Ujság, 1942. április (18. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-12 / 82. szám

to ÚJSÁG VASÁRNAP, 1942 ÁPRILIS 12 — Mit gondol, Madár bácsi, kipó­tolja-e a meleg az idén azt amit idáig mulasztott? — Azt én iitüle nem kívánom, nagy­ságos uram. — De hiszen maga jobban sze­reti a meleget, mint a uft.y e? — Tényváló kérem, hogy jobb szeretem. De azir, mer decemberbe kéccer úgy fáztam, mint máskor nem kárpótlás nékem, ha júliusba kéccer annyit kell izzadnom, mint amennyit ijenkor szoktam. — Nem is igy értem, öreg, ha­nem úgy, hogy a nyár is olyan hosszú legyen, mint a tél volt. — Erre se a tél fizet rá, kérem. Mer csak azt jelenti, hogy ahogy tavasz nem vót, ősz se leszen. így oszlán megin csak az ártatlan szenved.-- Hát azt olvasta-e Madár bá­csi, hogy éppen husvét vasárnap­ján hazaérkezett az első gólya Ma­gyarországba? — Aliho nincs meg a tehetcsi­­gem, bogy diflomát adgyak neki vagy medáliát akasszak a nyakába, igy hát csak azt mondhatom, hogy Isten hozta illet oszt bikessiggel pihenni ik a tiszkibe. — De azt tudja, ugy-e, hogy egy gólya vagy egy fecske még nem csinál nyarat? — Bölcsen tudom, kérem. De tudom azt is, hogy a századik se gyöhet uj>y, hogy elébb az első itt ne legyik. Mint ahogy száz szónak is nemcsak a vige egy, hanem az eleje is. — No és ahhoz mit szól Madár bácsi, hogy veteményes kerteket csinálnak a fővárosi telkekből? — ürülök néki, mán csak azir is mer vige lesz a gőgjöknek. — A gőgjüknek? —'■ Igen, kérem. Mer egy ijen pesti telek azt hitte ürá csak eme­letes, tormos palotát szabad építeni azir fizetnek bankóval minden te­nyérnyi darab jáir. Most osztán majd kiderül, hogy ü is csak ojan főd, mint a többi, oszt tud übenne krompli meg retek is teremni, ha erre noszoglallyák. — Igazgatóválasztmányi ülés az Or­szágos Magyar Sajtókamarában. Az Országos Magyar Sajtókamara igazgató­választmánya április 20-án déli 1 óra­kor a Magyar Sajtó Házának fél­emeleti tanácstermében ülést tart. Tárgy: folyó ügyek. — Pályázat tiz tóvárosi iskolaigaz­gatói állásra. A polgármester tiz kü­lönböző fővárosi iskolai igazgalói ál­lás betöltésére irt ki pályázatot. Be­töltenek három népiskolai, egy fiú iparoslanonciskolai, egy polgári isko­lai, három gimnáziumi igazgatói ál­lást, továbbá az iskolaköteleseket nyilvántartó hivatalnál és a gyógy­pedagógiai intézetnél egy-egy igazga­tói pozíciót. A kérvényeket április 20-ig lehet beadni a polgármesteri központi iktatóhivatálban. — Elitéit árdrágítók. Zsilka József rákóczifaivai pékmester lisztdrági­­lásérl a szolnoki törvényszék 3 hó­napi fogházra Ítélte el. A Kúria a cselekményt bűntettnek minősítette s a büntetést 6 hónapi börtönre emelte fel. — Révész Gy. Albert tűzséri hen­test a nyíregyházi törvényszék serlés­­husdrágilásért 10 pengő pénzbünte­tésre Ítélte, amit a Kúria egyhónapi fogházra emelt fel. — Szűcs Sándor egyesbiró ifj. Kremza Mihály hentest sertéshusdrágitásért jogerősen két­­hónrfpi fogházbüntetésre ítélte. — A bünletőtörvényszék Vályi Nagy-tanácsa tárgyalta Szilárd Hugó volt magán­tisztviselő és felesége árdrágitási bün­­perét. A házaspár fehernemiieket adott el a megengedettnél drágábban. A tör­vényszék a férfit négy hónapra, az asszonyt hat hónapra Ítélte el. — Öngyilkosság. A Dombó vári-ut 7. számú ház elölt a vasúti síneken egy fiatalember lefejezett hulláját találták. Kiderült, hogy ifj. Baramyay Béla ti­zennyolcéves lakalossegéd és szerelmi bánatában vetette magát a vonat elé. —- Munkásbaleset. Jámbor József 46 éves munkásnak szombaton reggel a Villám-utca 44. számú házban levő munkahelyén egy vasrúd a fejére zuhant. A baleset áldozatát súlyos állapotban szállították a Magdolna­­kórházba. — Harmincöt pengő elslkkaszfá­sáért öthómpi fogház. Drab Alajos Ferenc rovotimultu napszámos a reá bízott 35 pengőt elsikkasztotta. A bi­­jóság büntetett előéletére való tekin­tettel öthónapi fogházra Ítélte eh HEH HÍRADÓ írja Hidvéghy Ferenc Virág helyett konyhanövény A parkoknak virágágya, Konyhakert lesz idén nyárra, Tulipán és jácint helyett, Tök virít ott nemsokára. Mák lesz a Szabadság-téren, Erre sokunk már rég vágyott, Csak ne lopják el a termést Egyes pesti — mákvirágok. Krumpli nő a szökőkulnál, Letörve a szökő árat, Hagymafajtából is érzünk Illatozni ott majd párat. A rózsa a virágágyon Salátának adja helyét, llymódon a saláta se Adja drágításra fejét. A szerelmes, ha hölgyével Nyárestén a parkban lépked, Igy szól: helyettem k e I v i r á g, Tégy vallomást, forrót, szépet... — Orvosi hír. Roth Marcell dr., a marosutcai kórház sebészfőorvosa, megkezdte rendelését. Ideiglenesen rendel: Maros-utca 16., délután 4—5. {Tel,: 355-317 és 157-461. Waldmann A. Alfréd dr. szütész­­nőorvos ismét rendel. VII., Erzsébet­­körut 29. Telefon: 222-294. T-ahtái szdpiig. — dázauág. Loranfl Kozmetika Mussolini-tér it Eltünteti szépséghibáit: fiatalít Vidékre „VITAC1T TANACSADÓ" Ingyen — Házasság. Freund Márta és Littmann Imre dr. orvos házaságot kötöttek. (Minden külön értesítés he­lyett.) Somogyi Rózsi és Molnár Ferenc (Budapest) a mai napon házasságot kötnek. (Mindén külön értesítés he­lyett.) Görög Ili és Klauber Andor házas­ságot kötöttek. Fischer Anny (Budapest), Nuss­­böcher Farkas (Kolozsvár) a mai na­pon házasságot kötnek. Hamburger Sándor és Kálin Edit ma déli Ví2 órakor tartják esküvőjü­ket a dohányutcai izr. templomban. Pressbürger Éva és Weisz Imre, a Wild utóda cég tagja, vasárnap dél­ben egy órakor a Hősök Templomában házasságot kötnek. Márkus Erzsi és Elkán István há­zasságot kötöttek. (Minden külön ér­tesítés helyett.) Fehér Béla és Rózsa Iby a mai na­pon házasságot kötnek. (Minden kü­lön értesítés helyett.) Iczkovics Ada és Lakner Tibor há­zasságot kötöttek. (Minden külön ér­tesítés helyett.) Falus Erzsiké és Deutsch György (Budapest) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Rothman Rózsi (Döbrököz—Sánk­­falva) és Liebling László (Barcs) je­gyesek. (Minden külön értesítés he­lyett.) Waldmann Sárikát (Galánta) elje­gyezte Steiner Zoltán (Érsekújvár). Lőwy Klári (Sárbogárdi és Winkler János (Simontornya) jegyesek. (Min­den külön értesítés helyett.) Mandel Rózsi (Kecskemét) és Preisz Lajos (Kisvárda) jegyesek. Mandel Irén (Kecskemét) és Nádas László (Kolozsvár) jegyesek. Weil Lily (Pestszentlőrinc és Ga­lambos György jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Schwitzer Vera (Balassagyarmat) és Klein József bőrkereskedő (Jászbe­rény) jegyesek. (Minden külön érte­sítés helyeit.) Salamon Szuszi (Dés) és Hirsch Herman (Dés) jegyesek. (Minden kü­lön értesítés helyett.) Spitzer Rózsa (Mezőberény), Krausz Ferenc (Tapolca) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Spitzer Erzsébet (Mezőbercny), Reis­­ner Sándor (Mezöberénv) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Balog Erzsiké (Csanádapáca) és Kovács László (Budapest) jegyesek. Grosz Rózsikat (Nagyszőllős) elje­gyezte Friedmann Jenő (Budapest). (Minden külön értesítés helyett.) Fürnberg Sárika (Sárbogárd) és Csillag Lajos (Bátaszék) jegyések. Kardos Erzsébetet, Kardos Ignác gyógypedagógiai tanár leányát elje­gyezte Krausz József középiskolai ta­nár. (Minden külön értesítés helyett.) BRILLIÁNS ezüst ol-adása UflRJAS^ÄUdvarDan IS — Érdekes jogi probléma a fegyver­­használat körül. A bíróságok egy igen érdekes jogi problémát oldottak meg egy földbirtokos vadászfegyverének használatával kapcsolatosan. Az elmúlt tavaszon történt, hogy Lebovics György huszonnyolcéves szotnokmegyei föld­­birtokos hálaslován birtoka körül járva, észrevette, hogy a buzavetése megvédelmezésére nagy költséggel emelt nvulgáton egy előtte ismeretlen ember lovat vezet. Odanyargall az is­meretlenhez és figyelmeztette, hogy a gáton nem szabad állatot vezetni. A férfi azonban nem akart onnan el­távozni, mire a földbirtokos igazolásra szólította fel, amit az ismeretlen meg­tagadott. Erre erélyesen követelni kezdte, hogy adjon zálogot, vagy pénzt, Vagy a kalapját, vagy a lova kölőfék­­jét, hogy eljárhasson ellene. Mindez azonban eredménytelen maradt s az ember tovább igyekezett a gáton lová­val együtt. Lebovics erre újra rákiál­tott, hogy ha nem ad zálogot, belelő a ló lábába. Vállához emelte a fegy­vert és a ló lába mellé lőtt, majd a férfira emelte fegyverét és igy kény­­szeritette, hogy előtte tanyai házába menjen és ott adjon személyazonossá­gának igazolására valamit, hogy ellene a mezőrendőri kihágás miatt feljelen­tést tehessen. A házban a férfi át is adott egy Írást, amelyből kiderült, hogy ifj. Papp Istvánnak hívják. Papp fel­jelentést tett a földbirtokos ellen. Elő­ször a statáriális biróság elé akarták állítani lőfegyverrel elkövetett bűn­cselekmény miatt, de az ügyet áttették a rendes biróság elé, ahol az ügyész­ség zsarolás vétségének kísérlete miatt emelt ellene vádat. A szolnoki törvény­szék azonban felmentette a vád alól. kimondva, hogy zsarolást csak vagyoni haszon szerzése céljából lehet el­követni, ez a szándék azonban hiány­zott Lebovics cselekményéből. Terhére csak a büntető törvénykönyv 41. para­grafusába ütköző közcsend elleni ki­hágás forog fenn, ezért azonban nem vonható felelősségre és nem büntethető meg, mert a cselekmény időközben el­évült. Az ügyészség fellebbezése foly­tán az ügy a tábla elé került, amely a felmentő Ítéletet indokainál fogva helybenhagyta. — Árvíz Svédországban. Stock­holmból jelentik: Az olvadás Svéd­ország déli részén egész sor árvizet okozott. Az árvíz Skalderviken vi­dékén hidakat sodort el; sok lakó­házat ki kellett üríteni. A JÓ GAZDASSZONYNAK TUDNIA KELL, hogy a szombati piacon olcsóbb lett a sóska és a paraj. A sóska ára negyed kilónként 60—85, a parajé 35—60 fillér. Jo&b gyümölcs- és csemege­­üzletekben még mindig lehet kö­tözött szőlőt vásárolni. Ára ki­lónként 8 pengő. — Halálozás. Odrowazi Sypniewski György lovag ny. ni. kir. altábornagy szombaton hajnalban elhunyt. Ernst Sándor apói nagybérlő ápri­lis 7-én 67 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése pénteken volt a rákoskeresztúri uj temetőben. — Mindig más ételek készitésével, de az élelmiszerek egyformán takarékos felhasználásával mutatják be a Gáz­müvek a gázkészülékek helyes keze­lését a kedden és pénteken délután öt órakor kezdődő főzőelőadásain. VI., Vilmos császár-ut 3. Belépődíj nincs, ruhatár, kóstoló díjtalan. — Kevesen tudják, hogyan kell jól és gazdaságosan világítani. Pedig ez a kérdés nemcsak a háziasszonyt és a családfőt, hanem az iroda-, üzlet- és gyártulajdonost is komolyan kell, hogy érdekelje. Az uj világítás ugyanis növeli az otthon lakályosságát, fo­kozza az üzlet forgalmát, a munka­kedvet és a termelést. Erről a tárgy­körről a fővárosi Elektromos Müvek igen érdekes és hasznos előadást tart. mégpedig kedden délelőtt 11 órakor Eskü-ut 5. sz., pénteken délután hat órakor pedig Baross-tér 2. sz. alatti körzeti irodájának előadótermében. Bárkit szívesen látnak, belépés, ruha­tár díjtalan. — A sütés-főzés mindig gondot oko­zott a háziasszonynak. Most viszont az a kérdés a legidőszerűbb, hogy ke­vés liszttel, cukorral, zsírral miként készíthetünk tápláló, Ízletes ételeket. Az Elektromos Müvek esküuti villa­mos konyhájában minden háziasszony ingyened gyakorlati tanácsot kaphat erre a kérdésre. Előadások a jövő hé­ten: hétfőn, csütörtökön és pénteken délelőtt 10 órakor, szerdán pedig dél­után öt órakor. — Uj főzőtanfolyamok kezdődnek az esküuti villamos konyhában. Április 14-cn délelőtti tanfolyam kezdődik. délutáni pedig április 16-án nvilik Időtartamuk hat hét. A tanfolyamokon időszerű ételek készítése sajátítható cl. Jelentkezés és beiratkozás az Elektromos Müvek Eskü-ut 5. sz a. bemutató helyiségében. EMI © Z 1 A Corso uj magyar filmje: Az 5-ös számú őrház Bihari József, az uj filmsztár Már ahogy a film elindul, az is izig-vérig franciás. Gyors mozdulattal szalad végig a gép a ködbevesző kis vasúti őrházon, a lencse tovább siklik és befogja az ólomszürke alkonyat­bán baktató pályaőrt és máris bero­bog a képbe egy mozdony — mintegy jelezve a száguldó cselekményt. Az őrhúz szélesre tárt ajtaján belép a szobába egy férfi. A jegyző, a vágyá­tól tüzelt férfi fékezhetetlen hevével ostromolja az asszonyt, a volt kis cselédet, akinek halk cs védekező sikolya belevesz a gyorsvonat füttyébe. Az első néhány méter máris megfogja a nézőt, aki a dráma teremtette sűrű levegőben most már lélekzeni is alig­­alig mer. Ebben a kis szobában és a pályatest előtti vigasztalhatatlan, mély titkokat rejtő, csontig ható téli köd­ben vadó féltckenységi dráma vihar­zik fel előttünk. Az asszony csak egy kicsit füllent vagy csak apportunusan elhallgat valamit férje előtt, de e viharmag körül máris üvölt, menny­dörög, sistereg az emberi szenvedélyek kegyetlenül pusztító tornádója', amely könnyűszerrel kapja hátára az olyan gyenge cs mégis annyira erős alkot­mányt, amit családi boldogságnak hívunk. A film tartalmát kár lenne elmon­dani, a film alkotói remekül mozgat­ják a dráma gépezetét, Bán Frigyes rendezése tökéletes, de emlékszünk. néhány elragadó fotográfiára is — ilyen a sínek felé hajló rendőri bi­zottság pislákoló mécstől megvilágított arccsoportja! — A film három szí­nészi hőse Bulla Elma, Bihari József és Jávor Pál. Mikor a filmnek ilyen nagy színészi alakításra van szüksége, tudjuk csak meg, milyen pompás és minden szemrebbenésében is jelentős színésznő Bulla, akinek borongós mély hangját lehetetlen elfelejteni. Női oioszlánkörmei is alaposan kinőttek (ismételten remekek a fotográfiák) est bizony nagyon érthető az a mélyen húsba vágó seb, amelynek fájdalma — mint ahogyan a filmben mondják —• a fekete méreg. Bihari, a Vígszínház nagyszerű epizódislája, egy oroszosán züllött, elesett parasztot alakit. A ki­­tiinő színész e szerepben nőtt fel a! filmsztárok sorába s a közönség izga­tottan lesi azt a pillanatot, amikor ismét feltűnik a vásznon. Szinte esz­közök nélkül, egy-egy szemvillanással, egy kézmozdulattal, egy alig hallható hangsúllyal old meg nagyszerű fel­adatokat. Jávor Pál féltékeny pálya­őre a dráma száguldásának expressz* mozdonya, s Hajmássy, Vándory é.í Toronyi a Corso rendkívül érdekes uj magyar filmjének többi főszereplője. STÓB ZOLTÁN A távolkeleti népek vallási szektái közül a malájt bennszülöttek a leg­véresebb és legliáthorznngatóbb szer­tartásokkal adóznak a félelmetes Kati istennőnek, akinek egyik felszentelt papnője körül történik ,,Matáji kaló­zok“ cimü olasz film mozgalmas cse­lekménye. Egy ilyen hátborzongatóan félelmetes szertartás közepette rabolja el a film hőse, „a fekete dzsungel va­dásza“ az egyik félvér papnőt s meg­kísérli, hogy elszöktesse a thugok elöl. A thugok észreveszik a szentség­aiájC kaérf&ok törő rablást, kelepcébe csalják n me nekülőket és a kábító gőzöktől clialél nőrablót és védencét ismét fogságb ejtik. Szerepel a filmben a fehér ma haradzsa is. és Sando khán, lndi „tigrise“, aki az angol gyarmalblrodti lom izzó ellensége. Politikai kémtől ténetek s a bűnügyi filmregénye minden fordulata és változatosság kavarog az izgalmas cselekmény fi lyiamán. A maiáji kalózok főszerepe a legjobb olasz színészek játsszák. A Espéria filmujdonságát a Capitol mi tatja be hétfőn. Madách Színház •JELZŐT ŰZ ROBERT ARDREY SZÍNMÜVE. Főszereplők: Várkonyl Zoltán, Greguss Zoltán, Sennyei Vera, Szaká Zoltán, Tapolczai Gyula, Pápay Klára, Danis Jenő, Feleky Sári, Bozóky Istvé RENDEZTE: GRÓF KAROLYI ISTVÁN. Csütörtökön, április 16-én 8 órakor nyilvános főpróba. Mérsékelt helyára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék