Vadász- és Versenylap 31. évfolyam, 1887

1887-01-06 / 1. szám

1. szám. Budapest, 1887. január 6. XXXI. évfolyam. MEGJELENIK E LAP MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP EGYSZERSMIND AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA. A cMAGY. LOVARÉGYLET», A VIDÉKI VERSENYEGYLF­TEK, S AZ ÖSSZES MEGYEI LÖTENYESZBIZOTTMANYOK HIVATALOS KÖZLÖNYE. ELŐFIZETÉS: EGÉSZ ÉVRE 12 FORINT, FÉLÉVRE 6 FORINT A SZERKESZTŐSÉGBE (BUDAPEST, HATVANI-UTCA NEMZETI CASINO II. EMELET) KÜLDENDŐ. Előfizetési felhivás VADÁSZ- és VERSENY-LAP XXXI. évfolyamára. Egész évre . ... 12 frt. Fél évre . ... 6 frt. Ama reményben, hogy igen lisztéit régi személyes ismerős törzsolvasóink, előfizetőink a «Vadász- és Verseny-lap»-ot becses támo­gatássukkal továbbra is megtisztelik: a lapot küldeni fogjuk, ha az előfizetési pénz az első hetekben be nem érkeznék is, — mindaddig, mig az illelők minket a lap további járatá­sának beszüntetéséről nem értesítenek, any­nyít jegyezvén csupán meg. hogy az ily lap­beszüntetésekről legkésőbb január 20-dikig tudomással kell bírnunk, — azontúl az ille­tőket mint előfizetőinket tekintjük. Az előfizetési pénzelt, a szerkesztő Sárkány Jiínos Ferencz nevére (Budapest, Nemzeti Casino, Hatvani ut:za) intézéndők. A kiadó-hivatal. Uj tagokul ajánltatnak gr. Andrássy Sándor ajánlják : gr. Esterházy Miklós és gr. Sztáray János; br. Révay (íyula ajánlják • br. Ücbtritz Zsigmond és gr. Batthyány Elemér: gr. Zichy Nándor ajánlják: gr. Károlyi Gyula és br. Üchtritz Zsigmond. Versenyfeltételek. Budapesti versenyek 1887. (Tavaszi meeting). Első nap. Vasárnap, május hó 1. L. Megnyitó verseny. Handicap. 1000 frt. Táv 1600 meter. Hé és irt. lovak számára, melyek 3000 frt értékű versenyt még nem nyertek. Tét 50 frt, bánat 20 frt ; teher el nem fogadás esetében (ápril hó 28-ig jelentve) 5 frt kisbánat az egyleti pénztár javára. A teherközlés (ápril hó 26) utáni verseny nyerőjére 2} kilo több. A 2-ik lónak a tét- és nagybánatok ösz­szege, levonva ebből a nyertes részére annak egy­szerű lételét. Nevezési zárnap ápril hó 19. II. Egyesült Nemzeti és Hazafl-dij. 1886-tól ösz­szesen 8000 frk arany. Magyarhoni (azaz Magyaror­szágon ellett és nevelt) 3é mének és kanczák számára. Táv 1600 méter. Teher 56 kilo, kanczára 54} kilo. Tét 100 frt, bánat 50 frt. de csak 20 frt, ha a versenyév márczius 31-ig jelentetik- Л lét és bánatok összege 1000 frlig a 2-ik lóé. A győztes nyereményéből 300 frt levonatik annak tefestésóre. (Elzáratolt 1885. novem­ber 1-én 62 aláírással). III. Kétévesek versenye. 1000 frt. 2é kontinen­tális mének és kanczák számára, franczia lovak ki­vételével. Táv 950 meter. Tél 50 frt, bánat 15 frt. Teher 56 kilo, kanczára 54} kilo. A 2-ik ló a lét és bánatok felét nyeri. Nevezési zárnap ápril hó 19. IV. Eladó verseny. 1000 frt. Táv 1300 meter. 3é és id. lovak számára. Tét 50 frt. bánat 20 frt. Teher 3é 60 kilo, 4é 68 kilo, 5é és id. 69} kilo, kan­czára és heréltre 1) kilo kevesebb. A nyertes 5000 frtért árverés utján eladó, lia (ápril 29) '3000 írtért jelentetik eladónak 5 kilo, ha 1000 frtért 10 kilo eng. Belföldi istállóimnak ínég 3} kilo eng. Az árverési többlet fele részben a 2-ik lovat, fele részben a közös segély-alapot illeti. A 2-ik ló a tét és bánatok felét nyeri. Nevezési zárnap ápril hó 19. Y. (»diversenv. Handicap 1000 frt. Táv 2400 met. Minden ló számára. Tét 40 frt, bánat 15 frt. Teher el nem fogadás esetében (ápril 28-ig jelentve) 5 frt kisbánat az egyl. pénztár javára. A teherközlés (ápril 26) utáni minden egyes nyerésért 2} kilo több. A 2-ik ló a tét és nagybánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére annak egyszerű lételél. Nevezési zárnap ápril hó 19. VI. Akadályverseny. 1000 frt a nyerőnek, és 200 frtot a 2-iknak. Minden ló számára. Táv 4000 meter. Tét 50 frt, bánat 20 frt. Teher 4é 66} kilo. 5é 74 kilo, 6é és id. 78 kilo. 1000 frt értékű verseny nyertesére 3 kilo. két ily vagy egy 2000 frt érté­kűére 5 kilo több. Nyeretlen lovaknak 2} kilo, és oly lovaknak, melyek akadályversenyben még nem futot­tak, azonkívül még 4 kiio eng. A 2-ik ló a tét és bánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyertes ré­szére annak egyszerű tételét. Legalább kél különböző tulajdonos lovának kell indulni, hogy az első, és leg­alább 3 lónak, hogy a 2-ik dij is kiadassék. Nevezési zárnap ápril hó 19. VII. Lótenyésztő mezei gazdák versenye. Dij az elsőnek 300 frt, a 2-iknak 150 frt, a 3-iknak 80 frt (ebből 300 frt a földmivelési minisztériumtól, 230 frt az egylettől) stb. Második nap. Kedd, május hó 3-án. I. Welter-Handicap. 1000 frt. Minden ló szá­mára, mely 3000 frt értékű versenyt még nem nyert. Táv 950 meter. Tét 50 frt, bánat 20 frt, teher el nem fogadás esetében (május hó l-ig jelentve) 5 frt kis bánat az egyl. pénztár javára. A teherközlés (ápril 28) utáni nyertes lovakra minden nyert 500 frt után 1} kiloval több. A 2-ik ló a tét és nagybánatok ösz­szegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére annak egyszerű tételét. Nevezési zárnap ápril hó 19. II. Tavaszi kísérleti verseny. Államdij 2000 frank. 3é continentalis mének és kanczák számára, franczia lovak kivételével. Táv 1300 meter. Tét 50 frt, bánat 20 frt. Tétier 56 kilo. kanczára 54} kilo. Belföldi méntől vagy belföldi próbálatlan kanczából (mely még nem nevelt nyerőt) nevelt lónak 2} kilo; mindkét esetben 4 kilo eng. (1. a jegyzetek 2-ik pont ját), 2000 frt értékű verseny nyerőjére 2} kilo, kél ily vagy egy 5000 frt értékű verseny nyertesére 4 kiloval több. A 2-ik ló a tét és bánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére annak egyszerű lételét. Nevezési zárnap ápril hó 19. III. Asszonyságok díjú. 600 drb es. kir. arany (melyből körülbelől 200 arany tiszteletdíj, a többi természetben). Minden continentalis ló számára, fran­czia lovak kivételével. Táv 2400 meter. Tét 100 frt, bánat fele. Teher 3é 64 kilo. 4é 72} kilo 5é és idősb 75} kilo, kanczára és heréltre 1} kiloval kevesebb. Nyeretlen lónak 3} kilo eng, 2000 frt értékű verseny nyerőjére 3 kilo, két ily vagy egy 3000 frt értékű verseny nyertesére 5 kilóval több. llrlovasok. A 2-ik ló a tél és bánatok £/ a-át nyeri. Nevezési zárnap ápril hó 19. IV. Battliyány-Huiiyady-dij. 200 es. kir. arany. Minden 3é és id. ló számára. Táv 1600 meter. Tét 20 arany, fuss vagy fizess. Teher 3é 52.} kilo, 4é 60} kilo, 5é és id. 62 kilo, kanczára és heréltre 1} kiloval kevesebb. A tétösszeg (mely alatt az összes j lételek és bánatok értendők) 40 aranyig a 2-ik lóé, j azonfelül az elsőé. Legalább 3 különböző tulajdonos í lovának kell indulni, vagy a dij nem adatik ki, j hanem fennlartalik a következő évre. Nevezési zárnap ápril hó 30. i Lapunk mai száma 10 oldal. V. Eladó verseny. 1000 frt. 3é és id. belföldi és német lovak számára. Táv 160 ) meter. Tét 50 frt, bánat 20 frt. Teher 3é 60 kilo, 4é 68} kilo, 5é és id. 70} kilo, kanczára és heréltre 1} kiloval kevesebb. A nyertes 5000 frtért árverés utján eladó, ha (május hó í-ig jelentve) 3000 frtért 5 kilo, ha 1000 frtért 10 kilo eng. Belföldi istálló-fiunak még 3} kilo eng. A 2-ik ló a tét és bánatok felét nyeri. Az árverési többlet fele részben a 2-ik lovat, fele részben a közös segély­alapot illeti. Nevezési zárnap ápril 29. VI. Akadályverseny. 1000 frt a nyerőnek és 200 frt a 2-iknak. Minden ló számára. Táv 4800 meter. Tét 50 frt, bánat 20 frt. Teher 4é 66} kilo, 5é 74 kilo, 6é és id. 78 kilo. Nyeretlen lónak 2} kilo, olyannak, mely még nem indult akadályversenyben, azonkívül még 4 kilo eng., 1000 frt értékű verseny nyerőjére 3 kilo, kél ily vagy egy2000 frt értékűre 5 kilo, két ily vagy három vagy több 1000 frt értékűére 7 kiloval több.Angol vagy franczia lóra még 3} kilo külön. A 2-ik ló a tél. és bánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére annak egyszerű télelét. Legalább kél külön­böző tulajdonos lovának kell indulni, hogy az első, és legalább 3 lónak, hogy a 2-ik dij N kiadassék. Nevezési zárnap ápril hó 19. Harmadik nap. Csütörtök, május hó 5-én. I. Kétévesek versenye. 1000 frt. Minden 2é con­tinentalis mén és kancza számára, franczia lovak ki­vételével. Táv 950 meter. Tét 50 frt, bánat 15 frt. Teher 56 kilo, kanczára 54} kilo. Verseny nyerteséro 2} kiloval több. A 2-ik ló a tét és bánatok 3/ 4-ét nyeri. Nevezési zárnap ápril hó 19. II. Kanczadij. (Oaks). 10,000 frank. Futtandó lavaszszal. Minden 3é continentalis kancza számára, franczia lovak kivételével. Táv 2000 meter. Teher 56 kilo. Tét 200 frt, bánat 50 frt ; de csak 20 frt kisbánat, lia a versenyév márczius hó 31-ig jelen­tetik. A 2-ik lónak 1000 frlig a tételekből, a 3-ik mindenekelőtt lételél menti. (Elzáratott 1885. novem­ber hó l-jén 44 aláírással.) III. Ésterházy-dij. 525 frt. Minden 3é és id. belföldi ló számára. Táv 2400 meter. Tél 50 frt, bánat 15 frt. Teher 3é 52} kilo, 4é 64 kilo, 5é .és id. 67 kilo, kan­czára 1} kiloval kevesebb A 2-ik ló a lét és bánatok felét nyeri. Nevezési zárnap ápril hó 19. IV. Államdij. 3000 frank arányban, 3é continen­talis mének és kanczák számára, franczia lovak ki­vételével. Táv 2000 meter. Tét 50 frt, bánat 20 frt. Teher 56 kilo, kanczára 51} kilo. Belföldi méntől, vagy belföldi próbálatlan kanczából (mely még nem nevelt nyerőt) nevelt lónak 2} kilo, mindkét esetben 4 kilo eng. (1. a jegyzetek 2-ik pontját). Lovakra, melyek ez évben 1500 frt értékű versenyt nyertek 2} kiloval több. A 2-ik ló a tét és bánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére annak egy­szerű télelét. Nevezési zárnap ápril hó 19. V. Eladó verseny. 1000 frt. Minden 3é és id. ló számára. Táv 1400 meter. Tél 30 frt, bánat 10 frt. Teher 3é 54} kilo, 4é 62} kilo, 5é és id. 64 kilo, kanczára és heréltre 1} kiloval kevesebb. A nyer­tes 2500 frtért árverés utján eladó ; ha (május hó 3-ig jelentve) 1000 frtért 3} kilo, ha 500 frtért 5 kilo eng. Belföldi istállóimnak még 3} kilo eng. Az árve­rési többlet fele részben a 2-ik lovat fele részben a közös segélyalapot illeti. A 2-ik ló a tét és bánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére an­nak egyszerű tételét. Nevezési zárnap május hó 1. VI. Gátverseny Handicap. 1000 frt. Minden ló számára. Táv 2600 meter. Tét 40 frt, bánat 15 frt. Teher el nem fogadása esetében (május 3-ig jelentve) 5 frt kisbánat az egyl. pénztár javára. A teherközlés (ápril 30) utáni minden egyes nyerésért 2} kiloval több. A 2-ik ló a lét és nagybánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére annak egyszerű tételél. Nevezési zárnap ápril hó 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék