Napló, 1993. március ( 49. évfolyam, 50-74. szám)

1993-03-12 / 60. szám

1993. március 12., péntek KRÓNIKA NAPLÓ - 3 Tegnap este Veszprémben, az Iskola utca 3. szám alatti ház falán emléktáblát avattak Gaal Sándor halának 35. évfordulója alkal­mából A királydíjas karnagy, zeneszerző és zeneiskola-igazgató sokat tett a megyeszékhely zenei és kulturális életének felvirágozta­tásáért. A megkoszorúzott emléktábla előtt (képünkön) unokái és dédunokái állnak Opelt a pápai Marsai Kft.-tői! Egy igaz barát 440 ezerért Lefülelték a várpalotai tolvajokat Még február 20-án történt, hogy négy garázst feltörtek a Tési-dombon. Az elérendő cél az a gépkocsi volt, amelyet szál­lítóeszközként -használtak fel két iskolai betörésnél, amikor számítástechnikai eszközöket tulajdonítottak el. Az intéz­ményeknek 155 ezer forint kárt okoztak a fiatalkorú betörők. A négy ifjú tegnap délutántól már ismert a rendőrség előtt, mert ekkor csaptak le rájuk. A házku­tatás során az eltulajdonított tár­gyak jelentős része előkerült. A négytagú banda további bűn- cselekményekkel is alaposan gyanúsítható. A tőzoltók tegnapi napja csendesen zajlott le, a mentőket is csak Szentgálra hívták, ahol a falu elején két tehergépkocsi ütközött. A két könnyű sérül­tet a megyei kórházba szállítot­ták. Napló-fórum Tapolcán Sok volt az érdeklődő tegnap este Tapolcán, a Bauxit Művelődési Központban a Napló-fórumon. Fő- szerkesztőnk, Balogh Elemér röviden tájékoztatta a megjelenteket lapunk struktúrájáról, elképzelé­seiről, majd a fórumon részt vevő újságírók válaszoltak a kérdésekre. A késő estébe nyúló vitához csat­lakozott Sibak András polgármester is, akire záporoztak a várospolitikai kérdések- dronyi ­A fiatalság ünnepe A kormány reméli, hogy március 15-én nem egymás el­len, hanem közösen ünnepelnek a politikai erők - hangsúlyozta Katona Tamás, a Miniszterel­nöki Hivatal politikai államtit­kára. Kiemelte: szeretnék már­cius 15-ét ismét a fiatalság ün­nepévé tenni, ezért is igyekez­tek a protokolláris rendezvé­nyek körét a lehető legszűkebb­re vonni. Csak két rövid beszéd hangzik majd el Budapesten, míg az ünnepi program na­gyobb hányadát kulturális, tör­ténelmi műsorok töltik ki. Emléktábla a hangjegyekért • • Ot év nyugalom NDSZ-fórum Veszprémben A gazdaság talpra állítá­sának, beindításának felté­telei megvannak az ország­ban, de a tavalyi 50 és az idei évre tervezett 70 mil­liárdos privatizációs bevé­telek is az adósságcsök­kentésre mennek el. Pedig a gazdaság konszolidá­ciójához legalább ötéves nyugalomra volna szük­ség. Gidai Erzsébet közgazdász, a Társadalomkutató Intézet igazgatója mondta a fentieket a Pozsgay Imre és Bíró Zoltán nevével fémjelzett Nemzeti Demokrata Szövetség tegnapi veszprémi fórumán. A párttá alakulás óta Veszprémben először rendezett fórumra, a Veszprémi Egyetem aulájába szépszámú érdeklődő jött el, bi­zonyítva, nem voltak túlzottan optimisták a szervezők, amikor ezt a helyszínt kiválasztották. A Merre Magyarország? címmel hirdetett fórumon nem voltak előadások, csak kérdezz­felelek. Az érdeklődők Bíró Zoltán társelnöktől megtudhat­ták, hogy a rendszerváltás meg­rontása a paktumokkal, ponto­sabban a paktumpolitizálással kezdődött. Ennek ellenére az SZDSZ és a Fidesz között létre­jött megállapodást üdvözlendő­nek tartja, mert természetes, ha két liberális párt egyezségre jut. Beke Kata országgyűlési képvi­selő a regionális oktatási köz­pontok létrehozásának indokát firtató kérdésre tömören annyit válaszolt: nincs rájuk szükség. ^Indoklásként annyit tett hozzá: nincs jogosítványuk arra, hogy valóságos szakmai fórumként működjenek konfliktusok ese­tén, s félő, hogy ennek hiányá­ban az iskolákat fogják bürokra­tizálni. Szegvári Péter, a párt jogi szakértője az önkormány­zatok helyzetét elemezve a ha­talom központosításáról be­szélt. Lapzártakor a jó hangulatú, élénk párbeszéd még tartott. h. é. NAPRÓL NAPRA Kinevezés előtt A miniszterelnök tájé­koztatta az Országgyűlés el­nökét, hogy a köztársasági elnöknek javaslatot kíván tenni dr. Joó Rudolfnak - a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárának -a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárá­vá, valamint dr. Juhász End­rének - a Nemzetközi Gaz­dasági Kapcsolatok Minisz­tériuma helyettes állam­titkárának - az NGKM közigazgatási államtitkárá­vá történő kinevezésére. En­nek érdekében a miniszterel­nök kezdeményezte a köz- igazgatási államtitkárjelöl­teknek az Országgyűlés ille­tékes bizottságai előtti meg­hallgatását. Megbeszélés az egyházról A Magyar Katolikus Püs­pöki Kar Állandó Tanácsa és a Magyar Demokrata Fórum vezető képviselői megbe­szélést folytattak a prímási székházban március 10-én. A felek - az előzőekhez ha­sonlóan -áttekintették a ka­tolikus egyházat érintő fon­tosabb kérdéseket, köztük az oktatási ügyeket és a közélet néhány problémáját. SZDSZ-esek utaznak Angliába Pető Iván pártelnök és Magyar Bálint ügyvivő sze­mélyesen adják át az SZDSZ teljes jogú tagság iránti ké­relmét a Liberális Intema- cionálé főtitkárának. Az ün­nepélyes aktusra a jöő héten, a két szabad demokrata ve­zető háromnapos angliai lá­togatása alatt kerül sor. Annus Antal nagykövet lesz Az elmúlt napokban Annus Antal altábomagynak a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkári tisztségéből 1993. március 31-i hatállyal történő fel­mentése kapcsán a sajtóban többféle információ jelent meg. Annus Antal közigaz­gatási államtitkári tisztségé­ből való felmentésére a hon­védelmi miniszter kezdemé­nyezésére, az államtitkár tudtával, más fontos beosz­tásba (nagyköveti tisztség) történő kinevezése előter­jesztésével és ezzel össze­függésben került sor - kö­zölte a Miniszterelnöki Saj­tóiroda. A jó törvény is kevés A kábítószerbe teg-el lá­tást befolyásoló nagy hord­erejű törvényt alkotott a na­pokban az Országgyűlés, amikor módosította a Bünte­tő törvénykönyv drogokkal való visszaélésekre vonat­kozó szabályait. E kedvező változás azonban nem érvé­nyesül, ha eközben elmarad a terápiás intézményrend­szer fejlesztése -mutatott rá Grezsa Ferenc MDF-es or­szággyűlési képviselő és drogbetegekkel foglalkozó pszichiáter. Törődés a magyarsággal A Magyar Demokrata Fó­rum politizálásában fontos helyet kap a határon túli ma­gyarság azon politikai törekvéseinek támogatása, amelyeket legitim képvise­lőik vagy a többség által tá­mogatott politikai pártjaik fogalmaztak meg. Ebben a szellemben alakult ki őszin­te és jó kapcsolatuk a felvi­déki magyarság legjelentő­sebb politikai szervezetével, az Együttélés Politikai Moz­galommal. Az összmagyar- ság szempontjából is nagy jelentőséggel bír az, hogy az Együttélés az eddigi „ki­sebbség” önmeghatározást a jövőre nézve elutasítja, és magyar nemzeti közösség­nek tekinti a Szlovákiában élő magyarságot. PANASONIC AJÁNLATUNK: Telefaxok (üzenetrögzítősek) KX-F50B 55 500 Ft + áfa KX-F90B 67 900 Ft + áfa Üzenetrögzítős telefonok 11360 Ft + áfától SAMSUNG! Megérkeztek az új típusú videomagnók! 2 és 4 fejes! Casio Samsung márkabolt, J J Veszprém, f \J \ Brusznyai u. 20. í ' . ) Tel/fax: 06/80/21 -653 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30-17 óráig ~ (27988/1H) Ő már gazdára talált... A Veszpém megyeiek már bizonyára jól tudják, hogy a környéken az első autószalon és szerviz, amely a General Motors tervei alapján jött létre, Pá­pán, a Külső-Veszprémi úton épült. Azóta valóságos autóköz­ponttá vált a létesítmény: az im­pozáns bemutatótermet, a min­den szempontból magas színvo­nalú euroszervizt egyre többen keresik fel érdeklődőként, ügy­félként. Nem is csoda, hiszen a vevőközpontú, udvarias kiszol­gálás, a bürokráciamentes ügy­intézés valóban vonzóvá teszi az Opel-MarsalKft. üzletét. Török Tibor, a cég kereske­delmi vezetője most egy igen kedvező ajánlatukat mutatja be.- A konstrukció lényege, hogy az Opel teljes típusválasz­tékát kedvező részletfizetéssel vagy lízinglehetőséggel kínál­juk. Ez azt jelenti, hogy a gépko­csi vételárának 40 százalékát kell csak készpénzben kifizetni, és a további hitelhez egyéb fede­zet sem kell. Vonatkozik ez az Astra, a Vectra valamennyi vál­tozatára, például az 1,4-es, 1,6- os motorral felszerelt autókra, azok dízel, turbódízel változa­taira egyaránt. Ajánlatunk ter­mészetesen a többi típusra is fennáll.- Bemutatná mondjuk a talán legnépszerűbb Opel Astra meg­vásárlásának pénzügyi feltéte­leit?- Nagyon szívesen. Ezt az autót 1 millió 99 ezer forintért ajánljuk. Megvásárlásához csu­pán 440 ezer forint készpénz szükséges. A fennmaradó közel 66Ö ezer forintos hitelt 36 hóna­pos futamidővel, (egy hónap tü­relmi idő után 35 részletben) ha­vi 26 024 forintos befizetés mel­lett adjuk. Egyszeri kezelési költségként a hitel 3 százalékát számítjuk fel. Úgy gondolom, hogy így azért elérhetőbb közel­ségbe tudjuk hozni sokak szá­mára az igaz barátot, az Opel Astrát.-Megszokhattuk, hogy a cég hónapról hónapra kínál megle­petést. Ismét van valami a tarso­lyukban?-Igen, most is tudunk újdon­sággal szolgálni, éppen az Ast- rával kapcsolatban. Az eddigi színválaszték a miamikékkel bővült, így a fehér, piros és bor­dó mellett most már ezt is vá­laszthatják kedves vásárlóink. (X) Cukrászdák! Fagylaltozók! TUTTI, WURT, FEHÉRVÁR CSURGÓI, FREDDO, HÓKRISTÁLY fagylaltporok, tölcsérek, AUER ostyák, tölcsérek, paszták, öntetek, díszítők, üzletdfszek, műanyag áruk nagykereskedelmi áron, nagy választékban kaphatók Nagyobb tételek házhoz szállítása SO km-en belül TUTTI Kereskedés, Pápa, Szövetkezet u. 59. Telelőn: 06/89/24-025 V ___________(28131/1 Dinamikusan fejlődő kft. vállalkozó ügynököt keres Veszprém megye területére babaápolási és felszerelési cikkek forgalmazására Saját gépkocsi és telefon szükséges Jelentkezés önéletrajzzal: Matti Kft, 1097 Budapest Illatos u. 38/A Telefon: 06/1/157-0600/25 vagy 06/1/157-0477/25 (28182/1H)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék