Vadász- és Versenylap 23. évfolyam, 1879

Melléklet a „Vadász- és Verseny-lap" 52. számához. VADÁSZ- ÉS VERSENYLAP. HUSZONHARMADIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: SÁEKÁNY JÁNOS FEEENCZ. TARTALOM I. Telivérek és versenyek. 1. Értekezések, ismertetések. Lap Az 18 78-dik évben bel- és külföldi verseny­pályákon győztes lovaink nyereményei­nek jegyzéke, a tulajdonosok szerint cso­portosítva 1 A németországi (1878-diki) versenyek rövid statisticája 9 Belföldi nevelésű kanczáink értéke ... 17 Az 187 8-ban győztes lovak apái ... 18 Felhivás a »Nemzeti« és »Hazafi« dijak fen­tartására 33 Visszapillantás a múltra és következtetés a jövőre .... 53,65,73,85,93,101 Kisbér (Polémia a külf. kanczák fedezése végett.) 74 Húsvéti látogatás a kisbéri telivér csikóknál 137 A nemzeti dij nyertesei 1830-tól . . . 162 Nyertes versenylovaink ez év első felében 208, 219 Őszinte nézetek a kolozsvári versenyekről . 249 Őszinte és igaz nézetek Erdélyből . 273, 292 Egy-két megjegyzés az »őszinte és igaz né­zetek Erdélyből« czimü czikkre . . 309 Verneuil (leirás) 325 Közgyűlési jegyzőkönyv a kassai versenyek megszüntetéséről 330 Nyilt levél telivértenyésztésünk és verseny­ügyünk érdekében (Kozma F.) . . 335 Megjegyzések Kozma F. urnák a telivérteny. és versenyügyünk érdekében irt nyilt levelére (Ifj. gr. Almásy K.) . . . 345 Magánlevél ugyanez ügyben (Gr. Széchenyi Dénes.) 371 Erdélyi telivér-tenyésztésünk és verseny­ügyünk (Br. Bánffy Ádám.) . . . 380 Kincsem összes versenyfutásai 187 9. év végéig 38Ü Magánlevél versenyügyünk érdekében (Bor­nemissza Zoltán.) 397 Nyertes lovak jegyzéke 1879-ben a belföldi és németországi versenypályákon . . 398 A kisbéri államménes (Szemle.) . . . . 399 Az 1879-ben győztes lovak apái nyeremé­nyeik nagysága szerint 407 Magánlevél (Kárpelesz.) 419 Urlovasok és jockeyk jegyzéke 1879-ben . 420 A versenyló-tulajdonosok nyereményei ez idén 431 Válasz Kárpelesz J. urnák (ifj. gr. Almásy K.) 432 Külföldön nyertes lovaink csoportosítása . 438 Erdélyből 450 2. Tudósítások. A pesti Lovai-egylet közgyűlése (1879. jan.) Idomitó istállók 1879-ben .... Telivér fedező mének 1879-ben . Ujabb aláírások a »Nemzeti dij-ra« . Az összes államdijak feltételei 1879. 34 37, 59 38 56, 365 67 Lap 139 147 147 153 A sopronyi tavaszi versenyek eredményei Bécsi tavaszi versenyek 139 Prágai versenyek Pozsonyi versenyek A kisbéri állad, ménesbe fedezés végett beje­lentett magántulajdonosok kanczáinak jegyzéke 156 Pesti májusi versenyek 161, 169 Az 1880-dik évi Nemz. dij, Hazafi-dij és St.­Leger feltételei 171 A kisbéri tel. csikók árverezése . . . . 173 Bécs májusi versenyek 178, 185 A jó tábori lovasok pályázása . . . 188, Tallós ménesi csikók árverezése .... Az Alpine Stud-Farm egyéveseinek árverése Lembergi versenyek Nevezések 188l-re Budapesten .... A Thurn-Taxis husz. ezred versenyei A bádeni (Bécs mellett) lóversenyek . Egy fogadás a szegediek javára .... Lóverseny Torontál-megyében Gmundeni lóversenyek A kassai versenyek ( Debreczeni versenyek Versenyek a Lajtha melletti brucki táborban Lóversenyek Verseczen 319 Kolozsvári lóversenyek 326 A nagy-mihályi lóversenyek 332 Lóversenyek Félegyházán 332 Soproni lóversenyek 337 A bécsi őszi lóversenyek 346 Ügetőverseny Bécsben A kisbéri és bábolnai lóárverés eredménye . Pardubitzi versenyek A székely-udvarhelyi szekérverseny (Dr. Tö­rök A.) A pesti őszi lóversenyek 364 Rákos-csabai lóversenyek 365 A mezöhegyesi lóárverés eredménye 193 189 189 227 267 268 275 281 285 294 307 317 319 348 349 355 357 381 A káp.-megyeri vadász-versenyek 388, 407 Ezenkívül lapunkban feltalálhatók az összes bel­földi versenyek feltételei, az ezekre történt nevezé­sek s az érdekesebb külföldi versenyek lefolyásának rö­vid ismertetései. A pesti lov. egylet közgyűlése 1879. okt. 22. 449 Telivér-ellések 1879-ben 451 3. Körültekintések a sport mezején. (E rovatban és e czim alatt a magy.-osztrák birodalomban és külföldön lefolyt ver­senyekről, s az azokon szerepelt lovak­ról, valamint külföldi vadászatokról hoz­tunk időnkint részletes ismertetéseket.) 113 121, 129, 138, 146, 203, 227, 259, 265 II. Országos lótenyésztés. 1. Értekezések. Párositási tervek a mezöhegyesi és fogarasi állam-ménesekben .... Mi az oka méneseink fogyatkozásának ? Fenyegeti-e lótenyésztésünket a takony-kór veszélye vagy sem ? Az álladalmi mének szétosztásának határ napjai A lótenyésztés jövedelmének emeléséhez Az első párzás befolyásáról, vagyis az »In fectio«-ról (Tormay Béla) A takony-kór elleni óvintézkedések A tenyész-bénaságról (Tormay) . Sport-sorsjáték Debreczen városa lótenyésztésének vázlato ismertetése Gömörmegye lótenyésztése (Farkas Ábrahám Értékesithetjük-e lovainkat ? Mi az oka a lótenyésztés iránti érdeklődé hanyatlásának Nézetek országos lótenyésztésünk érdekében (Farkas Ábr.) A takony-vizsgálatok Pestmegyében . Az osztr. földmiv. min. uj programmja az országos lótenyésztés ügyében . Első lókiállitásunk Pesten .... Ügetőverseny a városligetben . Francziaországi reminiscentiák (Taufi) Lap 4 11 19 19 26 26 39 39 46 47 59 68 104 106 132 164 164 202 241, 258, 277, 283, 291, 299, 311 A mezöhegyesi ménes osztályozása . . . 217 A lovaglás és annak befolyása a lótenyész­tésre (B—fy) 225 A képesség után való díjazás lószemléinken 276 A lótenyésztés állapota a Lajthántuli tarto­mányokban 330 Az 1879. évi fedeztetési idény eredménye . 340 A mén-kibérlések ügyében összes megyei ló­teny. bizottmányok elnökeihez (földmiv. min.) Előszállás (ménes-ismertetés) Oroszország, Belgium és Francziaország ló­tenyésztése (Tanfi) 409, Az eddig leggyorsabb ügető .... Felelet Verneuil végett A kisbéri törzsménekhez 1880-ra bejelen tett kanczák A hadsereg lószükséglete A lóteny. emel. alak. társaság legújabb intézkedései 2. Ménelosztás az országban. Lókiálli­tások, lótenyésztési ^utalomosztások és méncsikó vasáriások. Az állami mének szétosztása a megyékben . 41, 48, 59, 79, 95, 116, 124 Bérbe adott állami mének 42, 96 356 358 417 419 438 439 439 439

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék