Vasárnapi Ujság – 1911

5. Hazai táj- és néprajzok; közintézetek; népszokások; műtárgyak - Rutén képeink (képekkel) Dr. Sztripszky Iliador 381. oldal

395 18. SZÁM. 1911. 58. éVFOLYAM. sport-emberek és egyesületek rendkívül jó hasz­nát vehetik. A könyvben számos felvilágosító kép is van. A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek képes heti gyermeklapja május 7-iki számában közli Benedek Elek versét, Szemere György elbeszélé­sét, Dörmögő Dömötör utazását a Vas-kapunál, Zsoldos László vidám kis színdarabját, W. Gye­nes Gitta rajzát, Jeszenszkyné T. Irén elbeszélését, Zsiga bácsi tréfás történetét a póruljárt halászról. RákosiViktor regényét, a rejtvényeket, szerkesztői üzeneteket stb. A Jó Pajtás-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2.50 fillér, egyes szám ára 20 fill. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. (IV. ker., Egyetem-utcza 4.) Uj könyvek. Népkönyvtári czimjegyzék. A népkönyvtárak és kisebb könyvtárak részére ajánlható művek magya­rázatos jegyzéke. Összeállította dr. Gulyás Pál. Budapest, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának kiadása. Athletika. Irta dr. Gerentsér László. Budapest, Lampel E. (Wodianer F. és fiai) ; ára 1 korona 50 fillér. HALÁLOZÁSOK. Elhunytak a közelebbi napokban : LÁBER MIHÁLY volt 48-as honvéd, nyug. államvasúti főfelügyelő, 81 éves korában Debreczenben. — BERÉNYI I. GEDEON aranymisés áldozópap, a magyarországi minorita-rend főnöke, örökös rendi kormányta­nácsos, házfőnök gimnáziumi igazgató, 75 éves korában Aradon. -— Dr. CZOBOR VILMOS esperes, vámosladányi plébános, 41 éves korában Vámos­ladányon. — SARMASÁGH GÉZA áldozópap, gimná­ziumi tanár, Szatmárnémetiben. — Szilvási SZIL­VÁSSY JÁNOS nyug. községi jegyző, 61 éves korában Bajsán. — LÁNG SÁNDOR, 67 éves korában Gain­f'ahrnban. — UDVARDY JÁNOS, 82 éves korában Tápiószecsőn. — PAULOVICH SÁNDOR, Isaszegen. ­W INTER MÓR székesfővárosi törvényhatósági bi­zottsági tag, gabonakereskedő, 52 éves korában Budapesten. - OSZVALD GYÖRGY liczeumi felügyelő, 63 éves korában Késmárkon. — MÁTHÉ ELEK ref. lelkész, Dunavecsén. — SZALAY ISTVÁN volt keres­kedelmi minisztériumi segédtitkár, néhai Szalay Péter posta- és táviró-vezérigazgató 32 éves fia Meránban. BEDBOS JÓZSEF primási erdőmester, 58 éves korában Nagysallón. — F LEISCHER ALAJOS, a Topitsch József fia czég tisztviselője, 70 éves ^ korában Budapesten. Özv. KAPRONCZAY GYULÁNÉ, szül. Koleszárits Te­réz, 62 éves korában Gyöngyösmelléken. — Ozv. dr. EEINER ZSIGMONDNÉ, szül. Lichtenthal Fran­cziska, 79 éves korában Budapesten. — Ozv. GEN­BERY ANTALNÉ, szül. Hackel Paula, 71 éves korá­ban Oroszvégen. — Özv. TÓTH MIHÁLYNÉ. szül. Ra­dios Katalin, 66 éves korában Makón. — Özv. HAJÁK GYULÁNÉ, szül. Zomody Matild, 53 éves korában Nemesapáti községben. — Tánczosi NYITTRAY Jó­ZSEFNÉ, szül. Bódy Sarolta, Nyittray József 48-as honvédalezredes özvegye, Budapesten. — FRÜCHTL EDÉNÉ, szül. Ramm Borbála, Früchtl Ede királyi tanácsos, államvasuti üzletvezető felesége, Kősze­gen. — Dr. MARCZINKÓ FERENCZNÉ, szül. Marschalkó Margit, 27 éves korában. — DEVECIS DEL VECCHIO E MMY , özv. Devecis Del Vecchio Mihályné, szül. Mikse Anna 24 éves leánya, Budapesten. — MA­GYARFFY TILDA, Magyarffy Gyula püspökségi ura­dalmi intéző és neje, szül. Eeineth Anna 20 éves leánya, Sárkeresztúron. EGYVELEG. * A Greenwichi kezdő-meridiánt, melyet már régóta internáczionális kezdő délkörnek ismerünk, most Francziaország is elfogadta, hol eddig a Pá­rison áthaladó délkört használták kiindulási meri­diánul. G. IJ. "Előszoba, konyha, eselédszoba-butor részletre. A Tömő-utcza 4. sz. alatti berendezési vállalat erre vonatkozó hirdetésére felhívjuk az olvasó figyelmét. Haj betegségben szenvedő asszonyoknak egész tábora található, és a kopasz fejű asszony nem ritka jelenség ma már. Kopaszságukat igyekeznek többé-kevésbbé ügyesen eltakarni és a parókáknak, hajbetéteknek stb. nagy keletje van. Bölcsen és okosan azok az asszonyok cselekszenek, akik a dolgokat nem hagyják odáig jutni, hogy hajuk kihullván, kénytele­nek azt szurrogátumokkal helyettesíteni, mert sokkal könnyebb egy bajnak elejét venni, mint attól (ha már itt van) megszabadulni. Mindenekelőtt kerülni kell oly kalapok, kendők és más fejdíszek viseletét, ame­lyek a levegő és világosság behatolását meggátolják. A hajápolás egy további posztulátuma a haj rend­szeres tisztítása a «Shampoon a fekete fejjel» név alatt ismert preparátummal. Minőségbeli tnlajdoLságai ezt a hajszert világszerte ismertté tették. Azonban, mint minden jó dolognak, ugy ennek is utánzatai vannak már és ezért ajánlatos bevásárlásával hatá­rozottan a «Shampoon-t a fekete fejjel» kérni és mást fl nem íogadni. Kapható minden gyógytárban és drogériában 30 fillérért. (8 csomag 2 korona.) Dr. Kallós Jenő Ceízfürdő hivatalos orvosa működését ott ismét megkezdte. A pihenni vágyó, kimerült ember csendet és nyugalmat keresvén, elsősorban Siófokra gondol. Ez a balatonfürdő a modern kényelem minden kellékével rendelkezik. Természeti előnyei a Balaton vizének jótékony hatása, enyhe, portiszta levegője világhírt szereztek neki. Idénynyitás pünkösdkor van, amikortól kezdve junius végéig a fürdőszállókban szobát 3 — 6-ig, penziószerű ellátást pedig 9 kor. illetve gyermekeknek 5 koronáért lehét kapni. Levél és sürgönyezim : Fürdő­igazgatcság, Siófok. Az «Anker» biztosító társaság. Az «Anker» élet- és járadékbiztosító társaság Bécsben folyó hó 22-én tartotta Prokesch Osten Antal gróf elnöklete alatt ötvenkettedik rendes közgyűlését. A felolvasott számadási jelentés megállap;tja, hogy az üzletkör állandó emelkedést mutat. Benyujtatott 12.167 ajánlat 92,553.841 K biztosított tőkére és 449.60) K járadékra. A biztosítási állomány 90.008 szerződésben 596,142.373 K tőkére és 1,701.779 korona járadékra emelkedett. A díj­tartalékok, a melyek a biztosítottak követeléseinek fedezésére szolgálnak, az üzleti évben 1272 millió koronával emelkedtek. Az összes vagyon 195 millió koronára rúg. A társaság által a biztosítási szerző­désekből kifolyólag teljesített kifizetések annak fenn­állása óta 1910. év végéig több mint 400 millió koronát tettek ki. A tartalékok gazdag díjazása után az álta­lános mérlegnek tiszta jövedelme 1,229.593 koronát tesz ki. A kölcsönös túlélési csoport-biztosítások 1910. évi felszámolásához a garantirozott tőkének el­érhetése végett a társaság alapjaiból 173.379 korona utaltatott át. A külön mérlegek alapján és a társaság jelentékeny hozzájárulásával a haláleseti biztositások nyereségosztaléka gyanánt az 1910. évre 1,620.026 K kerül kifizetésre. Ebből az egyes osztaléktervekre 35%, 20%, illetőleg a biztositási tartam mérvéhez képest az évi díjnak 9%—40.8%-ig terjedő összege fizettetik ki (a mult évi 30%, 20%, illetőleg 39'2%-kal szem­ben), míg a részvényosztalék a mult évhez hasonlóan 480.000 koronában, azaz részvényenként 240 koronában állapíttatott meg. A jelentés végül megelégedéssel hangsúlyozza, hogy 1911 január 1-vel az üzemnek újjászervezése vitetett keresztül. Esőköpenyegek. A Schäfer Miksa czég által Budapest, VII. Akáczfa-utcza 11. forgalomba hozott esőköpenyegek, elegáns kivitelük s szinte tönkre­tehetetlen minőségüknél fogva, minden más készít­ményt felülmúlnak. Felhívjuk olvasóink figyelmét nevezett czég mai számunkban megjelent hirdetésére. Divat tudósítás. A hölgyvilágot rendkívül érdeklő, kiváló ízléssel összeállított s számtalan leg­újabb modellt ábrázoló divattudósitás jelent meg az előnyösen ismert Herzfeld Lajos cs. és kir. udvari szállító, Budapest, IV., Kristóf-tér 2. kiadásában. Egész tömegét tartalmazza a szebbnél-szebb ruhák, blúzok, juponok, csipkék, hímzett batisztok, legyezők stb. modelljeinek s nagyon alkalmas arra, hogy a ruha­választás gondjait megkönnyítse. A díszes könyvet lapunkra való hivatkozással ingyen és bérmentve küldi nevezett czég. Szerkesztői üzenetek. Vágy. Erőtlen, bágyadt sorok, nem is bírnának ér­dekes mondanivalót vinni magukkal. Az ajándék. Egyelőre jobb lesz a maga szórakozá­sára irni tovább. A szemem. Le kellene egy kicsit szokni a szavalás­ról s mivel úgy hiszszük, nem tehetség nélkül való ember, alighanem le is fog szokni. Pusztán vagyok. Nagyon jelentéktelen apróság ; a mi egyedüli tartalma lehetne: épen a hangulatot nem fogja meg. Az én utamon. Egy régi dalom. Az előbbiben el­elfog egy-egy hangulatot, de el is ejti hamar; a má­sikról nem lehet semmi mondani valónk. SAKKJÁTÉK. 2743. számú feladvány Ferber E.-től, Pfalzburg, 8 7 6 5 4 3 2 1 Világos indnl és a második lépésre mattot ad. A 2739. sz. feladvány megfejtése Schuster Zsigmondtól. Világos. Siitét. Világos. a. Sutét. 1. Btl—hl Ve4*b7 (a) 1. ___ V t. sz. f 2. Bh7—h8 f stb. 2. KxV stb. Sötétnek kényszerlépései vannak. Helyesem fejtették megs Merényi Lajos. — Geist József és Stark Vilmos. — A »Budapesti Sakk-kört. — A iBudapesti III. ker. Sakk-kört. — Ludányi Antal. — Wyschogrod Pál. — Beer Mór. — Gottléb István (Budapest). Németh Péter (Csongor). — Kintzig Róbert (Fakert.) — Möller Nándor (Szombathely). — Hofíbauer Antal (Lipót­vár). — Szabó János (Bakony-Szentlászló) — A «Győri Sakk-kör.» — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — A tZborói Társaskört. — «A Kalocsai Kathotikus Kört — Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzás­ujlak.) — A iDunaföldvdri Egyenlőségi kört (Dunaföldvár). Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdn­hadháta). — A «Leibiczi Gazdasági Kaszinói (Leibicz). — Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Irsa). — tCsengeri Gaszinót (Gsenger). Király Mihály (Zenta). — Kunz Bezaö (Temesrékás). — Budai Sakkozó Társaság (Budapest). — Patkó Imre (Talpas). KÉPTALÁNY. A 15-ik számban megjelent képtalány megfej­tése: Az erkölcstelenség ott kezdődik, a hol az étvágy nagyobb, mint az éhség. Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Beáltanoda-u. 5. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. SÖTÉT. p iH • wyyy/t mt. • á fal • HP Iii • lü 8P • ÉH • §§ wm V Ä HP IP á • hp éhi m • á IP • r • a b c d e í g li VILÁGOS. VIRÁGZÓ FA ALATT.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék