Vasárnapi Ujság – 1860

1. Elmélkedések; értekezések; fejtegetések - Egy pár szó a térképekről mint taneszközökről. Kovács László 375. oldal

377. Vasárnapi Újság 31-ik számához 1860. g? Közintezetek, egyletek. b.— (Tudakozó-intézet.) Kovács János ur a pesti városi hatósághoz engedélyért folyamodott, hogy szállások s eladandó tárgy iránti tudakozó­intézetet állithasson. A (Uj egylet alakult Budapesten), melynek ezélja, tagjait, ha betegek, ingyenápolásban s gyógyszerben részesitni, halálozás esetén pedig a teme­tési költséghez 40 fttal járulni. A belépő tag fizet : a gyógyítási alaphoz 1 ftot; továbbá minden negyed évben 1 ft 89 krt; végre, ha nagy a halandó­ság a tagok közt, minden halálozás esetén 10 krt. b.— (A londoni tűzbiztositó-társulatok) 1850-ben 9,402,820 ftnyi, az egész Angliában levő minden biztositó-társulatok pedig 15,042,700 ftnyi adót fizettek. Mindezen társulatoknál biztosítva volt összesen 743,423,360 forintnyi érték. Hl I n j s á + (Reményi Ede Kolozsvárott) jul. 25-én adta első hangversenyét az ottani nemzeti színházban. + (Prielle Kornéliáról) a lapok azt írták, hogy az uj igazgatóság vissza akarja szerződtetni színházunkhoz. E hírt a „Magyar Szinházi Lap" oda módosítja, hogy az igazgatóság a nevezett művésznővel csupán vendég­szereplés végett bocsátkozott értekezésbe, azon időre, mig Felekiné szabad­ságideje tart. — Ugyancsak a mondott lapban olvassuk, hogy Ellinger sza­badságidejét az igazgatóság megváltotta, hogy az operai előadásokban fenn­akadás ne legyen. -f- (Boka Károly) a leghiresb magyar népzenész, néhány heti súlyos betegség után, jul. 20-án Debreczenben meghalt. Elhunyta közrészvétet oko­zott. Boka temetése, irja a ,,D. Közlöny" — bizonyság lett arra nézve, hogy korunk az elismerés kora. Debreczen várostanácsa több dijelengedésen kivül készpénzt adományozott a zilált vagyonállapotu gyászos családnak. A főis­kola énekkara felszólitás nélkül, sőt akadály leküzdésével, ingyen végzé fö­lötte az énekléseket. Debreczen minden zenésze, Bossányi karmestersége alatt egyesülve, gyászdallamokkal kísérté sírjába a kitűnő zenészt, követve mintegy 10—12 ezernyi néptömegtől. © (A pesti Lipóttemplom) bár felette lassan épül, mindazáltal a leendő sekrestye, hol ideiglenesen oltárt fognak felállitni, nemsokára elkészül és ő eminentiája a bibornok primás által, legkésőbb a jövő Lipót-ünnep alkalmá­val fel fog szenteltetni. © (Herczeg Batthyány Fülöp) a gr. Illésházyaknak a trencsini vártemp­lomban levő sírboltját szándékozik kijavíttatni. -f- (A zenede évi vizsgálatai) a n. Muzeum nagy előcsarnokában a mult héten már megkezdődtek s mintegy 7—8 napig fognak tartani. Minthogy ez évben a zenede egy osztálylyal, t. i. a szavalati osztálylyal szaporodott, ez nemcsak a tulajdonképeni vizsgálaton lesz képviselve, hanem az aug. 5-én tartandó vizsgálati hangversenyen is kitűnő helyet foglaland el, ugyanis e czélra a muzeumi előcsarnokban egy szép és nagy színpad állíttatott fel, hol egy, Jakab István által ez alkalomra írt „A rózsaünnep" czimű népjellemrajz egy felvonásban, fog előadatni. E szinmű már nyomtatásban is megjelent. A szini előadást egy, Thern Károly tanár által irt nyitány fogja megelőzni. b.— (Aradon gyermek-hangversenyt tartottak) a ref. templom számára egy orgona szerzésére. A kis művészek működése sikerültnek mondható, mely a mondott czélra 200 ftot jövedelmezett. + A pesti kegyesrendi nagygymnasiumban a müének-vizsgálat julius 25-én ment végbe, a hallgatóság átalános megelégedésére. Valóban minden dicséretet érdemel ez intézet s annak fáradhatlan vezére, Szepessy Imre tanár ur. + (Hetven éves irodalmi ünnep.) A soproni ágost. h. főtanodai ifjúság ez évi örömünnepét, vagyis a kebelében 70 év óta fennálló, virágzó magyar­egylet ez idei működéseinek zárünnepét jul. 15-én ülte meg. Az ünnepély a főtanodai nagy teremben ment véghez, mely ez alkalomra zöld galyakkal, piros és zöld fátyolokkal s történeti képekkel és hazánk dicső fiainak koszo­rúzott arczképeivel volt diszitve. Az örömünnepen ősi szokás szerint nemcsak a város értelmisége volt szép számmal képviselve, de még a vidékről is ér­keztek vendégek. Az ünnepély Kölcsey Ilymnuszának elzengésével vette kezdetét, mire a növendékek saját szerzeményű szavalmányai (legnagyobb­részt hazai történetünkből merített költemények) következtek. Közben elé­nekelték a „Szózatot" is. Befejezésül az ifjúsági zenekar a Rákóczy-indulót s még néhány szép magyar dalt adott elő. Az örömünnep hatása még a ma­gyar öltözet terjesztésében is nyilatkozott. Midőn egyik szavaló a frakk jel­lemrajzát adá elő — irják a „Hölgyfutárnak" — az egész közönség közt az egyetlen árva frakkos úriember frakjából igen ügyesen magyar dolmányt rögtönzött. + (A pesti műegylet) jelen havi kiállítását, a mult hóban megvásár­lottakon kivül, 43 uj művel nyitotta meg, melyek egy gipszmellszobrot s egy rézmetszvényt kivéve, mind olajfestmények. Hazai festészeink 23 művet ál­lítottak ki. (Széchenyi-tér.) A Kolozsvári községtanács a hídkapun kívüli tért a Tauffer hidjáig Széchenyi-térnek határozta elneveztetni. b.— (Kétszer virágzó cseresnyefák.) Elbingben néhány kertben lát­hatni több cseresnyefát, melyek az első gyümölcsözés után, most másodszor virágoznak s valószinűleg érett gyümölcsöt is hoznak. + (A Vajda Péternek tervezett sir emlék) valószinűleg még ez ösz foly­tán létrejő. A terv kivitelére Szarvason most bizottmány alakult, mely a mondott czélra jelenleg mintegy 300 fttal rendelkezik s ugyané czélra nem­sokára hangversenyt is fog rendezni. -f- (A Muzeum termei díszítésére) Zseni -Gózon Krisztina Halason 33 ftot, Sümeghy-Selley Magdolna Sőjtőrön (Zala) 114 ftot s 2 aranyat, Bar­tal-Olgyay Erzsébet Szerdahelyen (Komárom) 43 ft 24 krt s egy aranyat, gr. Nádasdy-Forray Julia Pesten 321 ftot, Hamary-Ruysz Izabella Tatán 18 ft 30 krt, Illésy Györgyné Kisújszálláson (Nagy-Kunság) 61 ftot, Bor­bély Paulina Rimaszombaton 52 ftot, Pólya-Báró Krisztina Kecskeméten 213 ft 50 krt gyűjtöttek; továbbá egy honleány Csokonyáról (Somogy) 5 ft, Márton István Gombáról 2 ftot küldöttek. " (Széchenyi-botok és Petőfi-pipák) érkeznek Debreczenből Pestre. A legközelebbi augustusi vásáron a nemzeti szinház mellett lesznek kaphatók. Nem csak eredeti alakjok miatt érdemelnek figyelmet : hanem főkép azért, mert tulajdonosuk Sántha István a tiszta jövedelmet irodalmi apró pálya­művekre fogja kitűzni. + (Harangszentelési ünnepély Esztergomban.) Azon nagy, 57 mázsás harang, melyet Scitovszky herczegpriroás ő eminentiája az esztergomi bazi­lika számára Pesten öntetett, rendeltetése helyére megérkezvén, jul. 22-én, a fényes nagy mise után, az ország főpásztora által személyesen szenteltetett föl, ki az összes esztergomi papság kíséretében végzett vallásos szertartás befejeztével a nagy számmal összesereglett hívekhez fordulva, azokhoz a leg­bensőbb kegyeletre ragadó rögtönzött alkalmi beszédet intézett. A beszéd themája a harang volt s szellemdus megfejtését adta a templomi harangok rendeltetésének. — Valamint, úgymond a többi közt, a különböző nagyságú harangok, kellemes öszhangzásban bár, de mindegyik oly hangon szól, mely súlyában fekszik : ugy a hivek mindegyike igyekezzék szives egyetértésben annyit tenni hazája, embertársai és saját háza boldogságaért, a mennyi csak egyéni erejéből kitelik. Észrevehető volt a belső megindulás — irja a „P. H." — mely a példás buzgóságu egyházfőt e szertartás és beszéd közben át­hatá, s méltán elérzékenyültek a hivek is, midőn a herczegprimás megille­tődve emlékezvén vissza azon viszontagságokra, miket a magyar nemzet a magyar Sionnal egyetemben átélt, — azon imaszerű óhajtást fejezte ki : vajha az ország ezen főegyházának s templomának öt harangja a világ végéig a hivek vallásos épségét, a nemzet boldogságát, a népek egyetértését, a haza nagyságát s a koronás király dicsőségét hirdethesse! -f- (A tiszamelléki ág. hitv. egyházkerületnek) jul. 20-án Rozsnyón tartott előleges gyűlésen, a szambavétt szavazatoK ereümenye szeiint, a ke­rület felügyelőjévé Zsedényi Eduárd, szuperintendensül pedig Máday Károly választatott meg. A kerületi gyűlés és ünnepélyes felavatás Miskolczon fog megtörténni. Fölavatóul Székács superintendens van fölkérve, a ki el is menerd. — (A kisdedóvoda Maros-Vásárhelyt.) Igen szép és fontos kötelessé­get teljesít, ki a hon közérdekű czéljaira forintjait és filléreit tehetségéhez képest feláldozni siet, — de nem kevésbbé magasztos és fontos kötelesség­érzettől vezéreltetik az ís, ki e mellett saját közvetlen körében létező jóté­kony intézetekre áldozni kiván. Van Maros-Vásárhelynek egy kisdedovó­intézete, mely a semmiből, csupán a közjó iránt buzgó emberbarátok adakozásai alapján, állott elő. Segélyezi ezt a városi pénztár tetemes éven­kinti pénz- és egyéb adakozásával, mely nélkül csakugyan fennállania lehe­tetlen volna. — De főképen biztosítja létezését a folytonosan nyilvánuló tettleges részvét. Ennek bizonyságáról a városi esküdt-közönség közelebbről egy telket ajándékozott ez intézetnek, egyes polgárok és vidéki birtokosok tehetségök szerint sietnek pénzbeli ajándékaikkal nevelni az intézet anyagi erejét, az intézet javára évenkint adatni szokott tánczvigalmak a leglátoga­tottabbak; végül kiemelendő két derék polgár, kik adakozásukkal az inté­zetnek legújabban erejét nevelni kívánták, ugyanis Szőllősi Sámuel ur 100 ft. készpénzzel és Kovács Dániel ur 100 ft. alapitványnyal járultak az intézet alapjának erősitéséhez. Legszebb jutalmuk az ily melegkeblü adako­zóknak saját öntudatukban van ugyan, mindazáltal kötelesség az emberiség nevében ezért nyilvános köszönetet mondani és kifejezni azon átalános meg­győződést, hogy a mely intézet iránt ily részvét nyilvánul, annak jövője biz­tosítva van. Egy főfeltétel még az ily intézetek megélhetésére, hogy szak­avatott tiszta jellemű óvóval bírjanak, ki a gyermekek szeretetét és a szülők bizalmát megnyerje és birja; és e tekintetben is szerencsés a marosvásár­helyi óvoda, mert Petri János úrban egy ily óvót bírhatni dicsekedhetik. — Vásárhelyi. — (Jó termés.) Tapolczáról (Zala) irják : A sok egymásután követke­zett rosz termő évekbe már annyira belefásultunk, hogy szinte különösen esik, egyszer valahára jobbat látni. — Borunk, ha ezentúl elemi csapás nem éri, a középszerűnél több lesz; kukoriczánk gyönyörű; buza, rozs és árpa már fedél alatt van s az eddig tett kísérletek után, eresztése a középszerűn felül beválik. — Es a mi hallatlan volt eddig : Tapolczán 10 hónap óta nem volt tűz ! (Jégzivatar.) Somogyból irják, hogy ott julius 6-án Köttse, Karád, Visz, Lelle, Látvány, Rád helységeket többé kevésbé elverte a jég. Leg­nagyobb pusztítást tett a karádi Tekeres pusztán, hol épületeket döntött fel és mindent tönkre vert; az épületek összeomlásánál több ember tetemes sé­rülést szenvedett. Vas. Ujs. 31. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék