Vasuti és Közlekedési Közlöny, 40. évf. (1909)

TARTALOMJEGYZÉK. (Az egyes czimek után kitüntetett számjegyek lapunk oldalszámait jelzik.) A kereskedelemügyi m. kir. minister és a vasúti és hajózási m. kir. főfelügyelőség rendeletei. Ausztriai százkoronás aranyérme ismertetése 869. Állami kedvezmények engedélyezése 881. ( Állami mértékhitelesítő hivatalok székhelyének és működési körének megállapítása 147. Állategészségügyi intézkedés Szerbiával való for­g alomban 341. Átalakítások és pótlások a hajólépcsőkre nézve 699. Bajai vasúti Duna-híd medernyílásainak hasz­nálata 641. Bort, sört s egyéb szeszes italokat tartalmazó hordók forgalomba hozatala 159. Drávahajózás szabályozása 273,501. Dunahajózág szabályozása, korlátozása stb. 95, 311, 345, 413, 471, 531, 533, 691, 695, 765, 831, 839. Gépalkatrészek tisztítása 345. Gotthard-vasutnak a svájczi szövetségi vasutak hálózatába való bevonása 401. Gőzhajókon levő alkalmazottak letartóztatása esetében való eljárás 1. Hajóraktár-fedelek által keletkező balesetek meg­óvása 161. Hajóstiszti tanfolyam megnyitása 783. Hazai vasutak építési és üzleti hosszainak (1908. végén) kimutatása 457. Hitelesített hordók használata 559. Hivatalos, illetve tudományos megvizsgálásra szánt állati hullák, hullarészek és kóros szervek vasúti szállításának szabályozása 865. Horvát-Szlavonországból, az annektált tartomá­nyokból és külföldről érkező állatküldemények kiszolgáltatása 619. Katonai gyakorlatok miatt az Eszék melletti Dráván fennálló hajózási korlátozások 273. Kazánvizsgálati illetékeknek a m. kir. posta­takarékpénztár közvetítésével való befizetése 105. Kisérletképeni megszorítások a mozdonyszemély­zet által adandó gőzsípjelzéseknél 295. Kormány- és darúlánczok, valamint sodrony­kötelek műszaki megvizsgálása 345. Magánvasuti alkalmazottak illetményeinek ren­dezéséről jelentés a képviselőházhoz 183, 187, 199, 211. Magyar kir. államvasutak iskolai minősítési szabályainak kiegészítése 247. Magyar korona területén létező vasutak havi ideiglenes bevételeinek kimutatása 36, 136, 220, 278, 368, 432, 516, 584, 664, 750, 816, 884. Magyar korona területén létező városi helyi vas­utak havi ideiglenes bevételeinek kimutatása 42, 144, 228, 286, 376, 440, 524, 592, 672, 758, 824, 892. Mértékek hitelesítése és annak ellenőrzése 147. Nemzetközi egyezmény hatálya alá helyezett vasúti vonalak 1, 95, 190, 2Í5, 219, 325, 345, 367, 512, 515, 535, 543, 579, 583, 661, 679, 729, 781, 785, 839, 840, 903, 919. »Obturos«, fogamzást gátló műszer kitiltása a vasúti és hajózási szállításból 869. Országos közlekedési tanács 77. Országos közlekedési tanács ügvviteli szabályai .. 77. Önműködő horgonytekerők és emelőkészülékek alkalmazása 937. »Syrion» és »Coza por« néven forgalomba hozott titkos összetételű szereknek a vasúti szállítás­ból való kizárása 61. Szállítási tilalom az aluminium-hydratot és hangyasavat tartalmazó összes hús- és hurka­konzerváló szerekre 61. Sztrájk-kérdőivek szétküldése 203. Telefonhírmondó-hálózat építési engedélyének meghosszabbítása 619. Tiszahajózás szabályozása 579, 683. Tűzveszélyes vagy gyúlékony anyagokkal terhelt hajók telelése 131. Újonnan kitűzött hajózóút a szurduki szaka­szon 295. Üzleti táviratok jelének megváltoztatása 933. Vasúti híd építése a Dunán Gombosnál 699. Vasúti távirdaforgalomban használt hívás egy­szerűsítése 769. Vasúti üzletszabályzat életbeléptetése 837. Vasúti üzletszabályzat végrehajtása 837­Vasúton szállított bor-, bormust-, gyümölcsbor­és sörszállitmányok mennyiségének űrmérték szerint való kitüntetése iránt kiadott »Szabált­rendelet« módosítása 159­Vasútépítési engedélyokiratok, engedélyokirati függelékek. Budapesti helyi érdekű vasutak függeléke 215. 413, 915, 937, 945. Budapest—szentlőrinczi h. é. v. függeléke 489. Czegled—csemői h. é. v. 296, 299, 307, 311, 315. Dráva völgyi (kiskőszeg—siklósi) h. é. vasút 580, 583, 592, 599, 603, 608. Erzsébetfalva—csepeli h. é. vasút 916, 919. Fenyőháza—lubochnavölgyi iparvasut 617. Hőlak—nemsó—ledniczrónai h. é. vasút 883, 899, 903, 905. Kaba—nádudvari h. é. v. függeléke 535. Kerepes—gödöllői h. é. v. 414. 417, 427, 431. 449, 472. Klostar—virjei h. é. vasút 923, 933. Kőrös—belovár—verőcze—barcsi h. é. vasút füg­geléke 920, 923. Miskolcz—mezőcsáthi h. é. v. függeléke 183. Nagybélicz—privigyei h. é. vasút függeléke 61. Nagyszeben—szentágotai h. é. v. 449, 452. Nemsó—ledniczrónai h. é. vasút 903, 905. Nyitra—üzbég—radosnai h." é. v. 552, 559, 563, 575, 567, 579. Poprádvölgyi h. é. v. függeléke 479. Pozsony—országhatári h. é. v. 483, 489, 497, 501, 503. Privigye—németprónai h. i. v. (nagybélicz— privigyei h. é. v. függeléle) 63, 79, 83, 87. Rákosszentmihály—rákospalftai h. é. v. 938, 945. Szegedi villamos városi vasit függeléke 811. Ungvár—vajáni h. é. vasút 691, 695, 699, 711. Vágsellye—negyedi h. é. vasit 535, 543, 547, 551. Zágrábi villamos közúti vasút 341, 345, 357. Vasútépítési előmunkálatok jngedélyezése és meg­hosszabbíása. Abrudbánya—Brád 503. Aknasugatag—Krácsfalu (31. Alsóbarbatyén—Aninosza 471. Alsólendva—Szentgotthárl v. Gyanafalva 117. Alvácza—Zám, Ponorvöly és Izvorvölgy 641. Aninosza bányatelep—Perozsény 613. Arad—szegedi vonal — Temeshidcgkűt 567. Arad— Újarad 905. Attala—Szili 409. Ágostonfalva—Magyarhrmány 95. Áf vaváralja—Namesztó 811. Baja—Kiskőrös 61. Balassagyarmat—Zólyon 190. Baranda—Titel 117. Barczika—Alsótelekes i31. Bazin—Nádas Szomoláiy 219. Bácstopolya—Bajmok 497. Bánffyhunyad—Keleael 603. Bánócz—Ungvár 579. Bártfa—Bártfai fürdőtelep 269. Belovár—Banovajaruga 261, 725. Belovár—Koncanica—Zderci 261. Beszterczebánya—Hermám 641. Bikszád—Komoczán' 471. Bodrogközi gazdasági vasú 641. Bohunicz—Vittencz 613. Brassó—Zajzon 933. Budai hegyi pályák 255 Budapest Ferencz Józscf-hJfő—Szentgellérthegy (sikló) 117. Budapest—Ferencz József-id—Nagykovácsi il]. Üröm ill. Budapest-Keleföld 489. Budapest—Kisnyir—Kecsknét 613. Budapest—Monor 307. Budapest—Péczel 169. Budapest—Törökbálint 91í Buj—Balsa 389. Buziás—Topolovecz 203. Buziás—Temesrékás 203. Csabrendek—Sümeg 367. Csacza—Trencsénmakó 839

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék