Vadász- és Versenylap 63. évfolyam, 1919

1919-01-18 / 1.szám

Szerkesztőség VIII., júzsef-utca 12. Telefon: József 65-83. Budapést, 1919. szombat, január 18. Kiadóhivatal VIII., József-utca 12. Telefon:József 65—83. 63. évfolyam. EGYSZERSMIND AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA ALAPÍTOTTA BÉRCZY KAROLY 1857-BEN. A MAGYAR I.OVAREGYLET, "A BUDAPESTI POLO-CLUB AZ URLOVASOK SZÖVETKEZETE, AZ ORSZÁGOS AGARÁSZ-SZÖ VÉTSÉG 9 A VIDÉKI VERSENY E G Y L FT E К AZ ÖSSZES LÓTENYÉSZBIZOTTMÁNYOK VOLT HIVATALOS KÖZLÖNYE. A MAGYAR U G ETŐT EN Y ÉSZTÖK ÉS ISTALLÓTUI. AJDONOSOK ORSZÁGOS EGYE­SÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 100 korona. 50 korona. 3S korona. 35 korona. Előfizetési ára : Magyarország-, Német-Ausztria- és Csehországba egész évre A január 1-éu és juliue 1-én kezdődő félévre A január 1-én és október l-én kezdődő negyedévre Az április l-én és julius l-én kezdődő negyedévre Más országokra : félévre 60 korona. TURF-ROVÁS. Consummatum est. Л demokratizálás jelszavával megindult i iiarcz elérte czólját. A Magyar Lováregvle­: ret. a versenyüzemünket hatalmassá fejlesz­tett testületet, a földmivelésügyi kormány félretolta a vezetéstől, s azt az újonnan alakult Lótenyésztők és Versenyzők Orszá­gos Szövetségére ruházta. Csaknem száz­éves mult után szomorú lenne a háttérbe szorítás, ha — nem a mai viszonyok között ^vetkezik be. A forradalom kitörése óta •tszódott események azonban, más meg­gitásban tüntetik fel mindezt. Ma már dijesen megszoktuk, hogy az uj aerában az érdem semmi, s a demokratizálás jelszavá­val minden téren uj hatalmi csoport kezébe tolódik át a vezetés. Ez törtépt most is Egy uj erőcsoportosulás kiragadta a Ma­gyar Lovaregylet kezeiből a versenyüzem és a telivértenyésztés irányítását, demokra­ikus vezetés szellemében való működést te­'én programmjának homlokára. De vájjon nit értenek ők a demokratizálás alatt? * Palán azt, hogy felvesznek mindenkit az uj club tagjainak sorába, a ki jelentkezik ? Vagy talán, az autokrata uralmi rendszer Megszüntetését gondolják a demokratizálás­nak és polgári kezekbe óhajtják letenni a vezetést ? Avagy talán a futtatás és tenyész­tés művelőinek eddig szűkebb esoporját kí­vánják kibővíteni, s demokratikus rétegeket vonnak majd be közéjük minél nagyobb számban ? Hát, ha az utóbbit gondolják, ugy igen szép eszméért küzdenek, mert elvileg tényleg helyes volna, ha a telivértenyésztés és versenyzés is minél szélesebb rétegeket öleljen fel, a horribilis költségek miatt azon­ban csak egy-két kevésbbé tehetős polgárt nyerhetnek meg, mig ezzel szemben az üzem jó néhány nagy tenyésztőt és verseny­istállótulajdonost vészit el, mint ez már be is következett, ez pedig az országos tenyész­tés kétségtelen kárára leend. A mi a tagfel­vételeket illeti, az lehet a club demokrati­zálása, de nem a versenyüzemé. A vezetés autokrata uralmának eitörlésében viszont érősen kételkedünk, illetve reméljük, hogy ez nem következik be. Reméljük pedig azért, mert nagyon jól tudjuk, hogy a verseny­üzemet az erős kéz politikája nélkül nem lehet a maga tisztaságában fentartani. Le­het, hogy a múltban ez talán a kelleténél kissé erősebben jutott érvényre, de vájjon van-e ember tévedés nélkül? Vájjon az uj vezetés nem ragadtatja-e majd el magát ugyanilyen hatalmi túllépésekre? Vagy vi­szont nem lész-e túlságosan engedékeny, s akkor nem fog-e károsan emelkedni az úgyis eléggé kifogásolt játékszenvedély és ily elfa­julás esetén megbirkozhat-e az egylet a tö­megnek a versenypályán érlbetőleg nagyon is sürün jelentkező erőszakoskodásával, s nem fog-e ez majd dühhé fajulni. Vájjon esetleges kizárolagos polgári vezetés, a mi szerintünk az uj egylet eddigi állásfoglalása mellett elmaradhatatlan lenne a demokratizá­lódásban, a nagy közönség szemében elég garanczia lesz-e, s nem fog-e a demokraták által oly sokat emlegetett tömeg mindenáron részrehajlást ke-resni? Mert a tömeg indu­lata a kétkedés esetében megfékezhetetlenné válhat, s akkor könnyebben és gyorsabban teheti akaratát befejezetté, mint most azt a Magyar Lovaregylettel szemben az ellene szervezkedett hatalmi csoportosulás elérte. Wild course. Gróf Csekonics Gyula a lóversenyügyi ankéten érintette a wild courseok kérdését s rámutatott arra, hogy az angolok csak a velük kartellben lévő egyesületek által en­gedélyezett versenypályákat ismerik el le­gitim versenytereknek, tehát minden másütt szerepelt lovat kizárnak a kartellbe tartozó egyletek versenyeiből. Magyarországra vo­natkozólag erre az engedélyezésre a Magyar Lovaregylet volt hivatott. Ëzt a jogot a föld­mivelésügyi kormány nem vehette ki az egylet kezéből, annál kevésbbé sem, mert — mint az ankéten maga Laehne államtit­kár is kijelentette — magát a kormányt is előbb el kell még ismernie az entente álla­moknak, mielőtt hasonló hatalmi ténykedé­seinek kívülről való acceptálását egyáltalán várhatnék. Miután pedig a Wiener Jockey­Club kartellbe tartozó egyesület, természe­tes, hogy a bécsi pályán s más külföldi ver­senytereken is csak ugy futhatnak telivé­reink, ha az uj versenyrendező testületet, amelynek kezébe a kormány a vezetést le­tette, a Magyar Lovaregylet versenyrende­zési joggal ruházza fel. Most tehát a vezető joggal felruházott testületnek hivatalos en­gedélyt kell kapnia a Magyar Lovaregylet­től is, különben wild course-nak minősítenék a külföldi egyletek s igy Bécsből ki volná­nak zárva lovaink. Reméljük, ez a kérdés megfelelő elintézést nyer, hiszen a Magyar Lovaregylet mindenkor hiven védte lótenyész­tésügyünk érdekeit és bizonyára most is ezen az állásponton van, de a dolgok jelenlegi állása szerint minden tekintélyét latba kell vetnie, hogy a wild courseé való minősítést Bécsben ne vigyék keresztül. Mert igenis, a volt csá­szárváros vezető turfköreiben már ma élénk hajlandóság mutatkozik erre, amit nem is csodálhatunk, miután a statisztikai adatok világosan bizonyítják, hogy nem a bécsieknek van szükségük^ a mi lovainkra, hanem a mi telivértenyésztésünknek fontos az, hogy Bécs dijainak jelentős része hozzánk kerüljön. Ezért szükséges, hogy a földmivelésügyi minisz­téritum a nemzetközi jogmegállapodásoknak megfelelően kezelje a Magyar Lovaregy letet. VERSENYÜZEMÜNK ÜJ RENDJE. A Magyar Lovaregylet állásfoglalása. Az Urlovasok Szövetkezete és a Pestvidéki Versenyegylet közgyűlései. Л .földmivelésügyi kormány a Tenyésztők és Versenyzők Szövetségére ruházta a budapesti versenyrendezés jogát. A verseny (Izem szempontjából nagyjelentőségű dön­tések történtek az év első heteiben. Közülök olső sorban a Magyar Lovaregylet és a másik két ver­senyeket ; rendező egyesületnek a földmivelésügyi ministórium leiratát tárgyaló közgyűlésein % fontossággal a versenyrendszer további kialak A Magyar Lovaregylet véglegesen állást is " követelményekkel szemben és azokat aggoda jelentve ki, a keresztülvitel tekintetében memc mai fordult a földmivelési kormányhoz, kérvf ges döntés kívánatosabb formában való mevíl­Sorrendet tartva az eseményekben, •< sorban az egyesületek közgyűléseit. * ^ A Magyar Lovaregylet január 9-éu tar.' * g rendkívüli közgyűlését gr. Csekonics Gvula ciii.z­lete alatt. Megjelentek: gr. Batthyány \ nér, gr. Batthyány Gábor, gr. Csekonics Endre, hg. Eszterházy Miklós, Fáy-Halász Gida, ljr. Harkányi Andor, Inkey Antal, gr. Károlyi László, Lüczenbacher Mik. hg. Odescalchy Béla, gr. Teleki Gyula, gr. Teleki "ó­zsef választmányi, gr. Andrássy Sándor, Ben,ezky Adám, Blaskovich Aladár, gr. Csekonics Sándor, gr. Csekonics Pál, gr. Dessewffy Emil, Fáy Béla, br. Harkányi Sándor, gr. Jankovich-Bésán Endre, Liptlia.y Béla, Lossonezy Mihály, hg. Odescalchy Géza, gr. Pejacsevich Albert, őrgróf Pallavicini' György, gr. Szapáry Iván, gr. Széchenyi Péter, hg. Taxis Miksa Egon, gr. Teleki László ós gr. "Wenckheim László egyleti tagok és a földmivelési minister képviseletében br. Podmaûiczky Gyula ministeri tanácsos, a lóte­nyésztési osztály főnöke. Jegyző dr. Magyar László nyugalmazott vezértitkár volt. A napirendre áttérve, az elnök bejelenti, hogy az igazgatóság az alapszabályok 9. §-a alapján az 1919., 1920. és 1921. évre elnökké gr. Csekonics Gyulát vá­lasztotta meg. Gr. Csekonics Gyula elnök a rendkívüli közgyűlés­nek tudomására hozza, hogy gr. Batthyány Elemér igazgatósági taggá leendó esetleges újból való meg­választását ném lévén hajlandó elfogadni, a választ­mány ettől 1918. szeptember 29-áu tartott ülésén el­tekinteni volt kénytelen, mit a közgyűlésnek ezennel bejelent, mire Lipthay Béla lelkes szavakkal méltatta gr. Batthyány Elemérnek kiváló munkásságát, ame­lyet az egylet érdekében évtizedeken át kifejtett. Úttörő, fáradhatatlanul odaadó, eredményekben gazdag ós az egylet felvirágoztatásával elválaszthatatlanul összeforrott tevékenységével hervadhatatlan érdeme­ket szerzett és azon alkalomból, hogy az egylet veze­tésében többé részt venni nem óhajt, tolmácsolni ki­vánja az egylet összes tagjainak az iránta érzett igaz tisztelet, bálás köszönet és ragaszkodó szeretetét, biz­tosította őt arról, hogy férfi kora javát az egylet ér. Legközelebbi számunk Január 31-én jelenik meg. — Ä mai szám ára I korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék