Vasárnapi Ujság – 1858

9. Vegyes tartalmu - A kisdedóvás Aradon 261. oldal

262 igen kevés népszinmüvésznő mérkőzhetik; azért csak örülnünk lehet, hogy az igazgatóság a pesti közönség óhajtásának, őt szinpadunkon látni, eleget tenni sietett. -f- (Baján) e mindinkább haladó városban közelebb dalárda-társulat alakult. Jelenleg pedig az ottani körökben élénken foglalkoznak egy szép­irodalmi lap meginditása eszméjével. 4- (Fiókmüegylet.) Temesvárott és Nagyváradon, a pesti műegylet ot­tani részvényesei hír szerint fiókműegyletet szándékoznak alapitani. — (Figyelmeztetés az eredeti színmüvek szerzőihez.) Miután a nemzeti szinház igazgatóságának ujabb rendelete szerint az eredeti ezinmüvek szerzői az első előadásból jövedelmi részt kapnak, a szinmüvekhez szükségelt zenét, mint az előtt, ismét saját költségeiken köteleztetnek szerkesztetni, e végből tisztán irott partiturát adván be. Pesten, maj. 26. 1858. — Szigligeti titkár. Mi ajság? * * Főherczeg Főkormányzó Ur 0 cs. Fensége az ország délnyugoti részének magas beutazására e hó 23-án este innét Bécsen át elutaz ott. (Bickersteth Janka) gróf Teleki Sándorné, minta „Hölgyfutár" irja, junius hó első napjaiban körünkbe érkezik. A „Childe Harold" jeles magyar fordítóját, ki uj hazája s a magyar nyelv iránti hő vonzalmával sok tősgyö­keres magyar hölgyön túltesz, tárt karokkal várjuk, s örömmel fogjuk üdvö­zölni hazánk fővárosában. A „Hf." azon reményét fejezé ki, hogy nemsokára a nemes grófné arczképével fogja meglephetni előfizetőit. (Tobb fővárosi hölgy) hallomás szerint azon szép tervvel foglalkozik, hogy a sz. annai tűzkárvallottak folsegelésére hangversenyt rendeznek, mellyben Bulyovszkyné asszony is közreműködendő lenne. + (A pünkösdi ünnepeknek) ez idén, szokás ellenére, gyönyörű idő kedvezett. De siettek is a két testvérváros lakói fölhasználni a kinálkozó alkalmat a zöldbemenésre. Számosan már hajnalban elindultak a Svábhegy és a Zugliget felé, vivén magukkal, a mint illik, tele csutorákat, kancsókat, valamint nem különben minden rendű és rangú eleséggel megrakott tarisz­nyákat. Sőt láttunk két jókedvű legényt, kik egy dorongon egész kis hor­dócska bort czipeltek magukkal ki a zöldbe. E jó emberek arcza, daczára a nem megvetendő tehernek, csakúgy fénylett az örömtől. Csakúgy hemzsegtek az emberek a Svábhegyen és a Zugligetben, mint a hangyák. Széles kedvök­ben sokan azt sem tudták, hogyan rakogassák lábaikat; némellyek plane annyira vitték, hogy két lábuk el sem birta a nagy örömet, s kénytelenek voltak kezökből is lábakat rögtönözni. Szóval, e két napban sok tele erszény kiürült, és sok üres fej megtelt. Hétfőn este végre az ég lassankint beborult, s kik éji 11 óra után jöttek haza, elénekelhették : „Esik eső szép csendesen." Másnap talán némellyek igy folytatták : „Sirhatok most keservesen!" + (Munkácsi Flórának) pápai vendégszerepléséről sok szép hírt hallunk. Május 12-én történt első föllépte, s a lelkes közönség azt sem tudta, hogy nyilvánítsa örömét s őszinte tiszteletét a jeles művésznő iránt. A szokott tap­sok szokatlan viharban törtek ki, a sok virágcsokor, koszorú és költemény valóságos záporkint özönlött lábai elé. Többi föllépte is hasonló lelkesedésre ragadta a közönséget. A „Czigány" előadása után az ottani dalárda énekkel, a nemzeti zenebanda pedig válogatott nótákkal tisztelgett a kedvelt művésznő ablaka alatt, melly alkalommal egy iíju üdvözlő beszédet is tartott. — Ama gyengéd figyelemnek, mellylyel jeles művésznőnk iránt viseltettek, különös jelekép emiitjük meg azt, hogy szobaajtajától a szinház egyik ablakáig — minthogy ott a színháznak külön bejárása nincs, és igy a színészek csak a közönség közt juthatnak a szinpadra, — egy ideiglenes hidat rögtönöztek, mellyet Flóra liidjának neveztek el. Föllépései alatt a szinház mindig zsúfo­lásig megtelt. + (A budai színházban) egy előkelő vidéki színtársulat augusztus és september hónapokban hir szerint magyar drámai előadásokat fog tartani. + (A muzeumi kertet,) hova eddig főleg csak dajkák és gyermekek jár­tak, lassankint díszesebb közönség is kezdi látogatni. A pünkösdi ünnepek­ben föltünőleg sokan sétáltak e helyen; sétáltak, mondjuk, a szó legszorosb értelmében, mert leülni a legjobb szándék mellett sem igen lehetne (hacsak nem a lépcsőkre), minthogy egy pár kőpadon kivül egyéb nyugvó helynek híre hamva sincs. Reméljük, hogy majd idővel e bajon is segítve lesz. A kert elég csinosan van berendezve, de koránt sem ugy, a hogy előre képzeltük magunknak. Az ültetvények szépen díszlenek, de még nagyon sokat lehetne tenni e tekintetben, ha volna, miből. A pénztár egy cseppig kiürült, mi an­nál nagyobb baj, mert csupán a park jelen állapotbani fönntartására évenkint 500—6U0 pft. szükséges. Ez összegnek a muzeum termében időnkint tartatni szokott hangversenyek s egyéb látványok (p. jelenleg a „természét titkai") felejövedelméből kell befolyni. Egygyel több indok arra, hogy dr. Klug Kan­didus urnák érdekes mikroskopiai mutatványait minél nagyobb közönség lá­togassa. —• Ez előadások elseje épen olly tanulságos, mint regényes vult (a mennyiben az egész közönség éjjeli sötétségben nézi végig az érdekes mutat­ványokat) s a terem mégis a botránkozásig üres volt. — Olly kevés részvét volna a pesti közönségben a természet titkai iránt? * * (A május 22 én tartott bécsi lóverseny) eredménye : I. A megnyi­tási 100 arany egyletdijt, gróf Henckel 3 éves Sultana kanczája; II. az első osztályú 1000 arany államdijt, gr. Henckel 4 éves Gilos pej méné; III. az 50 arany pályaostor dijat gr. Zichy Alfred Red Wind and plue kanczája; IV. a másodosztályú 600 arany államdijt, gróf Kinszky O. Ilarlequin méné; V. a Lichtenstein Alajos herczeg által ajánlott 500 ftoa dijt, ifj. gróf B tthysnyi István Cornßower pej kanczája nyerte. + (Tietz György Párisból) megérkezett fővárosunkba gépi an i u írná val, melly a városligetben a polgári lövöldével szemközt egy bói! 'br - v . felállitva, s reményteljesen várja a nagyszámú látogatókat. Láthatók itt mindenféle mozgó viaszalakok, közöttük legnagyobb betűkkel van hirdetve „a nagy mogul diadalmenete elefánton, mellyet Tietz ur a géptan netovább­jának" nevez. A helyek különfélesége szerint 24, 12, vagy 6 krajezáért na­ponkint délutáni 3 órától 9-ig mindenki megtekintheti. + (Balatonfólvidékről) irják a „Hf."-nak, hogy a szőlősgazdáknak, ha az időjárás kedvező lesz, biztos reményök lehet a bő szürethez. A kifakadó szőlők olly sok fürtöt hoznak, mennyire csak kevesen emlékeznek. Csak az a baj most meg, hogy sok tőke elfagyott. + (Egyik lapban) közelebb azt olvastuk, hogy Mzizoviczon egy ház egyetlen egy forinton adatott el árverés utján a legtöbbet Ígérőnek. Aztán mondja valaki, hogy drága világ van! -f- (A „Hölgyf." somogyi levelezője) irja, hogy Kaposvárott közelebb egy fiatal lányka agyonlőtte magát. Okának kitalálását a tudósitó arra bízza, „ki a veséket és szivek titkait vizsgálja." + (A székelyek „áldomásserlege") egyik erdélyi lap szerint Sándor János marosvásárhelyi földbirtokos birtokában van, ki azt a kolozsvári mu­zeumnak szánta. + (Tiszafüreden) a helybeli szegényintézet javára május 17-én nappali mulatság, és este tánczvigalom rendeztetett. A nappali mulatság nagy halá­szatból állott a „hordó" nevü szigeten, melly alkalommal Bunkó egri ban­dája ugyancsak láb alá muzsikálta a szebbnél szebb csárdásokat. A jókedvű halásztársaság este a fogadó nagy termébe vonult, hol a melegvérű fiatalság világos reggelig nem fogyott ki a tánczból. + (Pécsett) e hóban két jótékonyczélu hangversenyt rendezett a kato­nai zenekar. A második hangverseny f. hó 14-én ment végbe a helybeli sze­gény árvák javára. A jótékonyczélu szép eszme, irják a „Hf."-nak, Svastice úrtól eredt, ki egyszersmind a szinház fényes kivilágítása, s rendezése költ­ségeit viselé. A szinház terme, hol a hangverseny tartatott, fuladásig tömve volt; valószínű tehát, hogy szép jövedelem folyt be az árvák számára. * * (Az egész buda-kanizsai vasútvonalon) e hó 25-én volt elkezdendc működését a kisajátító választmány, mivel a tervrajzok s építések költségve­tését, már jövő juniushó közepéig a bécsi központi hivatalhoz bekell küldeni, — (Boka Károly arczképe ügyében.) Tóbik, május 18-án. A Vasárnap Újság 19-ik számában olvastam először, hogy Boka Károly arczképe vala­hára a nemzeti muzeumba betétetett. Minthogy aláirás utján történt az egéss előállítás, és a kivitelre én voltam megbízva, egy kevés helyet kérek, hogj mind azon résztvevők neveit, kik áldozatukkal hozzájárultak, mind számadá­somat a nyilvánosság előtt bemutathassam; fájdalom, hogy ezt csak másfé év múlva tehetem, de ennek nem én, hanem a kép késő elkészülése az oka — Aláírók nevei és ajánlatok : P. J. 20 ft., B. J. 3 ft.. K. L. 5 ft., B. N. 3 ft. L. L. 5 ft., L. M. 5 ft., L. J. 5 ft., L. Gy, 5 ft., R. Gy. 10 ft., B. P. 5 ft. R. M. 5 ft., M. L. 1 ft., R. V. 2 ft., R. L. 2 ft., D. F. 2 ft., ifj. R. A. 4 ft. F. K. 10 ft., J. M. 10 ft., B. A. 5 ft., K. J. 3 ft., M. nn. 5 ft., Sz. E. 10 ft, H. B. 10 ft., B. J. 5 ft., H. J. 10 ft., H. Gy. 5 ft., L. J. 10 ft., M. L. 5 ft. J. D. 1 ft., O. A. 5 ft., P. S. 2 ft., M. N. 1 ft., Sz. P. E. 2 ft,, Sz. G. 1 ft. H. J. 1 ft., S. T. 2 ft., F. K. 5 ft., B. M. 20 ft., F. J. 2 ft. 30 kr., F. J. 2 ft 30 kr., Sz. E. 1 ft., P. S. 5 ft., H. Sz. K. 2 ft., St. B. 5 ft., M. F. 5 ft. S. J. 10 ft., özv. P. J. 5 ft., F. P. 5 ft., H. K. 10 ft. Összesen 261 pft. ­Ezenkívül Sz. E. ur két részvényét a hevesi takarékpénztárnál, ugy H. B. u: ugyan egy részvényét ajánlották a derék művésznek, mi eladatván, 180 pftér azt Boka Károly által is vette. — Kiadások : Egy olajba festett arczkép rá­májával 230 pft., 500 példányban lithographirozott mellkép 75 pft. A metszéshez szükséges kő 8 pft. összesen 313 pft, — Ezek szerint a kiadáí 52 pfttal haladja a bevételt, de azért a kép elkészült, s elment illető helyére. * Sajnálkozással kell megemlítenem, hogy a lithographirozott képekből 300-a: Pest ;n hagytam eladás végett, több műkedvelőt felkérve, hogy igyekezzenel a szegény hangásznak egy pár forintot behajtani, s ki hinné, hogy Pesten hol annyi író, művész, színész, zenész lakik, még csak egy árva példány sen kelt el (kivéve a Bérczy Károly által megvettet.) **). Tiz példányt kivitt egj jó barátom a Cserhátra, a ott nagy nehezen elsütötte; a többit össze kelleti szedetnem, és ugy lehozatván Debreczenbe szállitani. De bocsánatot kérek nem jól számoltam; mégis maradt Pesten 70 példány a festő urnái, de nen mondom meg, hogy miért tartja áristomban. — Retsky András. Vidéki hirek. Naros-Illye (Erdély), aprilban. (Régi s uj dolgok az egyházat illetőleg,j A Vasárnapi Újság 7-dik számában egy névtelen tudósitó egy czikket közöl mellyben a Maros-Hlyén az egyház javára tartott tánczvigalom trombi­táltatik. Legyen az abban vésztvevőknek áldozataikért hálás köszönet! Igaz ugyan, hogy Maros-Illye több év óta egyházi anomaliáknak ta­nyája, — azonban óhajtanám, ha álmából ébredne és tovább haladna. Imaházról és toronyról agitál, mellyet én elég keserű észrevétellel kisé­rek, látván, hogy ő 8i templomunk küszöbeit más felekezetűek tapodják. — A dicső emlékű , Bethlen Gábor" fejedelem a reformátusok számára építteti e templomot, és 102 évig bántódás nélkül hirdetettett is abban az Urnák széni igéje ref lelkészek által, — 1640-ben, a fejedelem idejében, virágzott is a2 egyház, de elhunytával az ország kül- és belháborus viszonyai között a2 egyház is sokat szenvedett. *) Eijen, a ki e hiányt pótolta, s a ki azzal dicsekedni nem akar. Szerk. *#) D hát. miért is nem hirdetik és kínálják az effélét jobban ! Nem tud itt e képrő senki se mir ! Csak ne szemérmeskedjünk olly nagyon még a mások javára szánt vállala toknál i. Szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék