Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 1. szám / 1854-03-05

A ,Vasárnapi Ujsá£' hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven meg fog jelenni. Előfizetési dij helyben : márezius-, április, május és junius hónapokra, azaz : négy hónapra 40 pkr. (Házhoz küldve 1 pft.) — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz: fis hónapra 1 ft. 40 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft. 24 kr. pp.) Kf Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : márezius, április, május és ju­nius hónapokra, azaz : négy hónapra I pft. — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz : ít'j hónapra 2 ft. 24 kr. pp. — Az előfizetési dij-az alulirt kiadókhoz bérmentve utasitandók. — Landerer és Ileckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4. szám alatt). Omer basa. Lapunk programmjában megígértük az olvasó közönség­nek, miszerint a tőlünk kikerülő czikkek sok mindent fognak tartalmazni, a mi a költészet, művészet, gazdászat és napi élet körében nevezetességgel bir, s alig hisszük, hogy e sokoldalú igéretünket egyszerűbben válthassuk be, mint e soraink alatt lovagló férfiú életének leírásával. A harcz a költészet legmagasztosabb neme ; a süvöltő go­lyók , a dörgő harezrobaj, a kardcsattogás és a halálhörgés me­rész concertjében ott találjuk Omer basát. A müárusok boltkirakatain ott látjuk arczképét; tehát a festőművészet is tárgyát leli benne, sőt miután Szent-Pétervárott jelenleg illy czimü darabot adnak elö : „a szinopei csata," nern valószínűtlen, hogy Sztambulban egy másikat fognak szinre hozni : „oltenitzai ütközet" czime alatt, s igy a művészet min­den ágai összeköttetésbe jönnek Omer basa nevével. Azt pedig említenünk sem kell, hogy széles ez országban zsírnak, tojásnak és lisztnek nevezetes haladása a drágaságban mind nem történik meg Omer basa nélkül; illyenforma a gaz­dászat, konyhászat és kereskedés minden ágazatai befolyása alatt áílanak, s kötelességünkké teszik e férfin életének megismer­tetését. Született e hadvezér 1801-ben Horvátország Vlaski hely­ségében, az ogulini kerületben, hol atyja aligazgató volt, s csa­ládi nevén nevezték Lattász Mihálynak. Ifjú korában Erdélyben A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék