Vadászlap 8. évfolyam, 1887

VA 1) Revízió 20. AO Országos magy. vadászati v ;degy et TITKÁRSÁGA BUDA P F.ST JYYOLCZADIK EYFOLYAM MtíSwi­Számítógépen FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS : SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ YÁRI ECERYÁRY GYULA jWAV.AIÍ IKlMfSTffTUOOMANYl MÚZEUM KÖNYVTÁRA , NÖVENDÉKNAPLÓ 20 AO Mi ^M^lE^Mi TV—-- eV- • in-mmmirJtH SZF.RKESZTO-TARS : Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és értekezések. A vadász és erdész teendői 7, 45, .34, 125, 166, 206, 245, 287, 325, 363, 403 A hiúzok elterjedéséről .. 16 Szakképzett erdőőrök ... ... ... 39 Vadászati őrök vizsgája (Eőry Farkas K.) ..... . 41 Adatok az amerikai szarvasfajok ismeretéhez ... 71, 81 A tengeri nyul életmódja és kártékonysága (Müller lt.) ... 84 A vadóvás és vadtenyésztés érdekében (Lakatos Károly) .. 93 A jávor hajdani elterjedése Európában 96 Tavaszodik (Z. II. F.) ... ... . ... 109 Miként lehet a fáezánt helyhez kötni? ... .. 110 A tengeri nyul kérdéséhez (Fridi Lipót) .. . 113 Eleven fő- és dám-vad befogása (Mahr Károly) ... .. 133 A fáczáutenyésztésről (Z. ® F.) ... . 150 A vadpulyka és gyöngytyúk tenyésztéséhez (Szekér Károly) I73 A kisebb fáezánosokról. _... ... 216 Vadpulykák felnevelése ...... ... .. 217 Vadtenyésztésünkről 218, 233, 243, 255, 295, 323 Az önvédelem az erdőben (Nyulassy Farkas) ... ... 219 Hány válfaja van az erdei szalonkának, s mi által különbözik külsőleg a him a tojótól ? . .. ... 241, 271 Siketfajdok mesterséges felnevelése ... 243 A vadaskertekről . ... ... ... ... ... 253 Néhány szó a vad fáezánosokról ... .. 255 A farkasok mérgezéséről (id. Kőzépcsy Gyula) ... ... 257 A vadászat haszna .... ... 269 Az erdei szalonkák elterjedése, vándorlása és tartózkodási helyeik ... ...'.. ... 281, 309 A «Haut gout» ... ..... ... -- 285 A vadpulykákról ... ........ . ... 295 A mezőgazdasági rendtartás és hasznos madaraink 324 A vadászterületek tulajdonosaihoz. (Fölhívás, a vadállomány s az évi lélövésre vonatkozó adatok beküldése tárgyában) 330 A vadfogyasztási adó-ügy Budapesten . ... 331, 445 wapiti szarvas meghonosításáról 349 Egyes vadállatfajok pusztulása .. 402 Egy uj fáczánda . ... ... ... 412 Az őzvad téli takarmányozása ....... .. 413 A nyul-áilomány óvása ós gondozása 414 Ü \z ősvilági állatokról .. ... 425 1 vadaspiaezok ... ... ... ... 428 A szarvas cserkészetek összeredménvéről 454 Adataink a bölény, a kőszáli kecske és a hód egykori elterje­déséről hazánkban (Chernél István) 459 A nyul-áilomány óvása és gondozása 461 A hol nines vadóvás, ott nines vadászat (képekkel)... 468 Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Vaddisznó-vadászatok Göinqrmcgyében (Solcz Miksa) ... ,4 Vadász-élet a kies Erdélyben ....... 6 Küzdelem a «pakulár» és medve közt íKőrifssy) 15 Biztos róka-irtó szer (Blaskovich Sándori 16 Könyvtái a ^ 6 leu & Vaddisznó-vadászat Biharmegyében (Körösvölgyi) ... ... 32 Vadászatok Pusztaszeren 32 Négy napi harcz a föld alatt . ... 41 A tacskók hasznossága róka-vadászatra ... 42 Bóka- ós vidra-vadászatok tacskóval (Keglevich Gábor gr.) 54 Szepességitől (Teschler János). . ... 60 A magas Tátra vidékéből (Fiizy Alajos) 69 A Hanságból (Fischer Lajos br.) ..' .. 94 A medve barlangjában . ... .. ... ... 99 A budapesti vadas piacz mult évi forgalmáról 135 Vadászélet Boszniában . 138 | Boszniából 154 Vadászatok nagy-vadra Oroszországban 163. 191, 203. 234. 244 A hódok Amerikában ...... 178 A Szepességből (Teschler János) ... ... 218 Medve-vadászat váratlanul! (I)uba Gusztáv) 233 A szikláról lezuhant farkas (Kőrüsy J.) ... ... .. 273 A vadászati idény megnyitása .. ' ... _ ... 293 Vadászati és halászati viszonyok a Strigy - völgyben a Hát­szeg vidékén ... ... ... ... "... ... 293 Gömörmegyéből (llorsénvi Gyula dr.) .. 297 A Nevesinje vidékéről ' ... ' . 298 Vad tolva jók lövik az erdőőröket (Helm Ervin) .. 305 A szerb király Betléren ... ... ... 323 Egy szerencsétlen vadászati nap (Fülöp Szász Coburg hg.) 334 Első és második medvevadászatom (Péfhács Miksa) ... 337 A megsebesített vad kivégzése ... ... 338 l'ozsonymegyei vadászataink (Szárnyas Sándor) .. ... ... 345 Az anyamedve támad (Gr. Nádasdy Kereucz) ... 361, 386 A görgényi medve-vadászatok ... .. ... ... 369 A farkasok legbiztosabb lövésmódja (Demeter Manó) 374 A velenczei tó-vidék életéből (Chernél István) . ... .. 374 Hivatalos vadászatok (Lévárdi) ... ... 385 Kalandok vaddisznóval (Bossányi Lajos)... . ... 697 Medve-vadásztok a Szepességben (Perhács Miksa) ... ... .... 409 Vadászatok medvére Fogaras és Szeben megyékben (Tóthi Szabó S.) ... ... ... ... ... ... 411 Érdekes medve-vadászat ... .. 127 Tizennégy medve! 424 Egy közveszélyes duvad elleni expeditió 437 Vadlud-vadászat (P K. L.) . ... ... ... ... 441 Szarvas-cserkészet Szász Colmrgi Fülöp lig garam völgyi vadász­területén ... ... - — — 450 Őszi képek Hontból 4o4 Törvénykezés; vadászatra vonatkozó min. rendeletek. Mi a vadtenyésztés, vonatkozással a vadkárok megtérítésire... 1 Vadkárok megtérítése (Dr. Lator Géza) .. ........ 3 Adalékok az 1883. évi XX. t.-cz. revíziójához (—y—) — 13 Őzvad által okozott károk megtérítése 37 Min. rendeletek és döntvények vadászbérleti ügyekre vonatko­zólag ... . 139, 154, 166, 180, 193 Figyelmeztetés a vadtenyésztőkhöz (vadszállitási ügyben). .._• 184 Miniszteri rendeletek vadászati kihágási ügyekben 194, 206, 221, 235, 245, 274 Miniszteri rendeletek fegyver- és vadászati adó ügyekben 274, 288

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék