Ujság, 1929. augusztus (5. évfolyam, 172-196. szám)

1929-08-15 / 184. szám

CSÜTÖRTÖK, 1929 AUGUSZTUS 15 ÚJSÁG 11 — Asztma és szívbetegség, mell- és tüdőbaj, feörvély- és angolkór, pajzsmirigy nagyobbodás és golyvaképződés eseteiben a természetes „Fe­renc József" keserüviz a gyomor és belek mű­ködését kitünően szabályozza. Európai és ame­rikai klinikusok sorvadásos egyéneknél tapasztal­ták, hogy a betegség kezdetén jelentkező székre­kedések a Ferenc Józ$ef víz használata folytán lényegesen enyhültek. Kapható gyógyszertárak­ban, drogériákban és fiiszerüzletekben. — Változtassák meg Budapest nevét — java­solja Csekey tanár a magyarok világkongresszu­sán. A magyarok világkongresszusának egyik ér­dekes külföldi résztvevője Csekey István dr. dor- pati egyetemi tanár, a dorpati magyar tudományom intézet igazgatója. Csekey Észtországban, műkö­dése helyén éppen úgy, mint a világ tudományos köreiben nagytekintélyű tudós. Számos érdekes javaslatot terjesztett a világkongresszus elé. Egyik javaslatában kifejtette, hogy a kulturállamok leg­java közt ma már nincsen vízumkényszer. A ví­zumrendszer rendészeti jelentősége jelentéktelen, államgazdasági szempontból pedig egyenesen ká­ros. Mondja ki tehát a kongresszus, hogy a maga részéről a vízumkényszert károsnak és eltörlendő- nek tartja. Javasolja, hogy a kongresszus intézzen memorandumot a népszövetséghez az utódállamok némelyikében a magyar sajtótermékekkel szemben fennálló beviteli tilalom eltörlése érdekében. Ja­vasolja, hogy a magyar tudományos intézetek szö­vetségben egyesüljenek. Legfeltűnőbb Csekeynek az a javaslata volt, hogy a kongresszus tanácsolja Budapest nevének megváltoztatását. Sok össze- tévesztésre ad alkalmat az, hogy a Budapest név hangzása Bukarestére emlékeztet. Azt ajánlja, hogy a magyar fővárost ezentúl egyszerűen Budá­itok hívják. Azzal indokolja többek között indít­ványát, hogy Pest szláv eredetű szó, amely kül­földi nyelveken különben is a legborzalmasabb bevegséguek, a pestisnek neve. Semmiféle kegyelet nem gátolhatja a terv keresztülvitelét, hiszen a Budapest nevet csak a múlt század végén vette fel a magyar főváros. — Kiosztották a rómaiparti evezösverseny di­jait. A Bürgermeister-csónakházban szerdán este ünnepélyes keretek közölt tartották meg » vasárnap lezajlott evezősverseny győztesei kö­zött a dijak kiosztását. Maga a verseny külön­féle csónakházak számos evezősének részvételé­vel folyt le és kiemelkedő sporteseménye volt a római partnak. Bizonyságát szolgáltatta a vad- evezősök sportkészségének. Az ünnepélyt Magas- tytázy Mihály, mint a Budapesti Csónakházak és Evezőseik Egyesületének alelnöke nyitotta meg. Utána Nebovitzjg Tivadar ezredes méltatta a verseny sportértékét és felkérte Bürgermeister Károlynét a dijak kiosztására. A dijak kiosztása után a vadevezősök nevében Bázsa Jenő box- bajnok köszönte meg Bürgermeister Károlynak a Verseny rendezése körül kifejtett munkásságát és annak a reményének adott kifejezést, hogy a vad­evezősök a jövőben minél gyakrabban bizonyit- hatjjik' bé versenyek keretében evezési tudásukat. Az ünnepély a késő esti órákban fejeződött be. KÜLFÖLDI ÁRUTŐZSDÉK rA Külföldi Árutőzsdék folytatása a 23. oldalon. DÉLAMERIKAI TŐZSDÉK ' Buenos Avres, augusztus 14. Búza ezept. 10 50 (10.40), okt. 10.70 (10.55), tengeri szent 8.30 (8.20) okt. 8.40 (8.30), zab aug. 7.15 (7.15), lenmag szept. 10.60(19.15), okt. 19.70 (19.20), nor. 19.00 (19.20) peso. Rosarlo, augusztus 14. Búza szept. 10.40 (10.35), tengeri szept. 8.10 (7.95>, lenmag szept. 19 55 (19.10) peso. Az irányzat tartott. CUKORTÖZSDE Newyork, augusztus Í4. Cuba centrifuga prompt 3.80, szept. 2.0t, okt. 2.08, dec. 2.13— 2.14, jan. 2.16—2.17, márc- 2.23, máj. 2.31, jul. 2.36—2.37 cent per libra. Az irányzat tartott Prága, augusztus 14. Belföldi nyerscukor 100 kg.-ként Aussig loko és okt. 125.50—127.50 csgji korona. Az irányzat nyugodt. SERTÉS- ÉS ZSIRPIAC Chicago, augusztus 14. Sertészsír irányzata tartott, szept. 11.82 V* > okt. 11.95, dec. 12.05, bor dáshus vontatott, szept. 12.50, szalonna 12.50, élőserlés, könnyű 11.60—12.15, nehéz 10.60-- 11.50 cent per libra. GYAPOTTÖZSDE Newyork, augusztus 14. £szakamerikai fully middling loko 18.15, aug. 18.08, szept. 18.10, okt. 18.18, ujtermésü okt. 18.13—18.15, dec. 18.45 —18.46, jan. 18.50, márc. 18.73, máj. 18.90, jul. 18.85 cent per libra. Az irányzat tartott. FÉMTŐZSDE London, augusztus 14. Vörösréz irányzata szi­lárd, standard 746/i«—74*/«, 3 hónapra 75*/m— 751/*. scttl. ár 743/s, elektrolyt 84‘/*—84V«, best. sel. 77*4—79, strong sheets 110, elektro-wire- bars 84%, ón irányzata egyenetlen, standard 208%—208’/«, 3 hónapra 212%— 2125/s, settl. ár 208%, Banca 220%, straits 211%, ólom irány­zata csendes, külföldi prompt 23Vis, kés. száll 231/*, settl. ár 23, horgany irányzata tartojj, prompt 241s/h, kés. száll. 25*/is, settl, íct 24%. alumínium belföldre 95, külföldre 100, antimőn, angol 52—52%, kínai 29%, higany 22V»—22% platina 137/s, Wolfram-érc 39V*, Cleveland ön­töttvas 72%, ezüst prompt 24%, kés. száll. 24*/s. arany 84/11%. Megalakult a «Sabaria Football Club» Szombathely, augusztus 14. A Sabaria labdarugószövetkezet ma este tartott közgyű­lésén kimondotta felszámolását és futball- klubbá való átalakulását. A közgyűlést meg­előzően a futballklub megalakult és már át is vette a Sabaria csapatát és a csapat irányí­tását. Az uj „Sabaria Football,Cltib‘‘ (SFC) első rendes közgyűlését e hónap 27-én tartja, — Franciaország nem vesz részt a vlzi- repülőgépversenycn. Párisból jelentik: Lati. rent-Eynac francia légügyi miniszter végérvé­nyesen úgy döntött, hogy Franciaország nem vesz részt a Schneider-kupáért folyó vizi- repülőgépversenyen. A versenyen való rész­vétel céljából készített francia gépek igen jók ugyan, de nem volt idő azok kipróbálására s ezért a légügyi miniszter biztonsági okokból úgy döntött, hogy e gépekkel rekordkísérlete­ket mindaddig nem engedélyez, amig azok kipróbálását be nem fejezik. — Jugoszlávia termése. Belgrádból je­lentik: Jugoszlávia idei termése minőségileg legjobb a háború befojzése óta, mennyiségi­leg valamivel gyöngébb a tavalyinál, de igy is jóval az átlagon felül van. Csak a burgo­nyatermés marad valószínűleg az átlag alatt. — A Délivasut week-end jegyei. A Duna— Száva—Adria Vasúttársaság (azelőtt Déli Vas­pályatársaság) közli, hogy az augusztus 17-én kiadásra kerülő három napig érvényes balatoni menettérti jegyek a Szent István napra való tekintettel kivételesen 20-án is érvényesek a vlsz- szautazásra. Ahol már fiz esztendeje tart a kánikula. — B. Kiss Erzsébet Leánynevelő Otthona, Budapest, VIII., Népszinház-utca 22. A legkülön­bözőbb tipusu iskolák közvetlen közelében. Elsőrendű nevelés, zene, idegen nyelvű társal­gás stb. Korlátolt férőhely. Prospektus. Mérsé­kelt árak. Telefon: József 30ö—27. Délutánon­kénti csoportkirándulásokra bejáró növendékek felvétele naponta délután 2—4 óra között. — Még az utazási igazolvány is drágul! (Levél a szerkesztőhöz.) Tekintetes szerkesztőségi Ke» gyeskedjenck néhány soromnak nagybecsű lapjuk­ban helyt adni, hogy az illetékes tényezők figyel­mét felhívhassam arra a határtalan igazságtalan- ságraí amit a MÁV üzletvezetősege a szegény köz- tisztviselők vasúti igazolványainak meghosszabbí­tása körül gyakorol. Mint négytagú családos köz­tisztviselőnek, nem volt meg sajnos a nélkülözhető pénzem az 1929. évi meghosszabbításra a kitűzött határidőig s igy csak ma, midőn utazásra kénysze­rültem, hogy a háborúban szerzett isiászomat va­lamely gyógyfürdőben kikuráljam, jutottam hozzá, hogy igazolványaimat meghosszabbíthassam. Leg­nagyobb meglepetésemre a négyszeresét követel­ték tőlem a pénztárnál és tekintve,, hogy egész­ségem helyreállításáról van szó, kénytelen voltam két igazolványért 8 pengőt 2 pengő helyett ki­fizetni- Ennél nagyobb igazságtalanság cl sem kép­zelhető szerintem, mert mi kára származott a MÁV-nak azáltal, hogy 8 hónapon keresztül nem véltem igénybe a kedvezményes utazási? Hiszen ha rövid utazásaim voltak, akkor ez időközben egész jeggyel utaztam! És milyen jogon büntet a MÁV? Hiszen amúgy is nagy áldozatba kerül egy szegény köztisztviselőnek a kedvezményes utazás­sal egybekötött költségek fedezései Miért nyúzzák hát az ember hetedik bőrét ezen a téren is? Hálás köszönettel vagyok nagyrabecsülésem kifejezése mellett Egy elkeseredett régi előfizető. <— Wolkenberg dr. rektor felhívása. A buda­pesti Pázmány Péter Tudományegyetem rektori hivatala tisztelettel kéri mindazokat az urakat és urhölgyeket, akiket az 1928—29. tanév folyamán doktorokká avatták, szíveskedjenek címüket a rektori hivatallal (IV., Szerb-utca 10) közölni, vagy ott személyesen megjelenni, hogy YVolken- herg Alajos dr. Rector Magnificus emlékkönyvéi a hivatal nekik elküldhesse, illetőleg kiszolgál­tassa. — Ha hashajtóra van szüksége, vegyen be este 2—3 szem Artin-dragéet és reggelre nor­mális, könnyű üriilése lesz. — Sétahajók és szerenád a Dunán. Augusz­tus 20-án este fólliz órakor tiz hajó indul el egy időben a kivilágított Dunán, hogy az ünneplő kö­zönség minél közvetlenebbül élvezhesse a Gellért­hegyi tűzijáték ragyogó szinpompáját. Ezek a hajók a beszállás torlódásának elkerülése és a kényelem biztosítása szempontjából egyszerre in­dulnak az Eötvös-téri, vigadóién, Árpád-utcai, Balthyány-téri és tabáni beszállóhelyekről. Fedél­zetükön zenekarok és dalárdák adnak hangver­senyt, továbbá a Magyar Tárogatósok Köre fog kvartettben magyar nótákat és kuruc nótákat játszani. — Esemény és látványosság nemcsak Buda­pest, de az ország egész közönsége számára Havas László Calvin-téri áruházának megnyitása. Ez a kitűnő és elismert cég a régi Stern József-féle helyiségben olyan divatházat teremtett meg, amely a világ bármely nagy városában is meglepi a közönséget áruinak Ízlésével, raktárának sok­oldalúságával, mindcnckfölött pedig üzleti clvei- nok előkelőségével. A legfinomabb és legjobb áru­kat, a legválasztékosabb Ízlésű divatcikkeket, la­kásberendezési tárgyakat, férfi- és nőidivat ké­szítményeket halmozta össze ez a nagy áruház, hogy a közönség minden rétegének igényeit ki­elégítse. Ennek az uj áruháznak rendszere viszont azért kellemes a közönségnek, mert az egyéni ki­szolgálás elvét valósítja meg és nem tömegcikkek­kel dolgozik, hanem a legváltozatosabb árukkal. Havas László cége eddig is a magyar társadalom széles rétegei előtt volt népszerű, most pedig nyil­ván meghódítja Budapest és az egész ország kö­zönségét is. Szent István hetében egyik nagy lát­ványosság lesz ennek a pompás üzletnek meg­tekintése, amire különben hirdetésünk is felhívja a vásárlóközönség figyelmét, Beküldőit hírek O A Volt 24-es Vadáaeok Bajtársi E*ye*filef« folyó hó 25-én Kaposvárott, a hősi halált bah bajtársait emlékét megörökítendő, emléktáblaleleplezéssel kapcsolatban elsó országos vadász-összejövetelét tartja. A rendezőség ezúton is kéri a volt bajtársakat, hogy az ünnepély díszét eme­lendő, minél nagyobb számban szíveskedjenek azon meg­jelenni. O A pollchnal csata emléke. A volt 76. gyalogezred, Sopron biziezredének bajtársi köre, vitéz Kő József nyu­galmazott tábornok elnöklésével tartott ülésén elhatározta, hogy a polichnai ütközet tizenötödik évfordulóját augusztus 25-én nagyszabású emlékünneppel ülik meg. Az ünnep iránt az ezred volt katonái között élénk érdeklődés nyilvánul meg, így előreláthatólag az nugusztusvégi ünnep a bajtársi érzület impozáns megnyilatkozása lesz. O A Zsófin Gyermekszanatórlum Egyesület közgyűlésé­nek elbalfujztása. A Zsótla Gyermekszanatórium Egyesület Szent István napjára tervezett évi rendes közgyűlését Rótt Nándor kormányzó elnök vezetése mellett szeptember 1-én, vasárnap délután órakor tartja meg a balatonalmádi Zsófia Gyermekszanatóriumban* O Bajtársi összejövetel. A casagiovei volt hadifogoly tisztek folyó hé 19-én este 7 órakor a Gellért-kávéház szu- terén-helyiségében (Budapest, I.f Ilorthy Miklós-ut 1. sz.) bajtársi összejövetelt rendeznek. Kéretnek a t. bajtársak, hogy részvételüket levél utján jelentsék be Hidvéger Barna­bás (Budapest, J,, Fehérvári-ut 48. sz.) címre. — Halálozás. Boros Tibor, a Hitelbank tisztviselője augusztus 14-én 33 éves korában hosszas betegség után elhunyt. Az elhunytban Boros László dr. az Esti Kurír felelős szerkesztője tcstvéröccsét. Boros Mihály, az Esti Kurír főinunkatársa heveit ílát gyászolja. Temetése pén­teken délután VA órakor lesz a református egyház szer­tartásai szerint a rákoskeresztúri új temető halottas­házából. .... Kleinberger Sándor mérnök, a MÁV nyug. fő­felügyelője elhunyt. Temetése 15-én délután 4 órakor lesz a rákoskeresztúri izraelita temető halQttasházából. — Hetiig harLsnyaház (Kazinczy-utoa 7) Szent István hetére, augusztus 15-től 25-ig, olyan olcsó árakkal kedveskedik vevőinek, mely egész há­lósán a város szenzációja lesz. Biztos, hogy ezei\ kiváló alkalmat saját érdekében mindenki ki fogja használni. Viszonteladókat ezen 1(1 nap alatt a cég nem szolgál ki. — Győződjön meg vételkényszer nélkül a jő minőségről közismert Kőszegi R. kesztyüspecielista cég nyolcnapos szarvasbőrkesztyü occasiójáról. — A Dúcíí <ipöúruház olcsóságban vezeti Szent István hetében elsőrendű maradékpárok már 10—12 éa 15 pen­gőért kaphatók. — Régi szándékát megvalósíthatja Szent István-napi uta­zásával kapcsolatban és a legújabb szerkezetű Siemens­Phonophor nagyothalló készüléket személyesen kipróbál­hatja. Díjmentes bemutatás a magyarországi egyedárusitő- nál: Magyar Gyógytechnikái Ipar Rt. röntgen- és orvos- technikai gépgyár, Budapest VI., Nagymező-utca 4. Te­rézvárosi templommal szemben. — Rendkívül fontos a helyes fog- és szájápolás. A higié­nikus csomagolású Árion fogkrém tökéletes eszköz ezen célra. Fehérít, üdít, konzervál. — A Del-Ka Cipőkereskedelmi pt. is adózik Szent István emlékének, mert árainak átszervezése előtt csak augusztus hóban összes áraira 10% engedményt nyújt vevőinek. VII., Erzsébet-körut 28 és pákóc?.i-uf 6. — Szent István hetében 15—22-ig rendkívül, árleszállítás László Sándor féi flruhjtüzletébcn, fíákóczi-ut 50. Gyönyörű sajátkészitménvü divatos férfiöltönyök minden színben pá­ratlan szép választékban 50, 60, 70 pengőért, elegáns téli- knbátok 60, 70 és 80 pengőért minden nagyságban készen kaphatók. ___________________________ Ag godalmai vannak ? Mitől tart? Aggályai voltak talán az esti kávé élvezet miatt? Vagy a kávé élvezet általában okozott gondot? A kodein­tól bizony sokan tartanak. Ennek oka a szívre, Idegekre, álomra és emésztésre gya­korolt hatása... Ne aggódjék! Most már felesleges az aggodalom, félelem, vagy gond, mert a Hág kávénál a koffein kellemetlen hatá­sai ki vannak kaposolva. A Hág kávéban egyesítve meg­talál mindent: az erőteljes aromáját, csodás illatát és a jótékony kiválóságát a leg­finomabb kávénak, amelyet valaha ivott Még ma bizto­sítsa ön magának és család­jának a Hág kávé élvezeté­vel járó előnyöket. Ne várjon holnapig IA legközelebbi üz- letbenvásároljon egy csomaggal! lehet jelentkezni az augusztus 17-én induló kedv.zményes olaszországi vonatra az ÖJság Utazási Irodájában VII., Erzsébet-körut 43. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék