Vadász- és Versenylap 25. évfolyam, 1881

VADÁSZ- É S VERSENYLAP 8 HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ-TULAJDONOS: !KÁNY JÁNOS FER ENCZ. íj TARTALOM. Lap. I. Telivérek és versenyek. I. Értekezések, ismertetések. A nyertes lovak 1880-ban 1, 11, 18 42, 72, 80 Bim. bam, bum. Felelet a bécsi „Sport" ezik­kére Egy fővárosi díj érdekében 2 3 5, 21, 27, 35, G5, 121 12 19 20 Idomítás alatti lovak A Ném. orsz.-ban 1880-ban nyertes lovak Newmarket jelenben Nyertes lovak Angliában 1880-ban Az 1880. év folyamában a m. kir. ménesekben fedezett kanczák 21 Pár szó a pesti programúihoz 25 Anyakanczák tenyésztése Angliában 26 A versenyló-tulajdonosok nyereményei 1880-ban a németorsz. pályákon 35 Az idény apalovai Angliában 36 Kiválóbb franczia lovak 1880-ban 43, ГЗ, 60, 73 Levél a kolozsvári államdijak ügyében. Br. Wes selényi Bélától ' 60 Erdélyi ügyek. Br. Bánífy György 71 A Reiter club Bécsben 72 Erdélyi viszonyok 79, 88 Elmefuttatások. 89 Hogyan néz ki Gunnersbury? 90 Irány eszmék. I. Értékesítsük telivér anyagunkat 99 Kiválóbb angol lovak 101, 111, 131 A nagy-szalánczi telivér ménes 118 Az angol telivér ló vérfölfrissitése 132, 143 Az I-ső oszt. államdij nyertesének származási táblázata 206 A nemzeti és hazafi dij győztesének származási táblázata 206 Az idei lóversenyeken futott lovak névjegyzéke leszármazásukkal, eredményeikkel stb. 213 Időmérések az 1881-ki budapesti lóversenyeken távolságok szerint 225 Kimutatás az 1881-ben az osztr. magy. biroda­lom versenypályáin megjelent lovakról 262, 271, 280, 289, 298 Kolozsvár előtt 354 Vereenystatisztika : két éveseink nyereményei 1881-ben a birodalomban és Németor­szágban 412 Az osztr, magyar pályákon 1881-ben lovagolt urlovasok és jockeyk névjegyzéke 419 Vz osztr. magyarországi istállók lovainak sike­rei a f. évi németországi versenyeken 428 Kisbéri telivér csikók 1881-ben 428 Versenystatistika : Három éveseink nyereményei 1881-ben a birodalomban, Német"rsz.ban és Amgliában 437 Versenystatistika: Négyévescink nyereményei 1881-ben, a birodalomban és N.-ban 458 Visszapillantás az 1881-ki versenyidényre 468, 480, 490 2. Tudositások. ' evezések az 1884 iki ivadék versenyre livér ellések 1880-ban az oszt. m. biroda lomban »udapest főváros dij ja Újság Kisbéren Á pesti kis Caroussel A pesti tavaszi lóversenyek Л prágai versenyek A bécsi tavaszi versenyek A Trial napja Gyöngyösi lóversenyek Bécsi tavaszi versenyek Sopronyi versenyek 1882. Sopronyi verseny A pozsonyi lóversenyek Л pesti májusi lóversenyek Л bécsi májusi lóversenyek A jó tábori lovasokat jutalmazó társaság díjlo­vaglása A bécsi pünkösdi lóversenyek Párdubitzi versenyek Programm az 1882 diki soproni polgárdijra Programm az 1885 diki prágai ivadék-versenyre Ostreger kimúlt. Programm az 1883 évi bpesti lóversenyekre Badeni (Bécs mellett) lóversenyek Nevezések az 1883. bpesti főbb versenyekre Nevezések az 1882-diki soproni polgárdijra . Ivadékok bejelentése az 1884. pesti ivadék ver­senyre ÉA pesti augusztusi versenyek eredménye Brassói versenyek eredménye Nevezések az 1883. prágai versenyekre Bécsi őszi lóversenyek A sopronyi lóversenyek Kolozsvári lóversenyek A debreczeni lóversenyek eredménye (A párdubitzi okt. lóversenyek eredménye Bpesti okt. lóversenyek eredménye fôl-serseny ügyekben itélő döntő bíróság tagjai A zágrábi lóversenyek eredménye Fedeztetési dijak a királyi állami ménesekben 420, 429, Az agardi versenyek eredménye Yadászversenyek Budapesten 437, A mándoki lóversenyek Lehmann fogadási ajánlatai 1882-re Lap. 205 224 233 233 233 240 241 251 289 298 298 316 317 334 343 359 371 379 381 389 395 401 438 436 448 448 482 t\ \J 5 11, 41 53 83 128 130 141, 149 150 153 161 233 163 172 180, 191 193 j 202, 212 3. Külföldi versenyek. Lincoln Spring meeting Liverpool Spring meeting Croydoni tavaszi versenyek Francziaország. Vesineti versenyek Rheimsi versenyek A longchampsi versenyek A párisi versenyek 135, Epsomi tavaszi verseny Berlini versenyek 174, 184, Newmarketi versenyek 175, 264, Angolországi Chester meeting Chantilly versenyek Prixdu Jockey Club Angolországi versenyek Grand prix de Paris 1883. -­Hamburgi lóversenyek Ascoti versenyek Fontenebleaui versenyek Az északnémet Derby nyertesei annak lása óta Newcastlei nyári verseny Hannoweri lóversenyek Liwerpooli verseny Münsteri versenyek Manchester meeting Sandown Park Goodwoodi verseny Doberani verseny Brightoni verseny Lewesi verseny Gothai verseny Dieppei verseny A baden-badeni verseny eredménye A frankfurti verseny eredménye A langwitzi verseny eredménye Doncasteri versenyek A párisi okt. versenyek eredménye A berlini őszi versenyek eredménye A bukaresti versenyek eredménye Newmarket Houghton meeting Liverpool meeting Auteuili verseny Iriandi lóversenyek statisztikája Alexandra Park-meeting 112 112 120 120 120 135 175, 195, 227 165 195, 22G, 290 372, 382, 401 195 206, 401 214 227 242 242 251 242 213 fennál­252 252 263, 372 272 282 282 282 291 299 299 299, 307 307 307 322, 334, 382 323 346 356, 362 372, 382 392, 402 401 412 428 428 428 439 II. Országos lótenyésztés. I. Értekezések Párosítás az állami ménesekben 1881-re Reform javaslatok a lótenyésztés emelésére ala­kult társulat körében Lótenyésztésünk jövedelmezése 34, Néhány szó a lótenyésztési társulat programm­jához Lótenyésztésünk jelen állapota A lippizai ló és tenyésztésének története a mai napig /4, 82 A havi vakság gyógyítható Orsz- lótenyésztési értekezlet Ismét a pótlovazás A nagy-mibályi, deregnyői és munkácsi méne­sekről Egy pár szó az erdélyrészi, de különösen a szé­kelyföldi lótenyésztés érdekében. Becze József Nyilt levél az „Orsz. lótenyésztés emelésére ala­kult tság igazgatóságához A földm. ipar és keresk. minisztériumnak a zemplénmegyei lóteny. bizottmány el­nökéhez intézett leirata Visszatekintés a hazai lótenyésztés fejlődésére, különös tekintettel a telivér angol lovak tenyésztésére s versenyekre 244, Feleletek Kóczanrek F. állatorvos czikkeire Az alsó-zempléni lótenyésztési bizottmány elnö­kénekválasza az ottani lótenyésztés ügyé­ben Fedeztetési eredmények A muraközi lótenyésztés 275, 283, 335, Az orosz birodalom lótörzsei és tenyészvidé­kei 275, 292, 300, 309, 325, 337, 41.3, 421, 439, 450, Adalékok a lovak nemi szaporulatához A ménesekben a Lemi viszonyoknak, különös tenyészmódszer szerint való megváltozta­tásának lehetőségéről s a kísérleti állo­mások berendezéséről Még valami a lovak némi különbségének szám­beli arányához A csődör gyártás kérdéséhez Anticritika Tamás urnák, a kísérleti állomások ügyében Országos fedezési kimutatás Még néhány szerény megjegyzés a nembeli arány megváltoztathatása felett Jelszavak a lótenyésztés körül A havi vakság gyógyításához Ló-kivitelünk és behozatal Amerikai versenylovak A zemplénmegyei lótenyésztési értekezlet jegy­zőkönyve Remonte-telep Bilakon A lóversenyek befolyása a tenyésztésre La 14 28 45 45 65 92 82 91 121 122 214 215 228 254 253 265 265 347 459 284 291 300 308 318 327 337 402 439 441 459 470 483 483 e 23 82 Ügető-versenyek. Osztrák-magyar iigető-verseny-szövetkezet (Pu­lay Kornél) Levél az ügető verseny érdekében Az ügető versenyek ügyéhez 93 A budapesti májusi ügető versenyek alkalmára 102 A bécsi ügető versenyek eredménye 176,195, 216, 393 A bpesti ügető verseny eredménye 186, 393 A pozsonyi ügető verseny eredménye 393 3. Ménelosztás az országban. Lókiállitások, lóteny­jutalomdijosztások és méncsikó vásárlások. Az angol telivérmének állomáshelyei az 1881. évi fedeztetési idény alatt A bécsi lókiállitás 1881 ben 10 5 -J ) 3014

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék