Út és Cél, 1981 (33. évfolyam, 1-4. szám)

1981-01-01 / 1. szám

#******XM#X-*-*#X##H-*#***#XX * H *####*X##-»»#XXX* * М* И НИХ»##** К M X X ХИН X X X KX X *#*■* XK* К X* XXXIII. évű 1. szám A HUNGARISTA MOZGALOM HIVATALOS LAPJA 1901. január # XX## » *##**■»###■# X ## *#■»# #*##■*# *■* X-H-X X * XX M *#■* M #X XXXXX X-M##X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX##** r A Hungarizims: szabadság szabadosság nélkül; igazság fari­zeuskodás nélkül, segítség és megsegítés; kölcsönös megbe­csülésen alapuló tekintély és totalitás; törvény es rend, SZÁLASI FERENC 1982 ftB O9 , , ■ ; . FELHÍVÁS ÊS KÉRELEM A HONTALANSÁGBAN ÉLŐ, NEMZETI ALAPON MŰKÖDŐ SZERVEZETEKHEZ, EGYESÜLETEKHEZ, TÁRSASÁGOKHOZ ÉS AZ AZOKBAN TEVÉKENYKEDŐ MAGYAR TESTVÉREKHEZ. MAGYAR TESTVÉREK* ^ Az Újesztendő kívánságok, remények teljesülesenek himöke. Helyzetek vál­tozását es az ezekhez fűzött reményeket hordozza magában. Vágjon mi és mennji teljesül a kívánságokból? Az erkölcsi, szellemi nihilben ful­dokló világ társadalmaiból azokj akik kiválnak a fuldoklók^ közül^ kívánságajk reményeik beteljesülését várják az 1901- re virradó esztendőtől. Hogy a sok kí­vánságból - világbéke, csorbitatlan emberi jogok gyakorlása, a krisztusi hit szabad megvallása, hogy többet ne említsünk - beteljesedjék valami, az emberek cselekvőkepességetől is függ. A 12 óra előtti utolso percekhez érke­zett fmar el az egetően szükséges köte- lessegteljesites ideje - ha ugyan mar el nem késtünkJ Szálljunk magunkba,fe­lejtsük el egymásnak a - szándékosan vagy akaratlanul történt - sértéseket, a vadaskodásokat] Fogjunk össze becsü­letes jóakarattal és valósítsuk meg a Nemzeti Emigráció Egységét! Akik haj­landók az Egység létrehozásában részt- vennij egymással szemben becsületes szándékkal ^garantálják, hogy egyenlő kötelezettséggel és jogokkal közremű­ködnek az Egység munkájába^ hogy ered­ményesen képviselhessük a magyar érde­keket. Adjuk bizonyítékát: minden ál­dozatra кезгеп küzdünk, hogy fajtánk megszabaduljon az antikrisztus rabsá­gából; hogy #ujra szabadon élhessen krisztusi hiteben; hogy az ősi magyar kul túr tradíciók gyakorlásában elvégez­hesse a biztos magyar jövőt megalapozó Új Honfoglalást. Segítségünket hívják édes véreink - Erdély,^ Székelyföld román tengerben fuldokló magyarjai és más idegen rab­tartók zsarnoksága alatt pusztulásra Ítélt fajtánk milliói . Elvé­reznek, aho^y elvéreztek hadaink Muhi pusztáig Mohácsnál] De Nándorfehérvárt, Kőszeget, Egert, Branyiszkot, Uzsokot, Budapestet védő hőseink magyar dicső­séget hirdető szelleme hiv, hogy segít­sünk - ahogy lehet - lerakni a KIBONTAKOZÁS alakjait] Hazánkhoz, Nemz etünkhöz ^ hu, a jövő előtt álló és annak zálogai: fiatal magyar Testvérek] Amikor felhí­vásomat, kérésemet olvassatok, gondol­jatok arra, hogy előbb-utóbb TI kerültök a mi helyzetünkbe; átveszitek, mint szülők, a mi helyünket és nevelitek az ÖRÖK MAGYAR JÖVŐ ÉLTETŐIT. Bölcsőben szunnyadó gyermekeitek gondozásán kívül sokkal nehezebb feladat 1 ? vár rátok: gyermekeitek jövőjenek megalapozása. Ha ebben fáradoztok, tartsatok szem előtt, hogy egykor fiaitok megelégedés­sel köszönjék küzdelmeiteket, ne mu­lasztással vádoljanak benneteket...^ majd ők is felnőtt tagjai lesznek tár­sadalmunknak, ne vádolhassanak azzal, hogy Apám, Anyám, miért múlásztottata£ el velünk szemben kötelességeteket, Ű^y neveljétek őket, hogy Ők is, a TI jo példátokat követve, tovább küzdjenek -az Utat ismerve - a jobb Magyar Jövőért] Hontalan Magyar Testvérek! Mit akar­tok? Azt akarjatok-^ hogy történelmünk feledéssel temessen el bennünket, mert elmulasztottuk kötelességünket telje­síteni Hazánk, Nemzetünk megmenteső erdekeben? Vagy azt, ho^y a ma rabság­ban szenvedő fajtánk utódai is hálává’- emlékezzenek meg rólunk, mert lehető­ségeink szerint, megtettünk mindent, hogy fajtánk megszabaduljon a pánszláv

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék