Ujság, 1934. december (10. évfolyam, 271-293. szám)

1934-12-18 / 285. szám

13 ÚJSÁG KEDD, 1934 DECEMBER 18 A nadrág és a bőr A bank cégvezetőék hatéves Tomija uj nadrá­gul kapott, mert a régit egy rosszul sikerült lépcsőházi karfa-lecsúszás alkalmával sikerült reménytelenül összetépnie Mikor édesanyja ráadta az uj nadrágot. Tomi cgyszer-kélszer leguggolt, azután indigná- lódva mondta: — Anyukám, ez a nadrág sziikebb, mint a bőtömi • — Ejnye, Tomi, micsoda ostoba beszéd ez már megint? — szólt rá az anyja. — Hogy lehetséges az, hogy a nadrág szükehb, mint a bőröd? — Hát úgy — magyarázta Tomi —, hogy a bőrömben le tudok guggolni de ebben a nad­rágban nem! Karácsonyi gyermekek ..Karácsonyi gyerek vagyok". — mondotta (tömbös diskurzus kiűzheti a képviselőház fo­lyosóján és elsietett. Lehet azért, mert nem akarta hallani, hogyan üzik-fiizik tovább a lémát, mely könnyen szolgáltat alkalmat kedveskedő megjegyzésekre és következteté­sekre.. Miniszterelnököknek az efélőkben elég bőven szokott részük lenni. Ilyen példáid az is, liogv a karácsonyi gyermekek a régi cso­dahit szerint sokat küzdenek életükben, de régre mégis elérik céljukat, mert nekik kü­lön csillaguk van, mely nem engedi elbukni őket. Egy jó udvaronc milyen szépen kihasz­nálhatná ezt a néphitet, mely a régi germá­noknál volt különösen erős. Az ősi feltevésre van példa elég. Koronatanú lehet reá a kö­zépkor egyik legjelentékenyebb embere, II. lridrik császár,, ki éleiét örök harcban löl lőtte, hol a pápával, hol rokonaival, végre saját fiával is. de mikor olasz földön, sok vi­szontagság után, -mégis felülkerekedtek hivei. a ghibellinek, legalább a győzelem tudatával hunyhatta le szemét. De nem minden karácsonyi gyermek sorsa felel meg a babona-ulkotla szabálynak. Ka­rácsonyi gyermek volt a mi Erzsébet király­nénk is. A szépség és a szellem kivételes ado­mányával megáldva, 1837 december 24-én jött a világra, s tőle a sors megtagadta a ki­engesztelő végső akkordot. Boldogtalan volt élete, az volt halála is. A szerencsések közül való volt, hogy őt is említsük. Seribe, a leg­termékenyebb francia vigjátékiró, ki 17111 december 24-én, Karácsony estéjén született. 0 ugyancsak bőven élvezte ki az élet sikereit Nem kevesebb, mint 350 színdarabot irt meg fürge tollával. A mélyebb érlékü művészet­nek ugyan nem sok köze volt alkotásaihoz, de szerencsés szerző volt, a párizsi színházak valósággal kikapkodták kezéből a darabjait. Karácsonyi gyermek voll Goethe Ágost, a nagy költőnek 1789 december 25-én szüle leli fia és Charlotte Stein, Goethe hirex ba­rátnője. Amazt boldogtalanná telte, hogy a világ csak atyjának fiát látta benne s nem ismerte el érvényesülésér! küzdő telietségér. Meinllé lelkét pedig az keserítette, hogy látta más nővel élni megelégedetten azt, kinek nagyságát ő jobban értette meg. mint fele­sége, Vulpius Krisztina. A példák sorában helyet kér magának Liszt Ferenc leánya, Wagner Kozimu, ki négy évvel ezelőtt hall meg kilencvenhárom éves korában. Rajta beteljesült a régi néphit igaza: átélte és át szenvedte nagy férje mellett az elismertető sért vívott harcokat, de megérte a győzelem éveit is. Térjünk vissza az első példára, melyből kiindultunk? Minek? Ő még a harcoknál tart s a jövőt az idők köde takarja el (—a) Állati sejtek protoplazmája a nap fényét sugározza ki magából Criie tanár tételét magyar asszisztensnője igazolta kísérletével Newyork, december 17. A sajtó feltűnést kellő módon számol be George \V. Crű'e-nek a clevelandi klinikán végzett scjlétcllani kísérle­teiről, amelyekben asszisztensei közölt a fő­szerep dr. Telkes Máriának jutott. Telkes Mária a budapesti bölcsészeti karon 1924-ben szerezte nn;g a doktori címet a kémiai és fizikai szakon. Ezidőszcrint élettani fizikai kérdések kísérleti vizsgálatával foglalkozik a clevelandi egyete­men. Crjlc tanár és munkatársai nemrégiben mulatták be a clevelandi klinika laboratóriumai­ban az orsz-ágos tudományos akadémia tagjai­nak azt a kisérletsorozatukat, mely Criie ama tételének bizonyítására hivatott, hogy az állati sejtek protoplazmája kisugározza magából a nap fényéi. E kisugárzás megfigyelésére és mérésére Tel­kes Mária dr. : zerkesztett rendkívül érzékeny fénveleklromos műszert, amellyel a látható és infra vörös láthatatlan hösugarakat lehet mérni. A sejtek ibolyántúli kisugárzásának mérésére Glasscr Ottó dr. radiológus szerkeszted egy má­sik mérőműszert. Az akadémia tagjai előtt tar­tott bemutatón Telkes Mária dr. egy állat leg­aktívabb protoplazmájából, az agyából készíteti preparátummal ségezle a kísérletet. Kísérleteket mutatlak be, amelyek eredményeképpen az agy lipoid-anyaga, ha megfelelő arányban clegyilik az energiaforrásul szolgáló protein-kivonattal, magától sejteket alkotott, amelyek létrejötte közben r,agg óbb mennyiségű sugárzó energia szabadult lel A teljesen besötétitett laboratóriumban sza- badszcmmel is látható fénysugárzás támadt, amikor egy borjú agyából kiuont proteint erős oxidálószerrel elegyítettek. Megfelelő erősítő készülékkel, amely olyan érzékenyen működik, hogv az ampernak egy kvadrilliomod részét is jelzi, a sigárzás energiájának mérése is lehetővé vált Criie dr. kifejtette, hogy a protoplazma különféle hullámhosszú sugarakat bocsát ki. Ugyanez történik az élő állati szervezetben le­játszódó égési folyamat alatt. Telkes dr. ezután bemutatta a mérgek hatását az agyszövet su­gárzására. Kismennyiségü szesztől péhlául a sugárzás élénkült, nagyobb mennyiségtől halvá­nyodott, az altalószereklől, úgyszintén a cián­vegyületektől teljesen megszűnt. Bemutatták azután a belső clválaszlásu mirigyek anyagá­nak hálását. Ezek részint a rövidhullámú, részint a hosszabb hullámú fénysugárzást élénkítik. Alkalmat nyújtottak azután az élő szervezet zsírszövet-anyagának proteinekkel só-oldalban való egyesítése utján mesterségesen keletkező sejlek oszlásának és sarjadzásának megfigyelé­sére Telkes dr. kimutatta, hogy mig a sejlek alakja és oszlásának módja az oldatban levő hidogén-ionok sűrűségétől függ, a sejtek nö­vekedését és oxidációjuk fenmaradásáí kizá­rólag a proteinek látják el energiával. Az agyszövcl anyaggal végzett kísérletek után a jelenvoltak a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a laboratóriumban végzett tudo­mányos kutatásokról, amelyek a csodávai határos módon világítanak be az emberi és ál­lati agy életfolyamataiba. Operai és szabadtéri előadások, nagy művészeti és sportesemények a Tavaszi Ünnepi Heteken Régóta sürgeti mór az Újság, hogy Bu- pest idegenforgalmát ünnepi játékokkal, vagy más hasonló nagy attrakciókkal nö­veljék. Sokszoi rámutattunk már ennek a rendkívüli közgazdasági jelentőségére. Ép­pen ezért nagy örömmel adtunk hirt a múltkor arról, hogy ez az eszme a megva­lósulás stádiumába lepett és a kereske­delmi miniszter támogatásával megalakult a Tavaszi ünnepi Hetek rcndezőbizottsága. Ez a bizottság azóla szorgalmasan ülése­zett, tárgyalt és immár meg is állapította azt a keretet, amelybe a Budapesten ren­dezendő Tavaszi Ünnepi llelek művészeti és egyéb eseményeit beleillesztik. A részletes progiammot természetesen még nem dolgozhatták ki, ellenben az eddigi előkészületekről hétfőn este tájékoz­tatta a Tavasz: Ünnepi Hetek rendezö­bizottságu a sajtót. Ugrón Gábor volt mi­niszter vázolta az ünnepi hetek fontossá­gát és rámutatott azok közgazdasági fon­tosságára, majd Feltncr Alfréd, a rendező­bizottság ügyvezető igazgatója számolt be az eddigi munkásságról és ismertette azt a nagyszabású programmot, amely ezeken az ünnepi heteken a Budapestre látogató ide­genek tömegét gyönyörködtetni fogja. A programm összeállításánál számolni ke! lett nyelvi elszigeteltségünkkel s ezért olyan műsort állítottak össze, amelynek keretében mindenki megtalálhatja azt, ami őt érdekli és szórakoztatja és amely megőrzi magas Leghasznosabb, legoicsöEfö, legszebb aianden karácsonyra a ló könyv KICSINYEKNEK: f Walt Disney: Három kis malac . 2.60 Tamás István: Háry János ujabli ka­landjai . ............................4.8(1 Fo rgó bácsi könyve............................2.40 Jó kai: Meséskönyv.................................2.40 Magyar mesék rózsaskertje.....................2.40 Ma gyar mondák világa...........................2.40 Rákosi: Bobby és Csiba..........................2.40 Bi toók: Tündérmesék . 2.40 Mese-Mozi.................................... . . 2.80 NA GYOBBAKNAK: Lányoknak: Tutsek: Az élet iskolája 4.— FraneLs: Heten az intézőiben .... .'1.60 Altay: Kis cseléd....................... 2.40 Dá nielné: Flóra................................ ■ 2.40 Dá nielné: Marira . . . » . 2.40 Szász: Lembergi buba .......................2.4<! Fiuknak: Mayne Beid: Vilmos, a hajóinas . . . 2.40 Hansteln: Eleklropolis..................2.40 Tw ain: Koldus és királyfi......................2.40 Tw ain: Hajósélet a MisSisippin . . . 1.60 liastner: Gyurka és a detektívek . , 2.40 Mikszáth: Kis prímás...........................2.40 Mi kszáth: Két koldusciák.......................2.40 Dixon: Az oceánrepülö...........................2.40 Mó ra: Az öreg diófák alatt .... 2.40 Tájéken: A vörös kém...........................2.40 FE LNŐTTEKNEK: Dante komédiája egész bőrkötésben teljes kiadás.........................................9.60 Ma i francia dékániéról) félbőrkötésben 4.80 Nobeldijas írók nnthólogiája .... 10.— Schöpflin: Ady Endre.......................3.— Th iel: Legendás bősök ...... 3.75 Werfcl: Verdi.........................................4.80 Török Sándor: Idegen város . . . 3.— Saiirat: Vallások története..................8.— Ka ssák: Kgv ember élete (Károlyi forradalom) ...........................6.50 Mi ndezen könyvek díszes ajándék kötésben kaphatók az Újság könyvkereskedésében, Erzsébet-körut 43. Vidékre az Újság előfizetőinek az összeg előzetes beküldése után * porlómentesen küldi a könyvekéi színvonalát s hirdeti a magyar kulturát és Budapest világvárosi hivatottságát. Ki kellett domborítani nemzeti sajátosságainkat és eze­ket egyúttal összekapcsolni vonzó világvá­rosi attrakciókkal. Nem merev műsorra tá­maszkodó ünnepi játékok programmját dol­gozták ki, hanem rugalmas jellegű ünnepi heteket szerveztek meg, amelyek látványos­ságai művészeti és egyéb attrakciói a külföl­diek és az idelátogató magyarok érdeklődé­sét is feltétlenül ébren tarthatják. A Tavaszi Ünnepi Heteket junius 8-tól julius 23-ig ter­jedő időközben tartják meg, Azért tették erre az időpontra ezeket az ünnepségeket, hogy Budapest fürdőváros jellegét minél job­ban kidomboríthassák és módot nyújthassa­nak az idejövő vendégeknek arra, hogy kü­lönböző fürdőinket a fürdőévad teljében él­vezhessék. A bizottság már most nckifeküdt a részletes programm kidolgozásának, fel vette a tárgyalások fonalát mindenkivel, aki­nek csak része lesz az ünnepi hetek nagy­szabású munkájában, mert az események részletekre kiterjedő naptárának megszer­kesztése nélkül nem készülhet el az ünnepi hetek prospektusa és nem lehet a nagysza­bású propagandát, amely pedig az ilyen att­rakciók sikerének nélkülözhetetlen előfelté­tele, az eredményesség reményével megindí­tani. Híres énekesek Az ünnepi hetek műsorán zárthelyi és sza­badtéri előadások váltakoznak sportesemé­nyekkel, kirándulásokkal és egyéb tanulsá­gos és szórakoztató dolgokkal. Áz 'Operaház a két ünnepi hét során mintegy öt ünnepi előadás rendezését tervezi, amelyek során olyan dalműveket hoz színre, hogy kiváló operaegyüttesünket a lehető legelőnyösebb oldalról mutassa be. Híres külföldi vendég­művészek énekelnek vezetőszerepeket eze­ken az előadásokon s ebből a célból már megindították a tárgyalásokat MüHer Máriá­val, Cigna Gúlával, Rosswaengével, Völker- rel, továbbá Németh Máriával és Pataky Kálmánnal. Velük együtt hazai művészeink legkitűnőbbjei lépnek fel ezeken az előadá­sokon, egy előadást pedig kizárólag magyar művészek közreműködésével rendeznek. Az operaházi előadásokon kivül tervbe vették két szabadtéri operaelőadás rendezését, amelyek céljaira Esterházy Ferenc gróf át­engedi latatóvárosi angol parkját. A szabad­téri előadások egyike a Tannháuser lesz, amely teljesen uj rendezéssel kerül majd színre. A másik estén valószínűleg egy nagy­szabású táncjátékot mutatnak be. Ugyan­csak szabadtéri előadást terveznek az aquin­cumi anliteátrumbnn is, ahol a Nemzeti Színház együttesével az Oedipus királyt ad­ják elő. Nagyszabású hangversenyeket is rendez­nek. Az első hangversenyt, amelyen kizáró­Diitaian felvilágosítási ad külföldi lapok rendelésénél Kunstadter Hírlapelőfizetési IrAflnia Budapest, An<lráxsv-ut 60 llUUfljfl Telefon 20-1-22 Ugyanitt a ailág bármelyik' lapja cs folyóirata eredeti kiadóhivatuli árban — pengőre átszámítva •— előfizethető. lag magyar müvek szerepelnek, Üohnányi Ernő vezényli, a másodikat pedig valószínű­leg Mengelberg, a nagy hollandi karmester, aki nemrégiben oly átütőerejü sikert aratott Budapesten. Liszt lángelméje Ezen a második hangversenyen Dolmányt Ernő zenekari kísérettel Liszt Ferenc egyik zongoraversenyének a koncertáló szólamát játssza s ezáltal méltó formában mutatunk rá az ünnepi hetek keretében Liszt Ferenc nem­zeti jeilentöségóre. Liszt lángelméjét hirdeti egy másik zenei esemény is. A külföldieket egy hajókirándulás keretében Esztergomba is elviszik s az ottani bazilikában délelőtt elő­kelő művészek közreműködésével előadják Liszt Ferenc valamelyik miséjét. Nincs ki­zárva, hogy sikerül a hercegprímás jóvá­hagyását megnyerni ahhoz, hogy ugyanazon a napon délután Liszt egyik legendáját is elő­adják szabadtéri előadás keretében az eszter­gomi primási parkban. Tekintettel arra, hogy a közönség nem minden rétege annyira muzikális, hogy a ko­moly zenét kellőképpen ludná értékelni és él­vezni, gondoskodott a bizottság arról is, hogy más színházi szórakozásban is részesítse ide­jövő kiijföldi vendégeinket. A bécsi Joseph- sfaed'ter Theater világhírű együttese négy es­tén át vendégszerepei Budapesten, magyar szerzők darabjaiban. Ezáltal a külföldiek előtt magyar szerzők müveit is hozzáférhetővé teszik. Szó van arról is, de ez a kérdés még nem alakult ki teljesen, hogy esetleg egy ki­tűnő bécsi operettegyiilles Kálmán Imre és Lehár Ferenc, esetileg más kiváló magyar operet (szerzők müveivel vendégszerepelne néhány este Budapesten. Tekintettel arra, hogy a Tavaszi Ünnepi Hetek a magyar kö­zönség érdeklődését is fel fogják kelteni és igen sokan jönnek majd fel vidékről, érint­kezésbe lép a rendezőbizottság a többi szín­házzal is, hogy nz ünnepi hetek folyamán ’• minél vonzóbb műsorokról gondoskodjanak. Népi művészet Ugyancsak be akarják mutatni népi művé­szetünket is a külföldieknek. A Gyöngvös- bokrélát, amelyot a fővárosi közönség nagy része sem ismer, mert hiszen Szent István hetében a budapestiek túlnyomó részt vidé­ken tartózkodnak, szintén beiktatták az ün­nepi hetek műsorába. Érintkezesbe lépett a rendezőbizottság a képzőművészekkel is, hogy az ünnepi he­tek idejére nagyszabású reprezentatív nem­zeti képkiállitást készítsenek elő. Ezzel világ­városi hivalottságunk kidoinboritása mellett azt a célt is elérjük, hogy az idegenforgalom által teremtendő konjunktúrát esetleg a kép­zőművészek is élvezhetik. A két ünnepi hét folyamán majd minden estére jut cgv-egy hangverseny, vagy szín­házi előadás. A délutánokat nagyszabásu sporteseményekre fordítják. Az Evezős Szö­vetség nemzetközi regatta rendezését vál­lalta, a Labdarugó Szövetség junius 18-án európai viszonylatban is jelentős nemzetközi futballmérkőzést rendez, az Úszó Szövetség pedig elsőrendű vizipóló- és uszóversennyel gyönyörködteti a vizisporlok híveit. Lesz azonkívül a Margitszigetén lenniszverseny. a Magyar Lovaregylet meg ebben az idő­szakban rendezi legnagyobbszabásu verse­nyeit a budapesti pályán. Rövidesen megjelenik a programm A tájékoztatók fel fogják hívni a külföldi közönség figyelmét Budapest fürdőire és gyógyfürdőire, amivel erősen kidomborítják Budapest fürdőváros jellegól.' Ugyancsak rá­irányítják a figyelmet múzeumainkra és ki­állításainkra is. Kirándulásokat rendeznek a már emlitell esztergomi hajókiránduláson kivül a Bala­tonra, Mezőkövesdre és Lillafüredre. A ki­rándulások többnyire olyanok lesznek, hogy a vendégek reggel indulnak Budapestről (■' este már ismét itt is lehetnek. A nagyszabásu programm részletes kidol­gozása már csak rövid idő kérdése. Végre megindult a munka s reméljük, hogy az eredménye is meglesz. IDŐSZERŰ APRÓHIRDETÉS Korcsolyacsatoló, nagy gya­korlattal, sürgősen elmenne a téli hó­napokra strandfürdőbe kabinosnak, esetleg fagylaltszalonba kisegítőnek. Leveleket: „Élelmesnek kell lennC' jel­igére kér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék