Ujság, 1930. április (6. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-11 / 83. szám

PÉNTEK. 1930 ÁPRILIS 11 ÚJSÁG 3 Bálioki Soós Károly generális elnöklésével fényes elégiételt adott a tábornoki . .. zsűri Windischgraetz hercegnek önfeláldozással, mindent magára vállalva igyekezett az államra, nemzetre, hazára káros következményeket elhárítani” — A zsűri tagjai Soós Károly gyalogsági tábornok, Riedl La os ny. altábornagy, Me z Rezső ny. altábor­nagy, Balogh Sándor ny. altábornagy és Szívó Sándor altábornagy voltak jók a bonyolult taxihistória részletei iránt A Wolff-párt megbízottja elmondotta: értesülése szerint a Józsefvárosi Autófuvarozók Szövetkeze­tének taxiengedélyre bejelentett tagjai között szerepel a Józsefvárosi Kör pinka­kezelője is. Az Újság olvasóközönsége ’ előtt még emlé­kezetes, annak az akciónak a megindulása, amelynek eredményeképen tábornoki zsűri ült össze Windischgraetz Lajos herceg ügyének ka­tonai becsületügyi szempontból való megvizs­gálására. Az akciót, amint arról elsőnek az Újság hasábjain számoltunk be annakidején, maga a herceg indította, mert kívánatosnak tartotta, hogy a frankügyben történt szereplé­sével kapcsolatban különféle hivatalos és tár­sadalmi állásfoglalások után ügye olyan szem­pontokból is tisztázódjék, amely szempontokra a frankügy tárgyalásánál az ügynek csupán jogi részeire kiterjedő vizsgálatok alkalmával nem' állott módjában felhívnia a figyelmet. Szükségét érezte annak, hogy egyéni reputá­ciója érdekében felvesse a jogi vonaközásokon túlmenő, számára személyesen jelentős szem­pontokat is, amelyeknek megismerése egy pár­tatlan zsűri előtt határozottabb képet alakíthat ki Windischgraetz Lajos herceg szereplésének egész anyagáról. A napokban számoltunk be arról, hogy Windischgraetz Lajos herceg ügyében össze­hívták a tábornoki zsűrit A döntés, amint arról az alábbi hivatalos jelentés beszámol, csütörtökön meg is történt. A Tiszti Kaszinó kis tanácstermében zaj­lott le a tábornoki zsűri ülése zárt ajtók mögött. A zsűri elnöke — tekintettel Windischgraetz Lajos herceg miniszteri rangjára, bádoki vi­téz Soós Károly gyalogsági tábornok, volt honvédelmi miniszter lett, aki a zsűri tagjai­val együtt teljes tábornoki díszben, valameny- nyi kitüntetésével, jelent meg a Tiszti Kaszinó épületében. A zsűri tagjai: Riedl Lajos, m. kir. nyugalmazott altábornagy, a Mária Teré- zia-rend lovagja, vitéz spandalungai lovag Metz Rezső nyugalmazott altábornagy, a Má­ria Terézia-rend lovagja, vitéz nemes Balogh Sándor nyug. altábornagy és bunyai Szívó Sándor altábornagy. Windischgraetz Lajos herceg fekete zsakett­ben jelent meg a zsűri előtt, védőjének, gyar­mati Dani Balázs gyalogsági tábornoknak, Mária Terézia-rend lovagjának társaságában. Az ülés féjtizenegy órakor kezdődött és félkettőig tartott. A zsűri döntése szerint waldsteini és thali Windischgraetz Lajos her­ceg, Siegen és Egloffs örökös ura és hercege, Stájerország örökös főlovászmestere, stb., stb., v b. t. t„ császári és királyi kamarás, a volt magyar főrendiház örökös jogon tagja, nyu­galmazott m. kir. miniszter és császári és ki­rályi nagykövet, volt szolgálaton kívüli ma­gyar királyi őrnagy, Zemplén vármegye tör­vényhatósági tagja, Sárospatak nagyközség díszpolgára, az orosz-japán háború és a bol­gár háború volt katonai attaséja, az orosz­japán háborúban szerzett orosz hadiérem, a katonai érdemkereszt, a bronz, ezüst és arany Signum Laudis, a III. osztályú vaskorona- rend, az I. osztályú vaskereszt, továbbá a Li- pót-rend hadiékitményes nagykeresztjének tu­lajdonosa, teljes rehabilitációban részesült. Csütörtökön este egyébként ez ügyben a kővetkező kommünikét adták ki: Windischgraetz Lajos herceget a frank­ügyből kifolyólag rehabilitálta a tábornoki becsületbiróság. Ismeretes, hogy Windischgraetz Lajos herceg rehabilitálása érdekében mozgalmat kezdeményeztek, hogy a frank-ügyben ta­Kérelem kücsönkönyvtárunk vidéki tagjai számára! Tisztelettel kérjük vidéki kölcsön­zőinket, hogy postacsomagjai­kat legkésőbb április 17-éig küld­jék c-erére vissza, m rt a nostai s munkatorlódás miatt a később kéz­hez vett csomagok pontos és azon­nali elintézéséért ez esetben nem telelhetünk. Kitűnő tisztelettel az ipazga'őság mt ■ nusitott magatartása kérdésében ez a leg­felsőbb becsületbiróság üljön össze és hoz­zon Ítéletet. A tábornoki becsületbiróság Windisch­graetz Lajos herceg ügyében meg is ala­kult. öt tagból állt, aitábornagyokból és még magasabb rangú, csupa Mária Terézia- rendes tábornokokból ült össze ma reggel és egész délelőtt tárgyalta a herceg ügyét. Ki­hallgatásokat is foganatosítottak, majd a kora délutáni órákban meghozták és ki­hirdették a következő Ítéletet: „Windischgraetz Lajos herceg, valóságos belső titkos tanácsos, cs. és kir. kamarás, volt cs. és kir. őrnagy, az úgynevezett fr^nk-Ugy­Az Újság csütörtöki számában megemlé­keztünk arról, hogy milyen bonyodalmak kez­denek kialakulni a legutóbbi taxiengedély- kiosztás körül. Emlékezetes, hogy milyen furcsa, bonyolult és elítélendő események ját­szódtak le a múltkori taxirendszám-osztoga- tásnál is. A történtek után mindenki azt hi­hette, hogy a hivatalos körök okulva a ta­pasztaltakon, a jövőben különösen fognak vi­gyázni arra, hogy a hasonló események meg ne ismétlődhessenek. Sajnos, ez a Reménység nem vált valóra, mert a most lejátszódó zajos jelenségek azt kezdik igazolni, hogy a jelenlegi taxien- gedély-kiosztás kisérő jelenségei semmivel sem maradnak a múltkoriban joggal ki­fogásolt események mögött. Megírtuk, hogy a féltaxisok szerdán pana­szos beadvánnyal fordultak a fővároshoz és ebben rámutattak sok olyan hibára, amelyek­nek nem lett volna szabad megtörténniök. Igv, mint megírtuk, elmondották, hogy való­jában nem is létező testületek jutottak taxi­engedélyhez. Erre vonatkozóan a főváros köz­lekedési ügyosztályában a következő felvilá­ben való részvétele által és a bünper alatt s utána tanúsított magatartása által a tiszti ál- lásbecsületről alkotott fogalmak, valamint sa­ját tiszti becsülete ellen nem véteti. A tábornoki becsületbiróság továbbá meg­állapítja, hogy cselekvésében csakis a legtisz­tább, legönzetlencbb indokok vezérelték, hogy az ügy kipattanása után a legnagyobb önfel­áldozással, mindent magára vállalva, igyeke­zett az államra, nemzetre, hazára káros kö­vetkezményeket elhárítani. A tábornoki be­csületbiróság végül megállapítja, hogy Win­dischgraetz Lajos herceg volt cs. és kir. őr­nagy erkölcsi állapota, illetve párbajképessége a frank-ügyben vitt szerepe által érintve niocs“. gositást adták: — A féltaxisok beadványa elmondja, hogy a Bérautóiparosok Személy- és Teherautófor­galmi Szövetkezete nincs a törvényszéki cég­hivatalban bejegyezve. Mi tudtuk ezt. Az ille­tők ugyanis bejelentették, hogy a szövetkezet elnevezése megváltozott. Régebben ezt a szö­vetkezetét Bérautófuvarozók Szövetkezetének hívták. Az uj szövetkezet tényleg nincs be­jegyezve, de az annak adott taxiengedé­lyek csak akkor lesznek érvényesek, ha igazolják, hogy a szövetkezet uj elneve­zését is bejegyezték már. — Ami a Józsefvárosi Autófuvarozók Szö­vetkezetét illeti, meg fogjuk vizsgálni, igaz-e, hogy ennek tagjai nem szakmabeli kisiparo­sok. Amennyiben ez tényleg bebizonyosodik, úgy a rendszámokat nem fogják megkapni. A tanács csak feltételesen adta ki a rendszámo­kat, amelyeket véglegesen csak akkor kapnák meg az igényjogosultak, ha igazolják, hogy valamennyien szakmabeli kisiparosok. A keresztény községi párt megbízottja csü­törtökön a városházán járt, hogy informálód­— Lehetetlenség — folytatta az illető —, hogy egy olyan szövetkezet kapjon taxirendszámo­kat, amelynek tagjai részben nem szakmabeli kisiparosok. Ha másképpen a kérdést meg­oldani nem lehet, akkor szerinte a leghelye­sebb volna, ha a szövetkezet tagjai közül ki­választanák azokat, akik csakugyan szakma­beli kisiparosok és személy szerint nekik utal­ják ki a rendszámokat A Józsefvárosi Autófuvarozók Szövetke­zetének tagjai között állítólag nagyvágók és egyéb tehetős emberek vannak, szak­mabeli kisiparos viszont annál kevesebb. A főváros közlekedési ügyosztályának az a szándéka, hogy most sorra felszólitja azo­kat az egyesületeket s szövetkezeteket, ame­lyek taxirendszámokat kaptak, hogy jelentsék be tagjaikat és azok foglalkozását. Ezt a lis­tát azután pontosan átvizsgálják, hogy meg­állapítsák, vájjon tényleg jogosultaknak jut­tatták-e a rendszámokat. Amennyiben a hite­les adatszolgáltatást az érdekeltségek megta­gadnák, a renitens csoportok nem juthatnak hozzá az engedélyhez. A féltaxisok ma újabb deputációval járul­tak a polgármesterhez. Küldöttségüket Hajdú Marcel dr. bizottsági tag vezette. A féltaxisok ismét igen érdekes beadványt adtak át a pol­gármesternek és ebben azt kérik, hogy Sipőcz Jenő dr. sürgősen vizsgálja meg, kinek a ne­vében és ki adta be a Bérautósok Személy- és Teherforgalmi Szövetkezetének taxiigény­lését és hogyan történhetett meg, hogy egy nem­létező szövetkezet tíz rendszámot kapott. — Mivel pedig — igy folytatódik a bead­vány —, bűncselekmény jelensége látszik fenforogni, tisztelettel kérjük, méltóztassék a közigazgatási kivizsgálással kapcsolatosan az ügyet a további eljárás lefolytatása céljából a budapesti kir. ügyészséghez sürgősen át­tenni. A. beadvány a továbbiakban elmondja, hogy a Józsefvárosi Autófuvarozók Szövetke­zetének létező tagjai egytől-egyig Brandstadter Gyula nyugdíjas banktisztviselő rokonai (a szövetkezetei Brandstadter Gyula alapította), a többi tagok pedig vagy nem léteznek, vagy pedig semmi közük nincs az autóiparhoz. A beadványnak ez az igen érdekes leleplezése szószerint igy hangzik: — A szövetkezet tagjainak névjegyzéke a budapesti kir. törvényszék céghivatalának irattárában 7078. okmánytári szám alatt fek­szik. Ezek közül az ott megjelölt Karvaly Ist­ván nem létezik. Schwartz Bernát felügyelő­bizottsági tag nem létezik. Löblovics Miklós ismeretien. Szeif Aladár felügyelőbizottsági tag nem létezik Boldog János a megadott cí­men ismeretlen. Gara Mór könyvelő, Böhm Sándor tudakozó, Ács Pál nem létezik. Púder Marcell állítólagos mérnök nem létezik. Jasik István foglalkozása gyógyszerész. Sztojanovics Gábor pedig nyugalmazott katonatiszt. A legérdekesebb pedig az a kitétel a bead­ványban, hogy mindezenfclül maga a szövetkezet sem lé­tező valami, mert Német-utca 31. szám­mal bejelentett telephelyen ilyen üzem sohasem volt és most sem található. A féltaxisok beadványa végül is kéri a polgár- mestert, hogy az egész rendszámkiosztást füg­gessze fel, illetve a tanács erre vonatkozó ha­tározatát változtassa meg, annál is inkább, mert még sok más ilyen különös adatra fog­ják felhívni a taxirendszám-kiosztással kap­csolatban az illetékeseket. Sipőcz Jenő polgármester válaszában kije­lentette: személyes felelősség mellett kötelezi a közlekedési ügyosztály vezetőjét, hogy egyen­ként állapítsa meg azoknak az igény jogosult­ságát, akiknek rendszámot juttatott a [öváros tanácsa. — Álláspontom az — folytatta a pol­gármester —, hogy senki olyan ne juthasson rendszámhoz, aki nem szakmabeli kisiparos. Éppen ezért a legszigorúbban át fogjak vizsgálni azok­nak a szövetkezeteknek és egyesületeknek taglistáját, amelyek taxiengedélyhez ju­tottak, illetve vizsgálni fogjuk azoknak személyi kö­rülményeit, akiket ezek az egyesületek és tes­tületek engedélyben akarnak részesíteni. Sipőcz polgármester határozott és korrekt válasza megnyugtatta a küldöttséget, amely abban a hitben távozott a városházáról: a pol- ! gármester a legnagyobb igyekezettel azon lesz, i hogy a kifogásolt jelenségek a taxiengedély- kiosztással kapcsolatban közmegelégedésre megszűnjenek A P “g • rf / Bűnvádi útra terelődött a különös ief°Éiaiás az utcán akart lefoglalni Próbautra futott ki a garázsból és útköz- 0 f "f ‘í ben találkozott a végrehajtó autójával ^ ^ ^ Néhány napja Körmendy Ferenc várpalo­tai fuvaros autóját a Fehérvári-utón defektus érte. Eltört az egyik kereke, s az autó az ut- szélen maradt. A fuvaros felkereste Fa László | autójavító gyártulajdonost és felkérte, hogy : vontassa be az autót a Vág-utca 19 alatti tele­pére, csinálja meg a kereket és javítsa ki g kocsit. Fa két szerelőjét ki is küldte a Fehér- vári-utra, bevontatta a kocsit és rendbehozta. A javítás ára 120 pengőt tett ki, azonban Kör­mendy nem fizette ki, hanem otthagyta a ko­csit a gyárban azzal, hogy amint pénze lesz, kiviszi a kocsit. Tegnap délután Fa László előzetes tudta nélkül Körmendy próbautra jitte ki a gyárból az autót. A gyár egy szerelő­jét vette maga mellé. Amint az autó a Dráva-utca és Visegrádi-utca sarkára ért, egyszerre elébe állt egy másik autó és megállásra kényszerltette. Az érkezett autóban végrehajtó és egy ügyvéd ültek, akik kijelentették, hogy Körmendy Fe­renc tulajdonát képező autót lefoglalják. A végrehajtó rögtön zárgondnokot hozott ma­gával, aki az autót el akarta vinni. A szerelő visszaszaladt a gyártelepre és értesítette a tu­lajdonost, hogy mi történik az autóval. Fa László azonnal a Visegrádi-utcába sietett és tiltakozott ai ellen, hogy a végrehajtó az utcán lefoglalja a kocsit. Azt követelte, hogy az autót vigyék vissza a gyártelepre és a végrehajtó ott foglalja le. A végrehajtó ebbe nem akart beleegyezni. Nagy vitatkozás indult meg az utcán, egész csődü­let keletkezett, mire a gyártulajdonos a Ré­vész-utcai rendőrőrszobához fordult, ahonnan rendőrök siettek elő. Miután a vitás kérdés­ben a rendőr dönteni nem tudott, az egész társaság az V. kér. kapitányságra ment és oda­vitték Körmendy autóját is. A kapitányság ügyeletes tisztje a jogi kérdésben szintén nem hozott határozatot, hanem úgy intézkedett, hogy a vitás autót vigyék ki a toloneház udva­rára és addig tartsák ott, amíg a bíróság el nem dönti n kérdést így is történt. Az autót a toloncházba vitték és még most is ott áll. Fa László ügyvédje utján bűnvádi felje­lentést tett. Egyre jobban bonyolódik az újabb taxibotrány Egy „autóipari" szövetkezet, amelynek tagjai között pinkakezelő és nagyvágó, sőt nemlétező emberek is vannak. Sipőcz polgármester erélyes rendcsinálást ígér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék