Vadász- és Versenylap 39. évfolyam, 1895

1895-01-01 / 1. szám

WWW V' V . . — ­1. szám. Budapest, 1895. január 1. //X XXXIX évfolyam. Megjelenik a budapesti lóversenyek alatt minden versenynap előestéjén, a bécs i versenyek ideje alatt minden héten kétszer (szerdán és szombaton este), a többi Időben hetenkint egyszer (szombaton ) EGYSZERSMIND ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA. A Magyar Lovaregylet, A vidéki verseny-egyletek. Az Urlovas szövetség, A Magyar Tattersa'll-egylet az összes lótenyészbizottmányok hivatalos közlönye. Előfizetési ára: egész évre 12 frt, f évre ápril—október végéig (a vers. időszak) 10 frt, ^ évre január—junius 7 fit, ós julius—leczember szintén 7 frt. Negyedévenkánt 4 frt. Az előfizetési pénzek a «Vadász- és Verseny-Lap» kiadóhivatalához (Nemzeti Casino II. emelet) czimezendök. A «Vadász-és Verseny-Lap» t. előfizetői tisztelettel kéretnek, hogy abban az eset­ben, ha lapunkat a jövő évre járatni nem szándékoznának, alulirt kiadóhivatalt er­ről idejekorán, mindenesetre január hó 15-ike előtt értesiteni szíveskedjenek, mi­vel 1895 január 15-ike után az előre nem nyilatkozókat rendes előfizetőink közé sorozzuk. A «Vadász- és Verseny-Lap» kiadóhivatala. HIVATALOS. A «Vadász- és Verseny-Lap» 1894. decz. hó 23-án megjelent 76-dik számában a buda­pesti 1898-dik évi « Ivadék versen yre » nevezett Gladia, Shall we Bemember és The Summit kan­czákról tévesen az áll. mintha azok a «Fenéki ménes» részéről lettek volna nevezve, holott azok a kilenczes bizottmány által neveztettek. A Magyar Lovaregylet versenytitkársága : Dr, Magyar László. Versenyhatárnapok 1895-re. Ápril. Alag _ 6, 7, 9, 14, 15. Bécs ... 15, 18. 21, 23, 25, 28, 30. Sopi-on 27, 28, 29. Május. Bécs ... ... 1, 3, — 21, 23, 26, 28, 30. Budapest 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19. Junius. Alag ... 2, 3, 29, 30. Bécs 2, 3, 6, 9. Krakkó ... ... ... ...20, 22, 23. Sarajevo ... 29, 30. Julius. Sarajevo .. .. 1, 4. Siófok ... ... ... ..20, 21. Tdtra-Lomnicz ... „.28, 30. Augusztus. Tátra- Lomincz.. ... ... ... 1. 4. Budapest ... 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29. Szeptember. Tata ... «.„ ... — 1. Alag 7, 8. Bécs ... 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24. Budapest ... 29 Október. Budapest 1, 3, 5, 6, 8,10,1. Bécs ..15, 17, 20, 22. 24, 2. Arad ' ; 26, 2. TELIVÉREK ÉS VERSENYEK. A Magyar Lovaregylet 1895-iki ver­senypropositióinak ismertetése. Lapunk mai számához mellékelve adjuk a Magyar Lovaregylet vezetése alatt álló ver­senypályákon. 1895-ben megtartandó verse­nyek propositióit. Ezek a budapesti, tátra-lom­niezi és tatai meetingekét foglalják magukban. Miként tavaly, ugy az idén sem találunk valami fontosabb változást az előttünk fekvő propositiókban. Nem is vártunk ilyesmit, de nem is várhattunk, hiszen a Magyar Lovar­egylet igazgatósága évek hosszú során át fo­kozatosan annyira tökéletesítette e propositió­kat, mind verseny-technikai, mind tenyésztési szempontból, hogy azokon — financialis olda­lukat kivéve — javítani, vagy azokhoz ujabb nagy itemeket kiirni — egyelőre — aligha szükséges. De azért a végösszegben a tavalyival (1894) szemben mégis emelkedés mutatkozik, s ez egyrészt a tátra-lomniczi negyedik nap verse­nyeire. másrészt néhány 2000 koronás futam­nak 3000 koronára való felemelésére és a második dijakra fordíttatott. TÁRCZA. Jim Dandy bosszúja. Évekkel ezelőtt, a midőn még a steeplechase- sport Angliában nagyban virágzott, Mr James Dandy, a hires trainer és akadályverseny-jockey két fontos levelet kapott a reggeli postával, s midőn azokat elolvasta, nagyon izgatott lett. Az egyik levélben Moss Izsák a következő­ket irta Mr. Dandy Jamesnek. «Kedves Mr. James ! Utasításához képest tegnap a Tattersallba mentem, hogy lovát Chimney Swepet a nagy middlesexi steeplechasere megfogadjam. Alig hogy odaértem, csodálkozva vettem észre, hogy már valaki a hosszú oddsot elcsípte elölünk. Miután pedig féltem, hogy az odds még rövi­debb lesz, rögtön megfogadtam oly oddsszal, a milvennel csak kaphattam. Megfogadtam tehát 500 fonttal 2500 ellen, 400 fonttal 1600 f. ellen : az ön részére, 30 f. a 100 ellen pedig ahnagam részére. Remélem, a ló egészséges s hogy nyerni fog, mert ilyen szegény zsidó, mint én vagyok, nem veszíthet minden nap 30 fontot, kivált most, midőn oly rossz időket élünk. Higyje el, kedves Mr. James, alig van egy-két gara­som. Ha ismét van valami utasitása, csak bizza reám, nagyon szívesen teljesítem, s higyje el, hogy hivebb embere nincs, a szegény öreg zsidónál, ki üdvözli Önt. Moss Izsák.» A második levelet pedig George Downey irta Mr. Dandynak : Lapunk mai száma 12 oldal. «Kedves barátom ! A mint levelét megkaptam, rögtön a Tatter­sallba mentem Chimney Sweep oddsát meg­nézni s egyszersmind figyelemmel kisértem Moss Izsákot a fogadások megkötésénél. A mint a ring együtt volt, valaki erősen meg­fogadta Minstrel Boyt, s ekkor az ön lová­nak oddsa is hosszabb lett. A mint a furfan­gos vén Izsák ezt látta, rögtön ötször egymás­után megfogadta 80 fonttal 1000 ellen, később kétszer 100 fonttal 1000 ellen s ezenkívül még egy kis fogadást kötött 8-szoros pénzzel. A midőn a ring'oszladozni kezdett, még 500 font­tal 2500 ellen," 400 fonttal 1600 ellen és végre 30 fonttal 100 ellen fogadta meg Chimney Swepet, nem is sejtvén, hogy én ellenőrizem öt. Kíváncsi vagyok mily oddsokkal számolt be önnek, mert tudom, hogy nagyon alattomos a vén róka. Kérem, tudasson velem mindent Chimney Sweepröl, hogy tudjam magamat mihez tartani, fogadásaim megkötésénél. Barátja George Downey.» Moss Izsák, mint látjuk, nem volt valami becsületes ember. Visszaélt Dandy bizalmával és rutul rászedte. Dandy mikor a levelet el­olvasta, elhatározta, hogy bosszút fog állni Izsákon. Moss Izsák, ki egy játékbarlangnak volt a tulajdonosa, a versenyeknek rendes látogatója volt, s ott nagy fogadásokat kötött. Részes volt minden incorrect dologban, mi a turfön évek óta előfordult. Történt a box­versenyeknél valami rendetlenség, avagy egy lovat megmérgeztek vagy a versenyben lepoo­loltak, ha egy ifjú gavallért a játékban ugy megkopasztot tak. hogy midőn a játék-asztal­— Melléklet : A Magyar Lovaregylet tói távozott, egy fdlér sem maradt a zsebé­ben, s ha ilyenkor bárkit kérdeztek, hogy ki tehette mindezt, az egybehangzó vélemény mindig azt mondta: «Moss okvetlenül részes a dologban, mert ö nélküle ilyesmi nem tör­ténhetik meg». Hiába szabadkozott Izsák, hiába akarta ártatlanságát bizonyítani ; senki sem hitt neki. Az igaz, hogy ravasz ember volt; tudott minden istálló titkot, a legtapasztal­tabb turf-rókák is kénytelenek voltak elismerni, hogy egyikük sem oly ügyes, mint Izsák. A mint már emiitettem, Angliában ez időben az akadályverseny-sport zenitjén ál­lott. A sok jó lovas között, a kik a verseny­ben életöket koczkára tették. Jim Dandy volt a leghíresebb és legbátrabb. Elegáns ülése s jó keze volt s azonkívül finisht oly kitönöen lovagolt, mint talán az akkori időkben senl i más. Iparkodtak is ösmerösei mindenben, még ruházatban is, utánozni, mert oly divatos ruhát, oly szép szabású lovaglónadrágot senki sem viselt mint ö. Csinos arczára azonban Mr. James kissé hiu volt. Beszélik róla, hogy egyszer vadászaton nagyon veszedelmes aka­dályon ugratott át, ámbár kikerülhette volna, mint azt a többiek telték, hogy a bozót kö­zölt kényelmesen átsétáltak. S midőn azután kérdezték, miért ment neki annak a veszedel­mes ugrásnak, ezt feleié : «Féltem, hogy arczo­mat összekarmolja a bozót, pedig nem szerettem volna, mert ma a színházba akarok menni.» Mr. James Dandynak volt egy ötéves Chimney Sweep nevü fekete ménje, mely akkoriban Angliának talán legjobb steeplerje volt. A ló nevezve volt a nagy mid dlese xi 1895. évi versenypropozitiója.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék