A 25 éves Ujság mellékletei, 1927. december

A boldogulás lexikona

A BOLDOGULÁS LEXIKONA !=S=SSZB*\&a ............­A nyár folyamán az üdülés, napozás és a sportok sok lehetőségét biztositja a Svábhegy. Először említendő a világ egyik legszebb és legjobban gondozott, hires íjoíjpályája, ame lyet az idejövő angolok és amerikaiak bámu­lattal csodálnak meg, mert gondosan ápolt mezőivel és nagyszerű fekvésével igazi gyö­nyörűséget nyújt a sport kedvelőinek. Ta­vasztól őszig ugyancsak nagyon kedvelt sport a lovaglás. A svábhegyi lovardában jól kivá­lasztott és betanitoit lovak és elsőrendű taní­tók állnak a kezdők rendelkezésére is. Ten- nisz-pályák egész sora, gyermekeknek svéd­torna, vívás és mindenféle testgyakorlási lehe­tőségek kínálkoznak a svábhegyi sporttelepen. A nyári esték feledhetetlenül szépek. A me­leg városból kirándulók százai — ezrei né­pesítik meg a Svábhegy kirándulóhelyeit, kik a jó hűs levegőn azt a fölséges képet él­vezik, amit a város milliós csillagfénye vará- *sol eiéjiik. Az ősz talán a leghangulatosabb évszaka a Svábhegynek. Bár halódásra készül a termé­szet, igy talán még szebben pompázik. A nap­sugarak megtörnek a fák rozsdabarna koroná­ján és a hulló falevelek aranyesővel hintik be az utakat. A Svábhegyen ősszel a legegyen­letesebb a kiima, minthogy Budapesten is leg- egyíormább a vénasszonyok nyara. Pihenés­nek és üdülésnek ez a legszebb időszaka. A tél szépségét a mindent fehérbe boritó bóval a téli sportok lehetőségéi teszik teljessé. Bent a városban sáros locs-pocs van, de fena a hegyen megmarad a fehérbe öltözködött »áj, a feldíszített fenyőfákkal, a csillogó zúz­marával teli ragyogó karácsonyfákkal. Meg­lepetés és öröm ezt látni annak, ki legyőzve • városi lustaságot, feljön a Svábhegyre. A megerősödő hó különösen az északi lejtőkön toka fennáll és a leghíresebb téli sporthelyek életének szép képét mulatja egy-egy vasárnap délelöttön, mikor ezer és ezerszámra rándul- nak ki a városból a si- és ródli-sport rajongói és a tarka képet jókedvű kacagás teszi feled­hetetlenné. A ragyogó, tiszta hó s az átlátszó hideg levegő tisztasága emeli fel az embert az egészséges tiszta öröm magasabb régióiba. A Svábhegyen megmarad a hó akkor is, amikor * város forgatagában szürke, piszkos sárral keveredett réteg borítja az utcákat és tereket. A Svábhegy varázsa minden évszakban se­gít a beteg lelkeken, mert közelebb hozza azo­kat a természethez. Az ilyen lenyűgözően szép táj egyedül al­kalmas betegek gyógykezelésére, hiszen ma már az orvostudomány közkincse, hogy a lelki állapot mennyire befolyással van az organikus betegségekre is és a természetadta nagy kincs mennyi szenvedést gyógyíthat meg. * A Svábhegy gyönyörű és sok értékkel bíró mileu-jében épült fel a Svábhegyi Szanató­rium uj épülete. Ez meleg, úri otthon. Nem kórház, nem szálloda, hanem otthon, mely­ben beteg test és beteg lélek gyógyítást és gyó­gyulást találhat. A Svábhegyi Szanatórium uj épületének technikai berendezése az elképzelhelő legmo- d'rnebb. A szobák balkonjai és loggiái bizto­sítják a szabad levegőn való tartózkodás le­hetőségét és ha szükség van rá, a szabadban való fekvést. Finomság és Ízlésesség irányítja az égésé szanatórium tónusát. A levegőnek és a napsugárnak gyógyító ha­tását használja fel a szanatórium — orvosi szempontoktó' vezetve — a nap- és légfürdő­ben. Az épület tetején nagy terraszok szolgál­tatják ezt a célt. A napsugaraknak nemcsak a bőrre van gyógyító hatásuk, hanem a szerve­zet belsejében is igen sokféle betegségnél nagy szerűen gyógyítanak. A jól alkalmazott léy- fürdö pedig a legigazibb edzökura meghűléses betegségekre való hajlammal szemben. A nap­es légfürdűt zuhanyozó egészül ki. Akinek akár hizókura, akár vérszegénység miatt hosz- szabb időn át levegőn va;ó fekvés szükséges, azoknak a szobák loggiái és balkonjai mellett még egy délről nyitott, széltől védett fekvő­csarnok is rendelkezésére áll, melyről a világ legszebb kilátását nyújtó panoráma tárul a szem elé. Esetleges rossz zivataros időben a szanatórium szép pálmaházát használhatják j fekvőkurára az érzékenyebb betegek. Délszaki növények között olvasgathat, á.modozbat itt a beteg, mig odakönn kellemetlen, zimankós az idő. A vizgyógykezelés minden fajtáját alkalmazza a szanatórium modemül berendezett vizgyógy- intézetében. Félfürdők, iszapfürdők, villamos- és oxigénfürdők állnak itt az orvosi kar ren­delkezésére, de a villamos kezelések minden fajtáját, galvánes, farádos villamosságot is alkalmazzák. Az orvostudomány által sokat használt diathermia, ionizátor stb. egészítik ki a szanatórium villamos-thcrápiás osztályát. * A mozgás az egészséges testnek elengedhe­tetlen kívánsága, de igen sok betegségnél a legjobb erősítő gyógyszer, ha az az orvos ve­zetése szerint végezhető el. A Svábhegyi Szanatórium gyönyörű parkja, sétauljainak menedékes, lankás részeivel első­rendű gyógytényező ilyen kúrák (Oertel) vég­zésére. Ezt egészíti ki a test minden izmának egyenletes erősítésére a szanatórium változa­tos gépekkel felszerelt Zander-terme. Sok be­tegség után az üdülő-szakban semmi sem moz­dítja elő jobban a szervezet megerősödését, mint a mozgás és erre a szép, nagy parkban lévő tökéletesen felszerelt Zander-teremben kitűnő alkalom nyílik. Akinek pedig már na­gyobb mozgás is megengedhető, vagy pláne, mint a fogyókúránál ez szükséges is, azok­nak a Svábhegyi Szanatóriumból kiindulva, alkalmuk van 10 perctől 3 óráig tartó kelle­mes sétával a szép és regényes fekvésű kirán­dulóhelyeket felkeresni. A sportkedvelők minden évszakban sok és különféle sportnak hódolhatnak a Svábhe­gyen. Mint már fentebb említettük, golf, la vaglás, ródli, bob stb. gyakorlására van itt le­hetőség és most van készülőben egy uj úszó­medence is. * A Svábhegyi Szanatóriumban lehet a legjob­ban gyógykezelni a hurutokban, asztmában szenvedő betegeket, mert a Svábhegy tiszta levegője, melyhez nem halói fel a város pora és a párás levegő, állandóan felfrissül a kör­nyező erdők ózondus levegőjével — első­rendű hörghurutban és asztmában szenvedők nek és mindig gyors javulást szokott ered­ményezni. A Svábhegyi Szanatórium a reicherthalli mintára berendezett inhalatóriumában sós le­vegőjű inhalációkat. a pneumatikus kamrában oedig sűrített és ritka belcgzéses kezeléseket stb. adhatnak az orvosok. Hogy a sok minden irányú gyógykezelés mi kor veendő igénybe, azt természetesen orvosi vizsgálat dönti el és erre a célra az orvosi k-rnak segitségére áll a Röntgen-, vegyi- és nórrsövi-laboraiórium. Az orvosi kezelés szem­pontjából nagy élőn ve a Budapest Svábhegyi Szanatóriumnak az is, hogy Budapest bár­mely részéről 15—20 perc alatt elérhető és igy a hatalmas egyetemi város európai hírű orvosi kara minden betegnek rendelkezésére állhat, konzíliumra, vagy kezelésre. A Svábhegyi Szanatórium különleges fekvé­sénél fogva gyógyhe ye lehet a legkülönfélébb betegségeknek. A Svábhegyi Szanatórium nagy jelentőségét elsősorban a súlyos műtétek utáni üdülési időszakban kell felemlíteni. A friss hegyi levegő üdítő hatása, a gyönyörű mi ieu életkedvet fokozó ereje sietteti a reconvales- centiús beteg munkaerejének teljes helyre- állását. Éppen ilyen előnyös a Svábhegy a vérsze­génységben, vagy általános gyengeségben szenvedők részére is. Szívbetegeknek kellemes otthon a Svábhegyi Szanatórium, ahol orvos határozza meg a megengedett mozgás mennyiségét és a diéta milyenségét. Különösen fontos a tökéletes berendezés az anyagcsere betegeknél, a cukor-, gyomor-, bél-, .vesebetegek gyógyulása csak ilyen gondos és pontosan vezetett diétás konyha mellett lehet­séges. N A laboratóriumban végzett vizsgálatok és próba-kúrák észleled alapján, az anyagcsere minősége szerint történik a fogyó- és bizó- kurák, vagy Basedowosok diétás beállítása. Nem hagyhatjuk szó nélkül a Svábhegynek, ■int gyógyhelynek és ilt elsősorban a Sváb­hegyi Szanatóriumnak azt a nagy belyzeli elő­nyét. hogy bár a szabad természet teg-zebb örömeit nyújtja a betegnek és bennlakóknak, néhány percen belül a kulturélet teljes-égé­ben része lehet annak, aki erre vágyódik. A gyógyuló betegnek, vagy a beteget elkísérő rsaládlagnak mindig van módja a világváros színházainak. múzeumainak, hangversenyei­nek és mozgalmas életének élvezetére. Budapest a vitáig egyik legszebb városa és központja a magyar életnek és a Svábhegy ennek közvetlen közelében a nagy város és a szabad természet örömeinek egész skálájával, bearanyozhatja azoknak az életét, akik hűek maradnak hozzá. A szobákban a központi fűtés szabályoz ható kellemes temparaturát teremt. Remek porcellán mosdók, hideg-meleg víz ijvindea szobában telefon és rádió biztosítja a kényel­met és a szórakozást. A könnyebb betegeket pedig összefogja a melegséggel berendezett hangulatos ball és társalgók élete és a vi­lágos cseresznyefával kiképzett ebédlő. * A konyha a Svábhegyi Szanatóriumnak leg­jobban féltett és legpontosabban Vezetett része. A Svábhegyi Szanatórium a Lig t Sza­natóriumnak leányvállalata és mind az a sok íapaszlalat, mely a Liget Szanatórium diétás konyháját világhírűvé emelte, magától értető­dően a Svábhegyi Szanatóriumban is érvénye­sül Mert a diétás konyha az orvosi tudomány nak megfelelően pontosan nyújtja a betegnek szükséges táplálkozást, me y itt még a legké­nyesebb gourmand finom Ízlését is kielégíti. A jóízűen készített és szépen tálalt élelek előcsalják az étvágyai és siettetik a beteg biz­tos ggágyu'ását. A Svábhegyi Szanatórium gyomor és anyagcsere betegségben szenvedő náeiensei boldogan viszik haza a szanatórium­ban jónak talált ételek receptjeit, meri a jé szanatórium nemcsak gyógykezeli, hanem ne­veli is diétára szoruló betegeit. * 16H $

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék