Vadász- és Versenylap 54. évfolyam, 1910

1910-01-02 / 1. szám

1910. január 3. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 1 HIVATALOS RÉSZ. Versenyfeltételek. Budapesti versenyek 1910. Tavaszi-meeting. Első nap. Csütörtök, május 5. I. Megnyitó verseny. 3000 k. a győztesnek, 800 k. a 2-iknak, 300 k. a 3-iknak. Táv. 200Ó™/. 4é és id lovaknak, melyek ez évben egyáltalán, a megelőző évben pedig 10,000 k. értékii versenyt nem nyertek. Teher 4é 607»%, 5é és id 62 1/ 2%. Lovaknak, melyek 5000 k. értékű korteher versenyt nem nyertek 2 7 2%, melyek 3000 k. értékiit nem nyertek 5%, nyeretleneknek 7% eng. Beiratási dij 10 k., további 30 k. az indulóktól. Nevezési zárnap április 29. II. Horkay-dij. S000 k. a győztesnek, 800 k. a 2-iknak, 300 k. a 3-ik­nak. Táv. löOO'f. 3é és id belföldi és német lovaknak, melyek 1909— 1910 években 10,000 k. értékű versenyt nem nyertek. Teher 3é 48%, 4é és id 58%. A folyó évben nyert minden 2000 k. össznyereményért 2kfa, előző években nyertekért 1% több, halmozva 8%-ig. Beiratási dij 10 k., további 30 k. az indulóktól. Nevezési zárnap április 29. III. Egyesitett-Nemzeti- és Hazafl-dij. Tét és bánatokkal legalább 20,000 k. biztosítva a győztesnek, 3000 k. a 2-iknak, 1 00 k. a 3-iknak és 1000 k. a győztes tenyésztőjének, ha az belföldi magántenyésztő. Táv. ÍOOO 7"'. Magyarországon ellett és nevelt 3é mének és kanczáknak. Teher ménre 56%, kanczára 547 2%. Tét 200 k., bánat 100 k., de csak 40 k. kisbánat. ha a versenyév márczius 31-ig jelentetik. A három első­nek helyezett ló tételét menti. (Elzáratott 1908 deczember 15-én 138 alá­írással). IV. Welter-handicap. 3000 k. a győztesnek, 1000 k. a 2-iknak. 400 k. a 3-iknak. Táv. 1800™/. 3é és id lovaknak, melyek 1908—1909 évek­ben 6000 k. értékű versenyt nem nyertek. Min. teher 43%. Beiratási dij 10 k., további i0 k. a május 2. után állva maradottaktól, még további 30 k. az indulóktól. Teherközlés május 1. esti 8 órakor. Nevezési zár­nap április 29. V. Kétéves nyeretlenek versenye. 3000 k. a győztesnek, 800 k. a 2-iknak, 300 k. a 3-iknak. Táv. 9ŐO™/. Continentális lovaknak franczia lovak kivételével. Teher 50%. Beiratási dij 10 k., további 30 k. az in­dulóktól. Nevezési zárnap április 29. VI. Kétévesek eladóversenye. 2000 k. a győztesnek, 300 k. a 2-iknak, 200 k. a 3-iknak. Táv. 900™/. Teher 58%. A győztes 8000 krnáért ár­verés utján eladó. Május 2-ig jelentett minden 1000 k. árleengedésért 1% eng. Beiratási dij 10 k., további 20 k. az indulóktól. Nevezési zárnap április 29. VII. Eladók versenye. 2000 k. a győztesnek, 300 k. a 2-iknak, 200 k. a 3-iknak. Táv. 110Ö™/. 3é és 4é belföldi és német lovaknak. Teher 3é 57%, 4é 64%. A győztes 7000 krnáért árverés utján eladó. Május 2-ig jelentett minden 1000 k. árleengedésért 1% eng. Beiratási dij 10 k., to­vábbi 20 k. az indulóktól. Nevezési zárnap április 29. Második nap. Szombat, május 7. I. Esterliázy-dij. 3000 k. a győztesnek, 400 korona a 2-iknak, 100 k. a 3-iknak. (Ebből 1050 k. alapítvány a többi az egyleti pénztárból.) Táv. 2500 mj. 3é és id belföldi lovaknak. Teher ménre és heréltre, ha 3é 50%, ha 4é 617 2%, ha 5é és id 647 2%, kanczára 1V 2% kevesebb. Tét 80 k., bánat 20 k., a 2-ik ló a tétek és bánatok összegét nyeri. Nevezési zárnap május 2. II. Handicap. 3000 k. a győztesnek, 1000 k. a 2-iknak, 400 k. a 3-iknak. Táv. 1600™/. 4é és id lovaknak, melyek 50.000 k. értékű versenyt még nem nyertek. Beiratási dij 10 k., további 10 k. a május 5. után állva maradottaktól és még további 30 k. az indulóktól. Teherközlés május 4. Nevezési zárnap május 2. III. Bntthyány-Hunyady-dij. 1000 drb. csász. és kir. arany a győztes­nek (ebből 200 arany alapítvány), 100 drb. csász. és kir. arany a 2-iknak, 50 drb. csász. és kir. arany a 3-iknak. Táv. 1600™/. 3é és id lovaknak. Teher 3é 52'/ 2%, 4é 607 2%, 5é és id 62%. Tét 20 arany. Fuss vagy fizess. A tétösszeg (mely alatt az összes tétek és bánatok értendők) 100 aranyig a 2-ik lóé, azonfelül a győztesé. Legalább 3 különböző tulajdo­nos lovának kell indulni, hogy a dij kiadassék, különben fentartatik a következő évre. Nevezési zárnap április 29. IV. Kezdők versenye. 10,000 k. a győztesnek, 1600 k. a 2-iknak, 600 k. a 3-iknak. Táv. 900™/. 2é cont. mének és kanczáknak, franczia lovak kivételével, melyek még nem futottak. Teher 56%. Beiratási dij 50 k., további 50 k. az indulóktól. A győztes beiratási diját menti. Nevezési zárnap április 29. V. Kétévesek versenye. 3000 k. a győztesnek, 800 k. a 2-iknak, 300 k. a 3-iknak. Táv. OOO™/. Cont. lovaknak, franczia lovak kivételével. Teher 54%. Minden 1000 k. össznyeremény után 1%-al több, halmozva 8%-ig. Beiratási dij 10 k., további 30 k. az indulóktól. Nevezési zárnap május 2. VI. Hároméves nyeretlenek liandicapja. 3000 k. a győztesnek, 1000 k. a 2-iknak, 400 k. a 3-iknak. Táv. llOO™/. Belföldi és német lovak­nak. Minimális teher 45%. Beiratási dij 10 k., további 10 k. a május 5. után állva maradottaktól, s még további 30 k. az indulóktól. Teherközlés május 4. Nevezési zárnáp május 2. VII. Háromévesek Állam-dija. 4000 k. a győztesnek, 1000 k. a 2-ik­nak, 400 k. a 3-iknak. Táv. 1600™/. Cont. mének és kanczáknak, fran­czia lovak kivételével. Teher 56%. Belföldi méntől vagy belföldi kan­czából nevelt lónak 17 s%, mindkét esetben 3% eng. 5000 k. értékű ver­seny nyerőjére 27 2%, két ily vagy egy 10,000 k. értékű verseny nyerő­jére 4% több. Beiratási dij 20 k., további 30 k. az indulóktól. Nevezési zárnap május 2. Harmadik nap. Vasárnap, május 8. I. Allamdij. 3000 k. a győztesnek, 800 k. a 2-iknak, 300 k. a 3-iknak. Táv. 2000™/. 3é és id cont. mének és kanczáknak, franczia lovak kivé­telével. Teher 3é 50 l/ 2%, 4é 597 2%, 5é és id 61%. Belföldi méntől vagy belföldi kanczából nevelt lónak 17 2%, mindkét esetben 3% eng. Lovakra, melyek ez évben 3000 k. értékii versenyt nyertek, 2 7 2%, melyek 6000 k. értékűt nyertek 5%-al több. Beiratási dij 10 k., további 30 k. az indulók­tól. Nevezési zárnap május 5. II. Eladók liandicapja. 2000 k. a győztesnek, 500 k. a 2-iknak, 200 k. a 3-iknak. Táv. 180Ö™/. 3é és id cont. lovaknak, franczia lovak kivé­telével, melyek 1909—1910 években 4000 k. értékű versenyt nem nyer­tek. Az állvamaradt lovak a versenyszabályok 87. §-ában körülírt felté­telek mellett követelhetők. A győztes 3000 k.ért árverés utján eladó. Beiratási dij 10 k., további 10 k. a május 5. után állva maradottaktól és még további 20 le. az indulóktól. Teherközlés május 4. Nevezési zárnap május 2. III. Kancza-dij. 30,000 k. a győztesnek, 3000 k. a 2-iknak, 1500 k. a 3-iknak és 1000 k. a győztes tenyésztőjének, ha az belföldi magánte­nyésztő. Táv. 2000 mj. 3é cont. kanczáknak, franczia lovak kivételével. Teher 56%. Beiratási dij minden nevezett ló után 40 k., további 60 k. az 1910 márczius 31. után állvamaradottaktól, még további 100 k. az 1910 május 1-én állvamaradottaktól. A három elsőnek helyezett ló beira­tási diját menti (Elzáratott 1908 deczember 15-én 136 aláírással.) IV. Kétévesek versenye. 5000 k. a győztesnek, 1000 k. a 2-iknak, 100 k. a 3-iknak. Táv. 900™/. Belföldi és német lovaknak. Teher 55%. 3000 k. aluli verseny nyerőjére 2%-al, 3000 k. és nagyobb értékű ver­seny nyerőjére 4%-al több. Beiratási dij 30 k, további 40 k. az idulók­tól. Nevezési zárnap május 5. V. Kétéves nyeretlenek versenye. 3000 k. a győztesnek, 800 k. a 2-iknak, 300 k. a 3-iknak. Táv. OOO™/. Belföldi lovaknak. Teher 57%. Nevezéskor 5000 k.-ért árverés utján eladónak jelentett lovaknak 2 7 2%, 2000 k.-ért árverés utján eladónak jelentett lovaknak 5% eng. Beiratási dij 10 k., további 30 k. az indulóktól. Nevezési zárnap május 5. VI. Háromévesek liandicapja. 5000 k. a győztesnek, 1000 k. a 2-ik­nak, 500 k. a 3-iknak. Táv. ÍOOO™/. Cont. lovaknak, franczia lovak kivételével. Minimális teher 42%. Beiratási dij 20 k., további 30 k. a május 5. után állva maradottaktól és még további 30 k. az indulóktól. Teher­közlés május 4. Nevézési zárnap május 2. VII. Eladók versenye. 2000 k. a győztesnek, 300 k. a 2-iknak, 200 k. a 3-iknak. Táv. 1600™/. 3é és id lovaknak. Teher 3é 57%, 4é 65%, 5é és id 677 2%. A győztes 5000 k.-ért árverés utján eladó. Május 5-ig jelentett minden 500 k. árleengedésért 1% eng. Minimális eladási ár 2000 k. Nyeretleneknek 2% eng. Beiratási dij 10 k., további 20 k. az indulóktól. Nevezési zárnap május 2. Negyedik nap. Kedd, május 10. I. Lánczhid-dij. 3000 k. a győztesnek, 800 k. a 2-iknak, 300 k. a 3-iknak. Táv. 2000^. 3é és id belföldi és német lovaknak, melyek 6000 k. értékű korteherversenyt nem nyertek. Teher 3é 51%, 4é 60%, 5é és id 61%. 3000 k. értékű verseny nyerőjére 27 2%, két ily vagy egy 5000 k. értékűére 5%-al több. Beiratási dij 10 k., további 30 k. az indu­lóktól. Nevezési zárnap május 5. II. Handicap. 3000 k. a győztesnek, 1000 k. a 2-iknak, 400 k. a 3-iknak. Táv. 1600™/. 3é és id cont. lovaknak, franczia lovak kivételével, melyek folyó évben 6000 k. értékű versenyt nem nyertek. Beiratási dij 10 k., további 10 k. a május 8. után állva maradottaktól és még további 30 k. az indulóktól. Teherközlés május 6. Nevezési zárnap május 2. UI. Asszonyságok-dija. T.-dij és 5000 k. a győztesnek, 1000 k. a 2-ik­uak, 500 k. a 3-iknak. Kapcsolatban a Meskó-féle ostor-dijjal, mely a győztes lovast illeti. Táv. 2600™/. 4é és id cont. lovaknak, franczia lovak kivételével. Urlovasok. Teher 4é 637 2%, 5é és id 65%. 3000 k. korteherverseny nyerőjére 2 7 2%. Két ily vagy egy 6000 k. értékű kor­teherverseny nyerőjére 3%. Két ily vagy egy 10,000 k. értékű bármily verseny nyerőjére 5% több. Lovak, melyek 1900 k. értékű versenyt nem nyertek, 3% eng. Beiratási dij 50 k., további 50 k. az indulóktól, a győz­tes beiratási diját menti. Nevezési zárnap május 2. IV. Májusi-handicap. 10,000 k. a győztesnek, 2000 k. a 2-iknak, 600 k. a 3-iknak. Táv. ÍOOO™/. 3é és id lovaknak, melyek 50,000 k. értékű versenyt még nem nyertek.' Beiratási dij 20 k., további 40 k. a május 8. után állva maradottaktól és még további 40 k. az indulóktól. A győztes beiratási diját menti. Teherközlés május 6. Nevezési zárnap május 2. V. Il-od oszt. eladórerseny. 4000 k. a győztesnek, 800 k. a 2-iknak, 300 k. a 3-iknak. Táv. OOO™/. 2é cont. lovaknak, franczia lovak kivé­telével. Teher 60%. A győztes 14,000 k.-ért árverés utján eladó. Május 10-ig jelentve, minden 1000 k. árleengedésért 1% eng. Minimális eladási ár 4000 k. Eladóverseny nyerőjére 17 2% több. Beiratási dij 20 k., további 30 k. az indulóktól. Nevezési zárnap május 7. VI. Árverési-dij. 3000 k. a győztesnek, 800 k. a 2-iknak, 300 k. a 3-iknak. Táv. 900™/. Belföldi 2ó lovaknak, melyek éves korukban nyil­vános árverésen vétettek és 6000 k. értékű versenyt nem nyertek. A neve­zéssel együtt bejelentendő, hogy mely árverésen vétettek, e bejelentés hijján a nevezés érvénytelen. Teher 54%. 5000 koronán alul vett lovak­nak 2 7 2%, 2010 k. alul vett lovaknak 5% eng. 2000 k. értékű verseny nyerőjére 2%, 4000 k. értékű verseny nyerőjére 5% több. Beiratási dij 10 k., további 30 k. az indulóktól. Nevezési zárnap május 7. VII. Hároméves nyeretlenek versenye. 3000 k. a győztesnek, 800 k. a 2-iknak, 300 k. a 3-iknak. Táv. 1590™/. (Nyeröpont a kis tribünnél.) Belföldi lovaknak. Teher 57%. Beiratási dij 10 k., további 30 k. az indu­lóktól. Nevezési zárnap május 5. Ötödik nap. Csütörtök, május 12. I. Széchényi-dij. 250 drb. csász. és kir. arany a győztesnek, (melyből 100 drb arany alapítvány) 50 drb csász. és kir. arany a 2-iknak, 20 drb csász. és kir. arany a 3-iknak. Táv. 3G00™/. Minden mén és kancza számára. Teher 3é 48%, 4-é 567 2%, 5é 607»%, 6é 62 7 2%, id 637 2%, kanczára 1% kevesebb. Lóra, mely már dijat nyert, 2 7 2% több, Tót 10 drb arany, fele bánat. A tétek és bánatok összege 40 drb aranyig a 2-ik lóé, azonfelül a elsőé. Nevezési zárnap május 7. II. Háromévesek eladóversenye. 2000 k. a győztesnek, 300 k. a 2-iknak, 200 k. a 3-iknak. Táv. 1660™/. Cont. lovaknak, franczia lovak kivéte­lével. Teher 59%. A győztes 60Ó0 krnáért árverés utján;eladó. Május 10-ig jelentett minden 1000 k. árleengedésért 17 2% eng. Beiratási dij 10 k., további 20 k. az indulóktól. Nevezési zárnap május 7. III. Báró Wencklieim Béla emlékverseny. 20,000 k. a győztesnek, 2000 k. a 2-iknak, 500 k. a 3-iknak és 1000 k. a győztes tenyésztőjének, ha az belföldi magántenyésztő. Táv. 1600™/. 3é és id mének és kan­czáknak. Teher 3ó 517 2%, 4ó 607 2%, 5é és id 62%. Kanczára 17 2%-al kevesebb. A versenyévben, vagy az ezt megelőző évben 20,000 k. vagy nagyobb értékű verseny nyerőjére 7%, annál kisebb, de legalább 10,000 k. órtékü korteherverseny nyerőjére 5%, ily versenyek más évbeni nyer-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék