Vadász- és Versenylap 22. évfolyam, 1878

ЗГ14 VADÁSZ- ÉS VERSENYLAP. % HUSZONKETTEDIK EVEOLYAM. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: SÁRKÁNY JÁNOS E E IR E ÜST О Z_ I. Telivérek és versenyek. 1. Értekezések, ismertetések. Lap Gr. Forgácbék tclh ér-ménese Nagy-Szalán­czon 1 Az akadályverseny-lóról 9, 19 Az 187 7-ben győztes lovak apái, ivadékaik nycreme'nyeivel 11 A vadászlovakról 25 Gr. Zichyék n.-lángi me'nese 29 A tallósi uradalom és különösen a telivér­íncucs 65 A tervezett új-versenytér helyrajza (Egy mellékelt térrajz-képpel) .... 81 A lovas előkészülése versenyekre és vadá­szatra 110 Gr. Stulibenberg József székelyhídi ménese 117 Akisbéri telivér csikók 132 Az 1878-dik év első felében futott verseny­lovaink és nyereményeik . 227, 234, 243 A déglii idomitó-pálya és a dávodi ménes . 251 Visszapillantás, az utolsó versenyekre . . 329 Az 1878-dik évi lóversenyek rövid statis­tikája 37 7 Az 1878-dik évben a magyar és osztrák bi­rodalmi lóversenyeken futott összes te­livér és félvér loval; betűrendes sorjeejy­zékc, azok leszármazása és tulajdonosai 37 8 Az 187 8-ban győztes virsenylovak soro­zata, nyereményeik nagyságával 500 frtig. 2. Tudósítások. Nevezések az 1881-diki pesti Ivadék-ver­senyre 1 A pesti Lovaregylet közgyűlése .... 17 A pesti és soproni lóversenyek feltételei . 30, 38 Bécsi lóversenyek feltételei . . . 41, 83, 131 Pozsonyi versenyek feliételei . . . 49, 104 Allamdijak feltételei 58 Prágai versenyek aprilisban . . 102, 186, 194 A jól iskolázott lovakat dijazó társulat pro­grammja 104 Sopronyi versenyek aprilisban. . . . 110, 307 Az osztr.-magy. lótenyésztést elősegítő bécsi ügető-versenyegylct feltételei . . . 112 Bécsi lóversenyek aprilisban 118, 122, 153, 163, 314 Tájékozás a gyepeken 121 Az idei pozsonyi versenyek májusban . . 129 A »Nemzeti-dij« napja Pesten .... 139 Pesti lóversenyek májusban . . 138, 146,321 A pesti nagy hét 145 TARTALOM A Kisbéri egy évesek árverése .... Díjlovaglás a Krieauban Lembergi versenyek eredménye .... Telivér ellesek Kisbéren A Badeni (Bécs mellett) lóversenyek A párisi nemzetközi ügetö-verseny pro­grammja Kincsem Goodwoodi győzelme .... Gmundeni versenyek Kincsem deauvillei győzelme Kassai lóversenyek Kincsem győzelme a b.-badeni Nagy-dijban Debreczcni lóversenyek Kolozsvári lóversenyek A nemzetközi nagy ügető-versenyek Pá­risban Brünni lóversenyek A 9-es bizottm. tenyész kauezáinak árverése Az 1878-diki kisbéri lóárvcrés eredménye Pardubitzi akad. versenyek Nyitrai akad. versenyek Gödöllői akad. versenyek Agárdi akad. versenyek Z Káp.-megyeri akad. vadász versenyek. 362, Lap 150 155 179 213 219 22S 233 250 264 274 272 28 L 289 292 300 301 316 323 330 337 362 370 3. Körültekintések a Sport mezején. (E rovatban és e czim alatt, a magy.-osztr. birodalomban lefolyt versenyekről s az azokon szereplő lovakról, hoztunk időn­hint részletes ismertetéseket.) . . . 74, 93, 150, 157, 169, 177, 201. 209, 217, 225, 241, 258, 265, 274, 313 II. Országos lótenyésztés. 1. Értekezések. Az álladalmi mének kiosztása az 1878-dik évi fede/t. idényre .... 25, 58, 68 A mezőhegyesi ménes párositási tervezete 1878-ra 32 Lónyai Gábor deregnyői ménese .... 37 Az állami méntelepck részére magántenyész­tök tői megvásárolt mének jegyzéke . 81 A leendő nemzetközi lókiállitás Párisban . 89 Lókivitclünk érdekében 101 Egy lépés előre (mén-csikó vásárlások) . .v 109 A tenyészanyag osztályozásának eredménye a bábolnai és kisbéri áll. ménesekben . 170 A lovak gyakori megvakulásának okairól . 188 A lókiviteli tilalom 20 4 Lap Használható-e a mén mint apaló, ha in pú, kot és gyüriitetemet kapott . . . ' . 212 Phoenum graecum, keh-mag (Nagy E.) . 238 Feketehályog nagy vérvesztés következtében 2 38 A mezőhegyesi méne3 jelen állapota . . V 245 Mit akar Magyarország az idei párisi lóki­állitáson. (Egy térkép melléklettel la­punk 33-ik számához). Magyarország lótenyésztése az 1878. évi párisi nemzetközi lókiállitáson 16 7, 2 75, 284 A Szt.-Lörinczen (Baranya m.) felállított fo­deztetési állomás eredménye ... 291 Lovaink és a párisi nemzetközi lókiállitás . 292, 297, 305, 345 Л kisbéri és bábolnai őszi lóárverések ered­ménye A mezőhegyesi lóárverés eredménye . . . 332 A közelgő fedezési idény előtt . . . 333, 338 A párisi lókiállitás hatása 346 Honosítsuk meg az ügető versenyeket, (Pulay Kornél) 353 Az angol telivérió használatáról félvér te­nyésztési ezé Ira .... 354, 361, 370 A Somogy-megyei lótenyésztés jelen állapota (B. D.) àço Párosítás az állami ménesekben . . . - . 372 Mén vásárlás az állad, méntclepek részére . 372 2. Lókiállitások, lótenyésztési jutalom­díj osztások és méncsikó vásárlások. Duna-pataji és párkányi jut. dijosztások és méncsikó vásárok 138 A Duna-szerdabelyi jut. dijosztás . . . 160 A Dabason, R.-Palotán, Rima-Szombaton és Miskolczon tartott, jut. dijoszt. és mén­csikó vásárlások 17 1 Lóversenyek és gazd. kiállítás B.-Csabán 181, 189 A Torontál-megyei lószemle és jut. dijosztás 181 A Szilágy-Csehin és Magyar-Pécskán tartott jut. dijoszt. és lókiállitások .... 189 A t'rök-szt.-miklósi jut. dijosztás . . . 196 Jutalom dijosztás Székesfehérvárott . . . 211 A kulai- és győri lóteny. jut. dijosztások . 22() Lóteny. jut. dijosztás Csornán .... 238 Vasmegyei lókiállitás 28Ü A Baranya-megyei lókiállitás 390 Lókiállitás Devccserbcn 298 Lótenyésztési jutalom dijosztások : Sátoralja­újhelyen, Komárom, Nagyvárad,Nyitra, Szentes, Sz.-Ilona, (Zala m.), Igló, Ba­lassa-Gyarmat, Debreczen, Kassa, Eper­jes, Kolozs-megyében, Tekén, Ilunyad-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék