Vasuti és Hajózási Hetilap, 1927 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-31 / 1-4. szám

2 1 — 4. szám. VASÚTI ÉS HAJÚZASI HETILAP a Yasuti és Hajózási Hetilap, ha szerényebb kere­tek között is, de még fokozottabb buzgalommal törekszik előmozdítani egyesületünk és tagjaink ér­dekeit. A kezdet nehézségeit leküzdve, ismét napi­rendre tűzhetjük azokat a szociális kérdéseket, a melyeknek megvitatása minden közlekedési tiszt­viselőnek érdeke. Tagjaink még emlékezhetnek arra, mily jelentős szerepe volt a Magyar Vasúti és Hajózási Klubnak és lapunknak a magyar közle­kedési tisztviselők jogait biztosító 1914. évi XY1Í. törvénycikk létrejöttében. Ezt a nemes értelemben vett jogvédő szellemet lapunk ismét feleleveníti s az égetően aktuális kérdések egész sorát követ­kezetesen napirenden kívánja tartani anélkül, hogy lapunk másirányu hivatásának: a közlekedéstudo­mányi ismeretek gyarapításának rovására szentelne helyet a szociális problémáknak. Bizalommal for­dulunk Lagtársainkhoz s érdeklődésüket, közremű­ködésüket, tárgyilagos bírálatukat kérjük és köszöi- nettel fogadjuk. Klubunk társas-utazása Norvégiába. A kirándulási bizottságunk serényen dolgozik a nagy­szabású norvég kirándulás részletein. Programmunk pontos kidolgozása és a költségek tüzetes megállapítása, vala­mint öt állam vasutaival a menetrend és kocsiátvétel megbeszélése azonban csak akkor kezdhető meg, ha pon­tosan tudjuk, hányán vesznek részt a kiránduláson. Az előkészítő munkák lebonyolítása két-három hónapot vesz igénybe, ezért a résztvételre való végleges jelentkezés leg­későbbi határnapjául 1927. március elsejét jelöljük meg. Később jelentkezők csak akkor vehetők fel, ha valamelyik hely időközben megüresedik. Az eddigi megállapodások szerint csak 56 résztvevővel indulhatunk. A jelentkezőket csak akkor vehetjük fel véglegesen, ha a megszabott határ­időig a résztvételi díjból kétszázötven pengőt a klub pénz­tárába befizettek. A hátralévő összeget és az esetleges vasúti költségeket egyszerre vagy részletekben legkésőbben 1927. junius J5-ig kell beküldeni. Minthogy az előleget a szállodák és hajóhelyek lefoglalására kell lefizetnünk, azt visszalépés esetén csak akkor fizethetjük vissza, ha a visszalépő helyett más résztvevő jelentkezik. Tájékozásul újból leközöljük kirándulásunk Pro­gramm j át: A kiránduló-társaság 1927. július elején este 20 óra­kor, a Máv. részéről előreláthatólag e kirándulásra is rendelkezésünkre bocsájtandó kényelmes Pullmann-kocsikon indul útnak és Prágán, a Sächsische Schweiz-on, és Drezdán át, másnap délután érkezik Berlinbe. A következő napon reggel Warnemünde-Gjedseren át, a hatalmas gözkompra tolt közvetlen vonattal a Keleti-tengert átszelve, este 7 órakor Kopenhágába érkezünk. Az estét és a következő napot a gyönyörű dán főváros megtekintésére szánjuk s harmadnap reggel folytatjuk utunkat. Vonatunk Helsingör- nél kompon átkelve Plelsingborg-nál svéd területre fut s az ut hosszabb részén a tengerparton haladva Göteborg-on át este 10 órakor — nappali világosságnál — Oslo-ha (Kristiania) érkezik. A norvég fővárosban meghalunk és másnap reggel a világ egyik legszebb, hóval és jéggel borított hegyek közt vezető, 1500 méterig emelkedő vona­lán, a Bergen-vasuton tovább utazunk a nyugati tengerpart felé. Délután Myrdalen-ben megszakítjuk utunkat és a 950 méter magasságban fekvő állomásról kocsikon a vad­regényes Myrdal-völgy ön át a gyönyörű Sogne-jjord egyik végső nyúlványának partjáig megyünk. Ott meghálva, reg­gel hajóval bejárjuk a fjord két legszebb ágát, az Auerland- és Naerojjordokat. Az utóbbinak végén, Gudvangen-ben autóba szállunk és a hatalmas vízeséseiről hires, fenséges Naerovölgyön át a 400 méter magasságban fekvő előkelő Stalheim-szállóban megebédelve és megpihenve, az előző napon elhagyott Bergen-vasut Voss állomására érünk, a honnan vasúttal folytatjuk utunkat Bergende. A következő napot e szép fekvésű tengeri kikötővárosban töltjük s csak este szállunk hajóra, mely bennünket Norvégia nyugati partjain haladva kétnapos utazás után az ország ősi koro­názó városába, Trondhjem-be visz. Másnap a múlt évben megnyílt Dovre-völgyi hegyivasuttal, mely úgy mint a Bergen-vasut, Norvégia leggyönyörűbb vidékeit szeli át, Oslo-ba térünk vissza, ahol egy napig maradunk. Osloból egynapi stockholmi tartózkodás után vasúton és kom­pon átmegyünk a Keleti-tengeren és a következő nap isméi Berlinbe érkezünk s ebéd után közvetlen vonattal Prágán át hazautazunk. Akik Berlinben több időt akarnak tölteni, itt elválnak társaságunktól. E 15 napos kiránduláson összesed 6012 km utat. teszünk meg, melyből 815 km tengeri útra, 68 km kocsi- és autó-utra esik. A háromhetes kirándulási csoport programmja teljesen azonos a 15—16 naposéval, de ezt Trondhjemben a hét­napos északi hajóuttal (Nordlandfahrt) bővítjük ki. Trondh- jemíől az északi jókig (Nordkap) és vissza, állandó nap­pali világosságnál egy hétig leszünk hajón s csak néhány érdekesebb helyen kötünk ki. így meglátogatjuk a. világ legészakibb városát, Hammerjestet. A zordságában fen­séges Lyngejjord végén megismerkedünk Európa egyetlen nomád népével, a lappok-kai, megtekintjük sátraikat, meg­figyelhetjük életmódjukat és Európa legészakibb csúcsán, a Nordkap-on csodáljuk az éjféli napot. A három hajóuton tengeri betegségtől nem kell tartanunk, mert hajónk min­dig a partok közelében és számtalan sziget között halad. A résztvételi dij, amelyet a jelenlegi árak alapul vétele mellett állapíthatunk meg s mely éppúgy, mint a program, még némileg módosulhat, a 15—16 napos útra 520 pengő. Ebben az összegben bennfoglaltatnak: a szállodai szobák (egy- és kétágyasak), teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora), összes hajójáratok (hálófülkékkel együtt), összes borravalók (szállodákban, étkezőkocsikban stb), összes autó- és kocsiköltségek, podgyász-szállitás (pályaudvartól szál­lodába és vissza), látványosságok belépődíjai és a hivatá­sos vezetők dijai. Külön kell fizetni az italokat és vizumdijaltai ,és azoknak, akik nem közlekedési alkalmazottak, a vasúti jegyek árát. Tájékozásul közöljük, hogy az egész útra szóló vasúti jegy ára a II. osztályban körülbelül 650 pengő, de alapos' a reményünk, hogy vendégeink részére is na­gyobb engedményt tudunk elérni. A háromhetes kirándulásra (melyet csak abban az esetben rendezhetünk, ha legalább ötven résztvevő jelent­kezik) a föntebb közölt résztvételi díjon kívül még a hét­napos hajóút diját is meg kell fizetni. E hajóút rendes dija (kabinnal és teljes ellátással) 960 pengő, de ezt az összeget már eddig is sikerült mintegy 400 pengőre mér­sékelnünk. A nemzetközi szabadjegyegyezményben részes vasutak tisztviselői részére a szükséges szabadjegyeket, a család­tagok és vendégek részére elérhető legnagyobb kedvez­ményű jegyeket, valamint a vízumokat a klub vezetősége szerzi be, a résztvevőknek tehát csak útlevelükről kell gon­doskodnak. A vizumdijak legmérsékeltebb megállapítását az’ illetékes helyeken kérelmezzük.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék