Katolikus gimnázium, Veszprém, 1912

Takács József. H magyar Kegyes=tanítórend 1912. év nyarán tartott rendi nagygyűlésén ft. Takács József, volt veszprémi főgimn. igazgató urat a rendkormány tagjainak sorába állította, méltányolván ezzel Takács József nagy érdemeit, aki a Rend szolgálatában, a magyar tanügy hasznára, 42 esztendőn át buzgón és lelkiismeretesen munkálkodott. Intézetünknél 28 évet töltött el s ebből 24 évet vezető ál­lásban. Ez alatt az idő alatt fejlődött ki a gimnázium a mai kor követelményeinek megfelelő tanintézetté. Régi épülete bővült egy emelettel, melyen egy tanterem, a fizikai és a természetrajzi szertár, előadó és más kiegészítő mellékhelyiségekkel együtt nyertek méltó elhelyezést. Ezenkivül az intézet még egy egészen új és emeletes szárnyépületet is kapott a rajz= és díszterem számára és végül egy új és modern tornacsarnokot. Gondja volt továbbá Takács Józsefnek arra is, hogy a vezetésére bizott fő= gimnázium belső s a sikeres oktatást közvetetlenül szolgáló tan= szerfelszerelés is lépést tartson a modern iskola követelményeivel. Я mi pedig a szellemet illeti, a melyet úgy az általa irányított tantestületben, mint az intézeti ifjúságban meghonosított, annak egészséges voltáról eléggé tanúskodik az a körülmény, hogy úgy a városi, mint a vidéki intelligencia szívesen és bizalommal kereste fel gyermekeivel azt az iskolát, a melyet Takács József szelíd és az ifjúságot szeretettel magához ölelő lelke betöltött és irányított. Eredményes s dfcért maradandó emlékű munkásságának s a ránk hagyott gazdag anyagi és erkölcsi örökségnek kész= ségesen zászlót hajtva, üdvözöljük e helyről mi is, itt maradt munkatársai, kérve a Mindenhatótól számára bő áldást s intéze= tünknek az ő nemes, vallásos és hazafias intenciói szerint való tovafejlődést. H tanári testület.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék