Vas Népe, 2012. július (57. évfolyam, 153-178. szám)

2012-07-10 / 160. szám

4 • VAS NÉPE KRÓNIKA 2012. JÚLIUS 10.. KEDD Tücsök és tánc MÚZSA Művészeti napok sok muzsikával Az idén is a hagyományos dalostalálkozó adta meg a Hetyei Művészeti Napok alaphangulatát RÖVIDEN Ismeretlen eredetű vasat szállítottak Uraiújfalu (mt) - Egy moson­magyaróvári, tehergépkocsi­val közlekedő férfit állítottak meg a rendőrök Uraiújfalu bel­területén. A sofőr és társa nem tudták hitelt érdemlően igazol­ni a jármű rakterében található vasáru eredetét, ezért előállí­tották őket a Sárvári Rendőr- kapitányságra. Büntetőeljárás indult ellenük. Ittasan hajtott a tehergépkocsival Vámoscsalád (mt) - Egy te­hergépkocsival közlekedő sár­vári férfit állítottak meg a ren­dőrök Vámoscsalád belterüle­tén. A jármű vezetőjével szem­ben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért előállították és eljárást indítottak ellene. Őz ugrott elé a hegyközségben Sárvár (mt)- Egy szlovák ál­lampolgárságú férfi hajtott a 8439-es számú úton személy- gépkocsijával Sárvár-Hegy­község térségében, mikor a menetirány szerinti jobboldal­ról egy őz ugrott járműve elé, mellyel ütközött. A baleset kö­vetkeztében személyi sérülés nem történt, az állat a helyszí­nen elpusztult. Ittas motorost csíptek meg Szombathely (mt) - Ittasan hajtott segédmotor-kerékpár­jával az a szombathelyi lakos, akit Szombathely belterületén vontak intézkedés alá a ren­dőrök. A férfi vezetői engedé­lyét elvették, büntetőeljárást indítottak ellene. Ölbei Lívia olbei.livia@vasnepe.hu Egyházashetye - A hely­beli Múzsa Egyesület )ü(l. alkalommal rendezte meg a Hetyei Nemzetközi Mű­vészeti Napokat: sok tá­mogatóval és még több muzsikával. Egyházashetye központjá­ban - a templom, a hajdani is­kola és a Berzsenyi-emlékház háromszögében - mindig megérzi a látogató azt a von­zást, aminek a kemenesaljai táj szépségéhez és a méhzümmö- gésben alkotó Dani uraság örökségéhez is sok köze van. És biztosan köze van a ma itt élő emberek tevékenységéhez is: ők naponta érzik, és a javuk­ra fordítják ezt a vonzást. Sellyéi Gábomé például több mint két évtizede tette ha­gyománnyá - mások mellett az önkormányzat támogatásá­val, lelkes munkatársak közre­működésével - a Hetyei Nem­zetközi Művészeti Napokat. Az idén is a dalostalálkozó ad­A kemenesaljai táj és Berzsenyi Dániel napi vonzásában ta meg a művészeti napok alaphangulatát: a hetyei Zörej zenekar, a Bobai Daloskor, a Vassurányi Daloskor, a szom­bathelyi Őszirózsák Kórus, a Vassurányi Daloskor, a Pere- nyei Férfi Népdalkor, a szlová­kiai Vágfarkasdról érkezett Őszi Alkony Népdalkor, a mo­sonmagyaróvári Vissz-Hang Vegyeskar, az almásfüzítői vegyeskar, a hetyei SOZZVA Kvintett és a Hetyei Daloskor közreműködésével. Tegnap a celli Kemenesaljai Néptánce­gyüttes és a szintén celli Tü­csök Bábcsoport lépett föl a hetyei művelődési házban. Ahogy Nagy Márta, a bábosok vezetője mondja: szívesen tér­nek vissza Hetyére, ezek a fel­lépések mindig jó hangulatban telnek. Közben a helybeli gye­rekek kézműves-foglalkozá­sokon vehetnek részt: ma pél­dául Zolnainé Nábrádi Györ­gyi „Papírcsodák” címmel ve­zet foglalkozást. Vannak „kihelyezett” prog­ramok is: július 10-én Kősze­gen, 11-én Peresznyén lép fel a Hetyei Daloskor és a SOZZ­VA Kvintett. további képek, információk vasnépe^ Sindümúzeum az Őrségben A házilag égetett cserepeket agyagművességben jártas parasztemberek készítették I'elemér (pg) - A tetőcse­repet (sindü) régen házi­lag készítették. A Fő utcá­ban lévő sindümúzeum- ban lévő cserepeket agyagművességben jártas parasztemberek (geren­csérek) készítették.- A sindümúzeum kezdet­ben virtuális múzeum volt, amely inkább csak az interne­ten volt csak elérhető, csak ki­vételes alkalmakkor, előzetes bejelentés esetén volt látogat­ható egy alkalmi kiállítása - tudtuk meg Varga Gézától. A kiállítási tárgyak inkább csak egy honlapon voltak megte­kinthetők, s csak évente egy­szer, az Őrségi Nyitott Porták alkalmával fogadtak látogató­kat az ez alkalomra berende­zett ideiglenes kiállítási helyi­ségben. A porta utcafrontján álló Boronaház átépítése tette lehe­tővé, hogy a sindümúzeum ál­landó kiállítási helyiséget kap­jon, ahol lényegében korláto­zás nélkül lehet fogadni az Őr­ségbe látogató, vagy ott lakó érdeklődőket. A nyári néprajzi táborok alkalmával fellelt és megvásárolt, többnyire írás­történeti jelentőségű gyűjte­mény őrségi (kisebb mérték­ben Vas és Zala távolabbi vi­dékeiről származó) népi búto­rokból, használati tárgyakból, főleg cseréptárgyakból áll. A sindümúzeumot egy 35 négyzetméteres helyiségben rendezték be egy padláson, amely a kitűnő szigetelésnek köszönhetően a nagy nyári melegben is kellemes hőmér­sékletű. A kiállításon látható tető­cserepek mind Veleméren ké­szültek. A technológia a követ­kező volt: egy sindü nagyságú deszkát fémszalaggal szegé­lyeztek olyan módon, hogy a fémszalag pereme magasab­ban álljon, mint a deszka lapja. A lapra homokot szórtak, majd agyagot préseltek bele. A min­tába préselt nyers agyaglemezt aztán homokozott felületre bo­rították száradni, majd kiéget­ték. A veleméri rajzos sindük- ről - erről a sajátos népművé­szeti ágról, a rajzos tetőcsere­pekről - korábban alig szerzett tudomást a néprajztudomány. A körmendi múzeum hét min­tás cserepét leszámítva a köz- gyűjteményekben nincs ha­sonló, s Nagy Zoltán cikkein kívül a szakirodalomban sem hagytak még nyomot. Folyamatban van a szent- györgyvölgyi tehénszobor pontos, múzeumi hitelességű másolatának a beszerzése. Ezt a rendkívüli tudományos je­lentőségű 7500 éves szobrocs­kát 1995-ben ásta ki Bánffy Eszter régész a szomszédos Szentgyörgyvölgyön. A rajta lévő székelybetűs, magyar nyelvű feliratot a sindümú­zeum gazdája, Varga Géza írástörténész olvasta el. Az eredeti szobor ma a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti ki­állításán látható; a remélhető­leg hamarosan elkészülő hite­les másolat a sindümúzeum egyik legbecsesebb kiállítása tárgya lesz. GL0SSZA Bajdó Bettina bajdo.bettina@vasnepe.hu Lila szőnyeg az Egyesek fizetnek a lát­ványért, másoknak ingyen van - épp ez jutott eszem­be, amikor Körmend felől lekanyarodtam az Ausztria felé vezető vasaljai útra. Mintha csak az arra járó köszöntésére borult volna virágba minden, ám nem a mezők pompáznak kü­lönféle színekben, hanem az út szélén burjánzó nö­vényzet deríti jobb kedvre az arra járót. Mintha csak lila szőnyeget borítottak volna az árok és az út közötti vékony sávra. De ez a szőnyeg nem csu­pán vízszintben simul a tájra, a virágok közel egy méter magasan hajlanak jobbra-balra a lengedező nyári szélben. Talán hun- garikum is lehetne a lila szőnyegből, hiszen ilyet út mellett úgysem látni Ausztriában, de ezzel üdvözölhetnénk az országunkba érkezőket is. A természet - a közútnak is hála - megalkothatta a maga virágútját. Akár há­lásak is lehetnénk érte, hi­szen a Herényi Virágút után ez lehetne akár a Ná­daljai Virágút. Ráadásul itt nem pénzért árulják a vi­rágot, bárki megállhat, s hatalmas csokorra valót köthet belőlük ingyen. Talán mozgalmat is kelle­ne indítanunk, aminek ad­hatnánk a „Kössük egy­ütt!" nevet, így nem csak mi gazdagodnánk egy szép csokorral, melyet az otthoni vázánkba is bete­hetnénk, hanem egyúttal a közútnak is segíthet­nénk a munkáját. Egy izomsorvadásos kislánynak gyűjtenek Vasvár (mt) - Több mint kétszázezer forint gyűlt össze a hétvégén a bállal végződő jótékonysági kon­certen az NGKK-ban. A koncerten fellépett Sláger Tibó, a Pepito Jam, Fession Luise, a Kánya duó, a B- System, Kriszta és a magyar utca is. A vasvári súlyos beteg Horváth Dzsenifer részére gyűjtöttek, akinek izomsorva­dásos betegsége van, nem tud ülni, csak félig fekvő helyzet­ben. Az orvosok egy olyan speciális kerekesszéket java­soltak számára, ami használ­tan is három-négyszázezer fo­rintba kerül. A jótékonysági esten támogató jegyeket árultak, abból jött össze több mint kétszázezer forint.- Megkerestünk több céget, de azt mondták, jó lenne egy számla, ahová utalni lehet, hogy leírhassák az adójukból - tudtuk meg Szalai Pétertől, a rendezvény fő szervezőjétől.- Úgyhogy létrehozunk majd egy gyámhatósági szám­lát, azon helyezzük el az eddig összegyűlt pénzt, és ott fogad­ják a további adományokat is. Ha esetleg nem jönne össze a kerekes szék ára, akkor is a kis­lány életminőségének javítá­sára fordítják az összeget. Táncos siker az Eb-n Kőszeg (nm) - A III. Lát­ványtánc és Ének Európa Bajnokság ezúttal Szlová­kiában, Léva (Levice) vá­rosában volt. A Be-Jó tán­cosai szépen szerepeltek. Négy ország 358 koreográ­fiával és 1700 táncossal vett részt a nemzetközi megméret­tetésen. A több éves „B” (kezdő) ka­tegóriájú versenyzés után az zsűri, és (sajnos) a sok sérülés miatti hiányos létszám ered­ményeként két ezüst és négy bronz minősítéssel végeztek a lányok az idei Eb-n. Ezüst mi- nősésítést szereztek: Baranyai Katalin mazsorett és twirling ifjúsági szólója bottal; tánc és ének kategóriában az „Ébredj fel!” című produkció Tolnay Veronika énekével; Bronz mi­nősítést kapott: a „Victory” ju­nior formáció, a „Chiara Stel­A Be-Jo ezüst és bronz minősítést szerzett a profik kategórájában idén először kerültek a kőszegi Be-Jó táncosai a magasabb, a profi „A” kategóriába. A közel 40 fokos hőség, a roppant szi­gorúan pontozó nemzetközi la” Faragó Regina és Kálmán Lilla történelmi társastánc duója, a „Pom-pom őrület” és Tolnay Veronika ifjúsági szó­ló éneke. Az apró múzeumot egy épület padlásán rendezte be a tulajdonos

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék