Vadászlap 16. évfolyam, 1895

Törvénykezés, vadászatra vonatkozó mimszteri határozatok és felsöbirósági döntések. Megjegyzések az uj vadászati törvényjavaslatra (Tóth B.) 3 Néhány szó az uj vadászati törvényjavaslatról (Imecsfalvi Imecs Béla) - 20 Megjegyzések az uj vadászati törvényjavaslatra (Gr. Haller János) 35 A vadászati törvény módosításához (Illés Nándor) 47 A vadászati érdekek az uj mezőgazdasági törvényben ... ... 59 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai vadászati ügyekben 65, 80, 225, 306 Néhány szó az uj vadászati törvényjavaslatról (Gróf Teleki László Gyula) _'_ 75 Észrevételek az uj vadászati törvényjavaslatra (Tóth Bertalan) 87 Vadász-aggodalmak (Kaufmann Ernő dr.) 167 Min. rendelet a kártékony és ragadozó vadak mérgezésénél követendő eljárásról 179 Szarvas- őz- és zerge-vadászatok. T.t f •-.'Y. A zergeremete és vadászata (Cráűs Gézal 102 Az agancskiállitás érdekében ( Gróf Esterházy Mihály) 299 A lungaui zergevadászatokról 332 A retyezáti zergevadászatokról 332, 425, 438 Zerge-vadászat a pojána-möruli sziklákon 342 A csákberényi szarvas-cserkészetekről (Hub Rezső) 382 Az idei agancs-kiállitásról 386, 400, 402 Emlékezetes vadászatok szarvasra (B. B.) ... 397 Az 1895. évi öszi agancs-kiállitás bírálata ... ... 401 Pohorellai szarvas-cserkészetein (Gr. Szápáry Péter) 423 József Ágost kir. herczeg idei szarvascserkészeleiröl (Lánczy Antal) >_ T ; 435 Kimutatás az 1895. évi cserkész-idényben lött agancsárokról... 467 Szalonka-Isiket és nyirfajd-vadászatok Itt vannak ők (márczius 16.) ._ 121 Az erdei szalonkákról ... ._ 128, 144 A nagykakasról 145, 185 Kakas-vadászaton (Craus Géza) 159 Késői dürgés 243, 403, 415, 480 A nyirfajd elterjedése a Balkán félszigeten 260 Szaonka-vadászat Őrségben 413 Lőjegyzékek. Magyarország vadlelövése 1884—1893. évekről 9 Draskovich Iván gr. baranya-sellyei uradalmából ... ... ... 91 Erdődy Rudolf gr. szilvási uradalmából 91 Esterházy Ernő gr. felsöszeli uradalmából 91 Zedtvitz Curt gróf vadászterületéről 91, 170 Széchenyi Kálmán gr. iváni és ujkéri vadászterületéről ... 91 Esterházy Mihály gr. cseklészi, tallósi és alsó jattói uradalmaiból 91 Széchenyi Béla gr. ungmegyei vadászterületeiről 91, 170 Festetics Tassilo gr. uradalmaiból 108 Coburg herczeg vadászterületeiről 169 Breuner gr. zselizi és Ratibor herczeg pilisi vadászterületeiről 169 Wenckheim Frigyes gr. uradalmaiból 170 Teleki László Gyula gr. vadászterületéről 170 Az egri érseki uradalom vadászterületeiről 170 Esterházy Béla gr. bakony-szombathelyi, ács-teszéri és gézahá­zai vadászterületeiről 170 Csekonics Endre gróf zsombolyai uradalmából 170 Egy érdekes löjegyzék századunk elejéről (Schuster Ferencz) 185 Lövő-tábla a hédervári uradalomban 1820—1831-ig elejtet vadakról 186 Almásy Kálmán gr. uradalmaiból 186 Széchenyi Ferencz ^róf tarnóczai uradalmából 186 Wenckheim István gr. nagy-lévárdi uradalmából 187 Forgách Károly gr. ghymesi uradalmából 187 Révay Ferencz br. mosóczi uradalmából 187 Jankovich Aladár gr. cabunai uradalmából 200 Festetics Kálmán gr. gyöngyösi és bogáti uradalmaiból 200 A nagyváradi latin szert, püspökség uradalmaiból] 200 Széchenyi Sándor gr. vadászterületeiről.. 200 Vállyi Árpád szatmármegyei vadászterületéről 238 Vay Dénes br. majorházi uradalmából 238 Tóth Vilmos vadászterületeiről 239 Edelsheim Gyulai Lipót br. nyitra szt.-jánosi uradalmából ... 239 Lónyay Gábor gr. vadászterületeiről 239 Széchenyi Bertalan gr. segesdi uradalmából ... 239 Festetics Vilmos gr. toponári vadászterületéről ... ... 239 Hohenlohe hg. javorina-landoki uradalmából 239 Gödöllői udvari vadászterületről ... 252 A győri székes káptalan puszta-szt.-páli vadászterületéről ... z82 Bornemisza István orsz. képviselő gömöri vadászterületéről ... 282 A győri püspökségi vadászterületekről ... ... 292 Pallini lnkey István f.-dencsi vadászterületéről 292 A fiumei vadászegylet területeiről ... ... 293 A szepesi püsp. uradalom vadászterületeiről ... ... 293 Beretvás Endre bujáki vadászterületéről ... ... 293 Detkováczi 1894. évi löjegyzék ... ... 293 A hg. Esterházy-féle süttői bérletről 293 Esterházy Károly gr. szt.-ábrahámi uradalmából 293 Podmaniczky Géza báró gelénesi uradalmából — 303 A zirczi apátság szt.-gotthardi vadászterületéről 303 Sághy Gyula és Reman József vadászbérleteiről ... ... 303 A brassói vadászegylet területeiről.. ... ... ... ' ... 303 Vadásztáska. Drága nyulak ... 202 (Ezenkívül a vadászati idény alatt, vadászati rovatunkban a folyó vadászatokról és cserkészetekről, a tilalmi időkben a vadtenyész­tés állásától, a madárvonulásról stb. lapunk minden száma a leg­újabb híreket közölte az ország minden vidékéről). Lő-sport. Lövészet. A monte-carloi nemzelközi galamb-lőversenyekröl 53 A balaton-füredi galamb-lőversenyekröl 253, 308 A tátia-füredi galamb-lőversenyekröl — 309 Nemzetközi galamblövészet Ilidzsén ... 309, 363, 374 Galamb-löversenyek Spaaban 322 Fegyver-, töltény- és lőpor-isme. Még egy zer a Roth-féle réztöltény-hüvelyekröl és a Förster-féle fiist­ttlen lőporról (Diósy Ede) ... 12 Vont vadásztöltényhüvelyek 14 Collector Gun. sörétesfegyver 14 »Perfect» sörét-töltények ... .. ... 14 Lökisérleteimröl (Diósy Ede) ... ... 68 Megint uj pnska 69 Sörétgyárosok versenyre hivása ... 148 A fegyverek rúgásáról 149 A lövés szórása - 149 A lőpor meggyulása s elégése ... .. ... 149 Vadás/.-löporunkról - 150 Az uj füstnélküli vadász-lőpor 150 A söréiről (Diósy Ede) _ - 253 »Pigeon Gun» uj angol fegyver 254 Egy magyar pap találmánya (uj fegyrerj 254 Uj töltény 254 Plastomenit, uj lőpor ... ... ... 254 A Manlicher vadász-fegyver (képekkel) 265 Villamos puska... — ... - 267 A nagy caliberü golyós-fegyverekről (Diósy Ede) 307 Uj óvszer a rozsda ellen 309 A Vaca fegyver 309 Uj vadász-golyó ... - 309 A sörét végsebessége ... ... 309 A Brandeis-féle éji czélzó 309 Forgó golyók kétszeresen tisztított ólomból 309 Behorpadt fegyvercsövek kiigazítása ... -- ... 309 Hogy készítsük töltényeinket (Diósy Ede) - ... 427 A gyenge füstü vadászlöporról 428 Egy uj löanyag — --- 429 Önműködő pisztoly - — 429 Uj fegyver 429 Uj börkonzerváló szer és fegyverkenöcs 429 Füstnélküli lőporunkról 429 A kacsa vagy tó-puskáról (Diósy E.) 471 A vadászfegyverek elzárásáról 472 A vadászatra használt lőfegyverekről... .. .. a (36-dik számban)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék