székely Joli és Babi, Gibsz Ria, Ilurton Lídia, Spitz Márta. A BELVÁROSI SPORT CLUB BÁLJA. A BSG a Lloyd-palola termeiben rendezett szombaton este igen sikerült bált. A megjelent szebbnél-szebb asszonyok és leányok igen jól mulattak. Az agilis rendezőség élén Bleich József és Deák Ákos főrendezőkkel, gondoskodott róla, bógy egy kellemes báli éj emlékével távozzanak a mulatságról. A megjelent hölgyek a következők: Asszonyok: Hautzinger Károlyné. Mandel Dczsőné, Biel Árpádné, Grün Gyuláné, Tóth Józsefné, Engel Her­­manné, Strommcr Nándorné, Teichner Jakabné, Varga Je­­nőnó, Krausz Károlyné, Vámos Sándorné, Weinreb Mik­sáné, Fantó Jenőné, Glück Sándorné, Friedmann Mihályné, Özv. Pollák Samuné, Iield Samuné, Halmos Ottóné, Lé­­dercr Jenőné, Heszky Dávidné, Mogányi Ferenené, Ko­vács Ernőné, Tüzes Jánosné, Engel Salamonné, Glanz Ár­minná. Földes Józsefné, Jakab Adolfné, Grün Lőrincné, Friedmann Ferencné, dr. Lázár Nándorné, Weisz Sán­dorné, Himier Izsóné, özv. Rozner Arnoidné, Szabó Al­bertné, Angyal Ignácné, Müller Antalné, Horváth Hugóné, Wcilingcr Andorné, Wcinréb Miksáné, Andor Lajosné, Schlcsingcr Imréné. Klein Tivadarné, Deák Miklósné, Lichtenstcin Mórné. Deák IJcnrikné, Borse Ferencné, Klein Ferencné, Szondi Iíenrikné, Zitter Adolfné, Allerhand Je­nőné, Brauhmann Márkusné, Schcrmann Márkusné, Scher­­mann Izsóné, Dániel Dezsőné. Leányok: Fischer Erzsiké, Kiss Mancika, Biel Ró­zsika, Lázár Annuska, Lefkovics Fricike, Weisz Sári, Né­meth Maliid, Himmler Teci, Kaiscr Boriska, Körmendi Rózsi, Hollós Lili, Angyal Olga és Liliké, Tóth Joli, Mesz­­lényi Irén, Puskás Janeíte, Müller Karolin, Schlesinger Ilonka, Neumann Ilonka, Schlesinger Liliké, Sebestyén Klári, Pollák Mária, Barna Lili, Abonyi Olga, Ledercr Irén, Heszky Mancika, Lichtenstcin Eliz, Rösszler Aranka, Kovács 'Manci, Glück Jolán, Klein Bözsi, Szondi Erzsiké, Bleich Rózsika, Dobó Éva, Hcrlnnk Kató, Deutsch Margit, Nagy Bözsike, Engel Zsófika, Teichner Juliska, Mészáros Erzsiké, Szcbó Ilonka, Krausz Mancika, Horváth Manci, Gyurik Joli, Vera és Bözsikc, Schlezingcr Bözsike, Ander Erzsiké, Pollák Bözsi, Heinling Bella, Mosonyi Margó, Tennen Ilonka, Farkas - Teriké, Deák Jucika, Picliler El- Inska és Margit, Krausz Öli, Glanz Teruska, Dániel Ró­zsika; Grün FrdÁs Giziké; A VÍVÓ ÉS ATLÉTIKAI CLUB BALJA. A húszéves fennállását ünneplő VÁC szom­baton este tartotta hagyományos bálját a Vigadó termeiben. A mulatságot díszközgyűlés előzte meg, melyen megjelent a Labdarugó Szövetség nevében Fischer Mór, aki a jubiláns egyesület­nek gyönyörű bronzplakettet, az MTK, 33 FC, UTE és ÍIL kér. TVE képviselői pedig az egye­sületek sel.yemzászlóit nyújtották át, méltatva a sok sikert elért VÁC sportbcli érdemeit Megjelent a mulatságon közéletünk számos kiválósága, ott láttuk Székely Ferencel, a klub elnökét, Kóbor Tamást, Baracs Marcel dr.-t, Kiss Arnold dr.-t, Rollmann Ármin dr. egyetemi ta­nárt, Nagy Andor tőzsdetanácsost és a védnö­kök majdnem teljes számban, kiket frakkos ren­dezők és a klub hölgytornászaiból alakult ren­dezőhölgyek sorfala fogadott. Majd felhangzott a hagyományos VAC-csár­­dás, melynek hangjaira a következő párok kezd­ték meg a táncot: Dr. Baracs Marcellné—Klein Elek, Bárány Oszkárné—Grosz Marcell, Nagy Andorné—Nagy Ernő dr., Elek Rezsőné—Burger Károly dr., Szegő Ferencné—Wciger Jenő, Dr. Fodor Józsefné—Szegő .Ferenc dr., Klein Elekné—Fodor Józséf dr, Kiss Arnoidné—Gold­­mann Ferenc, Nagy Erzsi—Fenyő János dr. A sikerült mulatság igen nagyszámú közönsége a legjobb hangulatban táncolt a Waldmann jazz­­band zenéjére a késő reggeli órákig és egy felejt­hetetlen éj emlékével távozott a VÁC jubiláris bál­járól, mely az eddigi VAC-bálok hagyományos si­kerét is jóval felülmúlta. A bálon a következő hölgyek jelentek meg: Asszonyok: Perl Imrcné, Hclfeld Béláné, Ro­­scníeldné, Rarta Zsigmondné, Müller Tivadarné, Kovács Árpádné, Dorogi Elemérné, Schwarcz Ernőné, Hersch­­kovits Gyuláné, Szántó Mórné, Fischer Béláné, Lazaro­­vitsné. Fodor Vilmosné, Dr. Szegő Ferencné, Neuwirth Ferencné, Hatvan, Skrek Lipótné, Redlich Lipótné, Neu­­berg Károlyné, Gombos Imréné, Neumann Hugóné, I)r. Zala Mórné, Darvas Józsefné, Brüll Sándorné II., Budics Józsefné, özv. Izsák Lajosné, Domány Arturné, Radnai Dezsőné, Boros Árminná, Nciger Jenőné, Weisz Mik­sáné, Deutsch Árpádné, Holzcr Mórné, Adám Adolfné, Dr. Zalai Zsigmondné, Magcnheim Józsefné, Freier Sán­dorné, Somló M.-né, Krausz Károlyné, Kolp Hermanné, Klein Fülöpné, Brill! Mórné, Csángó Jenőné, Fábián Ödönné, Deutsch Nándorné, Sugár Manóné, Fenyves Ár­pádné, Holics Ödönné, Dr. Fodor Józsefné, Elefánt An­dorné, Barnai Sándorné, Weiss Bernáthné, Fischer La­josné, Mészáros Ferencné, Kondor tanárnő, Kaytel Hcn­­rikné, Steiner Mihályné, Őrlik Sándorné, Gábor Zsig­mondné, Klein Izidorné, Roth Sándorné, Schwarcz Zol­tánná, Mérő Gézáné, Kittel Vilmosné, Krausz Lászlóné, Lengyel Gáborné, Schlesinger Oszkárné, Scidner Lajosné, Grosz Pálné, Déri Gyuláné, Rotter Zsigmondné, Gyulai Bernátné, Neuncrné, Steiner Sándorné, Tibor Zoltánné, Pauncz Nándorné, Szekeres Zoltánné, Műnk Arnoidné, Rezső Károlyné, Bárány Oszkárné, Engel Adolfné, Ungár Ignácné, Grósz Sándorné, Klein Árpádné, Vogel Lászlóné, Roscnbaum Sándorné, özv. Nagy Lajosné, Bogár Emilaé, Borosdiné, Weishausné, özv. Grószné, Szalainé, dr. Ger­gely Oszkárné, Buzási Sándorné, Kiss főtisztelendőné, Rotter Hcnrikné, Wiolett Szilárdné, Klein Elekné, Izsá­­lcovics Oszkárné, Bárd Benőné, Schleifer Imréné, Wcisz­­hausz Emilné, Schwarczenberg Miksáné, Meichner Béláné, Kaslitzki Izraelné, Havas Fülöpné, Kokn Gyuláné, Strauss Jenőné, Grün Zsigmondné, Inneern Samuné, dr. Bartha Miklósné, Halnpernné, Roscnfeld Zoltánné, Strasser Manó­né, Takáts Zoltánné, Salzberger Imréné, Feigl Sándorné, Schwarcy Lajosné, Schwarcz Ernőné,. Pauker Károlyné, Korn Miksáné, özv. Schneller Dezsőné, Brüll Sándorné, dr. Klein Jenőné, Bölcskei Jenőné, Lóránt Sándorné, Armut Gyuláné, Fischer Árminné, özv. Goldstein Zsig­mondné, Bermann Lajosné, Gergely Simonné, Krok Jenő­né, Krcisler Jenőné, Weidlinger Andorné, Goldstein Samuné, Friedmann Jenőné, Szuhanek Károlyné, Moskovitz Bertalanná, dr. östreicher Zsigmondné, Vázsonyi Vilmosné, Kaufmann Lajosné, Weinberger Árpádné, Fischer Imréné, Grosz Mátyásné. Szüágyi Arthurné, Kádár Dávidné, Kesz­­ler Gyuláné, Grün Lipótné, Schwarcz Ferencné, Wald­mann Sándorné, özv. Gottlieb Adolfné, Tfduth Imréné, Lusztig Istvánné, Krausz Sándorné,, Martonossy Jánosné, Lázár Pálné, Molnár Vilmosné, Weisz Sándorné, Herczeg Józsefné, Barta Lipótné. Révész Lipótné, Kun Izidorné, Rózsa Imréné, Bárok Sándorné, Szüts Béláné, Deutsch Lászlóné, Frank Árminné, Szekeres Józsefné, Hőger Ar­noidné, Alexander Józsefné, özv. Takács Mórné, Kertész Endr«!aó Blau Nándorné. Leányok: Innern Erzsiké, Szivi Róna Bözsi, Bu­zási Kamilla. Grünberger Margit, Singer Máry, Engel Giziké, Havas Bözsi, Kcmpfner Vcruka, Stern Szidónia, Kessler Máry, Zuckcrmandl Lily, Simon Rózsi, Fuchs Mar­git, Markovics Erzsiké, Havas Mancika, Hadcl Olga, Krausz Manci, Ungár Mancika. Rosenfcld Magda, Kolb Szera, Láng Nusika, Morvay Rózsa, Stark Ancy (Eger), Műnk Berta, Stern Rózsi (Keszthely), Mármáros Lilykc, Herzog Irén, Freund Klári és Aranka, Gombos Klári és Manci. Barnn Piri, Gáldonyi Elza. Sebestyén Klári, Vidor Lily, Deutsch Rózsi, Weisz Cecilia, Gross Alice, Herz Bör­­kezis Lenke, Eppinger Juci, Violct Margit, Tihanyi Zsu­zsika, Veress Rózsi, Hcrsch Böske, Kánitz Elidora. Kasslitz Ilonka, Frank Elza, Haas Erna, Halpcrn Sárika, Schvarcz Bözsike, Neubauer Szerén, Bródy Pacika, Weisz Erzsi, Leepold Erzsébet* Résenfeld tMicekn.. Snirer Mancika* Richt Irén, Fegl Juliska, Pauker Bözsi, Schneller Magdus, Laufer Ilonka, Perlmann Lily, Zala Jolánka, Kroh Klári, Goldstein Jolán, Nussbaum Rózsi és Janka, Friedmann Rózsi, Benderkovics Giziké. Schiff Rózsika, Fischer Lujza, Weisz Aranka, Weinberger Lily, Grósz Lenke és Ella, Hell Katóka, Artner Böske, Bader Lily, Kádár Klára, Grüli Joly, Szabó Olga, Grün Szerén, Kufíler Szerénke, Singer Sárika. Bcrgcr Bella, Schwarcz Katóka, Gottlieb Ilonka, Zilay Dodó, Filuk Toncsika, Neumann ^ Zseni, Braun Mimi, Guttmann Bözsike és Lilyke, Kálmán Ily, Goldstein Böske, Seiler Juliska, Feigelstock Olga, Grünhut Ilonka, Altér Aranka, Kolos Rózsika. dr. Füredi Anna, Blau Lily, Margittay Rózsika, Radó Olga, Klein Jolán, Freud Klári, Schwarcz Juliska, Horovitz Mancika, Vass Böske, Pálíly Ica. Grosz Erzsébet, Herschkovits René. Bettelheim Juliska, Grosz Klára, Szántó Magda, Marschalek Ferike, Lazarovics Ica, Sándy Bözsi, Beck Margit, Fodor Bözsi, Roscnberg Boris, Fischer Manci, Weisz Irén. Neuwirth Margit (Hatvan), Redlich Ilonka, Farkas Mária, Brauner Márta, Neuburg Ádi, Torkos Böske, Neuburg Editke, Neuburg Sziszikc, Neumann Lily, Altstadter Tcrry, Ehren­­feld Bözsikc. Zala Klárika és Magda, Bloch Ilonka, Izsák Margit, Böhm Ilonka, Boros Bözsike, Havas Annuska, Kállay Rózsi, Singer Rózsiké, Weisz Margit, Elefánt Olga, Fodor Etelka, Sturm Józsa, Guttmann Bözsi. Burger Zelma, Guttmann Lilly, Steiner Bözsikc és Ila, Krausz Ilonka, Gu­­genberger Rózsi. Kandel Ibolya, Steiner Anny, Klein Oly, Goldberger Manci, Báron Bözsi, Schlesinger Manci, Kurz iVlma. Winkler Eta, Márkus Margit, Drexler Margit, Rctter Manci, Márkus Böske, Gyulai Magda, Szász Nelly, Herczeg Manci, Gombos Klári, Gombos Margit, Darvas Ibolyka, Bakos Gizi, Fried Olga. Grünhut Anna, Hcrrmann Tériké, Grubcr Etus, G’ruber Rózsi, IioíTmann Etus, Grün Józsa, Weisz Aranka, Berkovics Böske, Gerő Piri és Irén, Holczer Margit, Schwarz Gizi, Salamon Rózsi, Bergcr Erzsébet, Freuer Kató, Magcnheim Annus, Somló Jucika, Nagy Nuci, Reismann Mária, Kollár Magda, Klein Rózsa, Ilcrz Olga, Schiller Ibolya, Brüll Ilonka, Deutsch Márta, Schulteisz Nelly, Fábián Manci, Issmann Gizella, Sugár Piri, Sonnen­­v/irth Kató és Böske, Salamon Bözsike, Müller Manci, Haar Eszter és Erzsi, Stier Irénke, Grosz Bözsikc, Fischer Klára, Schlesinger Nusi, Balgzurber Irén, Korányi Ilonka, Ko­máromi Márta, Őrlik Bözsike, Brüll Magda, Szidon Rózsi, Weitzner Lola. Schwarcz Rózsika. Gruber Ella, Benedek Frici, Báron Ilonka, Grosz Margit, Déry Lili, Rosner An­nus, Lust Erzsi, Gyulay Lenke, Fenyő Liliké, Molnár Edit, Zita királyné fürdőzésre utazott. Tarbes (Hautes Pyrénées), január 30. (Havas.) Zita királyné két gyermekével és egyik nagynéniével Argéles-Gazost kénes­fürdőbe megérkezett. IGAZSfiGSZOLGBLTfiTKS § Zadravetz lakásügyéből sikkasztási bünper. Zadravetz István tábori püspök lakásügyéből ke­letkezett bünper foglalkoztatta ma a büntető­törvényszékel. A királyi ügyészség sikkasztás büntette címén vádat emelt ifj. László Árpád dr. ügyvéd ellen. A vád szerint László dr. 1924 júniusában páter Bónis Arkangyaltól, Zadravetz István vagyoni ügyeinek intézőjétől átvett 35 millió koronát, hogy azt Kánya Albert malom­tulajdonosnak adja át, az összegből azonban az ügyvéd hatmillió koronát eltulajdonított. A mai tárgyaláson László kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. Kánya Albert nagyatádi ma­lomtulajdonos villát épített a Pasaréti-uton. A villának északi traktusát bérbe akarta adni s bérlőként Zadravetz István tábori püspök jelent­kezett. ö ebben a lakásügyben Kányát képviselte, míg Zadravetz képviselői páter Bónis és Szűcs Andor dr. ügyvéd voltak, mert Zadravetz akkor Amerikában tartózkodott. A tárgyalások folya­mán megállapodtak, hogy Zadravetz hozzájárul az építkezés költségeihez is hatvanmillió koroná­val. A magam számára — mondotta az ügyvéd — hatmillió korona ügyvédi .költséget kötöttem ki. A végleges megállapodás megtörténte után én átvettem páter Bónistól 35 millió koronát, ké­sőbb azonban ötmillió koronát visszaadtam Szűcs Andor dr.-nak, mert úgy állapodtunk meg, hogy az épitési hozzájárulást Zadravetz két részletben fizeti meg. A magam számára levontam hatmillió ügyvédi költséget, Sziics dr. hárommilliót kapott és igy Kánya csak huszonegymilliót kapott kéz­hez. Több tanút hallgatott ki a bíróság, majd az ügyész indítványozta páter Bónis Arkangyal ki­hallgatását, amit a bíróság el is rendelt és a mai tárgyalást elnapolta, Külföldi árutőzsdék Az Újság külön kábelszolgálata. (Zárjelben az előző napi jegyzések.) GABONA ÉS TERMÉNY. Chicago, január 30. Terménytőzsdezárlat. Búza májusra 175Vs (175), júliusra 1535/s (152%), szeptemberre 1447/s (1435/s). Tengeri májusra 84% (847/s), júliusra 867/s (87Í/s), szeptemberre 88 % (885/s). Zab májusra 44 % (44%), júliusra 45 (455/8), szeptemberre — (44%). Rozs májusra 108‘A (108%), júliusra 108 (107%), szeptemberre — (103%). Winnipeg, január 30. Terménytőzsdezár­­íat. Bnza májusra 1595/s (159), júliusra 1585/s (1577/e). Rozs júliusra — (í577/s). Zab júliusra 492/a (495/s). Liverpool, január 30. Terménytőzsdezár­lat. Búza márciusra 11 sh 11% d (11 sh 10 d), májasra 11 sh IOV2 d (11 sh 9 d), julinsra 11 sh 9 d (11 sh 8 d). Ncwyork, január 30. Terménytőzsdezár­lat. Búza 2-es sz. red winícr 2037/s (2Ö3), 2-cs sz. faard winíe? 19S7/8 (198), 2-es sz. mised durum 170V2 (1G9), 1-es sz. Northern Manitoba 181% (1803/4). Rozs — (118). Sör­árpa — (71%). Tengeri 2-es sz. sárga 8S1A (89%). Búzaliszt íirst spring ciear 775—815 (775—815). Chicago, január 30. Sertészsír. Januárra 15.07 V2 (15.20), márciusra 15.25 (15.20), má­jusra — (15.47f/2). KÉPZŐMŰVÉSZET A Cennini-Tánaság. Cennino Cennini tizenötödik századbeli jám­bor festőmester volt, az igénytelen közkatonák egyike annak a nagyszerű századnak fényes müvészhadseregében. Nevét könyve örökíti meg, amelyben pályájának tapasztalatait, a festés mesterségére vonatkozó ismereteit és tanácsait,, utasításait és recipéit örökitete meg. Cennini ne­vét nálunk néhai Körösfői Kriesch Aladár tette ismertté. A quattrocento olasz mesterének' nyomán keltette uj életre a középkori olas? freskófestésnek elfeledett eljárását Körösföi Kriesch Aladár tanítványa az a né«i hány fiatal festő, ki közvetetleo mestere emlékét úgy akarta megtisztelni, hogy mesterük meste­rének nevét irta a maga zászlajára. Diósg Antal, Hcnde Vince és Leszkovszky György a három' művész. Törekvéseiket és céljaikat immár har­madszor mutatják be közös kiállításon. Harmadik kiállításuknak is a Nemzeti Szalon a szintere. Ezúttal azonban nem cgymaguk jelen­nek meg rajta, hanem négy társukkal, velők' többé-kevésbé rokonlelkiéletü festőkkel. A kiállí­tás maga mégis az ő gyűjteményük. Nem egy­forma készültséggel vonultak fel. Diósy Antal, kit a nehéz sors külföldre vetett és az üzleti grafika igájába görnyesztett, visszaesést mutat., ő' volt társai között a legüdébb és legtemperamen­­tumosabb. Nagy lendülettel és finom szinérzék’­­kel festette akvarelljeit. A kis csoportnak álta­lában ő volt a „realistája", jóllehet kompozíciói­ban ö is bizonyos kötött stílust követett. Ujább' müvein, sajnos, nem látszik előbbrejutás. Annál szebben fejlődőit Leszkovszky György. Különösen szépek a természetet mérsékelten, de igen finom érzékkel stilizáló tájképei. Színben iá megragadok. Alig van még egy festőnk, ki olyan tudatosan tudna szimiel komponálni, mint Lesz­­k’ovszky s olyan biztos érzékkel igazítaná egy­máshoz a természetnek gyakran önkényes elhe­lyezkedésű színfoltjait. Egy finom rézkarca, mely; egyben komponáló képzeletének is érdekes tanú­sága, külön megemlíteni való. Hende Vince vérbeli komponálom üvész és igazi hazája a falmező. A miskolci szinház mennyezetét ő díszítette festményekkel s azok­nak most bemutatja vázlatait, egy részüknek pe­dig az eredeti kartonját. Egy rózsahegyi villát dí­szítő mennyezetfestményeinek is beküldte szín­vázlatait és kartonjait. (Ezeket az utóbbi mü­veit annak idején, mikor a szóbanforgó villában láthatók leltek, ismertettük ezen a helyen.) A fal­festés mellett másik szenvedélye Hendének az üvegablaklervezés. Ebben is szép eredményekre hivatkozhatik, sőt a kiállításán egy finom elgon­­dedásu és szinmegoldásu szövött gobelinje is lát­ható. Kriesch Aladár stilustörclivéseit ezidő . sze­rint Leszkovszkyval ő képviseli egyedül művésze­tünkben. A felejthetetlen mesternek méltó tanít­ványaik. A Cenniniek uj tagjai közül Gábor Móric rég szereplő kiállítója egyéb tárlatainknak, ő is sti­­luskercső, csak más módon, mint társai. Azok az angol prerafaeliták finom és érzelmes módján képzelik el a világot. Gábor realisztikusabb ná­luk, művészete korántsem olyan szűzies és tiszta, mint amazoké, hanem érzékies elemekkel meg­itatott. Halápi/ Edének csupa ak varellj a került erre a kiállításra. Szigorúbb megválogalásuk haszno­sabb lett volna a fiatal művészre, kinek érzelmes, lágy természete különösen kevés szinü és elmo­sott havas tájképein fejeződik jól ki. Horváth Jenő ötletes és kedves képzeletjárásu grafikus. Magyar népviseleti rajzai, de főként „Pilyi Palkó" cimü képeskönyve humorban és jókedvben bő­velkedő kedélynek alkotása. Márton Lajos szintén grafikus. Régóla sze­­jeplő és népszerű illusztrátor. Horváthnál na­gyobb tudásu, de nála kissé szárazabb művész. Tollrajzainál üdébbek és azért megragadóbbak’ matyó asszonyokat ábrázoló .paszteljei. (c. a,) t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék