Vasuti és Közlekedési Közlöny, 43. évf. (1912)

1912-12-29 / 152. szám

152 íímii VASUTI ÉS KÖZLEKEDÉSI KÖZLÖNY. 979 Vasuti közlemények. Belföld. A magyar kir. államvasutak bevételei az 1912. év november havá­ban. A M. Á. V. ideiglenes szállitási bevételei 1912. évi november hó­ban 37.479,100 koronát, a mult év ugyanezen havában pedig a vég­leges bevételek 35.605,442 koronát tettek ki. A növekedés tehát a f. év november havában 1,873.658 korona volt. Az üzemhosszban a mult évvel szemben 39 km. csökkenés mutatkozik, amennyiben ez a mult évben 8.645, km.-t a f. év november havában pedig 8,606 km.-t tett ki. Eme csökkenés a hosszhelyesbitésekböl, ill. a zágráb-sziszeki vonal­nak a M. Á. V. hálózatából történt kikapcsolásból ered. A kilométe­renkinti bevétel a í. év november havában 4,355 korona, a mult év novem­ber havában pedig 4,119 korona volt, a növekedés tehát a f. év november havában kilométerenkint 236 korona volt, ami 5-7% növeke­désnek felel meg. I. A személy-, katona- és poggyászszállítás után 1912. évi november hóban az ideiglenes szállitási bevétel 8.575.300 korona, a mult év ugyanezen havában pedig 7,525,848 korona volt. A növekedés tehát a f. év november havában 1.049,452 korona. 1912. évi január hó 1-től november hó végéig 97.508,290 korona, a mult év ugyanezen hónapjaiban pedig 88.057,098 korona volt a bevétel. A növekedés tehát a f. év november haváig 9.451,192 korona. 2. Gyors- és teheráruszálli­tás után 1912. november hóban 28.903,800 korona volt a bevétel, ami a mult évi 28,079.594 koronával szemben 824,206 korona többletnek felel meg. A f. év elmúlt 1 1 havában a bevétel 277,053.743 korona, a mult év ugyanezen időszakában pedig 251,198.678 korona volt. A növekedés tehát 25,855.065 korona. 3. Az összes szállitási bevétel 1912. évi január hó 1-től november hó végéig 374,562.033 korona, a mult év ezen hónap­jaiban pedig 339.255,776 korona volt. A f. év ezen hónapjaiban a több­let tehát 35.306.257 korona. A m. kir. államvasutak számára szállítandó vasöntvények, rugó­aczéllemezek és lemezes készrugók szállítására vonatkozó különleges feltételek módosítása. A m. kir. államvasutak igazgatósága az állam­vasutak részére szállítandó vasöntvények, rugóaczéllemezek és lemezes készrugók szállítására vonatkozó különleges feltételeket az általános szállitási feltételek előírásainak szernmeltartásával, valamint az idők folyamán szükségeseknek mutatkozó módositások tekintetbevételével it dolgozta. A kereskedelmi minister által helybenhagyott uj feltételekbe ;i birságra vonatkozó előírást, tekintettel az általános feltételek 14. §-ára - nem vették fel. Azonkívül minthogy az általános feltételek az átadási helyet jelölik meg a teljesítés helyéül — méltányossági szempontból olv értelmű határozmányt vett fél az igazgatóság, hogy ,i rendelkezésre bocsátott árukat az átadási helytől egészen addig az állomásig, melyen a szállító az árukat bérmentesen beszállítani tartozott, valamint a pótlásul szállított árukat arról az állomásról, melyre a szállító az árukat bérmentesen beszállítani jogosítva volt — egészen az átadási helyig, a szállító veszélyére ugyan, de önkezelésben díjmentesen továbbítják. A vasöntvényekre vonatkozólag 1892. óta érvényes, de teljesen elavult feltételeket [az igazgatóság gyökeresen átdolgoztatta, hogy a különböző vasöntvények minősége a gyakorlati igényeknek megfelelően legyen megszabva és hogy a megkívántatott minőségű • ntvények szállítása biztositassék. A m. kir. államvasutak pénztári feleslegei. A m. kir. államvasutak igazgatósága legújabban a m. kir. államvasutaknál idegen pénznemek­ben jelenleg meglevő feleslegekből a m. kir. központi állampénztárnak ,'.3 osztrák-magyar banknál levő márka és frank folyó számlája javára 1.000,000 frankot átutalt, 200,000 frankot és 200,000 márkát pedig befizetett. Ezek az értékek 1.377,600 koronának felelnek meg, melynek betudásával a folyó évi készpénzbeszállitás 19.242,000 koronára emel­kedik. A pozsonyvármegyei h. é. vasut műszaki felülvizsgálata. A Detrekő­szentmiklóstól Zohoron át a magyarfalvi ezukorgyárig vezető pozsony­vármegyei h. é. vasutat a kereskedelmi minister műszakilag feltilvizs­gáltnak jelentette ki. Közvetlen forgalom a budapesti közúti vasut és a budapesti helyi érdekű vasutak erzsébetfalvi viszonylatában. A budapest —erzsébetfalvi forgalom eddig ugy nyert lebonyolítást, hogy az utazóközönség a buda­pesti közúti vaspályának óbuda-kö'zvágóhidi vonalán közlekedő kocsik­kal a közvágóhidig ment, s ott át kellett szállania a budapesti helyi vasutak vonatjára. hogy Erzsébetfalvára juthasson. Az átszállással nehezített forgalom hosszú idő óta panaszok tárgyát képezte, mig végre a két vasut megegyezett a közvetlen forgalom életbeléptetése tekin­tetében. A kereskedelmi minister — tekintettel a társaságok által beve­zetett közvetlen forgalomnak az utazóközönség szempontjából előnyös voltára, az e részben tett intézkedéseket, a székesfőváros vagyonjogi érdekeinek leszögezése mellett — helyeslőleg tudomásul vette. A budapesti h. é. vasutak rákosszentmihály—rákospalotai vonalának műtanrendőri bejárása. A budapesti h. é. vasut részvénytársaság engedélyt kapott, hogy Rákosszentmihály község belterületén hurok­vágányt. valamint a budapest —kerepes—gödöllői vonalának rákos­szentmihályi állomásából kiágazólag Rákospalota községbe vezető villamos vonalat építhessen. A hurokvágányt már 1911. év deczember hó 7-ikén forgalomba helyezték, a rákosszentmihály -rákospalotai vonal műtanrendőri bejárását pedig folyó évi deczember hó 31-én tartják meg. A pécsi villamos közúti vasut. Pécs szab. kir. város közönsége személy- és áruszállításra berendezett felsővezetékes villamos közúti vasutat tervezett, melynek közigazgatási bejárását 1911. évi julius hó 6-án tartották meg. A bejárás tárgyát képező hálózat két csoportra oszlik. Az azonnal megépítendő vonalak közé tartoznak a m. kir. állam­vasutak pécsi állomásától az Indóház-utczán, Rákóczi-uton és az Irgal­masok-utezán át a Széchenyi-térig, továbbá a honvédhadapródiskola déli kapujától a szigeti-országuton, Király-utczán. Iránvi Dániel-téren és Zsolnay Vilmos-utczán át a Zsolnay-gyártelepig vezető, végre az Irányi Dániel-tértől a m. kir. államvasutak pécs —budai külvárosi állo­másáig, illetve forgalmi telepéig vezető vonalak. Később kerülnek majd megépítésre a Zsolnay-gyártelep déli főbejáratától a Zsolnay ' 'ilmos­utczán végig a pécs—bátaszéki h. é. vasut pécs-gyárvárosi állomásáig, valamint a szigeti-országuton és Indóház-utczán épülő vonalakat a Rákóczi-uton át összekötő és a Rákóczi-uton át az 1 rgalmasok-utczától a Zsolnay j,Vilmos-utczáig vezető összekötő vonalak. A közúti vasut engedélyezési tárgyalását folyó évi junius hó 10-én tartották meg és a kereskedelmi minister az épitési munkálatok foganatbavételére ideiglenes épitési engedélyt adott. A verseczi takarékpénztár iparvágányának meghosszabbítása. A ver­seczi takarékpénztár által épitett raktárházak beraktározási forgalmá­nak növekedése a raktárak kibővítését és ezzel a verseczi állomásból kiágazó iparvágány meghosszabbítását tette szükségessé. A hosszab­bítás végrehajtását a kereskedelmi minister engedélyezte. A fiumei nyilvános raktár részvénytársaság forgalma a folyó évi deczember hó első felében. A fiumei nyilvános raktár részvénytársaság forgalma folyó évi deczember hó első felében a beraktározásnál 509,4S6 métermázsát, a kiraktározásnál 426.193 métermázsát, készletben pedig 775,721 métermázsát tett. A nagykikinda aradi h. é. vasut székesuti állomásának megépítése. A nagykikinda—aradi helyi érdekii vasúton megállapított székesuti állomást egyelőre csak forgalmi kitérőnek építették. Időközben a község részéről való hozzájárulás kérdését rendezték és a kereskedelmi minister megengedte, hogy Székesuton teljes forgalmú állomást építsenek. Az uj állomást személydíjszabási szempontból ugy a szomszédos, mint a távol­sági forgalomban Temesfalu állomással egyesitik, a két állomás közt való forgalomban pedig az I. szomszédos forgalom menetdíjait fogják számítani. A budapest újpest—rákospalotai közúti villamos vasut vonalán építendő uj várócsarnok. A budapest újpest—rákospalotai villamos közúti vasúttársaság a kereskedelmi minister által megerősített hely­hatósági épitési engedélyt kapott, hogy a Hungária-körut és Figyelő­utcza sarkán várócsarnokot építhessen. Vasuti áruforgalom a Balkán államokkal a négy magyar útirányon át 1912. évi november hóban. A vasuti áruforgalom a Balkán államok­kal a négy magyar útirányon át folyó évi november hóban öss/ 38.531 tonnát tett ki, a mi a mult év megfelelő havában elszállított 43861 t.-nyi összforgalommal szemben — 5330 t. csökkenést jelent. Ebből az összforgalomból folyó évi november hóban a behozatalra 18299 t. esik, mig a mult év azonos hónapjában 18163 t. volt a behoza­tal, igy tehát a növekedés -(- 136 t. volt. A kivitel folyó évi nevember hóban 20232 t. volt, a mult év megfelelő havában pedig 25698 t., a qsökkenés tehát — 5466 t. volt. A behozatal emelkedése főleg a tengeri behozatal (-(- 4185 t.) nagyobb mérvű emelkedésének, a kivitel csök­kenése pedig leginkább a fa- (— 3809 t.) és szén- (— 1743 t.) kivitel csökkenésének tulaj donitható. Nagyobb mennyiségben behozatott : kivitetett: 1912. 1911. 1912. 1911. október hóban október hóban tonna tonna Hüvelyesek (tengeri is) 9,486 5,301 Vas 5,435 5,590 Petroleum 2,569 2,029 Fa 5,216 9,025 Korpa 2,165 946 Só, szóda 1,069 406 Vas 612 890 Gépek 1,045 968 Gabona 586 1,914 Szén 688 2,431 Fa 575 784 Üveg 485 256 Gyümölcs 565 385 Agyagáru 422 489 Vasuti árúforgalom a Balkán államokkal Zimonyon át 1912. évi november hóban. A vasuti árúforgalom a Balkán államokkal Zimonyon át f. évi november hóban 6955 t. volt, a mi a mult évi november hóban elszállított 29115 t. forgalommal szemben 22160 t.-nyi csökkenést jelent. Ebből a forgalomból a behozatalra f. évi november hóban -2727 t. esik, a mi a mult évi november hóban elszállított 17364 t.-nyi behozatallal szemben 14637 t.-nyi csökkenésnek felel meg. A kivitel í. évi november hóban 4228 t. volt, a mult év november havában pedig 11751 t.-nyi volt, a csökkenés tehát 7523 t. volt. A behozatal csökkenése főleg a szilva- (— 4156 t.) és tojás- (— 2127 t.) behrzatal csökkenésének, — a kivitel emelkedése pedig leginkább a czukor-, (— 1411 t.), vas- (— 1432) és szén- (— 866 t.) kivitel csökkenésének tulajdonitható. Nagyobb mennyiségben behozatott . kivitetett. Hus Tojás .. . Szilva ... . Vas Gépek .. . Élelmiszer 1912. 1911. november hóban tonna 609 464 222 221 182 131 1,507 2.591 4,378 231 46 , 433 Fém .. Vas .. Kő .. Gépek Fa ... . Szén .. 1912. 1911. november hóban tonna 960 758 349 222 212 194 102 2,190 411 597 862 1,060

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék