Vasárnapi Ujság – 1903

8. Tárczaczikkek; napi érdekü közlemények - Erdőbénye pusztulása (képekkel) 427. oldal

430 VASÁRNAPI ÚJSÁG. <-'27. SZÁM. 1903. 50. ÉVFOLYAM. LUNYEVICZA GEORGINA, DRAGA KIRÁLYNÉ NOVERE. DRAGA SZERB KIRÁLYNÉ IDŐSEBB NOVEREIVKL. Az agyagfalvi székely emlék. A székelység történetében nevezetes Agyagfalván emlékoszlopot akarnak állítani s már régebben gyűjtenek rá. A kis faluban tartották négyszáz év előtt a székelyek a határozataiban oly fontossá vált nemzeti gyűlést, 1848-ban is ott hívták fegyverbe a székelyeket. A szobor-alap most a király ezer koronás adomá­nyával növekedett. Az adományról Gulner Gyula belügyi államtitkár értesítette Hollaky főispánt. Uj magyar nemesek. A hivatalos lap szerdai száma közli, hogy a király személye körüli magyar minisztere előterjesztésére Groedel Ármin, Grocdel Bernát és Groedel Albert mára marosszigeti nagy­kereskedőknek, valamint törvényes utódaiknak, a közjótékonyság terén szerzett érdemeik elismeréseül a magyar nemességet «gyulafalvi» előnévvel díj­mentesen adományozta. A Groedel Testvérek, még pedig Groedel Ármin, lakik Budapesten, Groedel Bernát mérnök, lakik Brassóban és Groedel Albert jogtudor, lakik Bécsben, a Groedel Testvérek m.-szi­geti és demnia wyznai czég főnökei, az Erdélyi erdő­ipar részv. társ. igazgatói, a hesszeni Friedbergből származnak. Atyjuk, a ki 1896-ban halt el, Regens burgban fa nagykereskedő volt; innen vándorolt át Máramarosszigetre s itt 1874-ben a kincstárral szerződéses viszonyba lépett s ez a szerződés szol gált nlapul a Groedel Testvérek czég megalakulásá nak. Es a nagyszabású fdüzlet, tisztán kiviteli czé­lokra szánva, utat nyitott a magyar faiparnak kül­földre. A Groedel Testvérek 1894-ben átvették az Erdélyi erdőipar részvénytársaságot. Csupán e vál­lalatnál mintegy 6000 munkást foglalkoztatnak ; azonkívül mint a Skole i uradalom társtulajdonosai, keleti Galicziában, e 67,000 hold területü birtokon szintén 6000 embernek adnak munkát. Mindenütt, hol a Groedel Testvérek telepot létesítenek, első gondjuk, hogy a munkásoknak lakásokat, a munká­sok gyermekeinek pedig iskolákat építsenek s álta­lában sok jótékonyságot gyakorolnak. A Budapest Villamos városi vasút r. t. rész­vénytőkéjét Í2 millió koronáról t 'i millió koronára emelte fel. Az igazgatóság. Felhívjuk t. olvasóiDk figyelmét a ruhamosáshoz használt legjobbnak és felülmúlhatatlannak elismert «Uranos»-kékre. Bővebbet a hirdetés nyújt. Az ősz haj/at eredeti színének visszanyerése czél­jából nngyon ajánlatos a •Stella'* hajvizet használni, melynek rendkívüli előnye, hogy nem mint festék hat, de a haj eredeti színét állítja vissza. E szer készítője Zoltán Béla, budapesti gyógy zerész, ő cs. és kir. fen­sége József főherczeg udvari S'/állítója. Aranyéremmel kitüntetett aradi gyógysze­rész. A bécsi egészségügyi és testi szépség ápolására használt czikkek kiállításán ritka kitüntetés érte Gu­tori Földes Kelemen aradi gyégyszf részt. A jury arany­éremmel és díszoklevéléi tüntettí ki Földes Kelement világhírű Margit-Creme gyártmányáért. HALÁLOZÁSOK. Elhunytak még a közelebbi napokban : báró VAY DÉNES, kir. kamarás, Pozsony város és megye volt főispánja, Pozsony mellett, majorházai birtokán, 57 éves korában. — Cserneki és tarkeői DESSEWFFY ELEK, Nógrádmegye tiszti főügyésze, 60 éves korá­ban. — Dr. SURÁNYI JÁNOS, győri székesegyházi infulás éneklőkanonok, szentszéki ülnök, Győrött 68 éves korában. — Szegedi EÖTVÖS JÓZSEF, szolgá­laton kívüli alezredes, a magyar testőrség őrmestere, 68 éves korában, Bécsben. — KOVÁCS LAJOS, a deb­reczeni ref. tanítóképző-intézet igazgatója, a ki sok érdemet szerzett a tanítóképzés terén, 58 éves korá­ban. — Királdi HERZ ZSIGMOND, a magyar általános kőszénbánya társaság vezérigazgatója, ki a köz­gazdaság terén hosszú éveken át nagy tevékeny­séget fejtett ki, a hazai szénbányák üzletébe is sok életet vitt, a miért magyar nemességet kapott, 48 éves korában ; temetése nagy részvét közt történt és koporsójánál gróf Teleki Géza, az általános kőszénbánya társaság elnöke mondott beszédet. — Lovag LEDERER SÁNDOR, az Adria tengerhajózási társaság elnöke, a gazdasági élet számottevő ténye­zője, és ismert sportsman, Ausseeben ; Budapesten temették el. — S CHUSTER FERENCZ, magyar festő­művész, ki Bécsben élt s réz-karezban is szép képe­ket készített, férfikora javában, Bécsben. — Dr. S TERNBERG ADOLF, a «Budapester Tagblatt»-nak 1883 óta munkatársa, ki még az ötvenes években kezdte hirlapirói működését az akkori «Ofenpester Zeitung» hivatalos lapnál, majd Zágrábban szer­kesztett német lapot, Temesváron a «Temesvárer Zeitungba» is sokat dolgozott, aztán a budapesti német lapok jótollú munkatársa lett. -— Dr. BÁNKI IGNÁCZ orvos, a ki Damjanich és Klapka alatt mint honvédfó'orvos vett részt a szabadságharezban s Veszprémmegyében hosszú orvosi működésével köz­tiszteletet szerzett, Budapesten, 81 éves korában. — BAUMGARTEN JÓZSEF, nyug. törvényszéki biró, volt 1848—49-iki honvédhadnagy, 72 éves korában, Zalaegerszegen. — RÉNYI JÓZSEF ügyvéd, volt 1848—49-iki honvédtiszt, Rényi Dezső fővárosi főjegyző édesatyja, 82 éves korában a szatmár­megyei Zelestyén. — NAGEL NÁNDOR, 1848—49-iki honvédhadnagy, Kunbaja községnek harmincz éven át jegyzője Kunbaján, 74 éves korában. — Mándoki BARKÓ FERENCZ, negyvennyolezas honvédőrmester, a kolozsvári országos kórház volt ellenőre 77 éves Kolozsvárit. — SZEMERE MÓR, gölniezbányai vas­ipariskolai tanár. — HINLÉDER FELS GUIDÓ, nyug. törvényszéki biró, 71-ik évében. Kovásznán. — Dé­nesfái BÖRZSÖNY LAJOS nyug. járásbiró 70-ik évében, Pakson. — DETRICH LÁSZLÓ, fehérmegyei földbir­tokos, 57 éves korában, Székesfejérváron. — RÉMI TIVADAR, a budapesti király-utezai Rémi-mulató volt igazgatótulajdonosa. — CSAJKA JENŐ gyógy­szerész, Léva város képviselőtestületének tagja, 35 éves korában, Léván — HIRSCH SEBESTYÉN, fővárosi vállalkozó Szolgaegyházán, 64 éves korában. — ZSIGMOND ADOLF SÁNDOR, ferenezrendi áldozópap, helyettes házfőnök, 49 éves korában, Jászberény­ben. — VELVARD ADOLF, fővárosi mérnök, 33 éves korában, Budapesten. Ozv. FRIML OTTÓNÉ, szül. hideghéti Bittera Lujza, b5 éves korábban, Beszterczebányán. — Ozv. NAGY JÁNOSNÉ, szül. Roszmanith Anna, 51 éves korában, Váczott. — Özv. BAGYULA ANTALNÉ szül. Szikora Sarolta, 73-ik évében, Péczelen. Szerkesztői üzenetek. M. E. A telepítésről szóló törvén3'javaslat-tervezet szerint a telepítő ingyen tartozik átengedni a templom s egyéb középületek részére, valamint a jegyző, lelkész, tanító és kiskedóvó házához szükséges beltelkeket, nemkülönben a telepítési terület legfeljebb huszad­részét, községi és egyházi czélokra. Lót ivadéka stb.'Mindegyik verse tehetséget árúi el, de egyik sem kész költői munka. A hazafias vers­nek jó az alapeszméje, van némi újszerű színezete, csak erőtlenül, hatástalanul van megírva, különösen az eleje, a mely egészen prózai. A két szonett — bár van bennük csinosabb kép, hangulatosabb sor — hidegnek, csináltnak tűnik fel, több benne a része az elmének, mint a szívnek. Leggyöngébb a nép­balladaszerű vers, meséje banális is, homályos is, csak a formája figyelemre méltó. Az élet czélja. A különben több sikerűit részletet tartalmazó versből hiányzik az, a mi az ilyen elmél­kedő költeményben a fődolog: a nyelv ereje, mely szárnyakat adna az elvont gondolatoknak, a szerke­zet biztonsága, a mely egységbe kapcsolja az egyes részeket, a melyeken az alapeszme nyugszik. Egy­két pontban homályos is, így az ötödik versszak első felében. SAKKJÁTÉK. 2333. szímu feladvány. Holzhausen W.-tól. abedefgh VII.ÁOOS. Világos indúl s a negyedik lépésre matot mond. A 2315. számu feladv, megfejtése Weinheimer E.-től. Világos. Sötét. 1. Bc7—ci ... Kd5-e4 (a) 1. 2. Ha+—c3 f Ke4—fi 3. e2—e3 mat. Világos, a. Sötét. . ... ... bü—bl Y (b) 2. Hal—c3 t. sz. 3. V mat. Világos. 1. ... 2. Vh3 e3 3. V v. H mat. b. Sötét. bü—bl H t. sz. A 2316. számu feladvány megfejtése Oollinsoii R.-tó'l, Világos. Sötét. 1. Fg3—c7 Kd5—c5 (a) 2. Bfl-al ... Kc5 b5 : 3. bá—b3 t. KZ. 4. Bal —a5 mat. ft. 2. ._ ... dí-dl V . 3. Bfl—fó + Kd5—e6: 4. Bf5—e5 mat. Világos. a. Sötét. 1 . d3—d2 íc'. 2. Hd8—e6 : . Kd5—e6 : (b) 3 Bfl — f5 t. sz 4. B v. F mat. 1 2. Fb5—d3: 3 Bfl—al 4. B mat. e4—e3 e3—el t. sz. Helyesen fejtették meg : Budapesten : K. J. és F. 11. — Andorfi S. — Kovács J. — Csomonyán: Németh Péter. — I.ipótvártt: Hoflbauer A. -4- Balwny-Szentldszlón: Szabó János. — Kecskeméten: Balogh Dí'nes. — Fakerten : Kintzig Bóbert. — A pesti sakk-kör. KÉPTALÁNY. A 24-dik számban közölt képtalány megfej­tése : Árnyékáért becsüljük a vén fát. Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Kaplony-utcza 9. Míg eddig a régi bőrbetegségek, a legkülönbözőbb súlyos idegbajok (neurasthenia,vitustáncz), a sáp­kor, a női arezot eléktelenítő pattanások s a női nemi szervek folyásokkal kombinált hurutos meg­betegedéseinek kezelésénél csekély értékű idegen vizekre voltunk utalva, addig ujabban a PARÁDI ARSEN vízben (vastartalommal) olyan kincsünk van, mely minden eddigi arsen-vasas viznél (Boncegno Levico) hatásosabb, könnyebben emészthető s manapság már minthogy legelőbbkelő orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizáróla­gos keresletnek örvend. Grőf Károlyi Mihály uradalmi felügyelősége Párád. Egy postaláda 7 palaczk parádi arsen-vastar­talmu gyógyvizet Magyarország összes posta­állomásaira 5 korona 80 fillérért bérmentesen szállít a Főraktár: ÉDESKUTY L. BUDAPESTEN. cs. és kir. udvari szállító. 9949 Ásványvíz - nagykereskedő. Kapható minden gyógytárban és megbízható füszerkereskedósben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék