Út és Cél, 1980 (32. évfolyam, 1-5. szám)

1980-01-01 / 1. szám

XXXII. ÉVE. 1 I960. JANUÁR. A HUNGARISTA MOÏGMOM HtVATAiCS IAWA RÉSZLET SZÁLASI frT ÉS CÉL CM MUNKÁJÁNAK "A HONGARIZMÜS ÉS A NÉP" FEJEZETÉBŐL \ ^ГГбЕТ&щ. WTÉZST Értelmiségünk elszakadt nemzetünk” tói, de részben bűnös kezek szakították el tőle. Elszakadtj amikor bürokrata lett; elszakítottak, amikor az ismert módszerek szerint Csorúcahazánk erköl­csi, szellemi éa anyagi leigázásánál a nemzettestet először részekre bontot­ták széjjel, bogv ezeket aztán kulön- külön megverhessek. Értelmiségünk eçy ilyen leszakított es külön megvert rész volt. A középosztály gerinctelensége, nem­törődömség*^ a földtől való idegenkedé­se, a nemzet-élet^ezirányú gyakorlati megnyilvánulásaitól való huzódozása, lélektelen gépszerűsége, hitetlensége, erkölcsi elüszkosödése, elanyagiasodá- sa: mindannyi ténye és eredménye a bűnös kéznekj mely gyökérte lenné süly- lyeaztette es erkölcsi, szellemi es anyagi tengődéвге kárhoztatta, önmagá­ban megh&sonlott és fásulttá undorodott lelke ben minden hazafias, nemzetment о megmozdulás iránt fásult és érzéketlen maradt. Értelmiségünkben három rétegcsopor- tot figyelhetünk meg. Ezeket azonban nem a születési korosztályok csoporto­sítása, hanem az érteImitudat megnyil­vánulásai határozzák meg. Az első csoportba tartoznak azok, akik zsidó szellemmel és zsidó vérrel vannak megfertőzve... Ezek azok, akik­nek nincs egyéni meggyőződése, vagy ha volt. eladtak. Akiknek szeme csak azt latja, amit a zsidó érdekek engednek, tőlük csak azt hallja, amit a háttérből súgnak, esá.juk csak ennek a nemzet­gyilkos érdeknek szószólója. Bérbevett és alkarhozott lelkek. Előttük a pénznek és nyomornak nincs szaga, az elet indítékainak nincs je­lentősége, Kasok és egész nemzetük nyo­morával szemben erzsketlenek, de sajat bajaikon minden halandónak sajnálkoznia kell. áruló, önaitt, elkényeztetett. üres vázak, nemzetünk heréi, ők hazánk igazi szellemi éa erkölcsi élosdijei, akiknek henye boldogsága azon alapszik; hogy maguk sem tudják hová süllyedtek és maguk sem tudják, mit tesznek. Kü­lönben lelkiismeretűk és bűntudatuk korbácsa, halálra ostorozná Őket. A második csoportba tartoznak azok, akiket fáaulttá tettek az elaŐ cso­portba tartozók bűnei. Akik megundo­rodva es elfáradva feladták meggyőző­désüket és gerinctelenné váltak. Aka­raterejük elveszett. S bár lelkűk hamujában megvan az emberi és magyarabb elet alkoto reménye; mintegy megbűvölve süllyedtek a tehetetlenségbe. ...És mert ilyenné tették őket, el­csigázott, alázatos, ijedt páriaként kiszolgálnak mindig mindenkit, aki ha­talmát érezteti velük, ők azol«; akik sodrodnak az események forgatagában, mert elvesztették gyökerüket & nemzet­ben. ők a legboldogtalanabbak, mert értelmük és tudatuk gyakran rávilágít romlatlan lelkűk mélyen a helyes útra. Tudnak a nemzettel érezni, de már nem tudnak vele cselekedni... Ez az a csoport, amelyik harcunkból, nemzetünk élet-halál harcából nem mer, nem tud, de nem is akar kibújni. Ez az a csoport, amelyiknek elsősorban vissza kell adni. önbecsülését, férfiasságát és elsősor­ban vissza kell hogy öleljük Őket a népiközö'seégbe. Ez az a csoport, amely­nek végre állást kell foglalnia: itt vágj- amott í Mert aki értelme minden erejevel, szíve minden bensőéegével nincsen velünk, az ellenünk van... A harmadik csoportba tartoznak azok akiket gyöngyszemeknek kell neveznünk s akiket a legnagyobb szeretettel kell magunkhoz ölelnünk, mert elénk jönnek tudatosan, lelkűk, 3zívük, értelmuK minden kincsével; romlatlanok, egész­ségesek és a felelősségvállalás bátor és férfias öröme telíti Őket, Ezeket leginkább azok között az ér­té Imi ségfceliek kozott leljük, akik megőrizték magukban a drága magyar föld 1897. JAWUÁR 6—ÍN, KASSÁN SZÜLETETT SZÁLAST FERENC

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék