Valóság, 1960 (3. évfolyam, 1-6. szám)

1960-01-01 / 1. szám

. * A tudományos ismeretterjesztő társulat TAR SAD ALOMTUDOM AN YI FOLYÓIRATA Megjelenik kéthavonként i960. III. évfolyam, I. szám. * Szerkesztő: Lukács József A szerkesztőbizottság tagjai : Balogh Sándor, Bencze László, Bóka László, Uohrovits Aladár, Umher Győző, Haász Árpád, Kadosa Pál, Kardos László. Lakatos í'.va, Major Máté, Mód Aladár, Molnár Imre. Pais Dezső, Piry József, Sándor Pál, Vörös Gyula. * Kiadja a Gondolat Könyv-, Lapkiadó és Terjesztő Vállalat, Budapest, VIII., Bródy Sándor utca 16. Felelős kiadó a Gondolat Kiadó igazgatója Szerkesztőség: Budapest, VII., Lenin krt. 5. Telefon: 222-444. * Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlapirodánál. (Budapest, V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Egyes szám ára 12,- Ft. Előfizetési díj félévre 36,- Ft, egy évre 72,— Ft. Csckkszámlaszám : egyéni 61.271, közületi 61.066 (vagy átutalás a M N B. 47. sz. folyószámlájára.) Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21. Telefon: 426-529) és a Kultúra külföldi képviseletei. Csckksz. : 45.780.057-46 * Megjelent i960, február 25. * 605262/2 _ Zrínyi Nyomda. Budapest. V.. Bajcsy-Zilinszky út 78.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék