Vasuti és Közlekedési Közlöny, 43. évf. (1912)

1912-01-03 / 1. szám

SuikMfc Budapest, 1912. január hó 3-án. 1. szám. Negyvenharmadik (X l_l I i.) évfolyam ~ Vasúti és közlekedési közlöny. ^IrgJeleRik mindm szerdán, píatekei és Tasársap. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL VI., Andrássy-út 98. (Telefon 98 48.) PaatatakartkptuciArl cheqae- és cle»rtng-»i«ml» la.4*0 este. Előfizetési díi : Helybe, te *M«kra postai killdtnel nfu nn Ü4 korona A* előfizetők ai előfizetési díj fejében díjmentesen kapjak a na. kir. allacw vasutaknak és a maeánvasutaknak a lap mellékleteként megjelenő kedvezménvi i^evjékeit is. TARTALOM: Hivatalos rész. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium hivatalos közleményei. Közlekedési vállalatok hivatalos köleményei. Üzleti hir. HIVATALOS RÉSZ. A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTERIUM HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. Személyi hírek. A Szf mélyem körüli ministerium ideiglenes vezetésével megbízott ma­gyar mini-terelnököm előterjesztésére Nóvák Berta'an műszaki főtanácsosi czimmel f lruházott államvasuti főfelügyelőnek kiváló szolg ilata elis­meréséül Ill-ad osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen adományozom. K>lt Bécsben, 1911. évi deczcmber hó 25-én. FERENC2 JÓZSEF s. k. Gróf Khuen- Héderváry Károly, s. k. A kereskedelemügyi m. kir. minister a gőzgépkezelők és gőzkazán­fűtők miskolczi vizsgáló-bizottságába Apáti Ignácz m. kir. államvasuti mérnök, fütőházi főnököt taggá, a nagyváradi vizfgáló-bizottságba Varga Ferencz m. kir. államvasuti fütőházi mérnököt taggá és Steppet Károly m. kir. államvasuti fütőházi mérnököt póttaggá, végül a kolozs­vári vizsgáló-bizottságba Kabay György m. kir. államvasuti főmérnök, mühelyfőnököt taggá kinevezte. KOZLEKEDESI VALLALATOK HIVATALOS KÖZLEMENYEI. DÍJSZABÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜGYEK. Magyar királyi államvasutak. V. és K. K. 191-2. l/:s. 1. szám. íMT 1912. M. Á. V. FlVft. szám Hirdetmény. Budapest-Lipótváros állom ása a kocsirakományu teherávúk oly nagy mennyiségben érkeznek, hogy azokat az ál omás naponta befogadni és feWolgozni nem képes. Ennek következté' en a kocsirakományu árúk egy részét a szomszé 1 állomásokon kell feltar óztatni. A feltartóztatott kocsirakományu árúk beh zata'a és mielőbbi feldolgozhatása cz Íjából a Budapest-Lipó vá' os állomásra rendelt kocsi akományu teherárúk felvi tele — élő állatok, friss hus, friss gyümölcs, friss főzelék és tojás kivételével — folyó évi január hó 3-ától kezdve további intézkedésig besz ün tettetett. Budapest, 1912. évi január hó 2-án. V. és K. K. 1512. 1/3. 1. sz. Az igazgatóság. Í „ ad 826,577 ..... M. A. V. FIV. sz. 1911. Fuvardíjak hitelezése a feladott és megérkezett küldeményeknél. A magyar kir. államvasutak üzletvezetőségei állomásaikon ugy a feladó, mint a kiadó pénztáraknál a szállító feleknek esetről-esetre be­adott kérelmére, a hitelezni kívánt összegnek megfelelő óvadék letétele elle­nében a következő feltételek mellett szállítási díj hitelt engedélyeznek : A) A feladásnál: 1. Három napra terjedő hitelt olyformán, hogy a pénztáros a fel­adóvevényeket, illetve a fuvarlevélmásolatokat és díjmentesítő tételekre vonatkozó ideiglenes elismervényeket visszatartja s ezek ellenében az árút felveszi. A most említett okiratokat a hónap 3., 6., 9., 12., 15., 18., 21., 27. és 30. napján a hitelt élvező készpénzben beváltani köteles. 2. Egy hónapra terjedő hitelt, mely esetben az eljárás a következő : a) a feladó-pénztáros minden egyes hitelezési esetben szabályszerű hitelezési jegyzéket szerkeszt, mely jegyzékben a hitelt élvező a hitele­sítést aláírásával elismerni tartozik. Ezen jegyzék ellenében a feladó­vevény, a fuvarlevélmásolat, vagy a díjmentesitési letétre vonatkozó ideiglenes elismervény, készpénzfizetés nélkül kiadatik. b) a kiegyenlítés akként történik, hogy a hitelt élvező fél a hitele­zést követő hónap első napján a hitelezési jegyzéket, melyeket a pénztáros a nyugtázó-bélyegzővel ellátott, készpénzben beváltja, a jegyzékek alapján szerkesztett havi kimutatásokat pedig aláírja és czégbélyegzőjével tl Latja. Az igénybe vett hitel a magyar kir. postatakarékpénztár útján az üzletvezetőségek gyüjtőpénztárainál is kiegyenlíthető, ez esetben azonban nehogy az állomáson a folytatólagos hitelezés fennakadást szenvedjen, még külön időközi biztosítékot is kell letenni, melynek nagyságát a fél határozhatja meg. A hitelezett összegek után az egy hónapra terjedő hitelezéseknél kezelési jutalékot kell fizetni, mely 1/,0% az esetben, ha óvadék gyanánt 20,000 koronánál nagyobb összeg van letéve s 2/l0% az esetben, ha az óvadék 20,000 korona vagy ennél kisebb összegben tétetik le. B) Az árúkiadásnál. r~ A hitel egy naptári hónapra engedélyeztetik, de a hitelösszeg 6000 koronánál kisebb nem leliet, illetve a hitel biztosítására legalább 6000 korona értékű óvadékot kell letenni. Az eljárás a feladásnál engedélyezett havi hitelezéshez hasonló, azaz minden egyes esetben hitelezési jegyzék állíttatik ki, melyen a hitelt élvező fél á hitelezést elismerni tartozik s a melynek ellenében neki a fuvarlevél kiszolgáltatik. A kiegyenlítés szintén oly módon történik, mint a feladás havi hitelezésnél s a hitelezett összegek után is ugyanazon kezelési jutalék számíttatik fel. Az iparvágánynyal rendelkező feleknek, a kikre nézve a hitelezés igény­bevétele szerződésszerüleg kötelező, ugyancsak a most emiitett módon hiteleztetnek az illetékek, csakhogy itt a hitelösszeg nagyságát a fél maga határozza meg. Ily felek részére kívánatra 24 órai jutalékmentes hitel is engedé­lyeztetik, de ez esetben a fél a 24 óra tartama alatt hitelezett összeget a 24 óra keretén belül készpénzben okvetlenül kiegyenlíteni köteles. Maguk határozhatják meg a hitelösszeg, illetve az óvadék nagyságái, habár az igénybevétel kötelezettségének kikötése nélkül, még a raktár­bérlők is. C) A szállitóvevénynyel feladott éleltniczikkek és használt, üres göngyöletek után felmerülő szállítási illetékek, valamint a kiadásnál felmerülő kövezet­vámok hitelezése. A hitelezett illetékeket havonkint kell kiegyenlíteni A hitelezés kétféle, u. m. : 1. ha a feladás elszámolóhelyekkel rendelkező állomásokon történik, s 2. ha az árúk elszámolásra be nem rendezett megállóhelyeken adatnak fel. Az első esetben a feladó-pénztáros a vevényeket visszatartja s ezeket a fél a hitelezést követő hónap elsején készpénzben beváltja. A második esetben a megállóhelyeken alkalmazott közeg csak a ve vényt állítja ki s abba a feladott darabok mennyiségét jegyzi be. A mér­legelés és az illetékek kiszámítása a rendeltető állomásokon történik s a hite­lezett illetékeket is itt kell kiegyenlíteni, még pedig ugyan olyan rnodon, mint az első esetben, t. i. a fél a pénztáros visszatartotta vevényeket a hitelezést követő hónap első napján készpénzben beváltani tartozik. Altalános határozmányok. Óvadék gyanánt készpénz vagy állami letétekre alkalmas érték­papír fogadtatik el. Készpénz után kamat nem fizettetik, az érték papirok kamatszel­vényei azonban kiadatnak. "Ha óvadékul értékpapírok tétetnek le, e papírok a budapesti, illetőleg a wieni tőzsdén legutóbb jegvzett, 14 napnál nem régibb, utolsó napi árfolyam szerinti értékben, "de sohasem a névértéken felül fogadtatnak el. Az esetre, ha a fentebb megszabott hitel az óvadékul letett érték­papírok árfolyamának csökkenése folytán teljes fedezetet nem lelne, köteles a hitelt élvező a papirok értékét a fenti módon torteno számítás szerint minden felszólítás nélkül kiegészíteni, ellenkező esetbenjogaban áll a magyar kir. államvasutak üzletvezetőségének a további hitelezest megvonni, illetve megszüntetni. . , Amennyiben a hitel a feladásnál engedélyeztetett. a hitelt igénybe­vevő felelősséget vállal azon károkra nézve, melyek a neve alatt feladott küldeménvek után hitelezett, illetve be nem szedett szállítási illetékekből a magyar kir. államvasutakra háramolhatnik. , , , , A kiegyenlítésnek minden hitelezési esetnél a teltételekben kotort határidőkben okvetlen meg kell történni, tehát az esetben is, ha a határ­időkig az engedélyezett hitel la nem menttetnék. ha pedig az engede-Lapunk mai számának mellékletei: 1. A cs. kir. szab. déli vaspálya-társaság és a barcs pakráczi vasút 1912. évre szóló fuvardíj- és fekbér kedvezményei. 2. Lapunk 1911. évi évfolyamában közzétett „Rovatolási és visszatérítési díjkedvezmények betusoros jegyzéke . 3. Lapunk 1911. évfolyamának tartalomjegyzéke. mm

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék