Ujság, 1936. július (12. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-08 / 154. szám

8 ÚJSÁG SZERDA, 1996 JTILIÜS 8 j — Háboreg a Balaton? — Uj kormány főtanácsosok. A kor­mányzó a miniszterelnöki teendők ideig­lenes ellátásával megbízott földmivelésiigyi miniszter előterjesztésére Oppler Emil dr. ügyvédnek, a budapesti ügyvédi kamara volt elnökhelyettesének és Lukács Imre dr. budapesti ügyvédnek a? ügyvédi pályán szerzett érdemeik elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet ado­mányozta. — Hauptmann Brúnó végrendelete. New- yorkból jelentik: A newyorki biróság kihir­dette a Lindbergh-csecsemő megölése miatt kivégzett Hauptmann Brúnó végrendeletét, amely 1933 január 13-án kelt, húsz hónap­pal letartóztatása előtt. A végrendeletben Hauptmann minden vagyonát „szeretett fele­ségére, Annára" hagyta, ha pedig felesége előbb halna meg, vagyona felét anyjára, má­sik felét feleségének Németországban élő szüleire. A hagyaték értékét a biróság 1000 dollárban állapította meg. A végrendelet Hauptmann bronxi házában készült, amely­nek padlózata alatt találtak meg annakidején a váltságdíj-bankjegyekből 14.939 dollárt. A serdülő ifjúságnak adjunk hetenként leg­alább egyszer egy kispohárnyi természetes „Ferenc József" keserüvizet, mert gyomor-, bél­és vértisztitó hatásának sok jót köszönhetünk. — Amerikai kőrútra indul a négus. Lon­rdonból jelentik: Az Evening Standard úgy tudja, hogy a négus rövidesen amerikai elő­adó-kőrútra indul, rendkívül előnyös szerző­déssel. Londoni útja előtt felháborodással utasított vissza ilyen ajánlatokat, de európai, főként genfi tapasztalatai kijózanították s most jóformán bármire hajlandó, amiből a kincstárnak haszna lehet. Leánya, Zahia her­cegnő rövid angliai és skóciai előadó-kőrút­ján 15.000 fonttal gazdagította az „etióp" kincstárt. — A Molllnáry-ezred ünnepe. Megható ün­nepség színhelye volt vasárnap a Császárfürdö zárt kertje. A volt cs. és kir. 38-as régi Molli- náry-ezred önálló III. zászlóaljának háborús tisztikara és legénysége ünnepelte a polazzói és redipugliai győzelem huszonnegyedik évforduló­ját. Az ünnepélyen megjelentek majdnem teljes számban a zászlóalj volt tisztjei, nagyszámban altisztjei és volt legénysége. A tábori misét Pogor Ödön dr. piarista szentszéki tanácsos celebrálta. A tábori misét követő ünnepi ebé­den göllei Inselt István nyug. tábornok, a zászló­alj volt parancsnoka óriási lelkesedés közben Magyarország kormányzóját éltette, majd mél­tatva az ünnep jelentőségét, felsorolta azoknak a véres ütközeteknek hosszú sorát, amelyek mind a zászlóalj dicsőségét hirdetik. A lélek­emelő ünnepség a tisztek és a legénység egy- egy tagjának felszólalásával, majd Kiss Endre dr., Kecskemét város polgármesterének •— a háborúban szintén a Mollináry-ezred főhadna­gyának — lelkesítő szavaival záródott. — Kik építkeznek? A polgármester a kővet­kező uj építkezéseket engedélyezte: Landler Jenőné, Iskola-utca 26., háromemeletes bérhát, Sólymos Ilona, Németvölgyi-udvar 11., két­emeletes bérház. Földszintes családi lakóházak építésére kaptak engedélyt: Budavári Emil, Torbágyi-ut 46., Demeter Sándor, Spanyolrét 1381., Vörösvárszki István, Filatori dűlő 18930, Szalai János, Fogarasi-ut 104. Átalakításokra és toldaléképitkezésckre kaptak engedélyt: Magyar Radiátorgyár, Gyömrői-ut 78., Handler Ferenc dr., Szérüskert-utca 8., lovag Hartmann Gaston, Laborc-utca 16., György István dr., Vörősvári­u. 97., dr. Éber Antalné, Halász-utca 1., Loránt- ffy Zsuzsanna Egyesület, Nürnberg-utca 57., Szladits Imre dr., Amerikai-ut 82b. — Meghalt a Debrecenben lezuhant sportrepülő. Debrecenből jelentik: Tasnádi Kardoss László sportrepülő, aki a múlt hé­ten gépével lezuhant s töréseket és súlyos sérüléseket szenvedett, kedden a kórház­ban belehalt sérüléseibe. Csütörtökön teme­tik. Halála városszerte nagy részvétet keltett. — Rajniss Ferenc és Bálint Imre kardpárbaja. Basch Ferenc, a magyarországi német néppárt főtitkárának a Curián befejezett izgatás! pere körül támadt polémiában Rajniss Ferenc képvi­selő sértve érezte magút és provokáltatta Bálint Imre hírlapírót. A megbízottak kardpárbajban állapodtak meg, amelyet kedden délelőtt vívtak meg. A párbajban Bálint Imre sebesült meg. A felek nem békültek ki. — A scmmcringl női sakkverseny. A semme­ringi nemzetközi női sakkverseny keddi napján a magyar Faragó Klára pompás győzelmet ara­tott a sokszoros angol bajnoknő, E. Michell fe­lett. Faragó bravúros játékban győzött Michell ellen, aki az első négy forduló utón vezetett. A verseny állása az ötödik forduló után: 1. Gráf 4 (i függőben levő játék), 2. Michell 3‘A, 3. Flandin 3, 4. Bellini 2'Vs (1), 5. Gerlecka 2% (1), 6. Roodzant 2 (1), 7. Harum 2 (2), 8. Faragó Klára lVz (1), 9. Beskow 1H (1), 10. Reischer 11. Hermáim 1 (1), 12. Lu­tia 0 (1). — A rejtett kulturtclep. Londonból jelentik: Johore maláji állam lakatlannak vélt dzsungel- jének szivében két eltévedt repülő virágzó te­lepet talált, amelynek létezéséről a külvilág semmit sem sejtett. A telepet lcinai gummi- ültetvényesek alapították. Titokban tízezer acre területet tettek müvelhetővé és ott ötezer la­kosú szép, rendezett várost alapítottak minden kultúrával. A telep mint rejtett köztársaság élt és virult, mig fel nem fedezték. Johore kor­mánya megállapította, hogy a telepesek száz­ezer font adóhátralékkal tartoznak talajhasz­nálat cimén és aki nem tudta a rá kirótt ösz- szeget megfizetni, annak földjét és házát el­árverezték, — Mcgbncsájtott n menyasszony a szurkáló vőlegénynek. Hát őri Vilmos sofőr féltékenység­ből késsel támadt Heitler Rózsira és megszur- kálta. A leány húsz napon belül gyógyuló sé­rülést szenvedett. Hajdú Pál dr. büntető járás- biró kedden vonta felelősségre a sofőrt, aki azzal védekezett, hogy ittas volt és féltékeny­ségből támadt a menyasszonyára. Kihallgatták Heitler Rózsit, aki azóta kibékült a sofőrrel és nem kívánta a megbüntetését. A biróság egy­heti fogházra Ítélte a féltékeny sofőrt. — A Duna halottal. Szentendrénél Szabó La­jos budapesti kereskedősegédet a víz elsodorta. Az úszni nem tudó fiatalember örvánvbe került. Mire segítségére siethettek volna, elmerült. — Leányfalunál Varga György budapesti fodrász- segéd át akarta úszni a Dunát, de a folyó köze­pén görcsöt kapott és hirtelen elmerült. — Ked­den este két halálos szerencsétlenség történt a Dunán. A lágymányosi holt Dunaágban fürdőtt Domonkos Ferenc 25 éves füszeressegéd egy barátjával. Domonkos Ferenc fürdés közben hirtelen görcsöt kapott és elmerült. Azonnal ke­resésére indultak, megtalálták és partra vitték. A kihívott mentők éleszteni próbálták, azonban már halott volt. Holttestét a törvényszéki or­vostani intézetbe szállították. — A másik halá­los szerencsétlenség szintén a Lágymányoson az összekötő vasúti hid közelében történt. Kern Lőrinc 36 éves halászmester egy barátjával és Szénást Mária 26 éves takarítónővel csónakázni ment. A csónak egy, uszály alá került és fel­borult. A parton levők figyelmesek lettek a sze­rencsétlenségre, értesítették az őrjzemes rend­őrt, aki a közelben horgonyzó motorost hivta, amely azonnal a felborult csónak irányába sietett. Kern Lőrincet és Szénás! Máriát kifog­ták, azonban barátját már nem tudták meg­találni, mert az közben elmerült. A mentők Kernt és Szénásl Máriát a Rókus-kórházba szál­lították eszméletlen állapotban. Kihallgatni még nem lehetett őket és igy nem tudják, hogy a halálos szerencsétlenség áldozata kicsoda. Komplikált rokonság C. D. Spake gastontat (Észak Carolina) lakos családi viszonyaiban sulgos bonyo­dalmak álltak elő, miután nagyatyja Spake Dániel nóül vette Spakeni anyját. Ennek következtében C. D. Spake felesége saját nagyatyjának lánya is ennélfogva férjének nagyanyjává lett. Mindezek alapján C. D. Spake arra a felfedezésre jutott, hogy ön­magának nagybátyja. ■— Alkoholmérgezésben meghalt egy kis­fiú. Miskolcról jelentik: Szabó Elek ötéves miskolci fiú pár nappal ezelőtt Kesznyéten községbe ment nyaralni. Hétfőn rosszul- létről panaszkodott szüleinek, akik bevitték a miskolci Erzsébet-kórházba. Itt megálla­pították, hogy a kisfiú alkoholmérgezésben szenved. Segíteni már nem tudtak rajta s igy rövidesen meghalt. A vizsgálat megin­dult annak megállapítására, hogy kit terhel felelősség a kisfiú haláláért. — Az öngyilkos tolvaj a bíróság előtt. Sza- ladnya Rudolf huszonhárom éves villanyszerelő albérleti szobát bérelt és óvatlan pillanatban összeszedett minden, értéke* holmit és megszö­kött. Amikor elfogták, a rendőrségen leugrott a második emeletről. Az esés következtében lábát törte. Felgyógyulása után vonta felelősségre a törvényszék a villanyszerelőt, aki nyomorával védekezett. Egyévi börtönre Ítélték. — Munka közben súlyos baleset érte. Papp Béla, 23 éves, üvegezőmunkás, a Zsitvay Leó utca 18. számú házban a liftnél dolgozott. A felvonó hirtelen megindult és Pappot a liftakna falához szorította. Papp súlyos sebeket szenve­dett. A Rókus-kórházba vitték. — Fehérnemű és repülőgép. Londonból je­lentik: A Hampsliire megyei Hamble városka lakosai panaszt emeltek a városi tanácsnál, hogy feleségeik nem akaszthatják ki a frissen mosott fehérneműt száradni a kertbe, mert a közeli repülőtérre leszálló gépek egészen ala­csonyan a kertek felett suhannak el és kővér olajcseppeket ejtenek a ruhára. — A világ legnagyobb nranyársdata. Lon­donból jelentik: Sir Wil/iam Preston, a Penin- sular and Orientál Bank elnöke, a bank köz­gyűlésén mondott beszámolójában előadta, hogy India rejtett aranykészleteiből 1931 óta 211 millió font értékű aranyat vittek ki. Ez volt a világtörténelem legnagyobb aranyáradata, amelynek méretei mellett eltörpül az Inkák kincseinek a spanyol aranyármada által tör­tént elszállítása. — Ügyvédgyülés az uj rendtartás tárgyában. A Szabad Ügyvédség Pártja e hó 9-én este a vá­rosligeti Fővárosi Paridon (Weingruber) külön­termében társas vacsorával egybekötött össze­jövetelt tart A vacsorán az ügyvédi kar felső­házi kiküldöttei és számos ügyvédképviselő is megjelenik. Megjelenésüket bejelentették: Pap József felsőházi tag a budapesti ügyvédi kamara tiszteletbeli elnöke, Szőke Gyula felsőházi tag, ErŐdi-Harrach Tihamér, Ember Sándor, Rupert Rezső, Györki Imre, vitéz árvátfalvi Nagy István országgyűlési képviselők és az ügyvédi közélet számos vezető egyénisége. K i n ^ azonnalra I M U U és augusztusra renovált, teljes komlortu, utcát és dunai kilátása 2-3*4-szobás í2“ Sziget-utca 38 Pozsonyi-ut 16 Jó üzlet a gyémántl Sir Erneat Oppenhelmer, a délafrikai gyémánt-király, a gyémántfcereskcdelml társaság közgyűlésén tartott elnöki beszá­molójában előadta, hogy a társaság mait évben 6,260.600 font értékű gyémántot adott el és az Idén az eladások, az eddigi eredmények szerint meghaladják a nyolc­millió fontot. A gyémántkereskedelmi társaság az összes délafrikai gyémánt­bányák egyetlen eladási szerve. — A Belváros weck-endje. A belvárosi keres­kedők week-endje ügyében a Kereskedelmi Al­kalmazottak Országos Szövetsége ez évben is nagyszabású akciót jnditott, melynek eredménye- kép már eddig is több szakma szombaton déli 2 órakor zárja üzletét A még hiányzó szakmák­ban a week-end bevezetése folyamatban van és ebben az ügyben a Szövetség, VII., Erzsébet-kőr- ut 13. szám alatti helyiségében julius 9-én, csü­törtökön, este 7 órakor gyűlést tart, hogy az elvégzett munkáról beszámoljon, és a további teendőket megbeszélje. — Megszűnt a szegedi papucskészltők sztrájkja. Szegedről jelenük: A papucskészitö munkásak munkamegszüntetése, amely szom­baton kezdődött, hétfőn este végétért. Meg­egyezés jött létre a munkaadók és a munká­sok között, amelynek értelmében a munká­sok 15—20 százalékos béremelést kapnak és az eddigi 78 órás munkahéttel szemben, ezen­túl 65 órát dolgoznak hetenként. — Visszafogadják a görög hadseregbe a venl- zellsta tiszteket. Belgrádból jelentik: A Vreme athéni jelentése szerint a görög lapok érdekes hirt közölnek arról, hogy Metaxas miniszter­elnök Szofulisz liberális pártvezérrel egyetértés­ben elhatározta a venizelista tisztek 75 száza­lékának visszafogadását a hadseregbe. Ezeket a tiszteket annakidején azzal vádolták, hogy résztvettek a multévi márciusi forradalomban és emiatt elbocsátották őket a hadsereg köte­lékéből. — Börtönre Ítélték a tolvaj urasági inast. A múlt hónapban Hatvanban feltűnt a detektivek­nek egy fiatalember, aki taxin érkezett, dorbé- zolt és szórta a pénzt Igazolásra szólították fel és ekkor kiderült hogy a fiatalember Czombos Gyula urasági inas, aki kifosztotta Dunkel Ká- rolynak, a Magyar Acélárugyár igazgatójának bimbóutcai villáját. Az urasági inas Dunkeléknél szolgált, ismerte a házat és amikor elbocsátot­ták, egy barátjával együtt követte el a betörést. A törvényszék előtt töredelmes beismerő vallo­mást tett és azzal védekezett, hogy állás nélkül volt és a családján akart segíteni. A törvény­szék jogerősen tizhónapi börtönre Ítélte. ' — Százhárom esztendő ... Szekszárdról jelentik: Bonyhádi Perczel Lajos kajdoesi földbirtokos ma töltötte be életének 103-ik évét. Ez alkalomból számosán keresték fel jókívánságaikkal az öreg urat, aki teljes szel­lemi frisseségben érte meg a ritka évfordulót. — Négyhónapt fogházra Ítélték a pénztáros* nőt. A Skót-Magyar Kereskedelmi Részvénytár* saság budafoki gyárában volt alkalmazva SzL geti Sándorné. Az ügyészség vádirata szerint Mc. Lean ny. angol őrnagy, a vállalat egyik igaz­gatója különböző ügyek elintézését Szigetinér* bízta, aki nyugtákra ráhamisitotta az angol őr* nagy nevét és többezer pengővel megkárosította, A pestvidéki törvényszék Márton-tanácsa kedden tárgyalta az ügyet. A törvényszéki szakértők, továbbá Fischof Gyula ellenőrző Írásszakértő meghallgatása után a törvényszék Szigetinét négyhónapi fogházra ítélte. Az Ítélet nem jog­erős. — Halálos baleset. Szabados András mu- csonyi lakos a napokban Bratt János ottani bányatulajdonos fütőházának tetőzetét javí­totta. Munka közben a tetőzet rozoga fa­anyaga beszakadt. Szabados lezuhant és a helyszínen meghalt. — Diadalkapu állítása Is tiltott dolog. A nagybaracskai mandátumot, amint ismere­tes, a közigazgatási biróság Teleki József gróffal szemben Mojzes Jánosnak, a kerü­letnek a múlt ciklusban is volt független kisgazdapárti képviselőjének ítélte oda. A mandátumához egy esztendei szívós kftz* delem után hozzájutott Mojzes János az ítélethirdetés után körntra indult kerületé* ben. Hivei, akik rajongásig szeretik, ünne­pélyesen kívánták fogadni, diadalkaput: akartak felállítani, lovasbandériumot szer­vezni, de a hatóságok ezt nem engedték meg. Hercegszántón azonban ennek elle­nére felállították a diszkapukat, amiirt most a közigazgatási hatóság több ellenzéki gazda ellen eljárást indított, Némelornáska ts az Olimpiáin-* —-----­Di aiak 19S6 Július 7-151 Meptimbír a ** vHáifoaftáft ad: Dentseh* Relchsbahnzeniralf. V. Nádor-a. W j ■_ ^1 jJMÜ 1 IndulásV11.12 én,vasárn.reggel “W” WFTO éfö, pfrjl sgr-’Rk jffo, aa a eh ÉrkesósVII. 12-én,vasárnap este a2a& El St’m PAadr m P 11Í WpL Mii A fenti árban benfoglaltátik az oda- és visszautazás költ­l|Pj J’IJI sége,elsőrendű ebéd astrandon,strandbelépő,kabinhasználat sala eöHiw és az összes borravalók. A vonaton előre lefoglalt ülőhelyek! Jelentkezést elfogad az ÚJSÁG Utazás! Irodája, Erzsibet-körut 43. Telelőn: 1318-28 i ajPiBHiM — Csokonai emléke a Balatonnál, Csokonai Vitéz Mihály vándorlásai közben hosszabb időt töltött a Balaton mellett és a többszázéves szán­tód i révcsárdában irta egyik legszebb költemé­nyét, a „Tihanyi echo“-hoz címűt. Ennek az iro. dalomtörténeüleg érdekes eseménynek a meg­örökítésére a Balatoni Szövetség Csillag István szobrászművésszel emléktáblát készíttetett, ame­lyet ünnepélyes külsőségek közben lepleztek le Szántódon. A szép emléktábla egyik idegenfoT* galtni érdekessége a Balatonnak. — Halálos szerelmi dráma. Székesfehérvár* ról Írják, hogy Sóskút községben Sebek K&* roly gazdalegény feleségül akarta venni Ko* vács Mária árvaleányt. Mivel a házasságkötés elé akadályok tornyosultak, a fiatalok öngyil­kosságra határozták el magukat és mindkettea lugkőoldatot ittak. A leány néhány órai kín­lódás után, a legény kórházbaszállitás közben a mentőkocsiban meghalt — Az orosz légiflotta vezérkara Prágába látogat. Prágából jelenük: Az orosz légi* flotta egész vezérkara Csehszlovákiába ké* szül. A vörös légihaderők főparancsnoka* Jakov Ivánovics Alksznics tábornok tizen* egytagú kísérettel h ivatalos látogatást testi Prágában. Az orosz vendégeket négymoto* ros óriási bombavetőgép hozza Prágába. A csehszlovák hadügyminisztérium kedden hivatalos közleményben jelentette be az orosz bombavetőgép küszöbönálló látoga* tását, azzal a megjegyzéssel, hogy a vörő* pilótatisztek a csehszlovák légiflotta vezér* karának legutóbbi moszkvai látogatását viszonozzák. — Halál a táncmulatságon. Nagyorosziból írják, hogy Nagyoroszi községben a kőbánya munkásai vasárnap táncmulatságot rendeztek. A mulatságon Hanzalik József ipolydamásdi lakos táncra kért egy falubeli leányt, akit az­után tőle elkért a biró fia, Újhelyi József gazda­legény. Emiatt az ittas állapotban lévő Han­zalik Újhelyit a szünet közben bántalmazni akarta. Újhelyinek a barátja, Szabó Gábor gazdalegény kelt a védelmére, Hanzalik elé állott, az ittas ember pedig ekkor hirtelen kést rántott és kését Szabó Gábor szivébe szúrta. Szabó pár perc múlva meghalt. Hanzalikot a csendőrök letartóztatták. A kutya és gazdája Madoc Robcrls tiszteletes, a walesi Bangor metodista lelkésze és polgármestere egy állat­védő gyűlésen mondott beszédében érdekes kutyatörténetet beszélt eL Egyik hívőmet —* mondotta — mindig elkísérte a vasárnapi isten­tiszteletekre hü kutyája. Amikor az illető ké­sőbb az anglikán egyház kötelékébe lépett és annak templomát látogatta, a kutya vasár- naponként továbbra is elkísérte urát, de egy útkereszteződésnél elváltak. A gazda az angli­kán templomba ment, ellenben kutyája továbbra is a metodista kápolnába. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék