Világ, 1843. június-december (1-104. szám)

1843-07-19 / 57. szám

4?8 szól, hanem példázgatásokkal fejlegeli, hogy, mivel olly igen fontos dolog az adó ügye, mellyet csak sok és ala­pos előkészítés után világosíthatni fel kellőleg, szükséges­nek tartja még némi előzményeket nyújtani, mielőtt a dol­got derekán megragadná, ’s először is arról értekezni Ígérkezik: vájjon mit mivelne, ha megfizetnék, hogy az adó ügyét megbuktassa. A fejtegetés mindenesetre érde­kes leend, ’s talán olly dolgokat hallandunk a ns grófra nézve csupán föltételes eszményies rajzban, minőket már az életben mások által teltleg gyakoroltatni tapasztalánk. Nemzeti Újság. (77, 78.) „Jobbágyságunk jö­vendőjéből Illdik czikk közöltetik. ’S ebben sokkal ala­posabb okoskodással találkozunk, mint az előbbi czikk- számokban. Állítja t. i.: szerző, hogy bármi ész- és igaz- ságszerü is azon újabb rendelet, miszerint a jobbágy mind fi mind leánygyermekinek egyenlő jog adatik, szülőik nem­csak ingó vagyonaikban, hanem még telkök értékéből is tökéletes'egyarányossággal osztozhatni, — az szerinte még is fölötte veszélyes a jobbágyságra nézve, ’s azt jósolja, hogy két három nemzedék múlva teljesen tönkre jut a jobbágyság, ’s milliónyi koldus lependi el a hazát. Erre nézve példákat is hoz fel szerző, hogy már is vannak esetek, hol az illy féle osztozás semmivé tette a testvére­ket, ’s főleg azokat, kik már családosak lévén a házra egjobban reászorultak, azt tulfizetni ígérték, ’s végre meg nem adhatván a díjt mindeneket vesztve gyermekeikkel koldusbotra jutottak. Szerző előtt Irland jelene lebeg!! Meggyőződésünk erre nézve az, hogy illy eleinte ugyan egyes esetekben károsan is ható, törvények, midőn az után- alkotandó törvényekkel összeolvadva egy egészet képc- zendnek, megtermendik óhajtott gyümölcsöket. Némi mó-~ dosításokat azonban, feleslegeseknek már most sem tartunk. Hírnök. (54 ) Melléklapjában országgyűlési iromá­nyokon kívül figyelemre méltó czikk: ,Magyar nyelv, Pro­testantismus és Horvátország', — melly igen engesztelő hangon van irva ’s alapos okokkal átszőve. Jelesül a pro- testantismusra nézve (pedig a szerző katholikus pap) azt jegyzi meg, hogy miután a zsidóknak is szabad Horvát­országban letelepedni, ’s hihetőleg eljövend az idő melly- ben polgárjogokat is nyerendnek , pedig csupán azért, mivel ők is emberek — vájjon a protestáns, ki a hazáért érdemeket tön, azt vérével védelmezte, ’s ez állal az egy korona alatt álló Horvátország léteiéért is küzdött, Hor­vátországban még úgy sem állhatand- é mint ember? Erdélyi Híradó. (55.) ,Nemzetiség felirat alatt í egy czlkket olvasunk, mellybe mindenféle össze van hal­mozva, de érintve csak, ’s összes sommázata talán abban áll: hogy az annyiszor, már untig ismételt vád ellenében, melly a magyart inpracticus nemzetnek bélyegzi, meg­mutassa, hogy a magyar csakugyan practicus, *s pedig azért mivel az országgyűlésen kimondta: hogy az ország­gyűlés nyelve kirekesztöleg magyar legyen , ’s practicus pedig azért, mivel ezt minden jog ’s nemzetiség fölötti vi­tatkozást mellőzve mondta ki. Múlt és Jelen. (55.) Semmi feltűnő. A Gyer­mekbarát egy beszélyt kezd meg. „A csalárd halász“ czím alatt, mellyről egy előre nem mondunk mást, mint azt, hogy megkezdetett. Magyar Gazda. (57.) Figyelmet érdemlő fel­szólítás közöltetik „A gazdatisztek“ ügyében, melly e- zeknek politikai állásukról és biztosítatlan jövendőjükről szól. A szerkesztőség utánjegyzéssel kiséri a czikket, melly némi felvilágosításokat ad. „Gazdasági rendszerek“ czímü jeles értekezés folytattatik. Az Athenaeum Ilik kötetének iö füzete is meg­jelent. Tartalma: Angol börtönök’s apentonvilleiminta­fogház. irodalom4 rovat alatt Warga János „Természet- tana“ biráltatik.— A két Irinyi, beszély Remellaytól. Bul- wer, beszély Halászy Józseftől.. Költemény van három : 1 Halálvágy , Petőfi Sándortól; Tavaszi reg , Samarjay Ká- rolytól; Mentség, Laukálól. A ,Lapszemlében igen mu­latságosan beszélget Yeröczey a Regélővel. Szerkesztő: Szenvey József. Csődök. 25231. Újvidék város tanácsa vagyonában megbu­kott Obradovics Vazul született Ylaschkalics Erzsébet hitelezőinek csődületére f. é. augustus 2. napját tűzvén ki határidőül, tömeggondnokká Dann Bene­dek városföldbiráját, perügyelővé pedig Jessik János vá­rosi alügyészt nevezte ki. Költ sz. Jakabhó ff én 1843. 25232. Kis Kun-Félegyháza mváros tanácsa Lövin- ger Márton israelita hitelezőinek csődületére f.é. au gust us 25dik napját tűzvén ki határidőül, lömeggond- nokká Ring József tanácsnokot, perügyelövé pedig Mihá- lovics János hites ügyvédet nevezte ki. Költ sz. Jakabhó 11 én 1843. VáHótörvényszéki idézések. 7416. Bozsó György, kinek tartózkodása nem fudatik, az ellene Vörösmarty Sándor által 200 p.ft iránt indított váltóvisz-kereset tárgyalása végett f. é. augustus I9ik napján reggeli 9 órakor a pesti e. b. kir. Váltótörvény­szék előtt jelenjen meg. Költ Pesten a kir, e.b. Váltótör­vényszék 1843. évi julius 1 Óén tartott üléséből. 7418. Szabó Pál panaszlott tartózkodásának he­lye nem tudatván, a Vt. lír. 214. §-a értelmében neki a Hivatalos Jelentések. pesti Váltótörvényszék előtt, Schimmel Gumpert'állal, el­lene támasztott 2700 p.ftnyi váltóügyben tárgyalás végetti megjelenésre f é. augustus I9kének reggeli 9 órája ezen­nel ki tüzelik. Költ Pesten a kir-e. b. Vállólörvényszék 1843. évi julius lOén tartott üléséből. 7005. Kanotay Károly, kinek holléte nem tudalik, a Stuller Ferencz által ellene 600 pgó frt Iránt támasztott váltóügyben a v.lörv.könyv II. r. 79. §a szerint f. e. au- guslus 16ikán reggeli 9 órára kitűzött tárgyalási halár­(H*10) 25260. Torontál vármegye jelentése szerint egy a nemesi pénztárt követőleg, Rácz György táblabirót pedig szenvedőleg illető, 295 v.írtról kiadott ’s lefizetése után eltévedt kötelezvény megsemmisitetelt. Költ sz-Jakabhó 11. 1843. 1 —3 Váltósemmisítési hirdetmények. (H*il) 25233. Újvidék városa tanácsa bizonyos I838ik évi december 23án 300 v-ftról kelt és 1839ik évi januar 2lén beláblázott néhaiHorovicz Simont szenvedőleg, Gruber 1,л.лп!:1лгг -/.i.~t ----------­id őre, e Váltótörvényszék előtt való megjelenésre idézte- i Izsákot pedig keresöleg illető kifizetett váltónak megsem- tik Költ Pesten a kir. c. b. V.türv.szék 1843ik évi julius j misitését országszerte kihirdettem!, kérvén: ugyanez köz­dán tartott üléséből ; hírré tétetik. Költ sz. Jakabhó llén 1843. 1—3 hirdetések. (V *8) Yaltofigyiedviasgailati hirdetés, íáoáelezvcny c mm - A tek. kir. Valto-feltörvényszck ezennel közhírré (H°9) 25224 Újvidék városa tanácsa Szabó Ján. folya- j téteti,hogy kika legközelebbi alkalommal váltóügyvédi vizs- modása következtében bizonyos I840ik évi február 15kén l gálatot kívánnak letenni, közügyvedi hitlevelükkel, nem- 8<)ö v.ftról kelt 's ugyanazon évi april 3án 81. sz. a. be- | különben erényes magokviseletéröl ’s legalább félévi váltó­táblázott , néhai Csapó Mihályt követőleg, a mondott fo- j jogi gyakorlatról szóló bizonyítványokkal támogatandó fo­lyamodót pedig szenvedőleg illető, a lefizetés után éltévé- [ lyamodásukat f. é. September 291Ö1 azon évi October 14ig dett kötelezvénynek megsemmisítését országszerte kihir- a lek. kir. Válló-feltörvényszék iktatói hivatalában beadják, dettetui kérvén, e kötelezvénynek megsemmisítése köztu- Költ Pesten 1843 évi julius 13án. Fogarasy János domásra jullatik. Költ sz-Jakabhó Hén 1843. 1—3 vfeltörvényszéki tanácsjegyz'ö. 2—3 A Gőzösök elindulása. Pozsony, és Bécsfelé mindennap reggel 8 órakor Azonkívül minden vasárnapon és szerdán egy rakhajó. Mohács és Eszékfelé minden pénteken Zimony „ Drenhorafelé minden vasárnapon és csütörtökön TrzFwrzKbani дяцимддсздз: ) reggel órakor. Minden akadály és alkalmatlanság elhárítása végett minden t. ez. utas nyájasan kéretik, még az elindulás előtti napon podgyászának átvevési-nyug- tatvány mellett a gőzhajóhivatalban átadására. Pesten május 9kén 1843. A Gőzhajó-hivatal. си*) Trattner és Károlyinál, Pesten (uriulcza, 453. sz ) megjelent: Fényes FI e к Magyarország Statistik áj a kötet 2 ír- 20 кг.: — II. kötet 1 fr. öOkr. p.p. kötve. (A harmadik kötet sajtó alatt van.) zeit Kurtahegyi csárda. Garamvizébeni ha­lászat , és háromkerekű malom , végül két urasági háznak szállásai­Csejkő helységben a vendégfogadó mé­szárszékkel együtt. Némethiben pedig és Berzcnczén külön, valamint Némethiben még a volt üveggyár­helyén pálinkamérés. Berzenczén a Garamvi­zébeni halászat, és fazekas-agyagnak ásása­Alsó-kerületi haszonvételekre nézve az árverés f. é. September 21én Barsmegye Ga- ramszőlös mvárosában — a felső kerületi­ekre pedig sept 25k és következő napjain Szent-Kereszt mvárosában fog tartatni, melly helyekre a bérleni szándékozók löszáztóli ka- matpénzzel ellátva meghivatnak, ’s addiglan a bérlési föltételek is ott megtekinthetők. 2—3 I. E napokban clhagyandja a sajtót cs kapható lesz Emich Gusztáv könyvárus és kiadónál (Pesten ILII Az Egyház és Status közötti békéről. Jegyzetekkel az ismert berlini előterjesztésre irta ViHchcilngi báró Droste lóelemeia Ágoston , kölni érsek. Németből fordítva a második kiadás után. (K*7) A nm.m.udv.Kincstárnak magas ren­delése következtében a megürüli besztercze- bányaí püspökség szent-kereszti uradalmá­ban jövő I844ik évi januarius isö napjától három egymás utáni évre,következő kisebb kir. és úri haszonvételek árverés utján haszon­bérbe fognak kiadatni u. m : Azon uradalomnak felső kerületében Szent" kereszt mezővárosban vendégfogadó és mé­szárszék— Nagylovcsai — Trubini — Jano- Lehotaá, Lulillai helységekben szinte korcs­mák és mészárszékek külön. Presztavlki, Kis-Lovcsai, Uj-Leholni, Szlaszkai, Kapronczai, Ó-Körmöcskei, Bar- tos-Leholkai, Jasztrabai helységekben a ven­dégfogadók és korcsmák mészárszékekkel összekötve. Koszorin Nycvolno, és Pityelova hely­ségekben pedig magán korcsmák, végül Ш Bartos-Leholkán négykerekű malom, és kovácsmühely. Azon uradalom alsó kerületéhez tartozó Garam-SzölŐs mezővárosban vendégfogadó mészárszék-bolt, a («aram partján ugyneve­(2) SSi rői árverés. 2—3 Boron kay Miklós táblabiró urnák t n. fehérmegyei alsó-szentiványi birtokából 160 majorsági hold föld biróilaglefoglaltat­ván , ez, sőt szükség esetére több is, f. év. julius 29én reggeli lOórakor a helyszínén, árverés utján eladatik. Sz.-Fehérvár, junius 29én 1843. Vicenty Ferencz főszbiró, mint végrehajtó. (5) Haszonbér! hirdetés. A mlgos és t- nagykállói Kállay család mezőtúri közös birtokához tartozó ’s ugyan­csak Mezőtúr határában levő következő ha­szonvételek, u.m­a) mészárszék, a mellé adott, úgyne­vezett poóiszéki 109sy. hold kiterjedésű ka­szálóval , f. iS43ki sept. 2Sik napjától; — b) Szentmiklós zúg 1340. és Sztmda zúg 1197 hold kiterjedésű kaszálók 1844ki april lsö napjától; — c) Zsindelyes, Zöldfa, Pokol, Rozsda, Fóti, Görbe és Város-csárda nevezetű korcs­mák, szinte jövő 1844ik évi januar 4ik nap­jától számítandó három egymásután követ­kező évre f. é. September 26 és 27én, Mezőtúron, a tiszttartói lakháznál haszonbérbe fognak adatni. Melly időre és helyre tehát a haszonbérleni szándéklók, szükséges bánat­pénzzel ellátva, olly kijelentés mellett hivat­nak meg, hogy a feltételek addig is a tiszt­tartói laknál akármikor megtekinthetők. (4) JLóárverés. 2—3 , , , A lengyeltóti gazdasági hivatal ÄÄ "frte&íM? ir'KvWgkinü (Magyarországban Somogy,negyében a Nagy- mellény 10 ugyánollyan nadrág, és 10 kék gatya; j Kanizsától Pestre vezető postauton Öreglak (M.*6) Hirdetmény. 2—3 Ns Baranya megye gazd. választmánya által ezennel közhírré tétetik: mikép a jövő évre meg­kívántaié írószerek, jelesen SÓ rizma közönséges író papiros, 4 rizma finomabb velin, 6 riz­ma fél-velin, 24 rizma kottenschlosz; 20 rizma gép (masebinpapiros , és 26 rizma nyomtatványokra kellő concept-papiros, — 8 tüzet fekete óntól; 40 font N'ro 80 pecsétviasz, 20 font finomabb pecsét­viasz , 18 db tolikés; végre 12 db papirosolló; nem különben a megyei szolgák jövő évi ruházata, — éspedig 12 lovaskalonának: 12 zöld dolmány, 24 veres nadrág cs 12 mellény; 23 ordinance hajdú­nak: 23 zöld dolmány, 23 veres mellény, 23 veres nadrág, és 23 szürke lovaglónadrág alól bőrrel bo­riivá; 29 hajdúnak: 29 zöld dolmány, 29 veres mel­na-köpönyeg , 38 kalap , 38 mellény, és 38 nad rág búzavirág színű poszíóbul, 38 szűr'dolmány, és 38 kék gatya;—végre mind a 118 megyei szolgának 236 pár uj csizma, és 118 pár fejelés, — és pedig akár az egész kész ruházatnak, akár különkiilön a kelméknek megszerzésére nézvést f. é. September 3án árcsökkentés fog tartatni. Melly határnapra vállal­kozni akarók olly értesítéssel hivatnak meg : hogy helyhatósági illető bizonyítványokkal, ’s elegendő óváspénzzel ellátva jelenjenek meg, egyszersmind az általuk kiszolgáltátandni szándéklott szerek ’s kel­mékből magokkal mintákat is hozzanak. Pécsett 1843 évi junius hú 24én tartott választmányi ülés meghagyásából Angyal Pál, választmányi jegyző. lobul, 60 anyakanczából, mcllyek közt van 12 telivér., a többi félvér, angol- és arab származású; továbbá 1, 2, 3, és 4 eszten­dős csikók, ’s közöttük több telivér-mén és kaueza kocsis- és paripalovakul használha­tón, a legtöbbet ígérőknek el fog adatni.Ezen jeles tulajdonságú lovakat dicsérni fölösleg; elég legyen azon hiteles bizonyság, hogy azok a bécsi, pesti, pozsonyi és belesi lóverse­nyeknél mindig a legkitűnőbb jutalmakat nyerték­Tulajdonos Borsos Márton. — Nyomtatja Trattner-Károlyi. Uriutcza 453.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék