Vasárnapi Ujság – 1858

8. Természettudományok; ipar; gazdaság - Uj érczlugolási találmány. Maár J. S. 272. oldal

272 Irodalom és művészet. — (Bajza Lenke beszélyei.) A miről más lapok egy idő óta sokat be­szélgettek s a mit előleges hirdetésekben is olvastunk, végre e napokban ke­rült ki a sajtó alól, illy czimmel : „Beszélyek. Irta Bajza Lenke. I. kötet : A különcz. II. kötet : Az eskü. Kiadja Heckenast Gusztáv." — A fiatal írónő egy köztiszteletben álló név birtokában és ajánlatával lép a sorompók elé, hol vele most találkozik a közönség először. A hir, melly az ifjú pályázó jöttét megelőzte, a lehető legkedvezőbb volt, s nem fogunk csalatkozni, midőn azt hiszszük, hogy e körülmény mind igen alkalmas arra, hogy az uj mű iránt némi nagyobb, átalánosabb kíváncsiság és részvét ébredjen. Örvendeni fog mindenki, ha ama szép név örökösét atyja emlékéhez méltó fényben látandja feltűnni. A kiadó mindent elkövetett, hogy a munka irodalmunkban eddig csaknem páratlan csinnal jelenjen meg. Ára a két kötetnek 2 ft. 30 pkr. + (Két veterán költőnk) készül jelenleg verseit gyűjteményben kiadni. Ezek egyike Sárossy Gyula, ki előfizetési fölhívását legközelebb már szét is küldötte. Összeszedett versei egy díszesen kiállítandó kötetben két hó múlva fognak megjelenni. Egy-egy példány előfizetési ára helyben 2 ptt., postán küldve 2 ft. 30 kr. pp. Áz összegek szerzőhez (Pest, zöldkert-utcza 14. sz. a.) küldendők. Sárossy Gyulát, ki 25 év óta műveli a költészet virágos kertjét, müveiből eléggé ismeri a közönség, azért fölöslegesnek tartjuk őt különösen ajánlani. — A másik veterán költő, kiről emlékezni akarunk, Szemere Miklós, ki legközelebb néhány napig körünkben mulatván, barátai sürgetésére meg­igéré, hogy kedélyes verseit kiadás végett mihamarább összeszedendi. Öröm­mel üdvözöljük végre e téren. A Megjelent: Kerti gazdaság könyvtára. I. kötet. A gyümölcsfanyesés. Hardy J. A. becsületrend vitéze és a Luxemburgi kert igazgatójától Páris­ban. I. Füzet, számos felvilágosító fametszetekkel. Kiadja a„Kerti Gazdaság" szerkesztősége. Ára 30 pengő kr. Ajánljuk e hasznos füzetkét a közönség figyelmébe. J A -Á „Kerti Gazdaságban" felhívást olvasunk egy kertészeti naptár érdekében, mellyet, ha az ideig az országos magyar kertészeti társulat még nem működhetnék, a „Kerti Gazdaság" szerkesztősége adna ki. Tartalma lenne : szükséges havi naptár; kertnaptár; a községi gyümölcsiskola-kertek feladata; a kertészet statistikája. Továbbá, mivel az Gazdasági Egyesület az idő rövidsége miatt ez évben naptárt ki nem adhat, ez utolsó rovatban a gaz­dasági statistika is helyt foglalna. Végül még tartalmazná a külföldi pénzek értékarány kimutatását. Mindezekre nézve azonban a szerkesztőség a tisz telt kertészet kedvelő közönséghez fordul adatokért, egyéb megszerzési biz­tos eszköz nem állván rendelkezésére. E naptár a nép közt elterjesztve nem kis lendületet adna a kertészeti iparnak, melly aztán évenkínt az orsz. m kertészeti társulat által kiadva, egyszersmind a társulat évkönyvéül szol gálhatna. + (P. Szathmáry Károly) ismert regényírónktól „Vetélytársak,, czimü érdekes történeti regény jelent meg két kötetben a „Sz. Közlöny" ujabb könyvilletményeképen. * 4 1 Az ismeretes kecskeméti s pesti prot. theologiai intézeteket illető vitára vonatkozólag következő mű jelent meg : Rövid válasz nagytiszteletü Török Pál urnák, mint a Korrajzok előterjesztőjének. Irta Fördős Lajos. Pes­ten, csak Ráth Mórnál kapható. Ára 20 pkr. * * Megjelent Székesfejérvárott: Egyházkeléskori szertartásos beszédek és imák. Kálmán Ferencz, gyönki ref.algymnaziumi tanár és felszentelt paptól. -f (Manzoni Sándor) az élő olasz költők legnagyobbika, közelebb ve­szélyesen megbetegedett, de jelenleg már javuló félben van s azért a milá­nói hivatalos lap a róla eddig naponkint hozott orvosi tudósításokat is meg­szüntette. A „Promessi sposi" halhatatlan szerzőjét betegsége alatt Fensége a milánói főherczeg kormányzó is szerencséltette magas látogatá­sával s tőle személyesen kérdezősködött hogyléte felől. + (Egy igen érdekes mü) került ki a napokban sajtó alól, mellynek czime : „Eszmék az életnap fogyatkozásai-s leáldoztárúl." Szerzője Aszalay József, a „Szellemi omnibus" irója. Aszalaynak e humorosan irt legújabb müve mulatságos, de egyszersmind épületes olvasmányt nyújt a közönség nek, Megjelent Ráth Mór bizományában. Ára 1 ft. 30 kr. -[- (Székely Imre) jeles zeneszerzőnktől ismét egy zenemű jelent meg „Ábránd Egressy Béni dalai fölött." E darab, melly zongorára van 49-ik terméke szerzőnek, s borítékkal ellátott 12 lapra terjed. Kapható Ró zsavölgyinél 1 ft. 20 krajczárért p. p. -j- (Szabó József) vidéki szinigazgató dalszinésztársaságával jelenleg Nagyváradon tart előadásokat; a telet pedig Aradon és Temesvárott fogja tölteni. + (A budai színkört,) mint halljuk, Molnár György, a derék debre­czeni szinigazgató szándékozik] a nyár végén mintegy huszonnégy magyar előadásra megnyerni. Hiszszük, hogy ha e terv sikerül, Molnár urnák nem lesz oka a budapesti közönség részvétlensége ellen panaszkodni. + (A nemzeti színházi igazgatóságnak), mint halljuk, sikerült Viardot­Garcia asszonyt, a párisi nagy opera kitűnő énekesnőjét színpadunk számára hosszabb ideig tartó vendégszereplésre megnyerni, azonban hallomás szerint csak september elején fogja azt megkezdeni, minden egyes föllépéséért 500 pft. tiszteletdíj levén biztosítva az ünnepelt művésznőnek. 4- (Bogdano/f Natalia) világhírű orosz tánczosnő, a folyó hó első felé­ben fog föllépni szipadunkon, s hatszor lesz alkalmunk bámulni kitűnő láb művészetét. Egy-egy föllépéseért hir szerint 100 arany tisztelet-dijt kap. Ennyiért mi is (már úgymint mi újdondász) szívesen eltánczolnánk akár kivilágos-kivirradtig. E ritka tánczmüvésznő, kit némellyek „a negyedik gráczia" melléknévvel tiszteltek meg, közelebb a berlini udvari színházban vendégszerepelt, s bár a berliniek kitűnő tánczosnőjökre, Taglioni Marira, méltán büszkék lehetnek, mégis az elsőséget Bogdanoff k. a.-nak nyujták. + CEgressy Gábor,) folyó hó 15-én Mármaros-Szigetre indul vendég­szerepelni. -f- CStéger hazánkfia) közelebb a zágrábi színpadon énekelt, hol hatal­mas szép hangját igen sokszor szakaaztá félbe a lelkesült közönség harsány tapsvihara. + CFarkas Miska) jeles zenetársasága közelebb meglátogatta a grétzie­ket, kik csárdásainkat annyira megkedvelték, hogy minden darabot ismétel­tettek. Jeles népzenészeink kedveért — irja a „Győri Közlöny" — az ottani főnemesség mult hó 23-án estélyt is rendezett, mit Farkas Miska azzal vi­szonzott, hogy egy ott először játszott csárdást „Grétzi emlék"-re keresztelt. — (Válasz Retsky András urnák.) Azt mondja a „V. U." mult számá­ban R. A. ur, hogy „Boka Károly arczképe" azért került olly későn (másfél év múlva) a muzeumba, mert „a kép nem készült el." Szükségesnek találom erre kinyilatkoztatni, hogy a kép nálam már majd egy éve, hogy készen volt, mit Retsky ur saját megbízottjai is bizonyíthatnak. Ökát, miért nem lehetett sokáig beadni a muzeumba, igen jól fogja tudni Retsky ur. — Említi to­vábbá R. ur, hogy a festőnél 70 példány lithogr. arczkép van „árietomban." Kérem R. urat, hogy ha számol, jól számoljon. Ensel Kálmán ügyvéd úrtól átvettem (nem 70, hanem csak) 25 példányt; hogy miért tartom vissza, azt magán uton megüzentem Retsky urnák s ugy hiszem, hogy ennek előadása nem tartozik a közönség elé. — Pest jun. 2. — Latkóczy Lajos, mint „Boka Károly arczképének" festője. + CA pesti műegylet), választmánya a mult havi kiállításból 1400 pftnyi festmények megvásárlását határozta el. Ipar, gazdasag, kereskedés­A (A tagosztályi munkálatok) Komárommegyében lassacskán haladnak előre s némelly helységben olly ellenszenv uralkodik az ellen, hogy például Uj-Gyalla erőszakosan is ellentállt, és a rendet katonaság segélyével kellett helyreállítani. Szeretnők ez egész eseményt elhallgatni, mert az igen ked­vezőtlen véleményt gerjeszthet, kivált a külföld előtt, népünk értelmi felvi­lágasodott sága iránt; vigasztaljuk azonban magunkat azzal, hogy az illy eset csak igen kivételesen fordul elő. * * CAz erdélyi Gazdasági egyesület) a bortermelők s borkereskedés ér­dekében igen gyakorlati s hasznos lépést tett, t. i. mintegy 11 külön fajta bormustrát indított útnak Sveicz felé, honnét egy része Francziaországba, egy része pedig Amerikába megy. * * Nyíregyházáról irják a „Falusi Gazdának," hogy az ott tartott or­szágos vásárnak szomorú volt kinézése, mint ollyan emberé, kinek testében a vér nem kering; itt sem volt meg a kereskedés vére, a pénz. A gabona ára pár krajczárral emelkedett; a rozsnak 8, a zabnak 6 ft. 30 kr. váltón kelt köble. Á vetések a kedvezőtlen időjárás miatt, mindinkább fogynak; széna épen nem lesz. Találmányok, fölfedezések. — CUj érczlugolási találmány.) N.-Bánya (Szatmár), maj. 25. Fernezelyen, a vén Rozsálybércz alatt, hol a kincstári kohok arany és ezüst halmai százeze­rekre menő mázsákban hevernek a porban, édes hazánknak egy szerény, de nagy fia él, kiben az éles belátó észszel az erős akarat, világhírű örök nevet vi­vand ki részére páratlan találmányában. E jeles férfiúnak Kiss Ferencz ellen­őrnek, olly lugolási módot sikerült feltalálni, a magyar név dicsőségére, melly korszakot fog teremteni a kohászatban; mert az nemcsak háttérbe taszít, minden eddigi ezüstlugolást, hanem az ezüsttel együtt az aranyat — a mit még soha senki sem lugolhatott ki, — sőt a rezet is egyenesen és egyszerre megnyeri az érczekből. A nagy próba már megtétetett, a legsilányabb más­fél, vagy egy kvíntlis és két denáros stb. legmakacsabb természetű érczek­kel, s eredménye lett : negyvenhét és fél márka ezüstös arany, vagyis : 760 lat. — Ezen lugolási módhoz a készület olly egyszerű, és olly kevésbe kerül, hogy azt bárki is kiállíthatja, mert csak egy kevés pergelés, — minden ércz­őrlés nélkül, — és néhány kád, meg az olcsó lúg szükséges hozzá, meg van téve minden. Kezelési módja is olly egyszerű, hogy azt egy közmunkás is véghez viheti. A gyenge tartalmú érezek, miket a koh fel nem dolgozhatna kára nélkül, itt haszonnal fizetnek, miután egy mázsa éreznek kilugolási ösz­szes költsége alig kerül 30 krba. A mellett, — kivéve az ólomban gazdag érczeket, — mindenféle arany és ezüstösökből : kilenczven perczenttel fizet, az pedig : non plus ultra, eddig. Igy például, 430 mázsa érez, a mellyben ezüst : 29 márka és 13 lat volt; arany pedig : 5 lat, 2 kvintli és 1 dénár; — adott ezüstben : 27 márkát és 6 latot; aranyban pedig : 5 latot és 1 dénárt. Tények ezek, miknek szemtanuja vala nem rég, maga Magyarország Főkor­mányzója Albrecht Főherczeg ő cs. Fensége is. — Azért, ti hazánk aranyos bérczei, örvendjetek a derék férfiúnak, és hirdessétek nevét a föld távolabb határáig. Kiáltsátok bányászok : Glück auf, fel szerencse! — mert el nem vesztitek többé kohköltségre minden második krajezártokat, s verítékkel gyűjtött szegényebb tartalmú érczeíteket. Világra kiható találmány ez, melly minden eddigi érczolvasztást felforgat. Éljen a derék magyar ember, éljen a jeles férfiú, az aranyszapulás Kolumbusa. S hadd zengje el neki még névro­kona is, Kis János, a költő : „Boldog, ki hazáját szeretve, örök érdemre tört utat; kit, mint hasznos polgárt a bölcs vén az ifjaknak ujjal mutat." *) — Maár József Sándor. i !) Kíváncsian várjuk a nevezetes találmány további igazulását s eredményeit. Szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék