Ujság, 1939. december (15. évfolyam, 273-296. szám)

1939-12-23 / 291. szám

UJSÄfi/ 7 / SZOMBAT, 1939 DECEMBER » ——Pl ——■.mi SO év éta bírja • Darmol tok millió «mbar bizalmát. Ez a legjobb bizonyíték, hogy a Darmol milyen jól bevált hashajtószer. - Székrekedé» ellen Nincsenek rendkívüli felmon­dások a főváros (tárházaiban VérospoJitikai körökben hire terjedt, hogy a főváros bérházaiban lakó zsidónak tekintendő bérlőknek egyre-másra felmondanak. Illetékes helyen érdeklődtünk, hogy ez a híresztelés mennyiben felel meg a valóságnak. Munkatár­sunk kérdésére a leghatározottabban kijelentet­ték, hogy ilyen természetű szándékról szó sincs, még kevésbé lehet tehát beszélni valami általános jellegű akcióról. Ha megtörtént, hogy a főváros bérházainak és kislakásos telepeinek kezelősége az utóbbi időben felmondott egy-egy lakónak, az illetékeseket semmi más szempont nem vezette, minthogy eleget tegyenek a lak­bérszabályrendeletben előírt kötelezettségeknek, illetve, hogy igénybe vegyék az itt biztosított jogokat. Amennyiben — mondották illetékes helyen — bárkivel szemben alkalmazták a fel­mondás Jogát, úgy az legfeljebb lakbérhátralék vagy hasonló címen történhetett, semmiesetre sem azonban amiatt, mert a lakók vallását vizs­gálták volna. — Nagy vihar a Fekete-tengeren. Bukarest­ből jelentik, hogy a Fekete-tengeren éa a Du­nán hatalmas vihar dühöng, amely nagyon megnehezíti a hajóforgalmat. Constanzában és környékén a túlzott fűtés következtében több helyen kéménytüz keletkezett és több ház ki­gyulladt. A városban oly erős a szél, hogy a gyalogjárók csak nagynehezen tudnak közle­kedni. A távbeszélő- és táviróhuzalok majdnem mind a földön fekszenek. — A Fővárosi Képtár késlekedő megnyitása. Két esztendeje is meglesz, amióta Budapest leg­újabb keletű múzeuma, a Fővárosi Képtár, hozzáférhetetlen a közönség számára. Már egy éve elmúlt annak, hogy a képtár ideiglenes be­zárásának ürügye, a Kaplony-utcai szárny és helyiségeinek megépítése tárgytalanná leit. Mert annyi ideje, hogy az átépítés munkája elké­szült. A képtárt mégis zárva tartották, azial a megokolással, hogy az egykori Károlyi-palotát központi fűtéssel akarják felszerelni, mert an­nak híján az uj szárny falai nem képesek ki­száradni, másrészt a képtár télen helyiségeinek hideg volta miatt látogathatatlan. Most végre elkészült a központi fűtőberendezés s ezzel a képtár zárvatartásának utolsó ürügye is érvé­nyét vesztette. Mégis tovább kell várnia a kö­zönségnek a képtár megnyitására, mégpedig ezúttal a rendezés 'miatt. Tudniillik a' képek felaggatásra és a szobrok elhelyezésre várnak. Ennek a munkának a befejezése hihetőleg nem várat magára sokáig, nem is lenne jogosultsága annak, hogy a képtár megnyitása továbbra is elodáztassék. Kellő buzgalommal és fürgeség­gel a műtárgyak elrendezése néhány hét alatt elvégezhető, — Karácsony n művészetben. December 25-én. hétfőn délelőtt 11 órakor az Uránia filmszin házban Hoffmann Edit dr., a Szépművészeti Muzeum igazgatója előadást tart „Karácsony a művészetben“ címmel. Előadásában ismerteti Jézus születésének, a pásztorok üdvözletének, a pásztorok hódolásának és a Három királyok nak művészi ábrázolási módját, az ókeresztény időktől napjainkig. Az általános szellemi áram latokkal összefüggő változásokat vetített képek kel mulatja be. Közreműködik az előadáson Pécsy Sebestyén orgonamüvész. — A Turáni Táltost elitélték. Szegedről Ír­ják, hogy az Ítélőtábla Virrasztó Koppányt, akit Turáni Táltosnak neveznek, a gyulai ügyészség elnökének megrágalmazásáért kéthónapi fog­házra ítélte. — Lezuhant repülőgép — kilenc ntas szénné égett. Madridból jelentik, hogy kilenc ember szénné égett abban az utasszállító repülőgép ben, amely Punta Carboneránál, a Gibraltár szorosban szerdán lángolva lezuhant. A repülő gép Tetuan és Sevilla közölt teljesített szolgá latot. A repülőgépben hat utas és háromfőnyi legénység tartözkodott. mmátadja szegényeiért! Uugvár, december 22 [‘erényi Zsigmond báró, Kárpátalja kormányzói biztosa, llniczky Sán I dór főtanácsadó és Siménfahy Árpád dr., Be reg—Ugocsa—Ung vármegyék és Ungvár váró sónak főispánja elhatározták, hogy területeik ínségeseinek megsegítése céljából mozgalmat indítanak a szokásos újévi üdvözlések kész pénzmegváltására. Ebből a célból Kárpátalja három vezetől'érfia magyar és rutén nyelven felhívást intézett Kárpátalja, valamint Bereg- Ugocsa—Ung vármegyék lakosságához. A fel hivóz felkéri a magyar, rutén és más anya­nyelvű lakosságot, hogy vallásra és osztály­különbségre való tekintet nélkül támogassák a Kárpátalján ma még mindig nagyszámban élő szegénysorsu és nélkülöző lakosság szociális helyzetének javítására és boldogabb jövőjének kiépítésére irányuló mozgalmat azzal is, hogy a szokásos újévi üdvözlésekre szánt összeget a Főméltó' ipu Asszony nyomorenyhitő akciójára szolgáltatják be. Az így befolyó összeget az ak ció a Kárpátalja, valamint Bereg—Ugocsa—Ung vármegyék szegény orsu lakosságának felsegi tésére fogja fordítani. OiOSi Sf'ÜfüiÜ Bsmmannai Ixabeila-tér 6. Tab 145-0 26 Értesítjük t. vevőinket, hogy folyó hó 24-én, vasárnap délben 2 órakor zárunk A JÓ m inőségek ÁRUHÁZA A TÖRTÉNELEM ITÉLŐSZÉKE Tavaly, közvetlenül a karácsonyi ün­nepek előtt megkérdeztem barátomat, a magyar politikai élet leglármásabb té­nyezőjét, hogy elutazik-e valahova a ka­rácsonyi ünnepekre. Egy vértana szo­morúságával felelte: — Rámférne a pihenés, el Is utaznám, ha magammal vihetném az ágyamat. — Minthogy csodálkozó szemeket me­resztettem rá, mindjárt hozzátette: — Nem tudok idegen ágyban aludni. Nyitott szemmel [etrengek fekvőhelye­men és napokig eltart, míg megszokom az ágyat. A múlt évben is igy jártam. Egy vidéki városban volt dolgom és há­rom éjszaka csak egyszer hunytam le hajnal felé a stememet... Bárcsak ak­kor se aludtam volna el, oly borzasztó­kat álmodtam... — Mi lehet borzasztóbb az életnélt — Azt álmodtam, hogy szabályszerűen kikézbesitett idézéssel a történelem Itéló- szike elé idéztek. — Ez nem is oly borzasztó, hiszen a parlamentben gyakran hangsúlyoztad, hogy ténykedéseidért vállalod a felelős- ségrt a történelem itélőszéke előtt. — Az ember ezt abban a tudatban mondja, hogy nincs történelmi itélö- szék. El se képzeled, hogy mit éreztem álmomban, amikor egy itélőszék elé állí­tottak, amelyről azt hittem, hogy csak a felelőtlen szónokok frázisaiban él . . . Nyugtalanul jártam fel és alá az elő­szobában, magain elé képzelve a hosszú- szakállu bírákat, amint a kínosnál kíno­sabb kérdéseket intézik hozzám. De ala­posan csalódtam. Egy nagy teremben egy sereg gyerek és suhanc ült iskola­padokban. A legelső padsorban ülők közt felismertem a tizennégy éves fiamat. Mwg se értem ezt az álmotl Gyerekek és suhancok, mint a történelem itélő- székének biráil Ez ugyanis érthető. A gyermekek szimbolizálják a jövőt, amely ítélni hi­vatott a politikusok felett. — A gyermek ítéljen az apja feletti — Emlékezz vissza: bizonyosan meg­bántottad valamikor a gyermekedet és rossz telkiismereted varázsolta az itélő- székbe fiadat. — Egyszer valóban arcul ütöttem, mert szemtelenül számonkérte tőlem azt, amit Ígértem neki. — Ez a fiad volt a nép ... ígértél neki, aztán rátámadtál, amikor az ígé­ret beváltását követelte ... Barátocskám, az álmoknak van magyarázatuk és te nem ok nélkül álmodtál ilyeneket... Szabad érdeklődnöm az Ítélet iránt. — A fiam arcátlansága annyira fel­bőszített, hogy szívdobogást kaptam és ettől felébredtem, még mielőtt az ítélet elhangzott volna ... Rémes percek vol­tak ezek... Még ma is megborzongok, ha eszembe jutnak. * Az idén, közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt a {Hyaudvaron találkoz­tam a barátommal. Megkérdeztem: — Utazol? — Megyek pihenni a vidékre. — Es hol az ágy ad f Lemondóan legyintett a kezével: — Minek vinném magammall Amióta a töiténelem itélőszéke előtt álltam, az­óta már a saját ágyamban se tudok aludni. Wallesz Jenit — Magyar anyák a finn gyermekekért. „Ma gyár anyák a finn gyermekekért“ névvel moz­galom indult meg a háború miatt nélkülözési szenvedő finn gyermekek megsegítésére. A moz­galmat a belügyminiszter 350.382/1939. szám alatt engedélyezte. Adományokat a 33.120. sz postatakarékpénztár! csekkszámlára lehet be­fizetni, a természetbeni adományokat pedig a finn követséghez, XI., Kelenhegyi-u! 20. szám alá lehet eljuttatni. A gyűjtések eredményeit a finn követség veszi át és juttatja megfelelő he­lyekre. — A felvidéki mérnökük figyelmébe. A Buda­pesti Mérnöki Kamara felhívja az 1938 novem­ber 2-án visszacsatolt felvidéki területen a visszacsatolás napján lakott vagy azóta oda­költözött személyek figyelmét arra, hogy a mérnöki rendtartásra vonatkozó 6160/1939. M. E. számú rendelet (lásd Budapesti Közlöny junius 25-i számát) fontos mérnöki Jogok ké­relmezését ezévi december 31-i határidőhöz kötötte. Aki ily kérelemmel élni akar, nyújtsa l>e azt Írásban a rendelet megfelelő peragrafu sára hivatkozással a fenti határidőig a Buda pesti Mérnöki Kamarához (V., Szalay-utca 4) személyesen vagy ajánlott levélben. A magatar lás igazolása és az okmánycsatolás utólag tör­ténhetik — Lángokban egy amerikai gőzöm. Newyork- ból jelentik: Panamából származó jelentés sze rint az 5586 tonnás Wind Rush amerikai gő­zös a Karibi-tengeren állítólag lángokban áll. A hajó még megkisérli, hogy teljes sebességgel elérje a paüol. Fedélzetén harmincnyolc ember tartózkodik" (MTI) — Debreceni betörőket fogtak Ungváron. Ungvárról jelentik: December 16-án betörtek a debreceni MATEOSz helyiségébe és onnan 4200 pengőt tartalmazó kézipénztárt elvitték. Az ungvári rendőrség elfogta a debreceni betö­rés tetteseit Kovács Imre 27 éves debreceni vasöntó és Illés Ignác 30 éves debreceni pék- segéd személyében, akiknél azonban már csak 1200— 1200 pengőt talállak meg. Mindkettő be­ismer ó vallomást tett a rendőrségen, mire le­tartóztatták őket. — Házasság, lljkovich Alexej, a Magyar Táv­irati Iroda munkatársa eljegyezte Oszuszky Máriát, a beregi közigazgatási kirendeltség tisztviselőnőjét. Krisztinkovich Antal rendőrfőtanácsos és né­hai Szász Margit leányát, Picit, eljegyezte Meiszlingei Róbert ny alezredes és Brzesky Ilona fia, Mezlényi Egon dr. m. kir. csendőr- hadnagy. Szabó István m. kir. főhajónagy pénteken vezette oltárhoz Jíundt Maricát, Kundt Ernő dr. egyetemi tanár leányát. Tanuk voltak: a meny­asszony részéről Incze Péter miniszterelnökségi miniszter osztálytanácsos, a miniszterelnök tit­kára. a vőlegény részéről Spiegel János állami gépgyári műszaki tanácsos. — A kislakásos tipusbázak díjnyertes terve­zőt. A Közmunkatanács egy- és kétlakásos há­zak típusterveinek elkészítésére tervpályázatot hirdetett. Százkét pályázó 323 tervet készített. A birálóbizottság most Ítélte oda a dijakat. Eszerint egyszobás lakóépületek tervével 150— 150 pehgös dijat nyertek a következők: Frey Gyula, Lehoczky György, Lipcsey László, I.udányi Béla, Makk Károly, vitéz Nemes Ár­pád, Névery Gábor és Tibor, Papp Endre, Papp Sándor és ifj. Toldy János, Pázmódy István, Szalágyi Géza, Toroczkai-Wigand Ede, Zöldi Emil, Zrinszky József és Zsitva Tibor. A két­szobás lakóépületek 200—200 pengős diját a következők vitték el- Hunyadi László és Miha- lik János, vitéz Kamarássv Jenő. Károlyi An­tal, Köteles József, Kriszta Pál, Lehoczky György, Nyáry László és Jálics János, Pázmádv István, Rökk Károly, Szalágyi Géza, Tóth Kál­mán, Winkler Oszkár, Zöldi Emil, Zrinszky József A Közmunkatanács érmével jutalmaz­ták: Almási-Balogh Lorándot, Csáth Gézát, Fo­dor Jenőt, vitéz Kamarássy Jenőt, Kriszta Pált, T.aurenczky Gusztávot, Pázmády Istvánt. Schmidhofer Istvánt, Wihart Ferencet és Winkler Oszkárt. — Gázolt és továbbrobogott. Pénteken reggel félhétkor a Kerepesi-ut 29. számú ház előtt egy fekete magánautó elülötte Kurucz tstván negyven év körüli gyárimunkást. Kurucz olyan szerencsétlenül esett a kövezetre, hogy koponya alapi törést szenvedett. A mentők életveszélyes állapotban vitték a Rókus-körbázba. A gázoló autót keresi a rendőrség. Szemöldöktanulmányok Bnrotválással, s’őrkitépéssel formálni a szem­öldököt, nem a legújabb, de mindenesetre na­gyon kitartó női divat. Sokan helytelenítik ezt a divatot, de hát még többen ragaszkodnak hozzá. Amerikai a találmány és tűik, hogy most először Amerikában lázadnak fel ellene. Az Íz­lés megváltozásának egy nhgyon olvasott nem- | yorki folyóirat, a Readers Digest ad egyik újabb számában leghatározottabban hangot A hölgyek egyszer majd, úgymond, jobban bele­néznek a tükörbe és let esznek arról a gyerme­kes kívánságukról, hogy olyannak lássák őket, mintha nem ők volnának, hanem valaki más. És akkor majd arra szánják reá magukat leg­előbb, hogy újra megnövesztik a szemöldökü­ket És meglepődve s örömmel fogják megálla­pítani. hogy arcuk sokkul egyénibb, nem pedig a hollywoodi filmcsillagok arcának szomorúan komikus lemásolása. A dolog valósággal úgy áll, hogy az Igazi és meg nem hamisított szemöldök alatt a szem nézése mélyebb és sőtétebb, a vastag, vagy tömpe orr kenésbbé feltűnő, a nagy szái ará­nyosabbnak hat, a kiáltó arccsont keoésbbé tű­nik szembe s az arc egész kifejezése vissza­nyeri elvesrtett egyensúlyát. Mert a szemöldök hozzátartozik az arc természetes alkatához, de ha változtatnak rajta, megváltozik a vonások együttes hatása, elvész az arc egyénisége A szemöldök az arcnak elmaradhatatlan ki­egészítő része, az adja meg az arc jellegét: ha hiányzik róla, elvész az arc minden jellegzetes­sége s agy hat az egész, mint valami álarc. Egyébként abban, hogy a szemöldököt kitép- delik, borotválják és kiformálják, nincs semmi uj. Megtette azt már Kleopátra Eguintnm asz- sznnya Is, Kínában pedig a szemöldök kifor­málásának divatja oly ősrégi, mint maga az ország. Az európai nő arcában — az állagot tekintve — nincs keleties vagy erotikus vnnás. A mndfrn nőnek szüksége van teljes arrki'eie- zésére és ebben semmi sem segítheti jobban, mint a természetadta, igazi szemöldőkpár. — Robbanás egy angol acélgyárban. Lon­donból jelentik, hogy az English Steel Cor­poration angol acélgyárban csütörtökön este robbanás történt. Egy ember meghalt, hat pedig megsebesült. Egy transzformátor rob­bant fel, amelyet kéttonnás elektromos ke­mencével kapcsoltak össze. A robbanás za­ját egy mérföld körzetben lehetett hallani. A vizsgálatot megindították. A robbanáskor nem sok munkás volt a közelben, a gyár­épület azonban erősen megrongálódott. _ — Felére szállították le a népművelést bizottságok rádlá-elfiflzetését. A kereskedelmi miniszter 194(1 január l-től kezdődben az iskolánkivüii népművelési bizottsá­gok által népházakban, kulturházakban tizemben tar­tott, kizárólag oktatói célt szolgáló szórakoztató rádió­vevő berendezések után megállapított mindenkori dó- fizetési díjból 50 százalékos díjmérséklést engedélyezett. — Vasat! katasztrófa. Bukarestből jelentik: Máramarossziget mellett egy tehervonat bele­szaladt egy személyvonatba. A személyvonat­nak három, a tehervonatnak hat kocsija fel­borult. Az utasok közül tizenegyen súlyosan megsérültek. Beszállították őket a máramaros- szigeti kórházba. • — Lezuhanó repülőgép felgyújtott egy temp­lomot. Londonból jelentik, hogy csütörtökön egy angol repülőgép Northumberlandban a northbroomhili templomra zuhant. A templom kigyulladt és teljesen elpusztult. Három repülő meghalt. Adományok « kormúuyzőné segélyakciójára Nagybányai vitéz Horthy Miklósné segélyakciójára december 19-én beérkezett adományok: Szolnoki Cukorgyár rt tisztikara, alkalmazottai és munkásai 268.73 P, Nafta ásványolajkereskedelmi kft. 150 P, Hűvös Rezső. .Ikarus“ hűtő- és fémáru rt., Maier Emil, Schreyer Endre dr. 100—100 P, Magyar Soroptimista Egyesület műsoros délutánjának bevétele 54.60 P, Dán Adriin, Emmer Kornél dr., Pázdán és Wolter magkereskedelmi kft.. Szent-Ivány Egon 50—50 P, M. kir. gk. szertár kirendeltség polgári alkalmazottai 40.02 P. Fáth 30 P, Gyürky Gyuláné. özv. Vértesy Sán- dorné 25—25 P, Hochsinger Testvérek vegyészeti gyára, Jármay Gyula dr. 20—20 P. Baranyay Lipótné és Eőrsi Istvánná felüiflzetése a Magyar Soroptimista Egyesület műsoros estjén 10—10 pengő. Összeomlott egy párisi hid Egy pillérnek Ufööötl uszályaié okozta a szerencsétlenséget. Húsz ember a Szaluéba veszett Pária, december 22. (Havas.) A Szent Lajos- hld, amely a Szent Lajos-szigetet a Qnai Aux Fleurs-rel a Notre Dame mögött összeköti, összeomlóit. A vizsgálat során megállapították, hogy a Szent Lnjos-hld rossz állapotban volt, mert a hajók már tiibhizben nekiütődtek, ami kor a Szajna legutóbb megáradt. Délután ne­gyed négy órakor egy hulladékokkal megrakott uszályhajó haladt felfelé és az örvény neki lökte a híd egyetlen pillérének. A pillér enge­dett éa a vízbe omlott, a vontatóhajól azonban nem érintette, csapán megingatta s a legénység egy része ennek következtében vízbe esett. A pillér összeomlása után az egyensúlyát vesztett hid mindenestől a folyóba zuhant. A rémület első pillanatainak elmúltával riadót jeleztek fi néhányan bátran a vízbe ugrottak, hogy a sze rencsétlenül jártakat megmentsék. Csupán nyolc személyt tudtak kimenteni és a bárkára szállí­tani. A szerenesétlenöl jártakat kórházba vitték. Azt hiszik, hogy a szerencsétlenség hasz áldo­zatot követelt \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék