Ujság, 1942. április (18. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-12 / 82. szám

VASÁRNAP, 1942 ÁPRILIS 12 ÚJSÁG » Lipótvárosi dunaparti, még 19 évig adómentes hátamban LíCTIIS.BIoIs laltásoKkónt tclekkönyvelhető 4, elvenként 2 szoba hallos, közponllfiílte öröklakást Érdeklődók címét ,,Nagyméretű, lu.vuskivi­­tclű" j(jligére Patak hirdet Yrodába, VI., Vil­mos császár-ut 29 kérem. — Megkezdte működését a Kö­rösi (átírna Sándnr-enilékbizottság. Sepsiszentgyörgyről jelentik: Há­romszék vármegye Körösi Csorna Sándor-emlékbizotlsága megkezdte működését. Az emlékbizottság a Körösi Csorna Sándorral kapcsola­tos minden emléket össze akar gyűjteni és a Csomakőrösön felállí­tandó kulturházban akarja elhe­lyezni. Ezenkívül az ország összes egyesületéinek rendelkezésére áll ju­bileumi ügyekben és készséggel nyújt útbaigazításokat. Ciine: Kö­rösi Csorna Sándor-emlékbizottság Sepsiszenlgyörgy, vármegyeháza. TÓTH LAJOS fncf 1 V., József nádor-tér 8. lESg, ila»£iaB Telefonszám: ISI 297. — Mindenkinek lehet távírója. A kereskedelmi és közlekedésügyi mi­niszter a hivatalos lap szombati szá­mában remieletet adott ki az előfize­tői lávgépirószolgálal rendszeresítésé­ről. A rendelet lehetővé teszi a felek között a közleményeknek közvetlen táviró utján való kicseréléséi úgy bel­földi, mini nemzetközi viszonylatban. Az elölizetöi távgépíró hálózat létesí­tése és üzemben tartása a posta fel­adata. Az állam biztonságát, vagy a közrendet veszélyeztető vagy erkölcsi szempontból kifogás alá eső közlemé­nyek közvetítésére a távgépírót fel­használni nem szabad. A posta a táv­gépíró összeköttetéseket és a rajtuk folyó levelezést ellenőrizheti. A táv­­gépiróberendezést csak az előfizetőtől, hozzátartozóitól és alkalmazottaitól eredő, vagy ezeknek szótő közlemé­nyek továbbítására és átvételére sza­bad felhasználni. A távgépirókészülé­­ket a hozzátartozó műszaki berende­zésekkel együtt az előfizető saját költségén szerzi be és ez az 5 tulaj­dona. A rendelet szabályozza a dija­kat is. A távgépíró előfizetők felvételi kérelmüket a poslavezérigazgalóság­­hoz címzett — bélyeges beadványban .— terjeszthetik elő. A kötelező elő­fizetési idő egy év. HA... Irta BETHLEN MAGDA Ha mégegyszer elölről kezdhetném! Ha mégegyszer jóvá tehetném! Azt a rengeteg hibát. Mennyi köszönetét küldenék Feléd Uram És mennyi imát Ha mégegyszer lehetséges volna, Hogy az ólomsúly rólam lehullna, Ha könnyen vehetném az életet És nem látnék mindenütt Rémképeket. Ha a nappal nemcsak kínlódást Jelentene, de mást. Ha az éjszakától nem kellene félni, Ha újra hinni lehetne. Remélni... Ha terveket tudnék szőni és nem hagynám mohával benőni Mindazt, ami szép volt És ma távol! Ha mégegyszer elölről kezdhetném Bárkivel.,. Bárhol... Ha elfelejthetném a sok keserűséget, Amely bárhogy nem akarom Mégis éget. Éget. Éget Ha nem tudnám, mi van A kimondott szavak mögött. Ha nem látnék mindent, Ami a sorok között. Ha mindaz a sok meghalt Kedves élne, Ha az ember nem félne! Félne! Félne! Ha néha arra is gondolhatnék, Rózsás kalapot tegyek-e fel, vagy mást, Ha tervezhetnék néha egy utazást! Ha erezném a vonat indulását, Ha hallanám dübörgő zakatolását. Ha elérhetném a célt! Ha lenne Kiért. Miért. Ha volna egy kislányom, Ki mellettem topog, Mit bánom én, Hogy az eső kopog, Hogy az ég szürke, És nincsen más, Mint csalódás. Csalódás. Csalódás. Ha lenne valahol Víz partján egy házam És oda nem jönne senki Utánam. Ha várna valaki rám, Hogy menjek hozzá el és én szívdobogva rohannék fel Négy emeletet. Mit bánnám én, hogy egy életet Adok cserébe oda. Én nem voltam kicsinyes soha Ha ott lehetnék árnál, Akit szerettem És elmondhatnám, Azóta mennyit kerestem. Azóta eltévesztettem végleg az utat És nincs senki. Aki irányt mutat... Száz szónak is egy a vége És ezért könyörgöm én kérve, Ha mégegyszer elölről kezdhetném! Ha mégegyszer jóvá tehetném! Azt a rengeteg hibát. Mennyi köszönetét küldenék Feléd Uram és mennyi imát De nem! Minden így van jól, ahogy van! Mert ha máskép lenne Istenem, Mily szörnyű volna akkor idelenn A tudat. Hogy jön egy pillanat. Amely alatt Mennünk kell És nem vihetünk Semmit innen el. Csak fájó szivünk, Melyet, ha megnézel. Sebesnek látod És ebből Uram kitalálod A földi életünk... ÉVTIZEDEK ÓTA Libái es Mirz MEGBÍZHATÓ SZAKCZLET 1 F.BÉZ-KÖRUT >14 NYUGATINÁL. ** — Honvédelmi kötelezettséget tel­jesítő fővárosi alkalmazottak iüetmé­­uyeinck szabályozása. A polgármester közlése szerint a minisztérium a bon­­védelmi kötelezettséget teljesitő köz­szolgálati alkalmazónak illetményeit rendelettel szabályozta. A bérlizetéscs, közszolgálati, közintézeti és közüzemi munkások illetményei az eddig ér­vényben levő rendelkezések értelmé­ben kedvezőbb mértékben voltak meg­állapítva, s errevaló tekintettel a pol­gármester az alkalmazónak érdeké­ben az eddigi helyzet fenntartását kérte a kormánytól. jóllátás jótállás Ferenciek-tere 1. — Közlekedési baleset. Kispesten az ÜUŐi-ut és Eötvös-utca sarkán egy teherautó elütötte Biró László har­mincéves kifutót, akit a mentők a Szent István-kórházba szállítottak. CSILLÁRT MIC TB? ÍR IS cslllárgyárnál rICi 111111% vásároljon Podmantczky-utca 27, Józsaf-körút 44 Kemény Simon: Mindenféle .4 nők energiájának nagyrészét az a harc emészti fel, melyet a férfiak tet­széséért folytatnak. .4 hódítási vágy a női lélek legősibb és legerősebb ösz­töne. A világ gazdasági életében hatalmas iparok keletkeztek és értek el bámula­tos virágzást, mert üzleti területük a női hiúság végtelen birodalma. Mit termel az egész világon a ruházkodási par. a szépitöszerek ipara, s a nőket iiszitö valódi és talmi ékszerek iparai Mennyi pénz, mennyi munka szolgálja i női hiúságot. Mennyi áldozatra és nily sok szenvedésre hajlandá ezért. Oe érdemes-e, kap-c a legszebben fel­­■icomázott nő olyan jutalmat, mint vinni Mohuk kaldcai hercegnő, aki­iek sírkövét mostanában találta meg ’erzsiábun Frank Lloyd angol régész. A hercegnő férje, Vtuh Egal ezeket 1 sorokat véscite felesége sírkövére: Itt nyugszik Ninni Mabuk, aki férjé­­ek, Utuh t'galnak, éleiét igen széppé s kellemessé tette, mert fvinni Mabuk lyan süteménnyel tudott kedveskedni rónak, amilyen szép és jó süteményt inki sem tudott készíteni. Ninni Má­nk ennek a süteménynek a tésztáját Horn lisztből készítette s mandulá­it és fügével töltötte. Forró olajban itötle ki a tésztái, leöntötte datolya­­lártdssal és úgy tálalta fel urának, em lesz soha senki, aki olyan tésztát issön, mini Ninni Mabuk“. ÍCs lesz-e ilaha férj vagy szerelő, aki ilyen ra­ngoma és hálásan ünnepelje megbol­­igult feleségét vagy kedvesét, mert xagysáya olyan .szépen tudta kifesteni cáját, olyan gyönyörűen tudta pi­­sra lakkozni körmét, olyan délcegen selte a prémek terhét és olyan vité­­•l állta a szépitőintézetek kínzásait? demes-e a nőknek annyit küzdeni a ulandó szépségért, nem jobb-c, ha tűnő étellel hóditjnk meg, boldogit­­k, tart iák hatalmukban és birtokuk­ul a férfit? Talán próbálják meg a ’Ideái hercegnő sírkövére viselt re­­pttel. Mindig gondoltam, hogy a végtelen magasságból és a végleten mélységből titokzatos sugarak érkeznek a földre, hogy egyelőre megfejthetetlen irány­ban befolyásoljanak itt minden életet. Két hirt olvastam mostanában erről. 1. Ur. Fehér Dániel egyetemi tanár, az elemek rövidhulláma sugárzásának tudósa megállapította, hogy az eddig ismerelekean kiuül még 56 elem bocsát ki magából életlanilay hatékony, erő­sen álható sugárzást. II. Három euró­pai városban, Frankfurtban. Zürich­ben és Kopenhágúbun egyidőben foly­nak tudományos kísérletek, melyek a napból kiinduló úgynevezett villamos invázió és az emberek halálozási aránya között létező kaptsolalol akar­ják tisztázni. Hetvenezer esetben szo­ros kapcsolatot lehetett megállapítani a villamos invázió és a halálesetek kö­zött. A három városban a nap által kibocsátott elektromdgnetikus erfí­­hultámok fellé pésével egyidőben fel­tűnően emelkedett a halálozások száma. A felülről és alulról érkező sugarak létezése nem feltevés, mert a tudósok műszereiken ki tudják mutatni ezeket a sugarakat. Eljön majd az idő, ami­kor tulajdonságaikat is meg tudják állapítani. Az az idő is elkövetkezik, amikor megfékezik s ártalmatlanná teszik az ártalmas sugarakat, amikor megszűrik őket, amikor a házakat olyan anyagokból építik, amelyek nem bocsátják át a gyilkos sugarakat, csak a jótékony hcdásuakal. .4 védekezés fogja megszabni ruházatunk anyagát és formáját. .4 sugaruk megismerése lehetővé teszi, hogy osztályozzák és hasznos munkára fogják egy részüket. Gépekben és műszerekben szolgálnak majd. A jó sugarakkal egykor gyógyí­tanak. Remélni lehet, hogy sok beteg­ség megszűnik, melyei az ártalmas su­garak .. okoznak az emberi szervezet­ben. Egy napon talán eltűnnek éle­tünkből az elmebajok, az idegrendszer és a vér titokzatos megbetegedései, a lélek katasztrofális, vulkánikus ren­gései. Ki tudja, nem a napból ránk zú­duló villamos invázió okozza-e ezt a sok szerencsétlenséget? RendeleteH a hivatalos lapban 2260/1942. M. E. szóm alatt a kor­mány rendeletet adott ki az erőlakar­­mányok forgalmának szabályozása tárgyában. 28.000/1942. szám alatt a belügymi­niszter rendeletét adott ki a közterü­letek mezőgazdasági megművelésének biztosítása tárgyában. 121.287/1942. szám alatt a füldmive­­lcsiigyi miniszter rendeletet jutott ki az uj vizügyi műszaki hivatalok fel­állítása tárgyában — Budapesti betörők 80.000 pengős debreceni vendégszereplése. A debreceni rendőrség szombaton rádióérlesilést küldött a budapesti főkapitányságnak, amelyben közölték, hogy vitéz Várady Szabó Miklós dr, egyetemi magántanár debreceni lakásába ismeretlen tettesek betörlek és 80.000 pengő értékű ék­szert és antik aranypénzt zsákmányol­tak. A debreceni rendőrség nyomozása szerint a betörők Budapestről ruccan­tak le Debrecenbe. A főkapitányság erélyes nyomozást indított a tellesek kézrekeritésére. A károsult egyetemi professzor 1000 pengő jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek. — Édesapját és- jóltevőjét meglopta. Zajáez Mária húszéves gyári munkásnö betört apjának lakásába és onnan ruhát, cipőt és élelmiszereket lopolt el. Nem sokkal később apjának szom­szédjához is betört, bár az többször adott neki szánalomból szállást. A bíró­ság jogerősen halhónapi börtönre itéite el. vízállás A földmivelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: Szombati dunai vízállás: Pozsony 380. Komárom 427, Budapest 301 (szombaton 405), Paks 300, Baja 440. Mohács 484, Gombos 585, Pa­­lánka 500, Újvidék 573. A Balra Szenlgotthárdná! 57- — A Dráva Barcsnál 68, Drávaszabolcs­­nál 120. Szombati tiszai vízállás: Mármaros­­sziget 80, Visk 03, Tekeháza 146, Tiszaujlak 164, Vásárosnamény 423, Tokaj 423, Tiszafüred 400, Szolnok 408, Csongrád 531, Szeged 581 (szom­baton 585), Zenta 612, Titel 6-19. A Szamos Désnéi 205. — A Bod­rog Bodrodszerdahelynél 475. — A Sajó Bánrévénél 108. — A Hernád Hidasnémetinél 101. —~ A Berettyó Margittánál 144. — A Körösök Csú­csánál 75, Nagyváradnál 6, Békésnél 506, Gyománál 554. — A Maros Ma­rosvásárhelynél lit 8, Makónál 226. — A Balaton Siófoknál 111. — A Velencei-tó Agárdnál 155. — Galilcl-emlékiinncp Kassán. Kassá­ról jelentik: A kassai olasz kulturinté­­zet Galilei halálának háromszázadik évfordulója alkalmából a Kazinczy- Társasággal és a kassai társadalmi egyesületekkel karöltve pénteken este emlékünnepet rendezett. Francesco Ma­­rioli dr., Buczkó Emil dr., Stolpa Ká­roly dr. és Madarász István megyés­püspök tartott előadást az ünnepségen. — Százéves a Moabit. Berlinből jelentik: A legrégibb porosz fog­ház, amely Berlin Moabit nevű ke­rületében van, a napokban volt százéves. A fogház építését még IV. Frigyes Vilmos porosz király ren­delte el. A fogház épülele és beren­dezése ina is változatlanul ugyan­olyan, mint száz évvel ezelőtt. Ér­dekes sajátsága a százéves fogház­épületnek a sétaudvar, amely csil­lagalakban rekeszekre vám osztva és közepén iivegtoronybó! figyelheti a fogházőr a foglyokat. A fogház épitése idején még a fegyencek ál­arcot viseltek. — Megrágalmazta iá lakásügyi bí­rákat. Pázmány Potyák Krisztina iparmüvésznőnek kedvezőtlenül vég födött egy lakáspere. Elkeseredésében erre a lakásügyekkel foglalkozó já­­rásbirákat megrágalmazó feljelentést adott be a rendőrségen. Felhatalma­zásból üldözendő rágalmazás mialt vonta felelősségre a törvényszék, amely bűnösnek mondta ki és 100 pengő pénzbüntetésre Ítélte el. Eny­hítő körülménynek vette a bíróság az iparmiivésznő kötekedő, izgága ter­mészetét. Az ítélet nem jogerős. percre pontos fotólabor Ferenclek-ters 1. Ctementis Ervin. Hajók Szerelem a dunai hajókat. Szere­lem ilyenkor tavasszal elnézni, mi­lyen buzgalommal szántják a vizet; az egyik uszályokat húz, másik ho­mokkal telt bárkát vonszol maga után. Az előkelőbbek a meredek kő­part mentén, frissen mosott, hó­fehér ruhában várják a kirándulók tarka tömegének ostromát. Szere­tem a dunai hajókat, az óceánok hatalmas úszó-palotáinak szerény és távoli rokonait. Tudom, nem hivalkodnak ezzel az alyafisággal, mint ahogyan azokkal a kátrríny­­szagú bárkákkal se tagadják meg a rokonságot, amelyek ott himbálóz­nak Amalfi szikláinál, vagy barnás­vörös vitorlát feszítenek Chioggiá­­ban, a parti szél elébe ... Nézem ezeket a serénykedő hajókat a Du­nán (vannak köztük régi barátaim is: a Kati, a Berettyó és az Eszter­gom), nézem őket s eszembe jut: hányszor éltem vígan occánjárók kényelmes lakosztályaiban, hány­szor álmodoztam rekedten köhécse­­lő gőzbárkák fakulthuzalu, levegőt­len „szalonjában“ az Északi-tenger harapós hullámain, s hányszor süt­kéreztem fehérszárnya vitorlások szálkás deszkáin a dalmát partok mentén. A Saturnián ,,s huffle board“­­of játszottam nagyképűen, a Kö­nigin Louise dohányzójában két ver­­matos pohár csengett össze örök szerelmünkre, a Nirvana pedig a jablanaci fjordba vitt s a nyakamon lógó vidám társaság egyetlen gramo­­fónlemezt nyúzott szüntelenül, Haj­naltól éjszakáig táncoltak perzselő napsugárban a kék tenger felett a „Sotto To m b r e 11 i n o" pajkos dallamára. Még a szelíd delfinek is megvadullak ettől a sok muzsiká­tól! Illává leit mindez? Álmodtam volna az egészet, a shuffle boar dot, oan T hurnweer kisasszony édes, fla­­mand szőkeségét, a San Francesco in deserlo felé igyekező hajócska fedélzetén, a mezítlábas Pietrot, aki­vel Nápoly és Capri között örök ba­rátságot kötöttem, s az amerikai nászulaspárl, akivel együtt utaztam a Földközi-tengeren ■— magam is hasonló minőségben — egy távoli november rózsaszín ragyogásban, a boldogság felé... 'Álom volt, vagy valókáig? . .. Már nem látom tisztán a képet, a napok, hetek, hónapok összeolvadnak, mint tréfából egy­­másramásolt fényképek ... De nézd csakI Az egyik hajó a nyári uszo­da zöldrcmázolt kabinsorát hozza most magával az aranysárga Dunán. Ahogyan a kis gőzös erőlködik a hatalmas tákolmánnyal, hasonlít ah­hoz a képhez, amit egyszer Velencé­ben láttam, ahol éppen ilyen igyeke­zettel vonszolta maga után az egyik kis vontatógőzös a „Serenala" leg­szebb díszét, a lampionokkal, vil­lanyfüzérekkel telcaggalatl óriás­­pódiumot, ahonnét napnyugta után fehérruhás zenekar bűvölte szivün­ket a júliusi égbolt vadul szikrázó csillagai alatt . . . Nem . . . csakugyan nem álmodtam. Persze, hogy láttam a görög sziklák liláját, a keleti-ten­ger gyöngtfsziirke síkját, Palermo áléit pálmáit, Taormina tarka virág­­zuhalagál ... igaz volt mindez, csak a képet elborította a múló évek za­varos hullámverése, mint rozoga öt­­ezertonnásunkat a Lincolshire-t egy csípős tavaszi napon a mogorva At­lanti-óceán .. . Nézem a hajókul a Dunán s a tá­voli tengerekre gondolok: bánnám is én a hullámverést, jajgató szelet, ócska gramofont . . . bárcsak hall­hatnám megint rekedtes hangját a tintakék hullámok felett, amint a „Sotto To ni b e r II i n o“-t mu­zsikálja reggeltöl-eslig... Siess, kérlek, meri indul a propel­ler a Clark Ádám-tér felé.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék