Ujság, 1929. április (5. évfolyam, 74-97. szám)

1929-04-13 / 83. szám

SZOMBAT, 1929 ÁPRILIS 13 ÚJSÁG 7 A jövő városa ÍAx egyik német lap körkérdést intézett Írókhoz, építészekhez és mérnökökhöz arról: milyen lesz a világ 2000-bem? A válaszok igen érdekesek és az a legkülönösebb a feleletek­ben, hogy a mérnökök fantáziája szabadab­ban szárnyalt, mint az Írók képzelete. Bern­­hard Kellermann, a Tűnnél szerzője, aki már két évtized előtt megrajzolta az Európát és Amerikát összekötő óriás alagutat, nem tud mást mondani, mint azt, hogy 2000-ben a vi­lágpolitika súlypontja eltolódik és a kínai bi­rodalom megerősödése következtében valahol n Csendes-óceán partján kap helyet. A 2000-es Népszövetség tehát nem lesz már Genfbcn, hanem valahol a Csendos-óceán vidékén, ahonnan csak délutáni kirándulás lesz a szak­értők kiutazása az indiai kérdés megvizsgá­lására. * A mérnökök fantáziája sokkal bátrabb. Azt hirdetik, hogy a repülőgép sebességének felfokozásávnl odajutunk, hogy hétvégi kirán­dulás lesz átrepülni Európával valahova Ame­rikába és délutáni sétarepülés lesz elmenni Parisból Rómába. Amellett pedig nem kell félnie a lepotyogástól; a gépek úgy sétálnak majd a levegőben, mint az automobilok az országutakon. Talán még légi közlekedési rendőrök is lesznek, akik álló repülőgépekről irányítják a forgalmat. Hogyan? Micsoda? Álló repülőgép? Ilyen is lehetsé­ges? Miért ne? Már most is folynak a kísérletek a merőleges felszálló és leszálló repülőgépek­kel. A világvárosok háztetőin lesznek a repülő­garázsok. Nem is lehetne már használni a gu­ruló repülőgépeket, mert a repülő-térről haza autózni annyi időbe kerülne, mint repülőgé­pen eljutni Budapestről Miskolcra. Csak úgy lehet értelme a repülőgépnek, ha a repülőgép házhoz szállít. Lesznek repülőtaxik is. Hiszen megtörtén­het, hogy valakinek a felesége viszi el a repü­lőgépét és mégis el kell sietni valahova. Fel­emeli a telefonkagylót. Halló, kérek egy taxit. Es egy perc múlva ott áll a háztetőn a piros­taxi. A repülőgépeknek a hajtásához nem kell sem barna, sem fehér szén. Az éter rezgéseire lesz alapítva az egész repülés. A repülőgép­járatok rendszeresek lesznek. Párisból Ró­mába, Londonból Berlinbe, Budapestről Ko­­penhágába gyorsrepülőgépek lesznek. Ezeken a vonalakon — tulrövidek — nem érdemes expresszgépeket járatni. Az expresszgépek az egyes világrészeket kötik össze. Azonkívül külön luxusgépek mennek majd a Marsba és a holdba. * Minden jónak rossz oldala is van. A repülő­gépek elterjedése felfokozza a hadieszközök borzalmát is. A német haditengerészet tavaly már bemutatott egy hajót, amelyen nem volt személyzet és amelyet elektromos erővel irá­nyítottak a partról. Mi lesz, ha elektromos erővel kormányzott repülőgépek elindulnak a városok pusztítására? A pusztítás mindig erősebb volt, mint az építés. A büszke római falakat szétzúzták a faltörőkosok. A gőgös francia erődöket szétlőtték a negyvenkettesek. Hiába épül uj város még erősebb falakkal, az alkotás erejével egyenlő erővel nő a rom­bolás ereje és a 2000-ik év városát ép úgy szétlövi majd a 2000-ik év ágyúja, ahogy a középkor várfalait ledöntöttek az akkori mo­zsarak. ♦ iaz oka annak, hogy nem tudok örülni annak, ha az unokám birtokába veszi majd a levegőt és ebédutáni sétarepülésre Miskolcra megy majd. Nem a világ lakatlan rétegeit kell meghódítani, hanem a meghódított földeket lakhatóvá tenni. * Mennyivel nagyobb jótevője lenne az em­beriségnek az, aki elhintené a lelkekben azt, hogy gyilkolás nélkül is lehet élni. Mert mit ér a repülőgép, ha nemcsak üdülni viszi az embereket a tengerpartra, ha­nem bombákat szállít az uj város lerombolá­sára? Sós Endre. — Házasság. Bognár Bözsi és Justus István folyó hó 14-én déli Vil2 órakor kötnek házassá­got a dohányutcai izr. templomban. Willinger Alizkát (Nyirmada) eljegyezte Rti­nit: Márton fakereskedő (Nyirmihálydi). Minden külön értesítés helyett). Vitéz Csipán János dr. (Budapest) és Takács Babus (Gánóc) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Nagymadl és várbogyai Boggáy Máriát folyó hó 16-án délelőtt 11 órakor vezeti oltárhoz Buda­pesten a villányiuti rom. kát. templomban nagy­­madi és várbogyai Bogyag Elemér. Soyka Lőtte és Bichter Bertalan folyó hó 14-én Prágában házasságot kötnek. (Minden külön ér­tesítés helyeit.) — összcégették veszekedés közben. A Kmettv­­utca 15. számú szobra szín üh elvben ma délben Bujdosó Eszter 25 éves munka snót veszekedés közben a forró műmárvány-oldattal leöntötték. A leány súlyos égési sebeket szenvedett. A mentők vitték a Szent István-kórházba. A rendőrség meg­indította az eljárást. 1AR £&Rs«*>5&r ha Pllavln fenyő- Cl IsSeK fürdőt használ KESERŰ MANDULA KÉTÉVI KAMATVESZTESÉG. Az üzlettulajdonos behívatta irodájába az alkalmazottját. — Itt a háromhavi végkielégítése ... Még ma elhagyja az üzletemet. — Ahogy parancsolja... De legalább mondja meg, miért dob kit — Utálom magát. — Utál és ennyi pénzt ad? Na hát, hogy én milyen marha voltam. Két évig úgy dolgoztam, mint egy állat, hogy meg­kedveljen és a két év alatt csak éhbért kaptam. Most megutált és már is van öt­száz pengőm. Hát nem voltam buta, hogy már kezdetben nem úgy dolgoztam, hogy megutáljon t — Jó, jó__És mit akar mégt — Ennek az ötszáz pengőnek a kétévi kamatveszteségét Lynkeusz. — A kárvallott háztulajdonosok országos érte­kezlete. Már több alkalommal felhívtuk az érde­keltek figyelmét arra, hogy azok a volt ház­­tulajdonosok és egyéb nem mezőgazdasági mive­­lésü ingatlanok volt tulajdonosai, kik ingatlanai­kat a háború és a koronaromlás ideje alatt adták cl, mozgalmat indítottak, hogy a földbirtokreform novellának intézkedéseihez hasonlóan, törvény meghozatalt kérjék a kormánytól és a törvény­­hozástól, mely a vételár méltányos kiegészítésé­nek követelésére jogalapot nyújt. A mozgalom végrehajtóbizottságánál most már körülbelül az ország összes érdekelt ilyen ingatlanok volt tu­lajdonosai jelentkeztek és a szükséges nd«*n’"rt beszolgáltatták. Ezeknek alapján a végrehajtó bi­zottság a kormányhoz és a törvényhozáshoz be­nyújtandó memorandumot szerkesztett, melynek megvitatása és a további teendők megbeszélése végett az érdekeltek e hó 16-án délután 6 órakor a régi képviselőház üléstermében értekezletet tar­tanak, melyen résztvehetnek mindazok, kik sze­mélyre való meghívót kaptak, vagy érdekeltsé­güket igazolják. Az ügyben felvilágosításért a végrehajtó bizottság elnökéhez, Kutkafalvy Mik­lós dr. ny. államtitkárhoz lehet fordulni. (Buda­pest, VI., Király-u. 72. Telefon: Automata 154— 45. sz.) A piros védjegyű Farina Gegenüber 220 éve elismert Kölnivix — Rablótámadás a postahivatalban. Nagy­kanizsáról írják, hogy vakmerő rablátómadás történt a liomokszentgyörgyi postahivatalban. Este fél 10-kor még ott dolgozott Barakonyi Margit postamesternő és kiadója, Schönviczki Teréz. Aznap érkezett a homokszentgyörgyi elöl­járóság címére egy 1600 pengős pénzeslevél is. Egyszerre kinyillott az ajtó és egy bekormozott arcú, hatalmas termetű férfi toppant be. Revol­vert szegezett a két hivatalnoknőre, majd fel­szólította őket, hogy adják át neki a posta kész­­pénzkészletét. Barakonyi Margit nem ijedt meg, hanem odaszólt kiadójának, hogy telefonon ér­tesítse a csendőrséget. A vakmerő rabló most revolverét Schönviczki Terézre szegezte és rá­kiáltott: — Ha megmozdulsz, lelőlek. Eközben a postamesternő az ablakhoz ugrott, kinyitotta és segítségért kezdett kiabálni. Ekkor a rabló a kasszához ugrott s kikapta az 1600 pengőt tartal­mazó pinzesboritékot, majd pedig gyorsan el­menekült. Azonnal megindult a hajsza, de a ban­ditának az éj sötétjében nyoma veszett. — Villamos alá szaladt egy kisfiú. Ma reggel Újpesten a villamostelepi megálló előtt várako­zott Schmidt Antal bútorasztalos, aki kézen fogta három és fél esztendős Antal nevű kisfiát. A kis­fiú kihúzta kezét az apjáéból és fntkározni kez­dett. Ebben a pillanatban közeledett a villamos. A kisfiú a villamost nem vette észre és egyene­sen nekifutott. A kerekek aiá került, amelyek balkarját lemetszették. Életveszélyes állapotban vitték a gróf Károlyi-kórházba. Egy diszkrét női ruhadarab kalandos útja Gardoneból a pesti vámhivatalig Diszkrét ruhadarabról van szó. Hölgyek tes­téhez simul és bár nem látható, mégis alakja, anyaga, formája a divat szerint igazodik. Most már csak selyemből készítik. Finom, leheletszerű, lenge selyemből, csipkével díszítik és bár szabá­sának nincs jelentősége, hiszen hozzásimul a női formákhoz, mégis iparművészek tervezik, szabják ki és varrják meg finom Ízléssel és azzal a hódo­lattal, amellyel a férfiak fejüket törik, hogy szebbé és csábítóbbá tegyék a nőket A szóbanforgó ruhadarab, az egyetlen, ami a ruha alatt a női testhez simul, tulajdonosával, egy ismert és irigyelt, szép, finom és szellemes filmdivával a Riviérán üdült. Bejárta az azuregü tengerpartot és megfordult olasz városokban, ahol évszázadok művészi termésének ritkaságait őrzik. Februárban és márciusban járt olt, amikor nálunk a szibériai fagyhullám száguldozott. Akkor is verőfényben sütkéreztek ott azok a höl­gyek, akik csak selyembe és prémbe öltöznek. Ott narancsfák illatoztak, pálmák és déli zöldek mutatták varázslatos pompájukat, karnevál her­cege tartotta uralmát, vidám és gondtalan volt mindenki. A díva végre is megunta a sok jót és meg­indult hazafelé, Budapestre. Megérkezett, bosszú­san nézte a felhős eget, a szemerkéző esőt, a a csatakos utcát és végül is betemetkezett laká­sába, amelyet kandallója tüze fütött melegre. Hozzálátott útipoggyászának kicsomagolásához és miközben a finom selymeket, rózsásakat, fe­héreket és champagneszinüeket kiemelte táskájá­ból, észrevette, hogy az egyik selymes darab hiányzik, nem maradhatott egyebütt, mint a szál lodában, Gardoneban, ahol az utolsó éjszakát töl tölte. Nyomban leült, levelet irt a hotel tulaj­donosának és értesitette, hogy szobájában ma radt a történet előterében szereplő csipkés selymes ruhadarabocska és kérte, hogy küldjék utána pesti címére. A szállodában természetesen meg­találták és nyomban postára telték. Picike kis csomag volt — az ilyen kis fehérnemű példát­lanul igénytelen —, de nem volt azért olyan piciny, hogy a pesti vámházban észre ne vették volna. Lestoppolták és megindították a vámeljá rést. Kibontották a csomagot, látták, hogy selyem­darab, tehát vámköteles, mert külföldről érkezik. Aktát csináltak melléje és értesítést küldtek tulaj­donosának, hogy Gardoneből érkezett csomagját, huszonnégy pengő vámilletéknek a keleti pálya­udvaron működő vámkirendeltség pénztáránál való lefizetése és személyazonosságának igazolása mellett átveheti. A díva, a hivatalos Írással a réti Imijében és kihívónak tetszó mosollyal pirosra ruzsozott ajakán, személyesen jelent meg a vám- Urendeltségnél és kérte a csomagnak az illeték elengedésével való kiszolgáltatását, mert a szóban­forgó fehérnemű nem külföldi szerzemény, ha­nem magyar gyártmány, Budapestről indult el hóditó útjára és Gardoneban felejtődött, ahonnan kérésére küldte meg a hotelier, akinek ezért külön is hálás. A vámtisztviselő hivatalos tekintélyének tuda­tában komolyan kijelentette, hogy elhiszi ugyan a művésznő előadásót, de kénytelen ragaszkodni az előírásokhoz, az illetéket csak úgy engedheti el, ha hivatalosan megállapítják, hogy már hasz­nált és nem uj, nem importált tárgyról van szó. A művésznő hozzájárult a hivatalos eljárás meg­indításához. Szakértői szemlére került tehát a kis fehérnemücske. Hat férfiszem vizsgálta, tizenkét férfikéz tapogatta meg a csipkés, selymes kis tunikát Volt a hattagú bizottságban két selyem­­szakértő is, ők is megnézték, látták az anyag finom, a fazon kitűnő és valamennyien megállapi­­tották, hogy bár a fehérnemű még most is olyan állapotban van, mintha készítője skatulyájából került volna ki, nem valószínűtlen, hogy a mü< vésznő Budapesten vásárolta és gazdag ruhatárá­nak használata során ezt a darabot annyira nem vette igénybe, hogy az csak látszatra tűnik újnak. Elengedték az illetéket és a művésznő ritikiiljébc dughatta az egész csodát, hiszen az ilyen nqi táska rengeteg titkok tudója. A Meteorológiai Intézet je­lenti április 12-én délben 12 óra­kor: A franciaországi depresszió Spanyolország felé terjeszke­dett A Jeges-tengerről Észak- Oroszország felé is nyomul egy depresszió és e két nagyobbki­­terjedésü depressziós-rendszert meglehetősen magasnyomású réteg választja el, amelynek az Észak-Atlanti-óceánon és a Kaspi-tenger táján vannak ki­sebb magvai. Németországban és Franciaország északi részein az északkeleti légáramlás hatása alatt az idő kissé hűvös. Az Al­­pcsek és a Kárpátok táján el­lenben a meleg előoldati lég­áramlás érezteti hatását. Esők inkább csak Közép-Európában és Francia-, meg Spanyolország­ban voltak. Hazánkban a hőmérséklet érezhetően emelkedett; a déli órákban a 15 fokot meghaladta és egyes helyeken a 18 fokot is elérte. Kisebb esők inkább csak a Dunántúl nyugati részein vol­tak. Budapesten 12-én délben a IDŐJÁRÁS VÍZÁLLÁS * hőmérséklet lő fok Celsius. Prognózis: Enyhe, jórészt fel­hős idő, esetleg kisebb esökkeL A Meteorológiai Intézet je­lenti április 12-én este 10 óra* kor: Az Alpok és Kárpátok hegv­­vonulatai továbbra is időjárási választóvonalat képviselnek. Tőlük északra hűvös és száraz keleti és északkeleti légáramlás uralkodik, amely sarki jelegű levegőből táplálkozik. Dél-Fran­­ciaországban változatlanul meg van az a ciklon, amelyet két jól felismerhető csapadckfront ha­tárol. A hegységen inneni vidé­kek levegője csendesebb, alig áramlik: erős éjszakai lehűlést, nappal pedig tetemes felmelege­dést és helyi felhőképződést tesz lehetővé. Magyarországon dél­ben IS fok Celsiusig emelkedett a hőmérséklet, az erős felhőkép­ződést azonban még nem ki­sérte számottevő eső. Prognózis: Erősebb éjszakai lehűlés után ismét enyhe idő várható, helyenként esővel, a délutáni órákban esetleg ziva­tarral. A földmivelésügyi miniszté­rium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Esztergomig árad, lej­jebb apad, Bajáig alacsony, Baja alatt középmagas viz­­állásu. Mai dunai vízállások: Passau 266, Síéin 27, Becs 10, Komá­rom 310, Budapest 236, Paks 151, Baja 264, Mohács 301, Barcs —53. A Tisza Tiszabeesnél árad, lejjebb apad. Tokajig alacsony, Tokaj alatt közepes vizátlásu. Mai tiszai vízállások: Tisza­becs 9, Vásárosnaménv 12, To­kaj 250, Tiszafüred 306, Szol­nok 384, Csongrád 370, Szeged 380. HL £ 1 1091 Ml az a A legközelebbi nupoit e heoütt me jelenő hirdetéseiben inegismertetitiít a közönséget eme mindenkit ér­deklő és mindenkire nélkülözhetetlen újdonsággal Megölés! Mintha ülnék, Fogorvosnál kábán ... Plombáló gép Dörg az utca száján! Már plombái jók Az aszfaltot Pesten ... Egy pár lyukba Én is beleestem.., E < fogászat* Sikerrel jár, érzem ... tldegölés* Kínjaitól vériem!... Bcnedikt — Várkonyl Jenő dr. — egészségügyi főta­nácsos. A kormányzó Várkotiyi Jenő dr.-nak, az Újságírók Szanatórium- és Kórházegylete és a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete fő­orvosának az egészségügyi főtanácsosi címet ado­mányozta. Ez a kitüntetés méltó férfit ér. Vár­­konyi Jenó dr. orvosi tudásával, lelkességével, de nemes emberi tulajdonságaival is rászolgált arra, hogy évtizedes munkássága honoráltassék. Évtizedek óta ált a közegészségügy szolgálatá­ban, hosszú ideig volt a munkásbiztositó intézet orvosa, amíg az újságírók a maguk intézményei­nek élére meg nem hívták. Agilitásával, nagy­­szervező képességével, a jó diagnosztát jellemző éleslátással mintaszerűen szervezte meg az uj­­ságiróintézményeket és azok szolgálatába a fő városi orvosok legkiválóbbjait állította. Működé­sével az ujságirótársadalom egyetemének szere­­tetét és tiszteletét vivta ki és ez megsokszorozó­dik a kormányzói kitüntetés hírére. * Faragó Ödön baráti köre. Harmadik össze­jövetelét tartja április 20-án Faragó Ödön, a írassa—pozsonyi színtársulat volt népszerű igaz­gatójának, az Andrássy-uti Színház kiváló fő­rendezőjének barátaiból és volt színészeiből ala­kult müvésztársaság. Az eddigi összejöveteleken igen nagy számmal vettek részt a régi színtár­sulat tagjai és Faragó pesti barátai. — Piinkösti Andor és Vándor Kálmán elő­adása Szombathelyen. Vas vármegye és Szom­bathely város Kultur Egyesülete vasárnap este fél 9 órakor Szombathelyen, a Kullurház hangversenytermében irodalmi estet rendez. Az egyesület, mely Nyugat-Magyarország leg­tekintélyesebb irodalmi és művészeti testü­leté, az irodalmi estre az Újság két munka­társát hivta meg, Pünkösti Andort, az ismert esz­tétát és kritikust és Vándor Kálmánt, aki a Nem­zeti Színházban előadott darabjaival keltett fel­tűnést. Az irodalmi est keretében Pünkösti Andor a dráma és színház válságáról értekezik, Vándor Kálmán pedig írásaiból olvas fel. Ezenkívül az est keretében az egyesület gárdája Vándor Kál­mán egyik egyfelvonásosát adja elő. Az irodalmi számok között értékes zenei számok lesznek. — Állítólag Becsben bujkálnak a Filtcx sik­kasztó!. Annak idején nagy feltűnést keltett, hogy a Filatorigiáti Textilmüvek igazgatósága lo­pás, hűtlen kezelés és sikkasztás miatt büntető feljelentést lett a vállalat vezérigazgatója, Weisz­­berger Ferenc és testvére, Wciszberger Zsigmond ellen. Az volt a vád ellenük, hogy sógoruknak, Flesch Nándor Uirályutcai kereskedőnek raktá­rába szállítottak rengeteg mennyiségű textilneműt, amelyet azután nem számláztak. A feljelentés után a két Weiszberger és Flesch Nándor eltűntek. Budapestről. Hosszú ideig nem hallottak róluk semmi hirt, egyesek azonban tudni vélték, hogy Dél-Amerikába szöktek. Úgy látszik, nem találtak ott sem kedvező elhelyezkedést, mert legutóbb híre jött annak, hogy a két Weiszberger testvér Bécsben bujkál. A bécsi rendőrség keresi őket. — Előadás az orvosok gazdasági helyzetéről. Flesch Nándor dr. egészségügyi főtanácsos, az orvosi közügyek régi, érdemes harcosa április 16-án esti félliét órakor a Budapesti Orvosi Ka­szinó helyiségében (V.. Wekerle Sándor-utca 22.) előadást tart az orvosok gazdasági helyzetéről. A kaszinó érdeklődő orvosokat vendégként is szíve­sen Iát. Újabb tavaszi gyUmölestanfolvamokat rendez a földmivelésügyi minisztérium. Az ősz és tél folyamán rendezett gyümölcsfaápolási és védelmi állami tanfolyamok sikerére való tekintettel, ér tesülésünk szerint a földmivelésügyi minisztérium 4—4 napra terjedő újabb tanfolyamokat rendez a kártokozó rovarok és penészgombák elleni vé­dekezés gyakorlati bemutatása céljából a gyü­mölcsvirágzás előtt és után. A ianfolyamon a téli tanfolyamok hallgatói vehetnek csak részt, a költségeket az állam fedezi. Robbanás egy japán hajón Tókio, április 12. (Reuter.) Hivatalosan je­lentik: A Yokosuka tengerészeti állomáson egy aknavető hajón április 11-én bekövetkezett aknarobbanás áldozatainak száma 52-rc emel­­kedett. Közülök 10 halott és 5 súlyosan Sfc besült. A szerencsétlenség okának megállapít fására vizsgálatot kezdtek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék