Valóság, 1958 (1. évfolyam, 1. szám)

1958-11-01 / 1. szám

Valóság A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA 1958. november — december, I. évf. 1. szám Megjelenik kéthavonként X A szerkesztőbizottság tagjai : Balogh Sándor, Bence László, Bóka László, Ember Győző, Eaász Árpád, Kadosa Pál, Lakatos Éva, Kardos László, Major Máté. Mód Aladár, Molnár Imre, Pais Dezső, Pigler Andor, Piry József, Réczey László, Sándor Pál, Vörös Gyula. Felelős szerkesztő : Lukács József Szerkesztő : Körösi József Műszaki szerkesztő : Földi Miklós X Szerkesztőség: Budapest, VII., Lenin krt. 5. Telefon : 222-444. Kiadja a Gondolat Könyv-, Lapkiadó és Terjesztő Vállalat, Budapest, VIII., Bródy Sándor utca 16. Felelős kiadó a Gondolat Kiadó igazgatója X Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlapirodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Egyes szám ára 12,— Ft. Előfizetési díj félévre 36,— Ft. egy évre 72,— Ft. Csekkszámlaszám : egyéni 61.282, közületi 61.066. (vagy átutalás a M. N. B. 47. sz. folyószámlájára.) Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21. Telefon : 426-529) és a Kultúra külföldi képviseletei. Csekksz. : 45.780.057—46. X Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. X Zrínyi Nyomda, Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 78. Felelős vezető : Bolgár Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék