Vasárnapi Ujság – 1858

8. Természettudományok; ipar; gazdaság - A foglalkozás befolyása az emberre 596. oldal

598 olly jutalom-kérdéseket fog kidolgozni, mellyek a szőlőmivelés és borkezelés tökélvesbitésére fognak szolgálni. — Mivel a mult rendkivüli tél és tartós szárazság a hegyaljai szőlők egy részét átalában, más részét pedig több évre tönkre tette : azért elhatároztatott, a szőlő-adónak elengedését, vagy leg­alább leszállítását megyefőnöki közbejárás által eszközölni. — A tollvivő s pénztárnok fizetése évenkint 400 pftban lőn megállapítva. A társulat kebe­lében ez ideig összesen 250 tagot számlál, ezek közt rendes tag 242, rend­kivüli 8. — A társulat összes évi remélhető jövedelme 2923 pft., miből 1761 pftot be is vett okt. 25-ig. — Az eddig utalványozott kiadás 237 pft. — Az idei B.-Kereszturon tartott hegyaljai borkiállításra mintegy 50 kiállítótól 228 palaczk bor, a szőlőkiállitásba pedig 24 beküldőtől 364 vesszőn 682 fürt különböző szőlőpéldány érkezett be; végre a gépkiállításon 7 kiállí­tótól 29 darab gép és egyéb eszköz volt. A (A pesti magyar kereskedelmi bank) részvényesei a junius-novemberi időszakra egy-egy részvény után 12 pft. 30 kr. osztalékot kapnak. + (Hogy mennyi pénzt füstölnek el) a birodalomban, mutatja azon kö­rülmény, hogy az 1859-diki közigazgatási évben csupán a litt. B. (Havanna) szivarok részére 390,000 nagyobb alakú ládácska kivántatik. A (-4 magyarországi telekkönyvi munkák) egyetemes átnézete 1858-ki év harmadik felében. — 10,139,886 telekkönyvi részletnél a helyszinelési munkák már teljesen be voltak fejezve és 1,614,188 részletnél folya­matba téve. Közintézetek, egyletek. © (A Tudós Társaság) dec. 6-ki ülésében Brassai S. az árnyékórák általa ajánlott könnyebb készitésmódjáról értekezett, bemutatva a táblákat is, mellyek után az óralapok igazithatók. — Kubinyi F. a nemzeti muzeum­ban található őslényi tevének állcsontjáról tartott értekezést. — Fölolvasta­tott Török József levele, melly a Debreczenben talált lebkövet (meteorkő) tárgyalta, mellyben többek közt az iró megczáfoltnak lenni állítja azon vé­letet, mintha az égi testekben is szerves élet volna. A (A Sz.-István társulatba) beirottak száma 4989, ebből 193 alapító, 86 tiszteletbeli s 4693 rendes tag és 17 előfizető, azaz ollyanok, kik a társu­lat alapszabályai szerint nem vehetők fel a rendes tagok közé. Jótékonyságok. © Ö cs. kir. Fensége Albrecht Főherczeg Főkormányzó a pesti kath. legényegyletnek 105 ftot ujpénzben, ajándékozni méltóztatott. — (Számos nemes tettről értesülünk) mellyeket egy nemeslelkű pap és emberbaiát észrevétlenül, magába vonulva gyakorol, de mellyek megérdem­lik, hogy a nyilvánosság elé hozassanak. Legközelebb Bácskában. Doutova helységben tett utazásom alkalmával — irja egy érdemes tudósitónk Kalo­csáról — szemtanuja valék az ottani plébános, Miklósváry Péter, ur nemes emberbaráti szeretetének. Ugyanis a tisztelt férfiú egy leányiskolát, melly két kényelmes és egy nagy tanuló-szobából áll (mindannyi kipadlózva és egy élés-kamarával s az egész épület cserépfedéllel ellátva van) saját költségén építtetett. Továbbá négy urnapi oltárt, kápolna alakban, szintén cserépfe­déllel, a 14 státióból álló kálvária, hosszú kiterjedésű kőkerítéssel, körülvéve a szenteket ábrázoló, s arany rámával foglalt gyönyörű olajfestvényü képek­kel, örök emléket hagynak fenn a tisztelt férfiú számára; legközelebb két rendbeli értékes misemondó ruhát szintén saját költségén állított elé, a temp­lom szentélye (segrestye) nagyobbítására pedig tiz ezer téglát saját költségén égettetett, minden nélkülözhető gabonáját a piaczi áron alul néhány forint­tal mindég olcsóbban, és a vékát egészen tetézve osztja ki a szegényebb la­kosság között; — iskolai olvasókönyvekkel a vagyonosb szülők gyermekeit fél áron, a szegényebb gyermekeket pedig egészen ingyen látja el; ugy nem különben több szegény házat egész éven át kenyérrel. A nyári záporeső következtében egy özvegy szegény asszonynak összeomlott házát jövő ta­vaszszal saját költségén szándékozik felépíttetni. Annyi jótékonysága mellett pedig még rokonairól sem feledkezik meg; káplánja iránt is valóban atyai gondoskodással viseltetik, s talál módot arra, hogy ennek csekély fizetése bárpótolva legyen. O a népnek nemcsak lelki vigasztalást adni kész, de gondoskodik arról is, hogy a lelki mivelődésre szükséges eszközök előterem­tessenek, helyesen alkalmazva a szentírás szavait:,, Aliit jó cselekedetek nélküt holt"! tudja azt, hogy a szó, az ige buzdít, a példa pedig vonz és követőkre talál. Adja az ég, hogy e nemes tetteit még igen soká gyakorolhassa, s adjon Isten sok illy nemeskeblü papot s emberbarátot a hazának. Egy kalocsai. Ili njság? — (Az első magyar átalános biztosító társaság) rendkivüli közgyűlést tartand Pesten, 1859. január 10-én. © (A jelen iskolai év elején megnyitott pesti képezdében) 40 tanítójelölt nyer oktatást. A (A photogénnel világítást) Buda város megkísérté. Az eredmény igen kedvező, ugy hogy a világitás e nemét alkalmasint az egész város számára elfogadják. A (A duna-feketetengeri vasul-társulat) Londonban e napokban köz­hírré tette, hogy vállalata élénken halad előre. A földeket illő alku utján szerezte meg s reméli, hogy a pálya 1860 tavaszán elkészül. 4- (Patikárus Ferkó), hires nemzeti népzenészünk, mult hó 24-én ve­zette oltárhoz Debreczenben, a szintén olly ritka tehetségű népzenemüvész Boka Károly szép ifjú lányát, Eózsát. Násznagyok voltak Erdélyi József és Yahot Imre. Lisznyay Kálmán is ott volt. A lakoma, mellyben mintegy 200 vendég vett részt, igen vígan folyt le. Vahot e nászünnepet lapjában leírta, de valószínűleg nem olvasta át czikkét a leírás után, különben hajlandók vagyunk hinni, hogy kitörölte, vagy legalább módosította volna az illyen s hasonló kitételeket : „Estve a Bikában szilajkodtunk, öklelőztünk" stb. mellyek az olvasónak könnyen félremagyarázásra nyújthatnak alkalmat. Ezt szükségesnek tartottuk megjegyezni azon urak érdekében is, kik Yahot czikkében meg vannak nevezve. — (Balázs József nevü iparos), ki a hevesmegyei gazdasági kiállítás alkalmával bemutatott munkájáért 2 ezüst tallér jutalmat nyert, ezen 2 tal­lért minden szegénysége mellett sem használta fel a maga szükségére, hanem a gyöngyösi könyvárusnál megvette Petőfi ujabb költeményeit azon czélból, hogy ha Gyöngyösön olvasóegylet fog alakulni, oda ajándékozza az egylet könyvtárába több jeles könyvével együtt. Örömmel értesülünk a közügyért érezni s áldozni tudó szellem illy nyilatkozványairól. Megjegyzendő, hogy Balázs József a Vasárnapi Újságnak régi rendes előfizetője. + (Fátyol Károly) a jeles vidéki gordonkaművész közelebb Pestre jő, s ha nem csalódunk, a nemzeti szinpadon szándékozik föllépni. E nagy te­hetségű művészről már olly sok szépet hallottunk, hogy nem habozunk ki­mondani, miszerint az igazgatóság csak a közohajtásnak tesz eleget, ha őt színpadunkon fölléjftetl. Jeles művész hazánkfia, a Patikárus Ferkó és Boka Rózsa egybekelése alkalmával, Nagyváradon több iró által rendezett dalidó­ban is jelentékeny részt vett, s gyönyörű játéka kitűnő tetszést aratott. + (A nagyváradi szab. fasaru-gyár) teljes működésben van. Maga a gyár Nagyváradtól ®/ 4 órányira, a „Püspökfürdő" szomszédságában, a köz­ponti raktár pedig Nagyváradon van felállítva. Készítményeit czélszerűségök és olcsóságuk ajánlja Égy pár fasaru, nagyság szerint, csak 20—40 pkrba kerül. A szegényebb néposztályra nézve nagy jótétemény e gyár, kivált sá­ros és hideg időben, mert az illy fasaruk át nem nedvesednek, s a meleget igen megtartják. Hogy még folyvást kerestetnek e gyárba alkalmas munká­sok, e körülmény azt bizonyítja, hogy a fasaruk, főleg ha kissé elterjednek, népszerűségre vergődnek. Szerkesztőségünkhez is küldetett be néhány pár illy fasaru mutatványul. Első tekintetre azt hinné az ember, hogy bőrből készül­tek, s csak azután tűnik ki, hogy fából — vaskarika. Reméljük, hogy mezit­lábosaink meg fogják szeretni ez újdonságot. + (A selmeczi evang, főtanodai ifjúság) dicséretet érdemel azon buz­galomért, melylyel a nemzeti irodalom iránt viseltetik. Már 1830-ban alakult itt az akkori tanuló ifjúságból egy magyar irodalmi-kör, mellynek ügyét ez idén is kettőzött buzgalommal karolták fel a lelkes tanulók. Van e körnek 3000 kötetnyi jól rendezett magyar könyvtára, s azonfelül több szépirodalmi lapot járat. E társulatnak egykor Petőfink is tagja volt, kitől az 183%-évi társulati emlékkönyvben „a hűtlenhez" czimü költemény olvasható, mit szerző sajátkezüleg irt bele. A (A lévai gymnasium) Bolognából 15 darab régi római családi és császári érmet kapott ajándékban, Gaal Lajos cs. kir. tábornok úrtól. A tá­bornok ur ez által szíves megemlékezést tanúsított azon iskola iránt, melly­ben mint tanuló ifjú több évet töltött. -(- (A nemzeti szinház igazgatósága), mint a „Hölgyfutár" írja, köze­lebb elhatározta, hogy a drámaírók tiszteletjegyeit ismét visszaadja. Hajlan­dók vagyunk hinni, hogy az igazgatóság e lépésnél még nem fog megál­lapodni. + (László József Miskolczon.) Kitűnő veterán színművészünk közelebb a miskolczi szinpadon vendégszerepelvén , mindössze hétszer lépett föl, mindannyiszor külön darabban. A közönség részvéte, irja egy levelező, folyvást növekedett iránta, s midőn utolsó föllépte alkalmával a közönség pártolását megköszönve, a színháztól örökre elbúcsúzott, egyszerre elszomo­rodott minden arcz, melly előbb a művész játékát a legnemesebb öröm mo­solyával kisérte, László egyszer a nyugdij-intézet javára is föllépett. A (Pepita Olíva), mihelyt Kopenhágában kitánczolta magát, Pestre jön. Ez alkalommal tehát már harmadszor gyötri ki a pesti férfivilágot a Pepita-láz. + (4 nemzeti sssmAá3&an)novemberhó folytán 30 előadás volt, és pedig: színműi 17, dalműi 11, táncz 1, vegyes 1. Adatott színmű : eredeti 13-szor, idegen 4-szer; dalmű : eredeti 4-szer, idegen 7-szer. Újdonság kettő került szinre : „A falusiak" czimü vigjáték, s „A székely leány" vigopera; mind­kettő eredeti. Vendégül föllépett Viardot-Garcia assz. 8-szor, s László József 2-szer. — A hó folytán fölléptek : Feleki, Szigeti és Szilágyi 12-szer; Kő­szeghy és Letdvai 11-szer; Ellinger 10-szer; Lendvainé 9-szer; Réthi és Tóth József 8-szor; Szerdahelyi és Szathmáry L.-né 7-szer; Benza, Munká­csy Flóra, Némethy 6-szor; Bartháné, Eötvös Borcsa, Egressy, Fehérvári Mari, Füredi, Hollósy L.-né 5-ször; Jókainé, Komlóssy K.-né, Tóth Soma és Udvarhelyi Miklós 4-szer; Ellingerné és Jekelfalussy 3-szor; Aranyvári Emilia, Campilli, Hegedűs és Latkócziné 2-szer; TéliEmilia 1-szer. Betegek voltak :' Bignio és Hegedüsné. Kaiser-Ernstné e hóban is szabadságon volt. ,+,(4 szegedi szinpadon) közelebb a Királyfa testvérek produkálták tánczmuvészetöket. A közönség nagyszerű reményekkel indult a szinházba, mert a nevezett tánczosok „hires nemzeti tánczosoknak" nevezték magukat a szinlapon. És vittek véghez ollyan szép tánczot, hogy akár káposztatiprásnak is beillett volna. Illyen forma kritikát ir egy szegedi levelező a „Hölgy­futárnak." — (Futó színtársulata Szigetváron.) Hiteles kezekből veszszük e tudó­sítást : F. évi sept. utolsó napjaiban érkezett Szigetvárra Futó János igaz­gatása alatt egy színésztársa ság. Megérkezése kedvesen lepte meg a várost és környékét, annyival inkább, mivel már 3 év óta nélkülöztük e kedves mu­latságot, s az érkezőt szeretettel fogadá a közönség s ennek pártfogását s

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék