Napló, 1993. március ( 49. évfolyam, 50-74. szám)

1993-03-12 / 60. szám

2 - NAPLÓ 1993. március 12., péntek KRÓNIKA PANORAMA ■ Belgrad - Három ameri­kai szállítógép csütörtökre virradóra 21 tonna élelmi­szert és gyógyszert dobott le a kelet-boszniai Zepa körze­tében. Ez volt az amerikai légisegély 11. missziója. ■ Bonn -Mihail Gorbacso- vot nyugtalanítja Jelcin bi­zonytalansága, a keménység hiánya ott, ahol a kemény­ség helyénvaló lenne, nagy­hangú nyilatkozatok akkor, amikor hatékony, nyugodt munkára lenne szükség. Meg vagyok győződve ar­ról, hogy Jelcin nem adta még ki minden erejét. Meg kell ugyanakkor szabadulnia azon kis csoportok befolyá­sától, amelyek politikai ma­nipulációra és gigantomá­niára csábítják őt”. A volt szovjet elnök belpolitikailag igencsak szorongatott ellen­lábasáról á német piacon most megjelent új köny­vében vall. A német olvasók számára mindenekelőtt az 1990 februárjában és nyarán lezajlott Gorbacsov-Ko/r/ ta­lálkozókról készített hivata­los feljegyzések az érdeke­sek. Kisebb revelációval ér fel a német olvasó szemé­ben, hogy Kohl Gorbacsov- nak elárulta: teljesen tisztá­ban van Kelet-Németország gazdaságának drámai hely­zetével. Kelet-Németország szanálása nyaktörő, áldoza­tokat kívánó feladat, de a né­met közvéleményt mégis azzal a mondattal ámította, hogy „senkinek sem fog rosszabbul menni, egyesek­nek még jobban is”. ■ Varsó - Wojciech Jaru­zelski tábornok, volt lengyel elnök határozottan cáfolta hogy Lech Walesa államfő valaha is a politikai rendőr­ség titkosügynöke lett volna. Mint mondotta, ha Walesa lett volna a Bólék fedőnevű ügynök, akkor neki annak idején tudnia kellett volna róla. ■ München - Az Egyesült Államok, Clinton elnök ko­rábbi javaslatával ellentét­ben, mégsem kívánja telje­sen bezárni a Közép- és Ke- let-Európa országaiban hall­gatható két adót: a Szabad Európa Rádiót és a Szabad­ság Rádiót. ■ Washington - További amerikai katonai támasz­pontok megszüntetését java­solta szerdán Washington­ban Les Aspin amerikai vé­delmi miniszter. Az illetéke­sek szerint Aspin várhatóan pénteken mintegy 30 nagy amerikai támaszpont bezá­rását és további 150 állo­mányának csökkentését fog­ja javasolni. Ez a lépés tízez­rek -katonák és civilek -ál­lásába kerülhet. ■ Kijev - Az elmúlt hóna­pokban jelentősen veszített népszerűségéből Leonyid Kravcsuk -derült ki egy csü­törtökön közzétett felmérés­ből. Az adatok alapján szembetűnő, hogy Kravcsuk elnök, aki korábbi felméré­sekben mindig az első helyet foglalta el, most több me­gyében (főleg a keletiekben) kénytelen volt beérni a ne­gyedik-ötödik hellyel. ■ Tokió - Oroszország hajlandó kártérítést fizetni a dél-koreai légitársaság (KAL) utasszállító gépének 1983-ban történt lelövése miatt, ha.a polgári repülés­ügyi szervezet megállapítja Moszkva felelősségét. ■ London -A japán hozzá­járulás megszerzésével elhá­rult az akadály afelől, hogy a Hetek máris kemény hangú nyilatkozatban támogassák Borisz Jelcin orosz elnököt - jelentette csütörtökön a brit BBC. A Hetek Jelcin meg­mentésére irányuló akcióját eddig hátráltatta, hogy a Kuril-szigetek hovatartozá­sa körüli vita miatt Japán vo­nakodott részt venni az együttműködésben. Csütör­töki brit lapértesülések sze­rint a Hetek állam- és kor­mányfőinek sürgős értekez­lete Oroszország ügyében kizárható, de több mint való­színű, hogy három héten be­lül a kül- és pénzügyminisz­terek rendkívüli tanácsko­zást tartanak arról, hogy a szavakon kívül mi mással le­hetne még segíteni. ■ Peking -Robbanás történt egy áramfejlesztő erőműben Kína keleti részén, Csö- csiang tartományban. A sze­rencsétlenségben húsz em­ber meghalt, huszonketten megsebesültek. Az AP csü­törtöki jelentése szerint a robbanás okai egyelőre nem tisztázottak. ■ Moszkva - Nem hozott megoldást az oroszországi hatalmi válság ügyében a népképviselő kongresszus második napja sem, miután hosszas és éles vita után a küldöttek péntekre halasz­tották a döntést. Ezzel az eredetileg kétnaposra terve­zett tanácskozás meghosz- szabbította működését. ■ Havanna - A Venezuela és Oroszország között aláírt új energetikai megállapodás lehetővé teszi, hogy Kuba ismét venezuelai olajhoz jusson a Moszkvának ex­portált cukorért cserében. Kuba a '80-as években a szovjet energiahordozó egy részét Venezuelából kapta, Moszkva pedig elsősorban Németországban értékesí­tette az orosz olajat a vene­zuelai cég „színeiben”. NAPLÓ Közép-dunántúli napilap Főszerkesztő: BALOGH ELEMÉR Főszerkesztő-helyettesek: HORVÁTHY GYÖRGY, VARGA DOMOKOS PÉTER Levélcímünk: Napló-szerkesztőség, Veszprém, Szabadság tér 15. Pf. 161.8201. Telefonszámaink: Szerkesztőségi alközpont (ugyanitt információ a hirdetésfelvételről, panaszügyek) 80127-444,27-043,27-643,27-645. Főszerkesztő, titkárság: 22-915. Telefax: 22-915. Sportrovat: 22-871. Kiadja a Közép-dunántúli Napló Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém Szabadság tér 15. Pf.161.8201. Felelős kiadó: Kovács József, a kft. ügyvezető igazgatója. Telefon- és telelaxszáma: 80/22-852. Telex: 32-355. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalban, a hirlapkézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben, valamint a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (Helir) Budapest XIII. Lehel u. 10/a 1900. Közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a Helir 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj 1 hóra 322, negyedévre 966, fél évre 1932, egy évre 3864 forint. A NAPLÓ reklámirodájának telefaxszámai: 80/27-077,27-845. Pápai szerkesztőség, hirdetésfelvétel telefon, telefax: 89/13-665. Készül a Napló Mutticom számítógépes szövegszerkesztő rendszerén. Fotóriportereink kizárólag FORTE nyersanyagra dolgoznak. Nyomás: vrazmeMi [jJ] nyomda kt Felelős vezető: Fekete István igazgató, telefon 23-882. Telefonközpont: 26-688. Telex: 32-619. Kéziratot nem őrzőnk meg és nem küldünk vissza. Index: 25-061, ISSN 0133-2104 Gorkij levele Leninhez Elszaporodtak az idióták Hátrányos tb-változás Csehák Judit megyénkben Elsősorban a fiatalo­kat érinti hátrányosan a nyugdíjkorhatár emelése, ugyanis tovább szűkülnek elhelyezkedési lehetősé­geik - fogalmazta meg vé­leményét dr. Csehák Judit, az MSZP parlamenti képvi­selője a tegnapi sajtótájé­koztatón Veszprémben. Mint hallottuk, az MSZP számos módosító javaslat­tal állt elő, de a parlament meg sem hallgatta őket. A képviselő asszony részlete­sen elemezte az idén március 1- től megváltozott társadalombiz­tosítás jó néhány paragrafusát, A Balaton egyszerre ide­genforgalmi lehetőség, ön- kormányzati, vízügyi, kör­nyezetvédelmi ügy és nem­zeti kincs - mondotta teg­nap dr. Hegedűs Tamás, a régió köztársasági megbí­zottja tegnap Keszthelyen a Balatoni Gazdasági Ka­mara ülésén. Véleménye szerint ilyen komplex szemléletű és feladat­körű gazdája lesz a Balatonnak a februári kormányhatározat nyo­mán még a tavasz elején meg­alakuló Balatoni Regionális Ta­nács. Téglássy Tamás, az OIH egy hónapja hivatalban lévő el­amely szerinte igen hátrányosan érint sok embert. A jövőben többet kell dolgoznunk azért, hogy nyugdíjba mehessünk: már 15 év munkaviszony kell az öregségi nyugdíj megállapításá­hoz. Aki nem töltött ennyi időt munkában, az a nettó kereseté­nek csupán 44 százalékát kap­hatja meg. Jelenleg 6400 forint az öregségi nyugdíj alsó határa. A rokkantsági nyugdíj megszer­zéséhez is 20 évi munkaviszony szükséges. Aki pedig az utolsó öt évben nem dolgozik, annak a minimálbér alapján állapítják meg a nyugdíját. A táppénz összege is egységes lesz: 75 százalék. nöke kifejtette: nemcsak ponto­sabb, világosabb arculatot kell megfogalmaznunk a Balatonról, hanem a messze földön híres magyaros vendégszeretetet kell a nyaraló-, a gyógy- és a zöldtu­rizmus minőségi fejlesztésével „házasítani”. Gyorsan meg kell alakulnia a Balatoni Regionális Tanácsnak, hogy ez évben időben megkez­dődhessék a biológiai szúnyog- irtás a Balatonon. Balogh Ottó, az OIH munkatársa ígérete sze­rint ugyanis 3,5 millió forintot egy héten belül átutalnak a ta­nácsnak, ha a költségek másik felét állják az önkormányzatok. Külön szólt az idén július 1 - tői életbe lépő egészségügyi fi­nanszírozási rendszerről, ame­lyet még alig ismernek az érin­tettek. Sok helyütt a 13. havi bér kifizetése is gondot jelent. A di­lemmák közé tartozik: az önkor­mányzatok fizessék az orvost, vagy legyenek vállalkozók a fe­hérköpenyesek? Csehák Judit ezt követően ta­lálkozott megyénk egészség- ügyi szakembereivel, akikkel konzultált a Magyar Orvos Ka­maráról szóló törvénytervezet­ről és aktuális kérdésekről is szót váltottak. Este Ajkán, a tim­földgyári művelődési házban la­kossági fórumon vett részt. Délután a Balatoni Szövetség közgyűlésén elhangzottak szá­mos ponton összecsengtek a kamarai megállapításokkal. A megjelent 60 polgármester elé­gedetten fogadta a Környezet­védelmi és Területfejlesztési Minisztérium levelét, melyben a szövetségük törekvéseit is fi­gyelembe vevő Balatonra vo­natkozó törvénytervezetet is­mertették. Megválasztották a Balatoni Regionális Tanácsba küldendő 10 képviselőjüket is, akik a kormányzat által delegált 10 minisztériumi szakemberrel együtt dolgoznak majd.- tóth ­Vörös rablók, szégyentele­nek, hülyék, a népnek ugyan­olyan ellenségei, mint a fehérek - irodalminak egyáltalán nem mondható jelzők ezek egy olyan embertípusról, melyet 70 éven keresztül többnyire költői epi- theton omans, díszítőjelző ille­tett meg. Maxim Gorkij húszas évek elején Leninhez küldött le­veleiből idéztünk, melyeket a Marxizmus-Leninizmus Intézet zárolt dossziéjában őriztek -ért­hető okból. A Trud kinyitott né­hányat közülük, s ha késve is, de megszellőztette a szocialista re­alizmus atyjának korántsem ma­gánvéleménynek szánt sorait. „Tisztelt Vlagyimir Iljics... A múlt rendszerhez képest az idió­ták elszaporodtak Oroszország­ban - írta 1921-ben Gorkij. - Meglehet, ennek az az oka, hogy korábban tétlenek voltak, most viszont hatalomhoz jutottak... Vlagyimir Iljics, mi a bőrünket mentve elvágjuk a nép nyakát, elpusztítjuk az agyát. Nyilván­való, hogy semmi esélyünk a győzelemre és erőnk a halálra, ha olyan barbár és szégyenteli taktikához folyamodunk, mint az ország tudományos erőinek szétzúzása. Tiltakozom az ilyen taktika ellen, amely a már önmagában is morálisan nyo­morba döntött nép legjobbjait támadja. Előttem immár vi­lágos, hogy a vörösök nem ke­vésbé a nép ellenségei, mint a fe­hérek. És én, személy szerint még mindig szívesebben pusz­tulok el a fehérek által, és a vörö­sök egyáltalán nem az elvtársa­im.” Lesz szúnyogirtás? Nemzeti ünnepünkön Emlékezések 1848-ra Kossuth, Petőfi, Táncsics alakja idéződik meg a következő napok­ban, amikor megyeszerte a 145 év­vel ezelőtti eseményekre, az 1848/ 49-es forradalomra és szabadság- harcra emlékezünk. De hogy az ün­nep még inkább sajátunk legyen, mindenütt emlékeznek az adott vá­rosból, településről származó, a di­csőséges események alatt kiemel­kedő személyiségekre is. Az aláb­biakban a megyében tervezett ren­dezvényekről adunk áttekintést. AJKA Március 15-én zenés ébresztő szólítja ünneplésre az ajkaiakat. Reg­gel 9-kor a régi temető honvédsírjai­nál lesz koszorúzás, s 10 órától a Kos- suth-szobornál rendezik a városi ün­nepséget, amelyen dr. Pusztai Er­zsébet államtitkár mond ünnepi beszédet. A műsorban a Bródy gim­názium diákjai és a Bányász Fúvós- zenekar közreműködik. A Nagy László Városi Művelődési Központ az ünnep tiszteletére egész napos vetélkedőt szervez, mely szin­te az egész város területére kiterjed. A moziban 14 órától vetítik Sára Sándor 80 huszár című filmjét,a VMK 7-es ter­mében pedig kávéház működik. BALATONALMÁDI A március 15-i rendezvények (hét­fő) délelőtt 10 órakor kezdődnek meg­emlékezéssel az Ősparkban, a Kos- suth-szobornál. Beszédet mond Bo­ros László városi képviselő. Műsort ad a TIT Váczi Mihály Irodalmi Színpada. Utána koszorúzás. Este 17.30-kor a városháza padlásgalériájában a fiata­lok ünnepi rendezvényére kerül sor. VÁRPALOTA A szabadságharc évfordulójára emlékező ünnepségsorozat már ma délután kezdetét veszi: 14 órakor a Nagy Gyula Galériában városi vers­mondóversenyt rendeznek. Holnap, szombaton 10 órára a Jó Szerencsét Művelődési Központ történelmi ját­szóházába várják az érdeklődőket. Ugyanott tekinthető meg a Márciusi forradalom 1848 című fotókiállítás is. 15-én, hétfőn 9 órakor koszorú­zást tartanak a városi temetőben a Zichy-síremléknél, valamint az inotai emlékműnél. A városi ünnepséget 10 órától a Thuri téren, a '48-as emlék­műnél rendezikmeg. Köszöntőt mond Leszkovszki Tibor polgármester. Délután négy órakor a pétfürdői emlékműnél koszorúznak a a város­rész polgárai. Ugyanebben az idő­pontban kezdődik a Föltámadott a tenger című film vetítése a Jó Szeren­csét Művelődési Központban. PÁPA Térzenével kezdődik hétfőn Pá­pán a megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 145. évfordulójáról. A Március 15-e téren 17 órakor dr. Kovács Zoltán polgár- mester ünnepi beszédét követően a középiskolások és a Jókai Mór Műve­lődési Központ amatőr művészeti csoportjai idézik fel a korabeli pápai eseményeket. Ezután az ünneplők fáklyákkal vo­nulnak a színház épületéhez, ahol a teraszon megzenésített Petőfi-ver- seket ad elő a Hedgehog együttes. Ezzel egy időben adják át a színház­teremben az önkormányzat által ala­pított kitüntetéseket. Pápai kaszinó címmel beszélgetést is terveznek az 1848-as eseményekről és levetítik a Petőfi '73 című filmet. Az emeleti elő­térben pedig a Szabadság szelleme Pápán címmel kiállítás nyílik. VESZPRÉM Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Petőfi Színház társu­lata tavaly az 1848-as eseményeket felidéző történelmi játékot. A teremtés sikerült, ebben az évben ugyancsak átélhetik a veszprémiek március 15- én a 145 évvel ezelőtt történteket. Veszprémben egyébként vasár­nap, 14-én kezdődnek az ünnepi ese­mények. A Laczkó Dezső Múzeum­ban 10 órakor gyerekeknek kezdődik történelmi játszóház, egy órával ké­sőbb pedig ugyanitt nyílik kiállítás. Délután két órakor a városháza Kos­suth termében Veszprém 1848-as hőseire emlékeznek tudományos elő­adásokkal. Délután fél négykor a Centrum Áruház melletti parkban Óváry Lipót emléktábláját avatják fel. A Zeneművészeti Szakközépiskolá­ban öt órakor kezdődik a névadó ün­nepség, amelynek alkalmával Dohná- nyi Ernő nevét veszi fel az iskola. A diákok este hétkor az egyetem aulájá­ban ünnepi koncertet is adnak. Március 15-én egyébként a törté­nelmijáték mellett tisztelgő, emlékező események is lesznek. Az alsóvárosi temetőben délelőtt 9-kor, a dózsavá- rosi temetőben pedig 14 órakor. Az 1848-as emlékműhöz déli 12 órakor várják a város polgárait. TAPOLCA Tapolcán vasárnap délután két órakor a Petőfi Sándor szavalóver­sennyel kezdődik az ünnepi program a Batsányi művelődési központban. A folytatásra 15-én 17 órakor kerül sor, amikor az önkormányzat képviselői a régi temetőben koszorút helyeznek el Miltényi József '48-as huszárkapitány sírjára. Fél órával később az Alsó-Malom- tónál az Ajka Városi Fúvószenekar ad térzenét Vörös János karnagy veze­tésével. Ugyanitt Török János emlék­táblájánál PappZoltán, a településfej­lesztési bizottság elnöke emlékezik a város tudós fiára. Az ünneplő közön­ség innen fáklyák és gyertyák fénye alatt a hősök terére vonul, ahol Sibak András polgármester mond ünnepi beszédet. Majd korhű díszletek előtt színes irodalmi és művészeti összeál­lítással tisztelegnek a szabadságharc és forradalom emléke előtt. SÜMEG Sümegen tegnap este megkezdő­dött az ünneplés: a Kisfaludy Művelő­dési Házban megnyílt dr. Zombory Tamás faszobrász kiállítása. Ma 8 órakor ugyancsak a művelő­dési házban a Ramasetter iskola diák­jainak március 15-i ünnepsége van műsoron. Március 15-én a Flórián téren a vá­rosi fúvószenekar térzenével köszönti a polgárokat, majd 10 órakor a Kisfa­ludy Sándor Művelődési Házban ün­nepi megemlékezés veszi kezdetét. Kántor Miklós alpolgármester mond beszédet, ezután a sümegi Petőfi Ifjú­sági Színpad lép fel, az Áldjuk a böl­csőt című összeállítással. Ezt követő­en lovashuszár-kísérettel a Kisfaludy térre vonulnak az ünneplők ko­szorúzásra, majd a Bem-emlék- táblánál és a temetőben a '48-as síroknál helyezik el a kegyelet virá­gait. BALATONFÜRED A Tagore sétányon hétfőn 10 órá­tól térzene fogadja az ünneplőket. Itt lesz a városi ünnepség is fél 11 -tői. A balatonfürediek ezután Széchenyi és Jókai szobrát, valamint a Noszlopy- és az Orzovenszky-emléktáblákat ko- szorúzzák meg. ZIRC A bazilikában hétfőn 10 órakor nagymisével kezdődik az ünnep. Az istentisztelet után a templomudvar­ban lovasfelvonulás lesz, majd fellép a III. Béla Gimnázium énekkara, ezt követően a városi kórus Bozzay Jó­zsef vezényletével, majd Bálint Péter veszprémi színművész mond verset. Olaszfaluban 10 órakor az általános iskolában emlékeznek meg március 15-ről. KÖZSÉGEK A Pápa melletti Dákán a Szülőföld Baráti Kör és Dáka polgármestere hívja a falu lakosságát a március 15-i ünnepségre. Délután fél 3-kor koszorúzás lesz a hősi emlékműnél, 3 órakor pedig megtartják a baráti kör közgyűlését a klubkönyvtárban. Ezt követően Ta­más József vezető tanár mond ünne­pi beszédet, majd a pápai Batthyány Lajos Mezőgazdasági Élelmiszeripari és Kereskedelmi Szakközépiskola diákjai adnak emlékműsort. A műsor után a Batthyány-emlékszobát tekin­tik meg. Dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselő március 15-én ünnepi meg­emlékezést tart Balatonfűzfőn délelőtt 10 órakor, Litéren 11 óra 30 perckor, Dörgicsén pedig 14 órakor. Csajágon a II. világháború hősei­nek és áldozatainak emléktábláját avatják fel a március 15-i ünnepség részeként. Mivel az első világégés hő­seinek nevét a református templom homlokzatának egyik oldalán örö­kítették meg, stílszerűen most az épü­let másik oldalára erősítették fel a me- mentónak szánt, kifejező dombormű­vet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék