Ujság, 1939. március (15. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-16 / 62. szám

IO ÚJSÁG CSÜTÖRTÖK. 1939 MÁRCIUS 1« MILYEN IDŐ LESZ Jó gazdasszonynak tudnia kell, hogy a szerdai piacon drágult a vágott kacsa, kilója 180—210, a vöröshagyma, 14 —22, a karfiol, 90—110, a paraj, 40—60 és a sóska, 100—280 fillér. Olcsóbb lett a körte, kilója 120—200 fillér. Torkos László, a százéves költő elhunyt Szerdán délután csendesen elhunyt Torkos László, a százéves költő. Vasárnap a Petőí'i- Társaság nagygyűlése Torkos Lászlónak juttatta a Petöfi-nagydijat és ebből az alkalomból az előadó megemlékezett arról, hogy az agg költő a Pctőfi-T ár saságnak egyetlen életben levő alapiló-tagja. 1830 október 2-án született. Teoló­giát tanult Sopronban és Ilallc-ban. Hosszabb ideig a pesti evangélikus gimnázium tanára, majd igazgatója volt. A Petőfi-Társaság 1876-ban választotta tagjává. 1877-ben a budapesti állami felső leányiskola tanára, 1899-ben címzetes igaz­gatója lett. Irodalmi működése sokoldalú volt. Ifjabb korában irodalmi tankönyveket irt. Ér­tékesek esztétikai szakmunkái, mint amilyen Az ifjú küzdelmei című dramaturgiai allegória- -4 magyar verselés alapelvei cimü tanulmány; A legújabb költői magyar nemzedék cimü munka. Több színdarabot irt, amelyek közül A lejtőn, valamint a Hármasszövetség cimüt a budapesti Nemzeti Színház is sikerrel mutatta be. Igazi sikereit azonban verseivel és elbeszélé­seivel aratta. Utolsó éveit a rózsadombi Észter-utca egyik villájában élte le. Teljes szellemi fiisseségét megtartotta mindvégig. Naponta felolvasták neki az újságokat, amelyekből nagy érdeklődéssel hallgatta a politika, sport és színház eseményei­ről szóló híreket. Kilencvenkilenccdik születése- napján még fogadta az Újság munkatársát és élénken, kedélyesen beszélgetett vele a régi dol­gokról, az uj világról és a hosszú élet titkáról. Azt mondotta, hogy hosszú életét mértékletes életének köszönheti. Este csak kávét ivott és hozzá kis gyümölcsöt evett, szeszt pedig soha­sem fogyasztott mást, mint egy-egy pohár cuk­rozott bort. Az egész magyar irodalmi élet és a közönség gyászolja a századik életévében el­hunyt kiváló költőt. Aki lulsoknt evett vagy Ivott és ezért rosszul érzi magát, annak egy pohár természetes ^Ferenc József“ keserüviz igen gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a beleit és felfrissíti az egész szervezetét. Kérdezze meg ..orvpsáj. . — Vasúti baleset. Jagerndorfból táviratozzék, hogy kedden este a jagerndorf—troppaui vasút­vonalon egy tehervonat összeütközött egy sze­mélyvonattal. Két ember súlyosan, 19 könnyen megsebesült. — Tízévi fegyház a halálrakinzott gyerme­kért. Konyicsák Sándor alsódabasi földmives házához került kétéves kis unokaöccse. Egy este a kistiu egyedül maradt a földmivessel. A gyer­mek beteg volt és nyügösködött. Konyicsák erre ülni-verni kezdte a gyermeket és kényszeritelte, hogy ugráljon ki-be az ágyba. A gyermek más nap meghalt. A brutalizálás nyomán a kis holt­testen ölven sérülést állapítottak meg. A pest­vidéki törvényszék Konyicsák Sándort tízévi fegyházra Ítélte. Az Ítéletet a tábla is helyben­hagyta és a Kúria most jogerőre emelte. — Merénylet egy portugál egyetemi tanár ellen. Lisszaboni)ál jelentik: Kedden este re­volvere* merényletet köveitek el Egaz Moniz dr. portugál egyetemi tanár ellen. Moniz súlyo­san megsebesült. A lettes egy lisszaboni mér­nök, aki maga jelentkezett a rendőrségen. Adományok a Repülő Alapra 1939 február 7-től február 25-ig befolyt ado­mányok. A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap intézőbizottsága az Alap részére érkezett adományokért ezúton is hazafias köszönetét mond és azokat az alábbiakban nyugtázza. Szabó Pál, Garamkövesd 2 P, dr. Kamarás Géza. Szekszárd 25 P, Királyi Magyar Egye­temi Nyomda gyűjtése 73.70 P, A pestszent- erzsébeti Ferenc József-utcai állami elemi nép­iskola IV/b fiúosztály tanulóinak adománya 1.29 P, Községi Elöljáróság, Csesznek 50 P. Balalonkiliti község 150 P, Balatonzamárdf község 40 P, „Uj Nemzedék“ és „Nemzeti Új­ság" előfizetőinek adománya 6.60 P, Sárospa­taki Takarékpénztár Rt 5 P, A m. kir. külügy­minisztérium utján befolyt adományok 1544 P. A Miskolci Ügyvédi Kamara gyűjtése 580.50 P. Várpalotai MNSZP-szervezet 5 P, Hajmáskér község 500 P, Dr. Tamás János, Nagykanizsa 12.50 P, Beregszászi állami kórház tisztviselői és alkalmazottai 122.46 P, Rakamazi Takarék- pénztár Rt. 10 P. Dr. Geszti A., Budapest 6 P. Kiskunfélegyházi Úszó Egylet 6.22 P, Veszprém vármegye tisztviselői és egyéb alkalmazottai, valamint az enyingi járási községi alkalma­zottak 850.77 P. Községi Elöljáróság, Nagyterei 10 P. Községi Elöljáróság, Bakonykoppány 20 P, Dáka község 50 P, Szamosszeg község kö­zönségének adománya 145 50 P, Községi Elöl­járóság, Balatonkenese 400 P, A vidéki főka­pitányság gyűjtése 4300 P. Községi Elöljáróság, Szentgál 100 P, Községi Elöljáróság, Enying 600 P, Mohácsi Iparosok Olvasóköre 25 P, Felsönyárádi Levente Egyesület 14.44 P. TÖBB HELYEN MÉG CSAPADÉK A Meteorológiai Intézet jelenti március 15-én este: A hideg sarkvidéki levegő, amely viha­rok és havazások kíséretében elárasztotta egész Nyugat- és Közép-Európát, a, nap folyamán nyugat felől betört a Kárpátok medencéjébe, estére pedig elérte a Tisza vonalát is. A nap folyamán sok helyen volt kisebb csapadékmennyiséggel járó ha­vazás. A hőmérséklet délen 4—5 fokig, északon azonban csak a fagypontig emel­kedett, estére pedig szintén mindenütt fagypont körül volt. Egyébként este a Du­nántúl az északnvugati szél viharossá fej­lődött és a felhőzetet kissé eloszlatta, azonban a Duna vonalán és attól keletre még borult idő uralkodott és mindenütt havazott. Budapesten este kilenc órakor a hőmér­séklet 0 Celsius fok, a tengerszinre átszá­mított légnyomás 751 millimeter, gyengén emelkedő irányzatú. Várható időjárás a következő 24 órára: Élénk északnyugati-északi szél. Változó felhőzet. Több helyen, főleg keleten, még csapadék (eső, hó). Éjjel gyenge fagy. A nappali hő­mérséklet alig változik. A földmivelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: Szerdal dunai vízállások: Passau 320, Aschach 162, osztrák jelentések hiányoz­nak, Pozsony 222, Komárom 353, Budapest 326, Paks 240, Baja 346, Mohács 366, Gom­bos 386, Újvidék 280, Zimony 224, Dren- kova 163, Orsóvá 240. A Rába Szentgotthárdnál — 42. A Dráva Barcsnál — 132, Drávaszabolcsnál — 18. Eszéknél 78. A Száva Bródnál 285. Szerdai tiszai vízállások: Tiszaujlak — 94, Vásárosnamény —70, Tokaj 68, Tiszafüred 72, Szolnok 74, Csongrád 18, Szeged 62. A Szamos Csengéméi 10. A Körös Körös- szakállnál — 12, Békésnél 38, Gyoménál 32. A Maros Makónál 11. A Balaton Siófoknál 79. A Velencei-tó Agárdnál 40. Mai előadások Tóth Zoltán dr.: A szem és az ember (Nép­egészségügyi Muzeum, VI., Eötvös-u. 3, este 7 órakor.) Asztalos Miklós dr.: A magyar Erdély (Sza­bad Egyetem, VIII., Muzeum-körut 6—8, este fél 7 6.) Halasy-Nagy József: Politika és erkölcs (Tár­sadalomtudományi Társulat, VIII., Szentkirályi- utca 7, d. u. 6 ó.) Pécsi Albert dr.: Budapest közlekedésének főirányai (Földrajzi Társaság, Közgazdasági Egyetem, IV., Szerb-u. 23, d. u. 6 ó.) Fodor Pál dr.: Belül-kivül (Kozmetikusok Egyesülete, V., Erzsébet-tér 14, este fél 9 ó.) Friedmann Dénes dr.: Zsidó könyvek. - r^d- winger Sámuel dr.: A zsidóság és a görögség hatása kultúránkra (Magyar-zsidó Szabadegye­tem, VII., Wesselényi-u. 7, d. u. 6 ó.) .4 Virágkedvelők Egyesületében csütörtökön délután fél 5 órakor VIII., Esterházy-u. 4. sz. alatt előadás: A falmellé való gyümölcsfák címen. BEKÜLDÖTT HÍREK A Kir. Magy. Természettudományi Társulat március 16-án (csütörtökön) délután 5 órakor a Magyar Tudományos Akadémia heti üléster­mében tartja évi rendes közgyűlését. — A Ma­gyar-Fiún Társaság női szakosztálya március 16-án, csütörtökön délután fél 6 órai kezdettel a Pátria Klub (VII., Erzsébet-körut 43. I. em.) nagytermében teadélutánt rendez. A műsor ke­retében az egyetemet és főiskolát végzett ma­gyar nők egyesületének vokál-együttese, K. Dedinszky Izabella vezetésével finn népdalokat ad elő. Ezt Vándory Dezsőné Kövér Ilona elő­adása követi, majd Vikár Béla mutatja be leg­újabb Kanteletar-forditásait. — Segély a volt 32-es ezred hadirokkantjai részére. A volt cs. és kir. „Mária Terézia“ 32. gyalogezred emlék­mű- és szoborbizottsága a honvédelmi minisz­ter fennhatósága alatt segélyezési alapítványt létesített a világháborúban Rokkanttá vált hős katonái részére. Az alapítvány kamataiból ezentúl minden évben, az idén is már május 14- én, a 200 éves ezred emlékművének évfor­dulóján egyenlő mérvű segélyezésben részesül négy érdemes szegénysorsu, volt 32. gyalog- ezrcdbeli legénységi hadirokkant. Felhívják a fenti követelményeknek megfelelő 32-es legény­ségi hadirokkantakat, hogy vonatkozó összes adataikat, családi és kereseti körülményeiket hitelesen igazolva közöljék legkésőbben április 15- ig Vándor Mihály dr. ügyvéddel. Budapest,- V., Bálvnny-utca 8. — Öreg diákok találkozása. A nagykőrösi református Arany János-gimná- zium egykori növendékei március 17-én dél­után 5 és 8 óra között Budapesten, az Üllői-ut 6. szám alatti Potzmann-élteremben az Arany János Diákszövetség elnökének, id. jalso\ai Talsoviczky Sándor ny. államtitkárnak tiszte­letére Sándor-napi öregdiáktestvéri találkozóra jönnek össze. Közelebbi tájékoztatást nyújt Faragó László ny. c. gimnáziumi igazgató, Nagykőrös, II., Csipvári-utca 9. LÓSRORT Ugetőversenyck. Sáros, ragadós, havas pályán futották le szerdán a versenyeket igen szép­számú közönség előtt. A programúi kiemelkedő eseménye a 2500 méteres Márciusi dij volt, melyben Demetra olyan favorit volt, hogy a vé­gén a ringben már csak három a tízhez odsszal volt fogadható. A verseny azonban alaposan rácáfolt a várakozásra, mert Feiser lovát a 40 méter hátránnyal induló Kuno már egy fél pálya lefutása után utolérte, sőt el is hagyta. Demetra az utolsó fordulóban fel is vágott és csak mint második haladt át a célon a könnyen nyerő Kunó mögött. Kovács Jánosnak különben is jó napja volt a szerdai, mert Kunón kívül, Varázs• zsal és Makfilkóval is nyert, mig Utódá-\al má­sodik lett. Részletes eredmény: I. 1. Angyalka (2*/t) Marschall. 2. Zala (5) Kovács II. F. m.: Durcás II., Ébredő, Rianó, Zirc. Tot.: 10:48; 15, 16. Befutó: 308. — II. 1. Uly (5) Kovács II. 2 Uranos (3) Feiser. 3 Or­chid Lady (2‘/s) Simkó. F. m.: Sirocco, Gin, Lármás, Ulica, Dóba, Beata L. Tot.: 10:61; 21, 16, 15. Befutó: 215 és 250. — A III. és IV. fu­tam elmaradt. — V. 1. Makfilkó (2l/i) Kovács J. 2 Perun (8:10) Feiser. 3. Lutri (2Vs) Marek. F'. m.: Csibész, Alpár G , Napsugár, Rubintom. Tot.: 10:23; 13. 12, 11. Befutó: 89. — VI. 1. Kuno (5) Kovács J. 2. Demetra (5:10) Feiser. 3. Jósnő (5) Wiesner. F. m : Bakafántos. USA, Ildikó, Csapiáros, Simba. Tot.: 10:168; 21. 12, 17, Bpfuló: 292 és 807. — VII. 1. Gyalla (3) Vári. 2. Utóda (1 '/*) Kovács .1. 3. Dundi (10) Baik. F. m.- Edömér, Lord of Pannik, Ultra, Egyetlen, Kelevéz, America, Arvalegénv, Marina, Lasta, Törzsfőnök, Triumph Tot.: 10:53; 15, 12, 20. Befutó: 70 és 201. — VIII. 1. Miss Magyar- ország (2) Zwillinger.- 2. Rózái (8) Tomann. F m.: Elöljáró. W. Aladár, Matador. Tot : 10:31; 18, 31. Befutó: 200. — IX. 1. Varázs (3) Kovács J 2. Orgona (5) Vári. 3. Tóni (4) Marschall. F. m.: Leó, Kálmán, Sihedcr, Lenke, Imréd II., Four. Tot.: 10:52; 18, 18. 29. Befutó: 108 és 287. — X. 1. Grlica (parii Feiser. 2. Urpéter (4l Vári. 3. Vakarcs (5) Marschall. F. m.: Sybill, Zarán­dok, Léha. I talvánv, Hyperol, Kati, Snhazia. Tol.- 10:21- 11. 14. 17. Befutó: 45 és 56 — XI I. Dusán (D/,1 Benkő. 2. Etes (10) Jónás F. F m.: Szőke Szubrelt, Dália. Dinóra, Thymian, Tol.: 10:39; 25, 36. Befutó: 285. — A kultuszminiszter megtekintette az egye­temi építkezéseket. Hóman Bálint kultusz­miniszter Szily Kálmán államtitkár és Ottó László miniszteri osztálytanácsos kiséretében megtekintette a Pázmány Tudományegyetemnek jubileumi évében megindított, részben már be­fejezett, részben pedig már folyamatban, illetve előkészületben lévő építkezéseit: a bölcsészeti kar újonnan emelt szárnyépületét, a hittudo­mányi és a jogi kar szárnyépületének építke­zését, valamint a központi egyetem épületének átalakitott és modernizált helyiségeit. Szemlél tartott továbbá a II. számú belgyógyászati kli­nikán befejezett építkezéseken és átalakítási munkálatokon, majd a bőr- és nemi kórtani klinikát tekintette meg. A kultuszminiszter el­ismerését fejezte ki Verebéig Tibor rektornak, a karok dékánjainak és az egyes szaktanárok­nak, akikkel egyidejűleg behatóan megtárgyalta az egyetemi klinikák és intézetek további ki­bővítésére és fejlesztésére irányuló javaslatokat és terveket. Ezeknek kivitelezésére a következő évek költségvetési keretében nyílik kilátás. Hogyan utaznak a norvégek? A norvég államvasutak igen érdekes újítást vezettek be abból a célból, hogy az utazást azok részére is lehetővé te­gyék, akik esetleg nem tudják egyszerre előteremteni a nyári vakáció idejére, vagy más alkalmakra az utazási költ­ségeket. A norvég államvasut utazási ta­karékjegyeket rendszeresített, amelyeket egészen kis címletekben hoz forgalomba és a takarékbélyegeket nemcsak a pálya­udvarok pénztárainál, hanem utazási irodákban, sőt ujságárusitó bódékban és trafikokban is lehet vásárolni. A taka- rékbélyegeket gyüjlölapra ragasztják, egy-egy ilyen gyüjtölapon 25 vagy 50 őre értékű bélyeg ragasztható fel. Ami­kor a gyűjtő fél utazni szándékozik, a bélyegekkel teleragasztott gyüjtölap elle­nében kiszolgáltatják neki a kért vasúti jegyet. Ha pedig a gyüjtölapon nagyobb- érfékü bélyeg van felragasztva, mint amennyi a vasúti jegy ára, a különbö­zeiét visszatérítik. A takarékbélyeges utazás máris nagy népszerűségnek ör­vend Norvégiában. — Öngyilkos lelt Andreánszky közigazga­tási hiró. Szerdán reggel az Angyal-utca 7. számú ház második emeletéről az udvarra vetette magát Andreánszky István dr. köz- igazgatási biró. Koponyaalapi törést szen­vedett és azonnal meghalt. Andreánszky már huszonöt éve lakott a házban. Hátra­hagyott búcsúlevelében azt irta, hogy gyó­gyíthatatlan szívbaja miatt lelt öngyilkos. Andreánszky a közigazgatási bíróság egyik legkiválóbb tagja volt. Az illetékjog ismert nevű szakértője, aki hosszú időn át bizal­mas munkatársa volt Vargha Imrének a pénzügyminisztériumban. Itt a márciust siszezon Mintha az időjárás is lépést akarna tartani a történelmi időkkel és a politika vad változásai­val, ugyanúgy produkálja szokatlan különleges­ségeit. Március közepén máskor már a szabad­téri sportok idejét éljük, legrosszabb esetben az átmeneti kabát időszakában vagyunk, a déli napsütésben azonban sokan kabát nélkül is meg­jelennek az utcán. Most a télikabát is sokszor hidegnek bizonyul, a nap legnagyobb részében nagy szemekben hullt a hó és korán reggel mintha csak januárban lennénk, sizők szállnak fel a villamosra. A márciusi hó nem szokatlan, előfordul szinte minden évben, hogy egyet-kettőt havazik, ilyen nagyarányú, komoly havazás azonban régen nem volt március 15-én Budapesten. A Kékesen olyan siszezon van, alig három héttel husvét előtt, amilyenre még nem volt példa, ötven centiméteres kitűnő porhó borítja a Kékestetőt és a szerda délutáni hójelenlés szerint a Sváb­hegyen hal centiméter, a Dobogókőn hét centi­méter, Nagyvillámon három, Kisinócon négy, Nagyhidcghegyen 50 centiméter a hóréteg vastag­sága. Szerdán délelőtt a Svábhegyen igen sok síző jelent meg, a hó azonban ill nem bizonyult egész kiválónak, mert nedves volt, úgyhogy a si. léceket viaszkolni kellett. A Meteorológiai Intézel véleménye szerint a februári elmaradt hideg időjárást pótolja a ter­mészet a mostani márciusi téllel. Az orosz sík­ságokról benyomult hideg levegő okozza hazánk­ban a hősüllyedésl. Az előjelek szerint egy két napig még erős szél és havas eső várható és azután indul meg a javulási folyamat, amely rövidesen átmegy a tavaszi időjárásba. Mező- gazdasági szempontból veszélyes egyedül a már­ciusi tél, az utolsó hetek enyhe időjárása követ­keztében ugyanis a növényzet és vetés kifejlő­dése megindult, a friss hótakaró azonban éj­szakai fagyoktól megvédi azokat. — Tisztujitás az egyesült magyar párt kassai szervezetében. Szerdán délután tisztújító köz­gyűlést tartott az egyesült magyar párt kassai szervezete. Tost Barna prelátus, felsőházi tag a párt kassai elnöke mondott megnyitóbeszédet. Utána Jaross Andor miniszter beszélt. Megkö­szönte Kassa magyar tömegeinek és a sorsközös­séget érző szlovák nép fiainak támogatását. Ki­fejtette, hogy a magyar nép ezen a március idu­sán is egységes szellemben áll készen arra, hogy történelmi feladatainak teljesítésében önmagát is feláldozza. Meleg szavakkal emlékezett meg n Szlovákiában maradt magyarokról és vezérük­ről, Esterházy János grófról. „Mindeneinek üze­nem“ — folytatta —, hogy számíthat ránk, ha felforgató elemek akarnák a magyarság értékeit megingatni. Megemlékezett a magyar honvédek diadalmas ruszinszkói bevonulásáról. A köz­gyűlés a szervezet elnökévé Tost Barna prelá- tust, társelnökül Münster Tivadar törvényszéki tanácselnököt, tiszteletbeli elnökké Tost László polgármestert, pártigazgatóvá Wirth Gyulát vá­lasztották meg. Több felszólalás után Pajor Miklós országgyűlési képviselő a párt pro­gramúját ismertette. FIIIÉRES NYIITTER Ballon Sportruházat ^apes« VI., Vilmos császár-ut 13, AndráRsy ut sarok Selyemernyök Schütter Bélámnál Svábhegyi Majestic és Mirabell© ötemeletes luxuspenzió, tündéri ki­látású, erkélyes lakoszlályaiban a legnagyobb komforttal, fejedelmi el­látás, kívánságára diétával. P 9.— lói. Közp. fűtés Hideg meleg folvó víz Telefon: 165-416 vagy 17. Az üdülök királya Mellettünk luxusüröklnkások kaphatók Képek eladok Mednyánszky-féle „Huszár". Kim- bach László-féle „Apióhirdelés“ Stein, Bálvánv-utca 6 Küitöldreszandékozú tőkésnek elsőrangú üzleti hefektetest rvu.it kiiünő nőizénekar finan­szírozása. ..Külföldi turnéjához őUOO" jelige. letöltők és tiroii loden kabátok Erzsébet-körút 17. telefon 349 78«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék