Vadász- és Versenylap 19. évfolyam, 1875

1875-01-07 / 1. szám

VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. A PESTI ÉS VIDÉKI LOVAR-EGYLEJEK ÉS VADÁSZ-SPORT KÖZLÖNYE. 1. sz. Budapest, 1875. január 7, XIX. évfolyam. Előfizetési felhívás a XiX-dik évfolyamára. Megjelen minden szefduïdtldtSS 'ftvPrvuyij'Miyn tifajUmii Ára egész évre . . 12 fit­ScgyctJérr* . . 3 „ A* « '.öfir.-: -i pt*níi k Pesten, az Athenaeum- I épületbe barátok tere 7. sz.) küldendők. * * * ~ T. olvasóinkat, kérjük az előfizetés mi- elébbi megújítására, hogy a lap küldésében fennakadás ne történjék. A kiadóhivatal. H i V a t a I Q A Pesti Lovar-Egylet f. január hó 12-kén (kedden) d. u. 3 órakor rendes évi közgyűlését tartja, melyre a t. ez. lovaregyleti tagok ezennel tisztelettel meghivatnak. Ugyan­akkor az orsz. lónemesitési hetes bizottmány is ülést tart. Pesten, 1875. jan. 1-én. Elnöki megbízásból a titkár. az 1878. ivadék-verseny-dijra Pesten; a kanezák ki által fedeztettek : 1. Kladrubi udv. meV.es Effie fed. Virgiliustól febr. 28-án. 2. Ugyaniz Naivetá fed. Lanerettöl máj. 17. 3. Ugyanaz Rudpole, Lanerettöl jun. 1. 4. Ugyanaz Juliette, Rosicruciantól máj. 11. 5. Gr. Fcstetich Pál Lady Rose (a. St. Albans, a. -Lady Sommerset)a-.-Lal aneztdl.­6. Ugyanaz Móricán (ap. Newminster a. The Bell) fed. Buccaneer.-7. f‘cy.rnnz Tourterelle tap. Newcastle a- Emily) *. Uouomirki id. gr. Henckel II. Aurora, fed. Salamandertöl febr. 25. 9. Ugyanaz Lavina, fed. Mercury febr. 21. 10. Ugyanaz Libelle, fed. Albrook ápr. 27. 11. Ugyanaz Princess Alice, fed. Giles I. febr. 21. 12. Blaskovieh Ernő Queen of the Isles, fed. Cambuscan. 13. Ugyanaz Waternympb, Ostreger. (Az ivadékok jö\ő aug. 8-ig bejelentendők, stb.) Sportingnek köréből, A »V.- Y.-lap« 54-ik számában gr. V zap ár y Tván fogadást ajánl erdélyi és magyar- országi félvér lovak között. Én a fogadást már csak courtoisieból is elfogadom ugyan némi változtatásokkal a feltételekben ; azonban bá­tor vagyok megjegyezni, hogy én jobbaknak tartom ugyan az erdélyi félvéreket a magyar- országiaknál, de azt az 53-ik számban közlött czikkemben nem mondtam ki. Ott csak az van mondva, bogy 1871. előtt jobbak voltak. Épen a 200 aranyos dij átváltoztatása óta — a gyep­ről legalább — egészen eltűntek a jó erdélyi félvér lovak, mint Sólyom, Kortes, Polka, Baj­nok stb. Azt pedig egy szóval se mondtam, bogy nekem ilyen lovam van. Én magam csak kivételképpen foglalkoztam félvér tenyésztéssel ; különben is az egész czik- ket nem saját érdekemben Írtam, hanem igenis az erdélyi lótenyésztés érdekében : én ezután is a magyar-osztrák pályákon szándékszom lova­Én gr. Szapáry Ivánnak egy fogadás helyett kettőt ajánlok; lia a czél az, hogy megmutassuk, melyik félvér jobb, nem érhetjük be egyoldalú kísértettél. Feltételeimét' a »V. V.-lap«-okba leszek bátor rövid idő alatt közöl ni. Zsilm, 1875. jan. 2-án. Wesselényi Béla. A fedező ménekre, eladó lovakra fogatokra stb. szol­gáló rovatot l. hátrább. Agarászók orsz. congressusa. Minden kezdeményezés nehéz, — régi nóta ; — egy congressus összehívása pedig már éppen, mert még nem lehet tudni, hogy váljon az esz­me népszerü-e ? s nem lesz-e belőle egy óriási csizmadiafogás? ■— Egyszersmint egy bizonyos pracpotentiát is árul el annak a részéről, ki ma­gát hivatva érzi, azt felszólítások nélkül össze­hívni. S ezen múlt, hogy már egy év előtt is azt össze nem hívtam, s Yojnics Jakab bará­tommal egymást unszoltuk annak összehívá­sára, míg végre ő ez idén már mit sem sokat törődvén az agarászattal, boldogságában arról talán meg is felejtkezett (Isten éltessen mint becsületes házas embert), én pedig aképpen gondoltam segiteni a dolgon, hogy az eszmét a Galga-vidéki agarász-egylet elé terjesztettem, mely is az őszön tartott közgyűlésen magáévá tette, s engem bízott meg annak összehívására. Mi részünkről szükségesnek tartunk egy ily congressust : először az agarászat körüli eszmék tisztázása; másodszor a bi- Irói Ítéletek egyöntetűsége, aztán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék