Ujság, 1926. július (2. évfolyam, 145-171. szám)

1926-07-27 / 167. szám

KEDD, 1926 JULI US 27 ÚJSÁG 9 Külföldi árutőzsdék Az Újság külön kábelszolgálata. (Zárójelben az előzó napi jegyzések. GABONA ÉS TERMÉNY. Chicago, julius 26. Terménytözsdezárlat. Búza júliusra 142% (141%), szeptemberre 142% (1415/s), decemberre 14778 (146). Ten­geri júliusra 77% (765/s), szeptemberre 853/s (83%), decemberre 87% (86%). Zab júliusra 42 (415/s), szeptemberre 44*/a (43%), decem­berre 47 (46%). Rozs júliusra 105% (103%), szeptemberre 1067/s (105%), decemberre 111% (110%). Newyork, julius 26. Terménytőzsdezárlat. Búza 2. sz. redwinter 155% (1545/a), 2. sz. hardwinter 159'/a (1585/s), 2. sz. mixed du- rum 160% (159-Va), 1. sz. Northern Manitoba 176% (175%). Rozs 2. sz. Western 1177a (116%). Takarmányárpa 77 (76). Tengeri mixed Western 973/8 (95%). Búzaliszt first spring clear 775—800 (775—800). Winnipeg, julius 26. Terménytőzsdezárlat. Búza júliusra 157s/« (157), októberre 145% (144%), decemberre 143. Zab júliusra 50% (495/g), októberre 50%. Liverpool, julius 26. Terménytőzsdezárlat. Búza júliusra 11 sh 10% d (11 sh 7% d), ok­tóberre 11 sh % d (10 sh 9‘/s d), decemberre 10 sh 11% d (10 sh 8% d). ZSÍR. Chicago, julius 26. Sertészsirzáriat. Júliusra 15.75, szeptemberre 15.92% (15.82%), októ­berre 15.92% (15.95), januárra 14.27% (14.30). TRIESZTI GABONATŐZSDE. Trieszt, julius 26. A Ura erős javulása foly­tán az amerikai piacok szilárdsága nem érez­tette hatását, annál is kevésbé, minthogy ten­gerentúli gabonában most már hetek óta alig van üzlet és az olasz gabonaimportot túlnyomó­részt a dunai államok bonyolítják le. A ma­gyar buzaajánlatok dollárértékben változatla­nok maradtak (77 kg-os alapon 5.52 V, dollár prompt szállításra, tranzitó Postumia), Urában azonban az árak 3—4 lírával olcsóbbodtak, anélkül, hogy az üzletet meg tudták volna élénkíteni. Amerikai gabona clf Trieszt: Búza hard­winter II. 187—192 (188.50—193.50), mixed darum II. 183—193 (189.50—194.50), Mani­toba I. 205.50—211.50 (207.75—213.75), II. 201.25—207.25 (203.50—209.50), III. 195.50— 200.50 (197.25—203,25) Ura. Magyar gabona trieszti vagonból clvámolat- íanul: Búza 77—78 kg-os 166.75—171.75 (170—175), rozs 108.50—112.50 (110.50— 114.50), zab 124.75—128.75 (127—131), ten­geri 121—125 (123.25—127.25) lira. — Eltűnt egy tizennégyéves leány. Veres Ernő szerelő ma este bejelentette a főkapitány­ságon, hogy 14 éves Margit nevű leány néhány nappal ezelőtt eltűnt. Eltűnése előtt gyanús oé- dulát láttak nála, amelyre egy barátnője irta fel, hogy menjen el a népligeti cirkusz mögé és a tejivóval szemben talál egy házat, ott várja meg. A feljelentés alapján detektívek azonnal kimen­tek a Népligetbe és megállapították, hogy sem tejivó, sem ház nincsen a cirkusz mögött, ellen­ben a cirkusz mellett valóban van tejivó és mel­lette ház is, ahol Hanák Sándor artista lakik családjával. Ezek azonban az eltűnt leányról nem tudnak semmi közelebbit. A kihallgatás so­rán a rendőrség megtudta, hogy az eltűnt leányt vasárnap délután látták egy fiatalemberrel. A nyomozást folytatják. — Változékony idő. A Meteorológiai Intézet jelenti: A depresszió gyorsan vonult kelet felé és bár centruma Dél-Skandinávia felett van, hatását Közép-Európa is megérezte. Dánia táján viharos északi szelek uralkodnak és Közép-Európa is a depresszió mögötti légáramlásba került. A La Manche csatorna előtt kisebb minimum van a hozzátartozó esős területtel. Hazánkban tegnap túlnyomóan derült és meleg idő uralkodott, estére azonban némi változás állott be és ma reggelre az idő sokhelyütt esős és hűvösebb lett. A csapa­dék részben az 5 millimétert meghaladta. — Időprognózis: Változékony idő, helyenként kevés esővel, lényeges hőváltozás nélkül. — A Thcrapia orvosi folyóirat legújabb száma a következő tartalommal jelent meg: Klinikai előadás: Rosenthal Jenő dr.: A paravertebrális injekció diagnosztikus és terápiás jelentőségéről. Eredeti közlemények: Szerb Zsigmond dr.: Gya­korlati kérdések a gyomorbetegségek köréből. N. Guguscheff dr.: Az oxyuriasis terápiájáról oxylax- szai. Továbbképző előadások: Pólya Jenő dr.: A gyakorló orvos sebészeti problémái. Fleischmann László dr.: Fülbetegségek összefüggése a szerve­zet egyéb megbetegedéseivel. Neumann Alfréd dr.: A leukémia klinikájáról és terápiájáról. Orvostár­sadalmi kérdések: Sok az orvos vagy kevés az orvos? Esetek a mindennapi gyakorlatból. Iro­dalmi szemle. Újabb gyógyszerkészítmények. Hírek. — Az Egyesült Európa (Páneurópa) Magyar Csoportja ügyvezetősége hivatalát a nyári hóna­pok tartamára, szeptember hó végéig, Rainprechí Antal dr nemzetgyűlési képviselő nyári tartózko­dási helyére, Zirc, Antalházap., helyezte át. A tag­sági jelentkezések is e címre intézendők. Évi ren­des tagdíj 4 pengő (50.000 kor.), pártoló tagdij évi 20 pengő (250.000 kor.), alapító tagdij egy szersmindenkorra 150 pengő (1,875.000 kor.) A páneurópai jelvény, napkereszt, ára darabonként 1 pengő (12.500 kor.). — Halálozás. PusztapéterI A u s p i t z Pál földbirto­kos, munkás életének hetvenkilencedlk évében meghalt. Példásan dolgos életet élt, mindenkor résztvett a köz ügyeiben is, Gj’ór és Komárom megyék egyik legbuzgóbb polgára volt. Halála éppen ezért nemcsak nagyszámú és előkelő családja körében, hanem megyei társadalmában is mély gyászt keltett. — Kossak udvari műtermében, Kossuth Lajos-utca 12. bár­milyen művészi felvételből 6 lap 125.000 korona. STIISHÁ'jZ—ZENE * Jászai Mari állapota. Jászai Mari asszonyról, aki nagybetegen fekszik a János-szanatóriuniban, ma ismét riasztó hirek terjedtek el. Érdeklődé­sünkre azt a választ kaptuk, hogy a nagyasszony állapota változatlan. * Nemzetközileg rendezik az irodalmi kérdé­seket. Genfböl jelentik: A szellemi együttműkö­dés nemzetközi bizottságának szépirodalmi és művészeti albizottsága a napokban tartott ülése­zésén érdekes kérdésekről tárgyalt. Az albizott­ság elhatározta, hogy szakértő bizottságtól kér véleményt arra nézve, miképp lehetne a nem­zetközi együttműködést megszervezni irodalmi téren, — elsősorban a fordítások, a jelenkori irodalom megismertetése és a színházak tekinte­tében. Az albizottság hajlandónak nyilatkozott arra, hogy az egyes nemzetek kebelében mű­ködő bizottságok bevonásával évenként jegyzé­ket készit azokról az irodalmi müvekről, ame­lyek a kisebb nemzetek nyelvén jelennek meg, továbbá, hogy megalakítja a fordítóknak nem­zetközi autonóm szervezetét, ami a fordítási munkálatok előmozdítására volna hivatva. Az albizottság eszmecserét folytatott a szerzői jog kérdéséről. Megbízta a szellemi együttműködés párisi intézetét, hogy készítsen elő a legköze­lebbi ülésezésre egy mintául szolgáló törvény- javaslatot, továbbá dolgozza ki egy nemzetközi egyezménynek a tervezetét. Az intézet ebben a munkájában azokat a törvényeket veszi alapul, amelyek az egyes országokban jelenleg érvény­ben vannak a szerzői jog szabályozása tekinteté­ben. Azok az előzetes tanulmányok, amelyek eb­ben az irányban legközelebb megindulnak, fő­leg két kérdésre vonatkoznak. Az egyik kérdés az, hogy az irodalmi müveket ne csonkíthassák meg, vagy ne alakíthassák át a szerző beleegye­zése nélkül, a másik, hogy a szerzőt részeltessék a müvei után befolyó jövedelemből. Az albizott­ság elhatározta, hogy a múzeumok számára nemzetközi iroda létesítését fogja javasolni. A zenei kérdések tárgyalása során az albizottság megbízta a párisi nemzetközi intézetet, hogy vizsgálja meg a koncertprogrammok kicserélé­sének és a hangvillák egységesítésének kérdé­sét. * Rozgonytnúl 6 platinaszinülap 10 pengő. A képek árai is lényegesen leszállítva. Telefon: József 48—51. * A Bajadér reprize, Kálmán Imre világhírű nagy operettje kerül szinre vasárnap délután a Budai Színkörben. Mérsékelt helyárak. * Bemard Shaw születése napja. Berlinből jelentik: Mint az Újság vasárnapi számában meg­írta: Bemard Shaw, a nagy költő ma töltötte be hetvenedik évét. Németország, ahol Shaw müvei példányszámban is kimutatható hatalmas népszerűséget értek el, müvésztársadalmúnak számos tagján keresztül szerencsét kiván a jelfen- kor egyik legnagyobb szellemének. A Fischer Verlag, amely Shaw müveit német nyelven na­gyobbrészt kiadta és ennek révén tekintélyes anyagi haszonhoz is Jutott, üdvözlő albumot küld Shawnak. Az albumot Siegfried Trebitsch állí­totta össze, aki Shaw müveinek fordítója. A leg­nevesebb német Írók, zenészek, festők, politiku­sok, tudósok és színészek aláírása szerepel ebben az üdvözlő írásban. Hermann Bohr, Elisabeth Bergner, Lujo Brentano, Albert Einstein, Walter Gropius, Gerhardt Hauptmann, Kayserling gróf, Alfréd Rubin, Thomas Mann, Artúr Schnitzler, Oswald Spengler, Richard Strauss, Gustaw Stresemann, Jákob Wassermann, Félix Wein- gartner és Franz Werfel a legnevezetesebbek. Külön érdekessége az albumnak, hogy helyet foglal lapjai között Arnold Schönberg-nek egy „gratuláciös ádnon'‘-ja, amelyet Shaw születés­napjára komponált a nagy modem zeneszerző. Minden este fél 8-kor. Muzsikus Ferkó Honthy Hanna Muzsikus Ferkó Biller Irén Muzsikus Ferkó Kiss Ferenc Muzsikus Ferkó Sziklai Józsel Muzsikus Ferkó Kabos Gyula BUDAI SZÍNKÖR * Magyar zene a világfürdőkön. Egyre-műsra kapjuk az értesítést az internacionális fürdőkből, világvárosokból, amelyek clszegényedtek és meg­fakultak az amerikai zene nagy importjában, hogy egyre erősebben kezd tért hódítani a magyar zene. Nem szólunk most a népzenéről, amely a világ­szerte kedvelt cigányok interpretálásában, mint excentrikus csemege mindig feltalálható volt a világ metropolisaiban. Nem szólunk a komoly mesterek müveiről, amelyeket nagy elismerésben részesít a külföld, sem világhírű interpretáló- müvészeinkről, akiket valósággal ünnepelnek Európa és Amerikaszerte. A tánczene, nz, amely ma a legnagyobb tömegeket „mozgatja". Érthető őrömmel kapunk most legutóbb Schcweningcnből egy kedves levelet, amelyben egy ottélő magyar leány számol be arról, hogy a legnépszerűbb táncszámok között akárhány magyar kompozíció is szerepel. Különösen nagy sikere van Chorin Géza kollégánk pompás, finom Princ of Wales tangójának, amelyet Henri Zetdcnkunst, a haagai nagyopera hires karnagya nagy zenekar élén ve­zényel az internacionális társaság őszinte elisme­résére. Öt zenekar működik ezen az előkelő és zajos fürdőhelyen és valamennyinek legjobb mü- sorszáma honfitársunk és kitűnő kollégánk poe- tikus tangója. A Grand Hotelban éppen úgy, mint a nemkevésbé elegáns Orange Hotelban ösz- szeverik a tenyerüket a táncosok és ismétlést kérnek: Halló come on let us have it again!... * Marokkói színdarab Párisban. Párisból írják: A Madelaine-Szinhá: bemutatta egy marokkói benszülött színdarabját A szerző jó- hangzásu neve Si Kaddur Bez Shabrit, a darab címe pedig: <Férfifurfang.» —* A büszke Sife Eddin butának tartja a nőket, de a szép Malika bebizonyítja, hogy a férfiak a buták. Elvéteti a büszke és fekete emberrel a biró csúnya lányát de még idejében megszabadítja a méltatlan házasságtól és elvéteti magát. Sife Eddin pedig belátja, hogy mégis csak az asszonyok az oko­sabbak. A darabnak nagy sikert volt. A közönség szívesen fogadta Shakespearet marokkói átdol­gozásban, különösen, mert a díszletek igen szé­pek voltak. Az első sorban ült a marokkói szul­tán, aki éppen Párisban tartózkodik és az egész előadás alatt legyeztette magát. * Fllmlölvé tel. A Libery Filmtársaság kedd délután félöt és hét óra között a Gellért-fürdő terraszán filmteivételeket készit. A terraszon megjelenőket, minden ellenszolgáltatás nélkül, szintén fölveszi a filmre. KEDDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK. Budai Színkör: Muzsikus Ferkó. (188). — Budapesti Színház! Az alvó feleség.. (8). — Royal Orleum: A régi Apolló-kabaré vendégjátéka. (i'j9). — Sziget-Színpad: Hol jártál az éjszaka? (8). FílMnsxinljáz * Budai Kertmozgó. Uj, elsőhetes mozival gazdagodott a budai Dunapart. Nem messze a Lánchidtól, a Szilágyi Dezső-téri propellermeg- áJlónál megnyílt a Budai Kertmozgó. A tikkasztó nyári napokon igen kellemes, hüs levegőjű szóra­kozóhely a legkitűnőbb műsorokkal. A mozi már a megnyitás utáni első napokban állandóan zsú­folt házalt előtt játszott. A nézőtér igen kényel­mes, a képek minden ülőhelyről jól láthatók és nagyszerű zenekar szolgáltatja a kísérőzenét. A Budai Kerztmozgó előadásait rossz időjárás ese­tén is megtartja a közeli Batthyány-mozgóban. A mozik mai műsora: KAMARA: Lóvéi az éjszakában. (Kalandordráma 6 felvonás­ban. Főszerepben Art Acord.) Légy a feleségem. (Amerikai vidám történei 6 felv. Főszereplők Florence Vidor és Edward Horlon.) Ródius-Pnramount attrakció. 6, 8, 10. KERT-MOZI: Lövés az éjszakában. (Kalandordráma 6 felv. Főszerepben Art Acord.) Légy a feleségem. (Amerikai vi­dám történet 6 felv. Főszereplők Florence Vidor és Edward Horton.) Rádíy^Paramount attrakció. 8, 10. MÁRKUS EMÍLIA PARKMOZGÓ: Híradók. A mexikói fe­nevad. (Délamerikai történet 7 felv. Fősz. Jack Holt és Noah Berry.) Fejes Teri és DezsőfTy László, (Énekes tánc­duett.) Kísértések és áldozatok. (Modern filmdráma 6 felv Fősz.: Éva Novák.) 8, 10. riwiAo KEDD, JULIUS 27. Budapest (580). 9.30 és 12: Hírek, közgazdaság. — 1: A Meteorológiai Intézet idójelentése és vízállás Jelentés. — 3: Hirek, közgazdaság. — 5: A Meteorológiai Intézet idő­jelentése és vízállás jelentés. Utána: A KANSz Köztiszt­viselői Zenekar népszerű hangversenye a vármegyeházáról. Szcredí-Saupe Gusztáv zeneigazgató vezényel. 1. Verdi: „Aida“ induló. 2 Bellini: „Norma1* nyitánv. 3. Schubert: ÍI-moll szimfónia, a) Allegro moderato, b) Andante con moto. 4. Grieg: a) Ich liebe Dich, b) Erotik". 5. Gillet: „Lóin de bal“. 6. Smetana: Induló az „Eladott meny­asszony" cimü operából. — 6.45: Jogtudományi előadás. —■ 7.15: Rádió nmateur posta. (Magyary Endre m. kir. pos­tamérnök.) — 8: Ilosvay Rózsi és Radó Sándor chanson és kuplé-cstje. E hangverseny szünetjében Hegedűs Tibor, a Belvárosi Színház rendezője felolvasást tart: „Vidám szín­házi apróságok" címen. — 9.15: Krauss Lili zongoramű­vésznő hangversenye. — 9.45: Szentgyörgyvári Gycnes La­jos festőmüvésztanár előadása: XIV. Lajos stílusa s az intarzia. — 10.20: Kamarazene. I Tungsram fejhallgató készüléke vevőképességét fokozza! e Bécs (ifill és 582). 11, 4.15: Hangverseny. — 6.30: Fény­képezés. — 7: Előadás a bécsi S2ent István templomból. — 7.30: Dauthendey-est. — 8.30: Schubert Dió W i n- terreise dalciklus. Gráe (482). 11.30: Grafonolazene. — 3.50: Hírek. — 4: Népszerű zene. — 6: Sakk. — 6.45: Afrikai útleírás. — 7.30 „Dér Pfarrer von Kirchfel d", L. Auzen- griiber énekes népszínműve. — 9: Tarka-est. Berlin (504 és 571). 6: Tornaelóadás. — 12: Mezőgazda­ság. — 3.45: Könyvszemle. — 5: Hangverseny. — 7, 7.25, 7.30, 7.55: Előadások. — 8.30: Filmkéziratok, recitáció és hangverseny. Brcslau (418). Glelwit* (251). 4.30: Hangverseny. — 6: Gyermekdélután. — 7: Felolvasás. — 7.30: Kertészet. — 8.25: Fuvóskamarazene. Beethoven: Es-dur quin- lett. Két variáció fuvolára és zongorára. Th. Blumer: B-dur quinlett. — 10: Rádióhirek. Dortmund (283). 1.15, 8.30, 9: Elberfeldi átvitel. — 3.45, 8: Münsteri átvitel. — 4.30: Hangverseny. — 6.15: Spanyol lecke. — 7: Német elbeszélők, W. Heinéit és H. Stehr. Elberfeld (250). 1.15: Hangverseny. — 3.45: Münsteri átvitel. — 4.15: Hangverseny. — 5.15: P. Graeff ion- gorahangversenye. Bach: Olasz koncert. Graefl: Variációk. — 6.15: Spanyol lecke. — 7: Olasz lecke. — 8: Lengyelország, előadás. — 9: Az opera Wa g n e r úti n. Részletek Cornclius, Goldmark, Mossanet, Kicnzl, Reinccke, d'Albert, Schillings, Korngold és R. Strauss operáiból. Miinster (410). 1.15. 8.30, 9: Elberfeldi átvitel. — 3.45: Recitáció, Tóni v. Eyk felléptével. — 4.15: Hegedű- hangverseny. — 5.30: Divat és egészség, előadás. — 6.15: 7: Mint Elberfeld. — 8: Közgazdaság. Frankfurt (470). Kassel (273.5). 4.30: Hangverseny. — 5.45: Felolvasás. — 6.15: Astrológia. — 6.45: Színházi hi­rek. — 7.15: Bortermelés. — 7.45: Gyorsírás. — 8.15: Bécsi zene, hangverseny. Hamburg (302.5). Bréma (279). Hannover (297). Kiél (233). 3.15: Felolvasás. — 4.15: Hangverseny, — 5.30: Köz­gazdaság. — 7: Gyermeknevelés. -- 7.30: Az üveggyártás. előadás. — 8: Jazz-band. Könlgsbcrg (403). 11.30, 4: Hangverseny. — 6.10: Hu­moros délután. — 7.30: Fizikai előadás. — 8.10: Zon­gora c s t és zenekari hangverseny: Beetho­ven: Egmont nyitány és C-moll zongoraverseny. Weber: Oberon nyitány és F-moll koncertdarab. — 9-15: Vidám-est. K5nigsvrusierhausen (1300). 3: Spanyol lecke. — 3.30, 4. 4.31: Előadások. — 5: Állatmesék. — 8.30: Berlini átvitel. Lipcse (452). Drezda (204). 4: Könyvszemle, 4.30: Hangverseny, — 6,30: Előadás Abcsszináról. — 7: Szocioló­giai előadás. — 7.45: V i d á ffi e s t. —■ 9: Jazz-band. München (485 és 204.1). Níirnberg (340). 4.30: Hang­verseny. - 6.Í5: Felolvasás F. Huch: Requiem. — 7.15: Kamarazene. Er. Ivlose Es-dur vonósnégyes. — 8.20: Előadás. — 9: Tarkaest. — 10: Rádióhirek. Stuttgart (446). 4: Háziasszonyoknak. — 4.15: Hang­verseny. — 6.15: Morse-kurzus. — 6.45: Angol humoros előadás. — 7.15: Földrajzi előadás. — 8: Jancsi és Ju­liska, Itumperdinck háromlelvonásos mcseoperája. Milano (320). 9: Szimíónikus-est. Barcelona (325 és 580). 6: Vidám zene. — 9: Angc4 lecke. — 9.20: Hangverseny. Prága (368). 4.30: Hangverseny. — 6*. Németnyelvű leadás. — 6.15: Mezőgazdaság. — 6.45: Napknra. — 7.15: Mezőgazdaság (1150 m.). — 8.02: Tarka-est Ráma (425). Ének- és szimíónikus-est. Toulouse (430). 8.45: Szimfónikus-esL Gounod: Mlrelle nyitány. Debussy, Andante: Részletek. Massanet: Manón. Verdi: Traviata-ból. Bern (435). 4: Hangverseny. — 8.15: Zenei rejt­vény. — 10: Hangverseny. Párls (458), 715 és 805: Természettudományi előadások. — 8: Angol lecke. — 9: Szimtóntkus-est és ének­hangverseny. Varsó (480). 5, 6.30, 7: Előadások. — 5.30: Jazz-band. — 8.30: Szirafónikus-est. Weber: Nyitány. Beetho­ven: G-dur zongoraverseny. Goldmark: Tavasz, nyitány. Mendelssohn: Szentlvánéji álom suite. Briinn (531). 5.40, 6, 6.20: Előadások. — 7: Rengvén seny. — 8: Katonazenc. SZERDA. JULIUS 28. Budapest (500). 9.30, 12: Hirek, közgazdaság. — 1: £ Meteorológiai Intézet időjelentése és vízállás jelentés. — 3t Hirek, közgazdaság — 4: Szilvay Kató: gyermekmesék —: A Meteorológiai Intézet Idójelentése és vízállás jelen­tés. Utána: Szalonzenekar. 1. C. M. Weber, Schmoll Pé­ter nyitány. 2. Mendelssohn és Barthoidy müveiből áb­ránd. 4. Mcyer-Helmund Holdvilág szerenád. 5. E, Allys- tine, Navajo oue-step. 6. Sousa, Washington posta-induló. — 6.30: Massónyi Ernő dr. ny. meteorológus előadása a természettudományok köréből: Napfoltok. — 7: A Margit­szigeti szimlónikus zenekar hangversenye a Víztoronynál levő tejivócsarnokban. Unger Ernő karnagy, a Zenemű­vészeti Főiskola tanára vezényel. 1, Beethoven: Egmont- nyitány. 2. Beethoven I. szimfóniája. Adagio molto Allegro, Andar.to canlabile, Menuette, Allegro molto. 3. Bruch: G-molI hegedűverseny, előadja: Garay György hegedű­művész. Szünet. — 8.25. Kármán Irén operaénekesnő éne­kel, zongorán kíséri Polgár Tibor. 4. Weber: Oberon-nyi- tány. 5. Puccini: Bohémélet III. felvonása. Szláray-Stel- czer Gizella (Mimi), Szabó Lujza (Muset) operaénekesnők, Laurisin Lajos (Rodolphe) és Maleczky Oszkár operaéne­kesek közreműködésével. 6. Gounod: Faust, balletzene. —■ 10.15: Grafonola tánczene. \ Béea (531 és 582.5). 4.15: Hangverseny. — 6.15: Reci­táció. — 7: Sportelőadás. — 7.30; Morse-kurzus. — 8: A fegyverkovács. Lortzing háromlelvonásos vigope- rája, utána vidám zene. Berlin (504 és 571). 6: Tornaelóadás. — 3.30: Ifjúsági délután. — 6: Hangverseny. — 6: Felolvasás. — 7: Majláth Ferenc df. előadása a tuberkulózis elleni küzdelemről. — 7.25, 7.55: Előadások. — 8.30: B a c h-e mlékünne­p é í y. Előadás. Egyházi énekek. G-moll fantázia és fuga, 53. sz. cantate, D-moll toccata és fuga. Brahdenbnrgí koncert. Breslau (418). 3.50: Ifjúsági előadás. — 4-30: Hang­verseny. — 7, 7.30: Művészeti előadások. — 8.25: W o 2 z e k G. B ü c h 1 e r drámája. — 10.30: Jazt-bend. Dortmund (283). 1.15: Hangverseny. — 4.15: Mesék. — 5.30: Hangverseny. — 6.30: Ferenezy E. operett- estje. — 7.10: Rádióelőadás. — 8: Dosztojevszki-elöadás. — 8.30: Nyár és napsütés, datest és zenekari hang­verseny. — 10.30: Humoros-est. Elberfeld (250). 1.15, 8. 8,30: Mint Dortmund. — 4-15: Gyermekeknek. — 5.30: Hangverseny. — 0.40: Szonáta­est.— 7.10: Felolvasás. Frankiurt (470). 12: Hangverseny. - 3.30: Aíjusági elő­adás. — 4.30: Hangverseny. — 5.45: Könyvszemle. — 6.15, 6.45: Közgazdaság. — 7.15: Japán legendák és mesék. — 7.45: Olasz lecke. — 8.15: Kamarazene. Hyden vonós­négyes opus 44., Schubert C-dur vonósnégyes. Ravel vo­nósnégyes. — 9.15: Orosz dalest. Hamburg (392.5). Bréma (279). Hannover (297). Klet (258). 8.15: Mesék. — 4.15: Ária és dalest. — 4.15: Bordalok. — 8: Gyermekeknek. — 7.30: Mezőgazda­ság: — 8: Brémai kőltők és zeneszerzők estje. Recitáció és hangverseny. Künlgsberg (463). 11.30, 4: Hangverseny. — 6.10: Vi­dám elbeszélés. — 7.30: Higiéniai előadás. — 8.10: K a- m a r a z e n e, C. Frank hegedüszonáta. — 9.10: L ő w ó és Sehumann-dalest. Könlgswnsterhauscn (1309). 1.10: Francia lecke. — 3. 3.30: Angol lecke. — 4, 4.30, 5: Előadások. — 8.30: Berlini átvitel. Lipcse (452). 4.30: Hangverseny. — 6.30: Morse-kurzus. — 7.45: Munkaközvetítés. — 7: Színháztörténeti előadás. — 7.45: Szimfonikus-est. Hermann és Dorolhea nyitány. Rei- necke gordonkaverseny. Liszt tasso szimfónikus költemény, — 10: Hangverseny. München (485 és 204). 11, 1: Hegedű- és énekhangver­seny. — 4: Becthoven-est. — 4.30: Mese. — 5: Da­lok. — 6.15: Kamarazene. — 7.20: Előadás. — 8: A V1 g özvegy, Lehár háromlelvonásos operettje. Mfinstcr (410). 1.15, 4.15, 8: Dortmundi átvitel. — 5.30, 6: Előadások. — 6.20: Irodalmi előadás. — 6.40: S zó­nát á e s t. — 8.30: Dalest. — 9.30: Zongorahang­verseny. Bach romantikus fantázia és fuga, Weber As-dur szonáta. Stuttgart (446). 2: Graíonolazene. — 3: Ifjúsági hang­verseny. — 4: Háziasszonyoknak. — 4.15: Délutáni hang­verseny. — 7.45: Rádióelóadás. — 6.45: Angol lecke. — 7.15: Irodalmi előadás. — 8: Táncest. — 9.30: Dér Mord in -dér Kohlmessergasse, A. Bergen egyfelvoná- sosi. Milano (326). 9: Szimfónikus-ost. Barcelona (325 és 580). 6: Hangverseny. — 9, 9.50: Elő­adások. — 10.15: Szimíónikus-est. Schumann, Verdi, Méyerbeer és Suppé müvei. Prága (368). 4.30: Hangverseny. — 5-30: Mesék. — 7; Németnyelvű leadás. - 8.02: S z i m f ó n i k u s - e s t. Róma (125). 9.25: Részletek. Az őserdő, H. Bellini operájából. — 10: Rádióhirek. . Toulouse (430). 8.45: Irodalmi előadás. — B.15: Síim- fónikus-est. , „ „ , , . Bern (4S5). 4, 5: Hangverseny. — 4.30: Gyermekeknek, — 8: Előadás egy svájci boszorkányperről. — 8.30: Ka- mar a zene. Páris (458). 7.15 és 8.05: Természettudományi előadás, — 9: Szimíónikus-est. Briinn (521). 5.40: Bábszínház. — 6, 6.20: Előadások. -4 9: Szimíónikus-est. __ Br ünn (521). 5.40: Bábszínház. 6, 6.29: Előadások, -s 7, 8: Hangverseny. — 8.30: Humoros-est. London (865). Daventry (1606). 4.15: Hangverseny. 15.15: Gyermekdélután. — 6: Jazz-band. 7.15: Schumann-cst. -< 7.40: At the Villa Rose felolvasás. — 8: Hangverseny. — 9J Vidám dalok. — 10.05: Bach-cst. RÁDIÓHIREK. )( Uj leadó Zágrábban. A zágrábi leadóállo­más 350 m. hullámhosszon naponta este fél 9-től zenét, előadásokat és híreket közvetít. Kedden, csütörtökön és szombaton d. u. 5—%7-ig is van leadás. Bizonyára sokan fogták már olvasóink közül az uj állomást, amelynek műsorát egyelőre még nem közlik rendszeresen. )( Az cdlnburgi csperanlokongrcsszns a rá­dión. Daventry és Edinburg angliai leadóállomá­sok augusztus 2-án este %9-től az esperantokon- gresszus beszédeit és dalestjét közvetítik. Az es- perantista rádióamatőrök örömmel ragadják majd meg az alkalmat, hogy rádió utján résztve­vői lehessenek a kongresszusnak. )( Rádióklállltás Amsterdamban. Az Amster- damer Radlo-Societeit ősszel nagyarányú rádió- kiállítást rendez, melynek keretében nemzetközi pályázatot hirdet rádióamatőrök számára. A ver­senypályázat részletes feltételei a cRadio-So- cieteit> Amsterdam O. Z. Achterburgval 175. tit­kárságától tudhatók meg, mely azt kérésre min­den rádióamatőrnek elküldi. Remélhetőleg a magyar rádióamatőrök közül is számosán fognak résztvenni a gazdag díjazású pályázaton. )( A rádió Romániában. Romániában ez év őszén két leadóállomást szándékoznak üzembe helyezni, Bukarestben és Kolozsváron. Romániá­ban már most is nagy az érdeklődés a rádió iránt és eddig 4 rádióklub működik: Bukarest­ben, Nagyszebenben. Brassóban és Costanzában. Külföldi rádió-folyóiratok kölcsön kaphatók vagy teljes árban elöBzcthctök nz Újság folyó- iratoszlályában, VII., Erzsébet-körut 43. (Royal- szálló udvara.) Telefon: József 10—28.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék