Vadászújság 1. évfolyam, 1879-1880

1879-11-20 / 1. szám

Első évfolyam. 1. sz. Budapest, 1879. november 20. A VADÁSZAT, LÖVÉSZET, HALÁSZAT ÉS HALTENYÉSZTÉS KÖRÉBÖL Szerkesztők: Gróf ZICHY IMRE és MERZSEY GYÖRGY. Kiadja: az „Országos központi hirdetés felvételi iroda." Előfizetési ára: egész évre 5 írt. fél évre 2 frt 70 ír. Megjelenik minden liA 1-én, 10-én és 20-án. Levelek a „ Vadász-ujság" szerkesztőségének, előfizetések a kiadóhivatalnak Budapestre, Fürdőutcza 4. sz, a. czimzendők. A t. közönséghez! A jelen mutatványszámmal uj vállalatot indí­tunk meg a hazai sport-világ számára. A közönség s vele együtt mi is régóta érezzük hiányát oly közlönynek, mely szélesebb körökben elterjedve, ne egyes osztályok érdekeinek legyen kizárólagos képviselője, hanem a sporttal foglalkozó egész kö­zönség számára hasznos, mulattató és tanulságos olvasmányul szolgálj on. E szempontból kiindulva vállalkoztunk a jelen közlöny kiadására, melynek ezélja a sportra vonat­kozó hasznos ismereteket népszerű nyelven tár­gyalva, mentől szélesebb körökben terjeszteni, s az e téren t.et.t haladásokat, czélszerü újításokat a ha­zai nagy közönséggel is gyorsan és alaposan meg­ismertetni, Lapunk közleményei a vadászat, lövé­szet, halászat és haltenyésztés terén történőkkel fog­lalkoznak. Szerkesztőségünk mindent elkövetett arra nézve, hogy a „Vadász-Ujság" folyvást uj, ér dekes, hasznos és mulattató dolgokat közölhessen, ugy hazai elsőrendű munkatársainktól, valamint több európai hirü szaktudós tollából. Nem kiméi­tünk sem fáradságot, sem anyagi áldozatot a lap megindításakor, s ezentnl is mindent elkövetünk arra nézve, hogy a „Vadász-Ujság" tartalmának értéke folyton növekedjék. Lapunk minden száma számos képpel lesz illusztrálva, s e tekintetben álta­lán azon leszünk, hogy a szakunkban fölmerülő javításokat, uj találmányokat rajzban is bemutas­suk olvasóinknak. A „Vadász-Ujság" nemcsak a nagy vadá­szati ivad alatt, de nyáron át is mindig időszerű hasznos tudnivalókat közöl, mindenkor olyanokat, melyek a vadászokat, lövöldéket, halászokat kiváló­lag érdekelhetik. Teszszük ezt azért, mert tudjuk, hogy valamint a földművelő jobb aratást nyer, ha egész éven át dolgozik, szintúgy a vadász gazda­gabb zsákmányra számithat, ha tavaszszal és nyá­ron is foglalkozott. E foglalkozáshoz tartozik a ragadozó és egyéb­ként kártékony állatok pusztítása is. Lapunk a 1 —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék