Ujság, 1934. december (10. évfolyam, 271-293. szám)

1934-12-18 / 285. szám

KEDD, 1934 DECEMBER 18 ÚJSÁG 13 Kőzcazoasác----- HM....... -----­Út ban a tejmonopólium felé JLassankint kialakul a gazdasági élet véleménye a tejbérdés uj rendezéséről A készülő uj tejrendeletnek számos intéz­kedéséről szivárognak ki hírek, de Kállai/ földmivelési miniszter is többizben nyilatko­zott a kérdésről s mi rendszerint közöltük is a különböző forrásokból eredő híreket, anél­kül, hogy azokhoz megjegyzést fűztünk volna. Az ügyet nevezetesen oly rendkívül fontosnak tartottuk úgy a gazdák, mint pe dig a kereskedelem, de a fogyasztók szem pontjából is, hogy előbb meg akartuk várni az érdekeltségek megfontolt és szakszerű kri­tikáját. A napokban már hirt adtunk arról, hogy u gazdaközönség túlnyomó része a sza­badforgalmat kívánja és legfeljebb annyiban van eltérés, hogy a termelői ár alátámasztá­sát mégis szükségesnek tartják. Erről az állásfoglalásról most előttük vannak a rész­letesebb adatok, melyekből kitűnik, hogy a tervezett uj rendezést a gazdák is túlságosan komplikáltnak látják, de emellett egyáltalán nem tetszik nekik az állami beavatkozás nagyarányú kiterjesztése sem. Amint azt már megírtuk, az uj rendelet a minimális termelői tejárat ab Budapest tizenegy fillérre teszi s a gazdák itt már ki­fogásolják, hogy a rendelet nem intézkedik a tejszín szállítása esetén fizetendő ár a vi­déki telepeken fizetendő tejár, illetve az ott felszámítható feldolgozási költség tekinteté ben. Kétségtelen, hogy az árakat itt az ár­kiegészítő alap terhére akarják szabályozni. Súlyosan kifogásolják azt az intézkedést is, hogy mig az 50 liternél kisebb tejmennyisé­geket minden különösebb megkötés nélkül közvetlenül is lehet értékesíteni, addig ezt a nagyobb termelők csak megfelelő berendez­kedés esetén és különleges engedély birtoká­ban tehetik. Ez az intézkedés lehetővé teszi újból az úgynevezett milimárik tejházalását, holott ezeket a múlt évben 400.000 pengővel már kártalanították. Különösen súlyosnak tartják a gazdák a tej literenként 6 fillérben tervezett árkiegé­szítő hozzájárulást, amely nemcsak a tej­csempészést fogja előmozdítani, hanem a szó szoros értelmében bonyolulttá teszi a tej- forgalotn lebonyolítását, mert rendszerisiti jn kötelező szállítási igazolvány-rendszert, amelyet még komplikál a járulék beszedésé­ről szóló rendelkezés. Ezt ugyanis a fővárosi vámsorompóknál kell lefizetni és a kiállított nyugtán fel kell tüntetni az igazolvány szá­mát, a behozott lej, tejszín, vagy tejfel meny nyiségél és a fizetett járulék összegét. Két eredeti nyugtát kelt kiállítani és az egyikei a szállítmány kísérőjének kell átadni, a má­sikat pedig a földművelési minisztériumhoz felterjesztendő elszámoláshoz kell csatolni Talán felesleges is részletezni, hogy ez a rendszer mennyire hátráltatja a szállítást és mily zavaroknak a kutforrása lehet. Még érdekesebbek a kereskedelem és Ipar részéről történt megállapítások, amelyek arra utalnak, hogy az uj rendelet lényegileg a tejmonopóliumot készíti elő. Egyrészt a falusi tejszövetkezeteket teljesen az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központnak rendeli alá, de ennek joga lesz a nem tag szövetke zetek üzlet geszliójába is beletekinteni. Ha ehhez vesszük azt a tervezett intézkedést, hogy a földmivelési miniszter az iparenge­dély megvonásának terhe alatt a tejellátó, sőt még a tejipari vállalatokat is az általa megállapított feltételek mellett záros határ­időn beiül egyesülésre kötelezheti, akkor a szándékhoz még csak kétség sem férhet. Lé­nyegesen meg fogja drágítani a rendelet a vajat és a margarint, amennyiben árkiegé szitő járulékot szed ezek után olymódon, hogy a tejtermékeket ellenőrző állomástól beszerzett csomagolópapírba kell azokat burkolni s az éneikül forgalomba hozott áruk miatt az illetők ellen kihágási eljárást indítanak. Az állami beavatkozás mértékének meg­ítélésére jellemző, hogy amíg a most érvény­ben lévő rendeletben 15 olyan szakasza van, melyek a földművelési miniszter részére fel­hatalmazást adnak részint beavatkozásra, ré­szint külön rendelet kiadására, az uj rende­lettervezetbe 35 ilyen intézkedés van felvéve, Mindezeket figyelembe véve előrelátható, hogy a tejkérdésnek ily alapon való rende­zése még rendkívül erős hullámokat fog verni az érdekeltség körében. Nem hoz változást a hét végén megjelenő oj transzfer-rendelet. December 22-én jár le a transzfer-rendelet érvénye. Amint már jelentet­tük, az újabb transzfer-rendelet kiadása min­den valószinüség szerint e hét végén történik meg. Értesülésünk szerint a most lejáró transz­fer-rendelet, amelyet ismételten meghosszabbí­tanák, lényeges változásokat nem hoz, így továbbra is érvényben marad az egységes öt- százalékos kamatozás és változatlanul marad a kamatok átszámítási árfolyama is. Vagyis az uj rendeletben is a hivatalos dollár és font árfolyama lesz az irányadó a kamattételek át­számításánál. Az uj transzfer-rendeletben tör­ténik döntés a külföldi valutában esedékes bí­rói letéteknek a sorsáról Is, amely ügyben — amint már jelentettük — a pénzintézetek az elmúlt hetekben bizalmas megbeszéléseket foly­tattak. A vámtarifa módosítása. A hivatalos lap vasárnapi száma a vámtarifa számos mó­dosítását közli. Az öt százaléknál kisebb glicerintartalommal biró halzsirt ezentúl a 355 VTSZ. szerint, tehát magasabb vám­mal kell kezelni. Ugyancsak megdrágult a 337 VTSZ. alá tartozó olajok és zsiradékok vámja, ha glicerintartalmuk 5 százalék vagy annál kevesebb. Ezeket a rendelkezéseket a hazai napraforgóinagtermelés érdekében léptették életbe. Ugyancsak ez a rendelet lép­tette életbe a kereskedelmi miniszter által már helek óta bejelentett azt a rendelkezést, amelynek értelmében a bársony és bársony- szerű szövetek elvámolásánál a betéteket, amelyeknek súlya az áru összsúlyának 30 százalékát meghaladja, saját anyaguk szerint fogják elvámolni, mig ha betétek súlya 30 százalékot nem haladja meg, úgy a betét sú­lyát a teljes súlyhoz számítják, azaz a beté­tet is bársonyként fogják elvámolni. Fizetést zavarok. Csőd vidéken: Balog Dénes zákúnytelepi vegyeskereskedő ellen a kapos­vári kir. törvényszék a csődöt megnyitotta. Tömeggondnok Kovácsy Gyula dr. somogy- csurgói ügyvéd, követelések bejelentése január 10-ig, felszámolási tárgyalás január 20 án. — Kényszesegyezségek vidéken: Kániíz Lajos ve­gyeskereskedő (Megyeház-utca 28) kérelmére a győri kir. törvényszék az eljárást megindította Vagyonfelügyelő Horváth László dr. ügyvéd, követelések bejelentése január 5-ig az OHE- hez. — I'rcund László papír- és irószerkeres kedő (Garai-utea 25) kérelmére a budapesti kir. törvényszék az eljárást megindította. Va­gyonfelügyelő Meer Andor dr. ügyvéd, követe­lések bejelentése december 7-ig az OHE-hez. Hegedűs Lóránt pénzügyi hcyzctUnkről. Lon­donból táviratozzak: Hegedűs Lóránt volt pénz­ügyminiszter a Financial Timesben közölt hosszabb tanulmányában részletesen áttekinti Európa pénzügyi válságát, majd a következő­ket Írja: Mi, magyarok a földmivesállainok jel­lemző makacsságával igyekeztünk a pénzügyi kísérletektől tartózkodni és két sikert értünk el, mégpedig: 1. egyetlen magyar bank sem volt kénytelen állami támogatási kérni; 2. jól­lehet Magyarország feldarabolása a pénzintéze­tek számának csökkentését tette szükségessé, mégis csak ötvenkét pénzintézetet kellett fel­oszlatni, vagy másikkal egyesíteni. Ezek kivé­tel nélkül kis vállalatok voltak. Ez nagy ellen- állóképességre vall. A teljesítmény annál figye­lemreméltóbb, mert a búza ára az 1930-t árnak egyharmadara csökkent. Újabban a vezető pénzintézetek betét- és folyószámlaállománya emelkedik. Mindezeket a kedvező eredménye­ket nem lehetett volna elérni a magyar kor­mány konzervatív pénzügyi programmja, to­vábbá a Nemzeti Bank, a Pénzintézeti Köz­pont és a Takarékpénztárak és Bankok Egye­sülete közti szervezett együttműködés nélkül. Mnrschall Ferenc föld mi vetés ügyi államtitkár fogadta a földmunkásokat. A földmunkás-szö­vetkezetekről szóló beszámolót e. szövetkezetek vezetője, Steucr György dr. a napokban nyúj­totta be a kormányhoz. Ebből a jelentésből megtudjuk, hogy ezalnlt a tizenkét év alatt mérnökök vezetése mellett a munkáltatók meg­elégedésére 15,200.000 pengő értékű munkát végeztek és a földmunkás-szövetkezetek tagjai­kat négymillió munkanapon foglalkoztatták. A földmunkások foglalkoztatása érdekében — hangoztatja a felterjesztés — szükség van újabb munkaalkalmak teremtésére. A földmun­kások szövetkezetének legfontosabb javaslatai a munkanélküliségnek közhasznú munkákkal leendő enyhítése, a szociális biztosításnak ren­dezése, a minimális munkabérek biztosítása, a munkabéreknek — ha elkerülhetetlen — ter­ményekben való fizetése és a munkáshitel biz­tosítása. Marsclml! Ferenc dr. földmivelésügyi államtitkár vette át a memorandumot és kije­lentette, hogy az előterjesztett javaslatokat fo­kozatosan a kellő jóindulattal fogja megoldani. 45%-os kiegyenlítésre számítanak az Amstel- bank hitelezői. Amsterdamból jelentik: Az Amstel-bank hilelezőihez intézett körlevélben közli, hogy a hitelezők eddig követeléseik 29%-át kapták meg, további 1% 1935-ben ke­rül kifizetésre, a megállapodás szerint 40 szá­zalékot azonban aligha sikerül 1937 előtt ki­fizetni. A bank igazgatósága egyúttal közli — fentartással ugyan —, hogy a még felszá­molásra nem került kinlevőségek óvatos becs­lése mellett is a további évek folyamán előre­láthatólag mindenki hozzájut követelésének 45 százalékához. Spekulációs tevékenység a lírában. A nem zetközi devizaforgalomban változások hétfőn alig mutalkozlak. A font sterling Zürichben nem változott, ugyanigv a dollár is a szombati nívóján állott. Kisebb mozgalom a lírában volt észlelhető, amelyben az utóbbi időben speku­lációs tevékenység mutatkozik, árfolyama azon­ban nem igen változott. Az üzletidö későbbi folyamán az angol font kissé visszaesett. Az aranyvaluták közül Urában mutatkozott kisebb reakció, amennyiben szintén gyengült . ÉLŐÁLLATPIAC Budapest-fereucvárosi sertésvásár. Decemb. 17 Felhnjlás 7655, eladás 6893, eladatlan 762 darab. Angol hússertés 2310 darab volt. Az, irányzat la sertésben nagyon lanyha, szedellben közepes. Árak: la uradalmi nehézsertés pr-ként 340 kg-on felül 76—78, Vív, 80, közép pr-ként 340 kg-on alul 70—74, szedett közép pr-ként 220—260 kg-ig 65—67, kiv. 68, könnyű pr-ként 180—210 kg-ig 60—63, silány pr-ként 100—160 kg-ig 52—58, la öreg nehéz pr-ként 300 kg-on felül 66—68, sze­dett öreg Ila 54—58, angol sonkasüldő pr-ként 120—150 kg-ig la 62—66, könnyű pr-ként 80— 100 kg-ig 54—60, export nehéz hátszalonna 28— 30 kg-ig 129, 25 kg-ig 126, exportzsir márkázott 149, lehúzott félhus nagyban 80—84, vágottsertés 90—104, szalúmihus 80 fillér kg-ként. Budapesti hús- és hideghusvásár. Decemb. 17 Husvásár: Készlet: 140 nagymarha (eladás 90), 2 bivaly (—), 270 borjú (200), 37 birka (22) darab. A forgalom lanyha volt. Árak: marhahús Ila egészben 80—96, hátulja 96'—108, eleje 76— 86, esontoznivaló 52—56, borjú ölött bőrben la 120—124, Ila 104—118, nyúzott eleje la 84—96, Ha 76—80, hátulja la 150—156, Ila -120—148. juh ölöll nyúzott la 76—80, zsiger 32—36, faggyú 40—62, csont 40—50, marhafej 75—106. orr és köröm 16—20, láb 4 darab 100—180, pacal egészben 64—80, marhabéi 4C0—600, borjufodor egészben 50—60, juhbél 55—67; marhavér 1 tál 20 fillér. — Hideghusvásár• Kész­let: 1 nugymarha (eladás 1), 2 növendék (2), 201 borjú (181), 51 félsertés nyúzott (51), 256 félserlés szalonnával (256), 50 süldő (50), 14 ma lac (14) darab. A forgalom lanyha volt. Árak: esontoznivaló 4484, növendékmarha 448—60, borjú ölött bőrben Ila 90—114, félsertés sza­lonna nélkül 76—78, szalonnás félserlés 74—90 süldő 66—-744, malac 130—140 fillér kg-ként. Budapesti vágómarhavásár. December 17. Fel hajtás 38, eladatlanul visszamaradt 37 darab. itt Ma min; a lezspüop&an?! A borotvál­kozás a ma kut­turféríiánál egy min- é dennapos művelet ós <■ talán csak a rendkívüli erős megszokottság vagy a napi használati cikkek iránt mutatott közömbösség az egyedüli ok. hogy ma, am kor a kémia nanról-nápra produkálja a legkiválóbb egészségügyi és szépség- ápolási készítményeket, a borotválkozás megőrizte legprimitívebb lormáját. Ne vezesse Öní a megszokofts&g és öorotvátkozzék meg viz. szappan és eeseí nélkül, egy pere alatt a HEZOLMTE-RAPIW arcápoló gyors borotvakrémmel. Bőre bársonyos simaságu, rugalmas és természetes zsirosságu lesz; nem Kaparja lel 1öbbé, bőrét és nem lesz a borot­válkozás ezentúl önnek egy mindennapos tor- ura, mert a HKZOLITE-R APS DD A Légy perc alatt tökéletesen megbo- rotvélkozik. Egyetlen kísérlet meg­győzi Önt arról, hogy a HEZOL1TE- RAPII) az az ideális gyors borotva­krém, amit Ön oly rég keres és sohasem íog mást használni. Próbadoboz 24 fillér, nagy tubus 88 fillér, eredeti nagy doboz P 1.5(1. K apható min­den szaküzletben és a készítő Dr, Holczer vegyész iilatszertá rában, Teréz- körút 8. Árak élősulykg-kéat: leltén tarka Ila 46 fillér. Bécsi vágómnrhavásár. December 17. Felhaj­tás 1717 vágómarha, melyből 151 darab ma­gyarországi származású. Az irányzat lanyha volt. Közepes és silányabb minőségű ökör, vala­mint a fehénhus ára 2—3 garassal olcsóbbon dotl. \ többi cikk ára nem változott. Árak élő­súly kg ként: ökör extrém 1.25—1.40. la 1.05—- 1.20, Ila 080—0.95, Illa 0.70—0.80, bika extrém 0.85—0.92, la 0.75—0.85, Ila 0.68—0.75, tehén extrém 0.85-0.92. la 0.70—0.80, Ila 0.60—0.70, Illa 0.50—0.60, esontoznivaló 0.50—0.55 schill. ÁRU ÉS ÉRTÉK BUDAPEST) ÉRTÉKTÖZSDF A hétfői értéktőzsdén az üzlettelenség vál­tozatlanul tartolt és igy jelentékenyebb ár­folyamhullámzások nem is voltak. Ennek dacára észlelhető volt, hegy az előző napok­kal szemben a kínálat majdnem teljesen megszitált és igy az egyes értékek árfolyama némileg emelkedett. A javuló irányzói a Rima-, Salgó- és Kőszén részvényekben csak alig jutott kifejezésre. Viszont a Magyar Cu­koripar, Georgia és Délcukor élénkabb ke­reslet mellett javultak. Szilárdan tartották még árfolyamukat a Gumi , valamint a Vas­úti Forgalmi-részvények is. Az Izzó-részvé­nyekben hétfőn végre 158—159 pengős ár­folyamon történi néhány köles. Az eddig fa­vorizált Trust- és Nova-részvényék hétfőm teljesen el voltak hanyagolva. Jól tartották árfolyamokat még a Fegyvergyón részvé­nyek is. Délcuknr 64.— 63 —64 ... j64«*s* Magyar Cukor 113.5(1 113.)—115,5 115.— Georgia 19.— 19.2 19.20 Slummer 61).— — 61.— Izzó 157.25—1; 8.75 158.— Gsrhwindt —.— — 525.— Krausz szesz —.— — 70.— Lukácsfürdő —.— 25 25.— Szegedi kender 16.80 — 16.80 elunnia 5.80 — 5.80 Szikra —.— 2C0 200.— Felien 100 Í0 - 100.50 Gumi 43 7) 43.5-44 44 ­Vasutforgálmí 12 20 12.2 — 12.5 12.75 Telefon 5 50 — 5 50 1934. évi ptj. Pl1).— 100 10O.— Népszövetségi 48.— — ól.— 1910 évi föv 4K-Í6.5 46.— 1914 évi főv 47.33 47.87-48.05 47.16 1927. évi föv. 45,50 45.75—41.25 46.— külföldi Értéktőzsdék .4 fixpiacon teljes üzletcsend uralkodott és csak a 4%%-os fővárosi kötvényekben volt valamivel élénkebb a forgalom javuló ár­folyamok mellcll. Az aranypiacon alig volt forgalom s az árak a szombatiaknál valamivel gyengébbek voltak. Fizetlek szinaranyért 5800—5830, Napóleonért pedig 33.80—34-05 pengőt. NEWVORKI TŐZSDE December 17. A tőzsde tartott irányzattal nyitott. A piacra kerülő kínálat könnyen talált elhelyezést és ez­zel kapcsolatban a tőzsde technikai helyzetének Javulá­sát várják. A tőzsde tartott irányzattal zárt. Zárlat: Smerle Sugár . tij.5t> ■\meric Teleph. 10.).F0 Ámerie Tabacco 80.. 0 Chase Nat Bank -'1.25^ General Eleolr J9.6!a General Motort . S1.50_ Royal Dutcb . , 29.125 Népszöv vőlrsön . 31.875 Dawes-kölcsőn . , 28.75 Vouno-kölrsőn . . 29.— ÉRTÉKTŐZSDE! ÁRFOLYAMOK Előző Előfordult • 7 Áriát tárlat kötések 6ariai Nemzeti Bank 14L.75 141.1-142 141.7. lilsö M. BizL 310.— 320 320.­Fonciére 28.— — 28.— 1. bpesli gözm, 11.— 11 11.— Borsodi malom 4.— — 4.— Hungária maion 6.25 — 6.25 liauxit 53.— 53 — 55.5 55.4' Beocsfni 13.— — 13 — t'.enientia 87.— — 87.56 Drasche 37.10 — 37.50 Magnezit 198.— — 199.­AIt kőszén 242.50 240 - 244 5 244.— Nagybátonyl 27.— 27-2N25 27.76 Salgó 2040 20.6—21 20.8.. Urikányf 36.60 36-31.7 36.60 Franklin 13.10 — 13.10 Glóbus 30,50 — 30.50 Stephaneutn 4.50 — 4.56 Fémkcresked. 59.— — 59.50 Fegyver 45.— 45.2—46 46.— Chaudoir —.— — 8.— Ganz 14.30 14.05-144 14.30 Győri vagon 12.— 11 — 11.5 11.50 Hinta 23 33 23.4—23.7 23 611 Nnsicl 51.— — ; 0..)t Duna-Száva 12.10 — 12.50 Levante —.— — 18) Nova 17.25 17.2-174 17.6 Trust 63 25 63.4 - 63.8 63 3 Allauivasut 2124 — 21.25 Lámpán asztali lámpa színes, bordázott üvegburával Reklámár P ÜaOli ilüfiill ÁRUHÁZ VII, Rákóczi-ut 42

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék