Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 16. kötet (Budapest,1894)

TARTALOM JEGYZ É K. a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arozképek. Lap a) Hazaiak. Gróf Festetioh Andor, földmivelésügyi miniszter. Elli/nger Ede fényképe után. _ ___ ... ... 68 Pulszky Ágost, vallás- és közoktatásügyi állam­titkár. Ellinger Ede fényképe után ... _ ... 71 Poszilovics György, az új zágrábi érsek ... — 82 Plósz Sándor, igazságügyi államtitkár... ... ... 218 A VIII. nemzetközi közegészségi és demográfiái kongresszus szervező és végrehajtó bizottságai és egyes szakosztályainak elnökei: Hieronymi Károly, belügyminiszter, a kongresszus elnöke. — Fodor József, a végrehajtó bizottság elnöke. — Müller Kálmán, a kongresszus főtitkára. — Ko­rányi Frigyes, a közegészségügyi csoport el­nöke. — Láng Lajos, a demográfiái csoport el­nöke. — Káth Károly főpolgármester. — Kamer- mayer Károly. — Gerlóczy Károly. — Steiger Gyula. — Hampel Józsefné Pulszky Polyxena. — Tormay Béla. — Dr. Bőke Gyula. — Dr. Than Károly. — Dr. Duka Tivadar. — Dr. Béczey Imre. — Dr. Pertik Ottó. — Hegedűs Sándor. — Földes Béla. — Jekelfalussy József. — Vargha Gyula. — Forster Gyula. — Matlekovics Sán­dor. — Körösi József. — Czigler Győző. — Hausz- mann Alajos. — Dr. Kétli Károly. — Dr. Bókái János. — Dr. Jármay Gyula. — Lechner La­jos. — Dr. Tauffer Vilmos. — Dr. Chyzer Kor­nél. — Kisfaludi Lipthay István. — Dr. Csa- jághy Béla. — Dr. Laufenauer Károly. — Dr. Dollinger Gyula. — Dr. Csatáry Lajos ... 237—252 Szemmelveisz I. Fülöp. Csema Károly rajza. ... 273 Szemmelveisz I. Fülöp gyermekkori arczképe. Egy­korú olajfestmény után ... ... ___ ... 274 A király és unokái. Ischli fénykép ... _ ... 295 Erdélyi János .„ _ ... ... ... ... ... ... 321 Pulszky Ferencz ... ... ................. ... ... 327 A nemzetközi kongresszus tagjai tiszteletére ren­dezett művészestély közreműködői: Komáromy Mariska. — F. Hegyi Aranka. — Jászai Mari. — Herczeg Ferencz. — Sz. Bárdossy Ilona. — Vizváry Gyula ... ... ... ... ... ... ... 343 Szlávy József. Koller utódai fényképe __ ... ... 383 Mádi Kovács György altábornagy. Kótter utódai fényképe ................. ... ... ... ................. 385 Herczeg Lobkovitz Rudolf altábornagy ... ... 386 Stesser József _ ... ... — ___ ... ... ... 396 Nikiseh Arthur ... _ ... ... ... ... __ 398 Erkel Sándor ... ... ... ... — ... — _399 Szilágyi Lajos _ ... ... ... ... ... ... 400 Alszeghy Kálmán ... ... ... ... ... ... — 400 Tomory Anasztáz ... ... ... ... ^.. ... ... 453 Báró Fejérváry Géza, honvédelmi miniszter. Ellin­ger Ede legújabb fényképe után.. .............. ... 478 Báró Fejérváry Géza, honvédelmi miniszter. Ko­Lap kiersky festménye a budapesti központi honvéd lovas-iskolában ... ... __ __ ... __ ... 479 Gromon Dezső, honvédelmi miniszteri államtitkár. Ellinger Ede legiíjabb fényképe után _ ... ... 480 Kossuth Lajos. Kossuth Ferencz festménye ... 502 Horvát Árpád ... ... ... ... ... __ ... ... 577 Justh Zsigmond __ ... ... ... ... ... ... 580 Jenő főherczeg a német lovagrend öltözetében ... 599 Jenő főherczeg a német lovagrend nagymesteri pánczél-öltözetében. ... ... ... .....................600 Bacsányiné Baumberg Gabriella asszonykori arcz­képe. Füger Frigyes Henrik 1807-iki festménye 606 Bacsányiné Baumberg Gabriella leánykori arczképe. Klein de Muntii 1791-iki festménye ... ... ... 607 Bacsányi János. Egykorú olajfestmény után ... 609 Ormós Zsigmong ... ... ... ... ... __656 Barna Ignácz.. ... ... ... ... ... ... ... 658 Magyar festőművészek: Than Mór. — Lotz Ká­roly. — Székely Bertalan. — Benczúr Gyula. — Vastagh György. — Baditz Ottó. — Margitay Tihamér __ ... ... ... ... ... ... ...674—681 Gyulai Pál. R. Hirsch Nelli rajza.__ ... ... ... 696 Rothfeldné Hirsch Nelli. Koller utódai fényképe után. ... —_ — ... _ ... ... ... 697 Báró Nopcsa Ferencz ... ... — ... __ ... 704 Báró Nopcsa Elek ... ... ... _ ... ... ... 709 b) Külföldiek. Carnot, a franczia köztársaság elnöke ... __ ... 7 Carnot özvegye ... _ ... ... ... __ 11 Sapieha Ádám herczeg, a lembergi kiállítás elnöke 32 Dr. Machwicki Zdislaw, a lembergi kiállítás igaz­gatója ... ... ... ... ... ... ... — — 33 Hyrtl József... ... ... ... .... ... ... ... 85 Nicotera János... ... ... ... ... ... ... ... 87 Haruko, japáni császárné. — Mutsuliito, japóni császár ... ... ... __ ... ... __ ... ... 126 Arishagava herczeg, japáni hadvezér... ... — 128 Li-Hung-Csang, khinai alkirály ... ... — ... 128 Dodds ezredes, a dahomei franczia expediczió vezére __ __ __ __ __ __ __ __ __133 Bolgár államférfiak: Dr. Stoilov Konstantin, bol­gár miniszterelnök. — Stambulov István, a volt bolgár miniszterelnök. — Petrov, bolgár had­ügyminiszter. — Radoszlavov, bolgár igazság­ügyminiszter. — Nacsevics, bolgár külügy­miniszter. ... ... ... ... ... ... 143—145 Vilmos főherczeg _ ... ... ... ... ... ... 147 Frederik dán trónörökös és neje, Lowisa herczegnő 149 Fejedelmi vendégek Koburgban (képcsoportozat). 211 Az Orléans-herczegi család főbb tagjai: Lajos Fü­löp orléansi herczeg, a párisi gróf legidősebb fia és örököse. — Lajos Fülöp herczeg, párisi gróf (I 1894. szept. 8.) — Orléansi Henrik, Aumale herczeg. — Orléansi Róbert, chartresi herczeg. —■ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék