Világ, 1919. október (10. évfolyam, 96-122. szám)

1919-10-07 / 101. szám

Kec.d VILÁG JI9. október 7. 4 *— A FrieűricA-kcnnány dunántúli útja. Friedrich István miniszterelnök Huszár Károly kul­tuszminiszter, Csillém cs Erekír miniszterek és több államtitkár kíséretében dunántuli körútra induM. Útjába ejteite Siófokot, Keszthelyt és utóbbi helyen hosszú programmbeszédet mondott. Vázolta a bol- sevizmus pusztításait, az ország súlyos pénz­ügyi helyzetét és beszéde során 'azt a kije­lentést tette, hogy az öntudatra ébredt ma­gyarságnak akadt egy ióbaráija, Anglia, mely vállalta az ország élelmezését és szénelíátását. Ez a bejelentése Anglia mellett hangos ovációt te­remtett. Beszédének egyik lényeges pontja volt még az a fogadkozása, hegy eszeágában sincs lemon­dani. Utána Huszár Károly beszélt. Nagykanizsán Erekv élelmezési miniszter jelentette hallgatóságá­nak. hogy „társadalmi utón megszerzendő békeköl­csön felvételéi“ tervezik, Zalaegerszegen Gsilléry min! szter tartott beszámolót eddigi munkájáról. Síé- hesfehérváron át vasárnap éjjel érkezett vissza Buda­pestre a körutazó Friedrich-kormány, — Véget ért az angol vasutas-sztrájk. Londonból jelentik: Azok a feltételek, amelyek mel­lett a vasutasok munkábaallását elérlek, még isme­retlenek. A delegátusok a vasutasoknak a munka haladéktalan megkezdését ajánlották. A Reuter- iroda hivatalos jelentése szerint a vasutassztrájkot befejezték. — Iskolakönyv — csak kék pénzért. J3gy olva­sónk írja: A Világ rámutatott arra a nyomorúságra, amely az iskolak&ayvek beszerzése körül uralkodik s amely most az iskolaév elején sok ezer szülőnek keseríti el az életét. Legyen szabad megemlítenem, bogy egyes lelkiismeretlen könyvkereskedők ezt a nyomorúságot még azzal is tetézni igyekszenek, hogy iskolakőnyvciket esak kék ■pénzért hajlandók árusítani. A napokban bementem egy Krisztina-téri könyvkereskedőhöz, hogy kis­fiam iskolakönyveit megvásároljam Amikor végre nagy- nehezen sikerült a szükséges könyvnek kis részét meg­szereznem, legnagyobb megdöbbenésemre a kereskedő kijelentette, hog}' csak kék pénzt fogad el. Miniszteri fogalmazó vagyok, illetményeimnek (IX. fizetési osztály) elsején alig egykarmadát kaptam kék pénzben, az is ré-. gén elment fára meg búsra, amely cikkeket köztudomás szerint más pénznemben nem lehet megvásárolni. Miből fizessem most a fiam iskolakönyveit? Váltsam be talán havi 725 korona fizetésemet valamelyik utcai zugtőzsdén 10% ázsióval kék pénzre, hogy a fiam iskolába jár­hasson? Tisztelettel N. N min. fogalmazó. — Szterényi József báró nyilatkozata, í’elkérettünk a következő sorok közzétételére: „A NTap“ mai számában egy interjú jelent meg tő’em, melyre vonatkozóan, szükségesnek tartom kijelen­teni, hogy annak első része tényleg fedi az általam mondottakat, további része azonban részben egészen másképpen van visszaadva, am'nt én azt mondot­tam, részben pedig olyanokat tartalmaz, amiket »cm is mondottam. Budapest, 1919 október 6. Báró Szterénui József. — Kapuzárás — kapunyitás. A házak kapui­nak bezárása és kinyitása körül mostanság egyné­mely bajok és zavarok vannak. A házfelügyelők és házmesterek tudvalevőleg a legutóbbi hat hónap alatt legalább huszonöt különböző rendeletet és uta­sítást kaptak arról, hogy este hány órakor zárják be a kapukat és hány órakor nyissák ki reggel1 — viszont ez idő szerint egyik sem tudja megmondani, hogy a sók rendelet közül melyik van érvényben, 'így esik meg, hogy egyik ház kapuja már reggel öt­kor nyitva van, a másiknál még nyolc órakor is zárva látjuk. Ez az oka aztán, hogy ezekben a há­zakban például az újságokat csak későn, vagy egy­általán nem kapják meg a lakók, mert a lapkihordók nein tudnak bejutni, a házba. .1 rendőrség megle­hetné, hogy rendelettel szabályozza és egységesen állapítsa meg a kapuzárás és. kapunyitás ideiét. ,— Dcli'ir'yjcgycls kiosztása. A dohányjegyek ki­osztása dkléber f'-ás .kezdőjüí. A jegyek:! a liaztbizottsá- • gök adják ki rendes hivatalos or.uk alatt és psilig: az I. kerületben: október 8-ún. a II. és 111. kerületben: október S-éa, a IV., V. cs X. kerületben október 10-én, a VII. kerületben október ll-én, a VIII és IX. kerü­letben október 13-án, a VI. kerületben ís Újpesten, októ­ber I4-én. A háztulajdonosok (házfelügyelők) tehát a ré­szükre megállapított napon feltét-enCi jelentkezzenek la­kóik dohányjegyeiért. A háztulajdonosok (házfelügye­lők) a lakóik részire átvett dohányjegyek és a szétosz­tás! jegyzék átvételét aláírásukkal tartoznak igazolni. — Kivándorló osztrák tisztek. Az osztrák hadsereg volt tisztjeinek első kivándorló csoportja tegnap este utazott el Eéesböl. A pályaudvaron nagy ünnepséggel 'búcsúztak tőlük volt társaik és a hivatalos fórumok. Összesen 10 férfi, 55 nő és 17 gyermek uíazoib ei. A brazíliai kormány gondosko­dott róla, hogy ne csak jó fogadtatásban részesül­jenek, de jó elhelyezést és megélhetést is találjanak. — Ssjjiliázl alkalmazottak ostroma a Theatre & Paris ellen. Pántból jelentik: Tegnap több száz szervezett színházi alkalmazott behatolt a Theatre de Parisba, amelynek igazgatója az igazgatók is a színházi alkalmazottak közt a sztrájk befejezésére nézve létrejött megállapodásokat nem akarta elismerni. Az előadást fél­beszakították, de amikor a rendőrség a Dehatpjókat eltii- .volitotía, újra folytatták­— Hyiltttkozat. Felkértek bennünket a következő sorok közlésére: A budapesti lapokból arról értesülök, hogy a- gróf Tisza ellen elkövetett gyalázatos merénylet után beszélgettem Kcri Pál hírlapíróval. Ez nem, igaz. Az igazság az, hogy Kéri Pállal sem a merénylet előtt, sem a gyilkosság után nem beszéltem, a rosszhiszeműen számbaa.dott kifejezéseket -pedig rágalmazóim találták ki. Még kevésbbé igaz tehát, hogy én a gaztettet helyezettem. Tiszta lelkiismerettel fogom rágalmazóimat bíróság elé állítani. RinterbrüH, ott. 1. EatvaHy Lajos. — Műgkezáödtolí az ügyvédi vizsgák. A pro­letárdiktatúra a legádázabb ellenségeskedéssel üldözte, sőt megsemmitette a magyar ügyvédséget. Felfüggesz­tette az ügyvédi kamarát és megsemmisítette az ügyvéd- vizsgáló-bizottság működését is. A diktatúra bukása után az egységes biréi és ügyvédi vizsgálóbizóttság újra megkezdte működését a Kúria épületében. LAPZARTA UTAM Wilsont idegsoKKoK gyötrik Bécsből sürgönyzik: A New-York Héráid párisi kiadása jelenti Washingtonból, hogy Wilson három napon belül kétszer kapott idegsokkot. Ereje jelenté­kenyen csökkent. Teljesen apátikusam fekszik és ál­landóan idegkrizisek gyötrik. Látogatást nem fogad­hat. Az orvosok kijelentettek, hogy két-három hóna­pon belül Wilson politikai tevékenységre nem ;s gon­dolhat. § MeghötöítéR az olasz-francia munKás-szerződést Róma, október 4. (Szikraiávirat.) Olaszország és Franciaország a munkásszerződést megkötötték. Az olasz munkások Franciaországban ezentúl ugyaa- azoka’ a jogokat élvezik, mini a francia munkások. (MTI.). ~« KoIcsaK e&íünte-segifcséget kap Páris, október 6. (Szikratávirct.) Ugyiátszik, hogy KolcSak seregének helyzete megjavult. Előre­láthatólag Kölesek az entente-tól jelentékenyebb tá­mogatást kap. Negyvenötezer fegyver útban van Omsk felé. A szibériai vasutat a szövetségesek fel­ügyelete alá helyezik. A francia pártoli a boisevizmus ellen Paris, október 4. A lapok jelentése szerint teg­nap a baloldali, politikai pártcsoporíok az egyesült szocialisták kivételével kongresszust tartottak, ame­lyen követelték, hogy valamennyi köziársasági pol­gári párt együttesen járjon el a választásokon abból a célból, hogy a bolsevizmus ellen küzdjenek és helyreállítsák a szociális békéi, a teke és a munka kapcsolatával. (MTI.). SZÍNHÁZ, művészet (*) Hangverseny. Hétfőn este tartotta meg­nyitó hangversenyét a Filharmóniai Társaság Ker­ner István vezényletével. Műsoron Liszt I. Magyar Rapszódiája, Csajkovszkij Ili. Szik tje, Strauss R. Till Eulenspiegelje és Beethoven. Pastoraleje szere­pelt. A műsor előle a HumnuSzt játszotta a zenekar. A magas művészi színvonala előadásokat lelkesen tapsolta a közönség, Kernért pedig már megjelené­sekor hosszasan és melegen ünnepelte. (*) Htífaann meséi a Városi Srimüiázbaa. Kedden este operaelőadás lesz ismét á Városi Színház­ban. Offenbach halhatatlan remekműve, a Hcffinana meséi kerül előadásra, ezúttal is abban az elsőrangú előadás­ban,- amelyben a minapi repriz alkalmival a közönséget annyira elragadtatta. ('■'■) A Xisgszebb kaland vasárnapi előadása is a teljes sikc-r jegyében folyt le. A Vígszínház legszebb víg­játék-estéihez méltó volt az újdonságnak az az előadása, amely fényes művészi sikert hozott Makap Margitnak és Kertész Dezsőnek. Általános magasztaláéban részesül Jlareszthy Hermin stílusos nagymamája, fánált Frigyes kacagtató Valentinie jóformán minden szavával hat, és ►alig van jelenete, amelyet nyílt színen meg no» tapsol­nának. (*) A üevü-Ezisiház sikero. iiedgiiaszay Vilma esténként ö—7 dalt. ad elő a Katii-színházban és a kö­zönség utána még mindig percekig tapsol, annyira extázisba hozza iledgyaszay szenzációs művészete. Blrausz klasszikus zenéjU operettje, a Tavasz, a legjobb szereposztásban zajos sikerrel kerül színre, forges, a híres esellómüvész játéka a legjobb, amit színpadon hal­lottunk. (*) Az' operaházi előadások túlzsúfoltsága miatt a zenekedvelő, közönség ritkán juthat komoly ze­nei élvezetekhez. A Budapesti állandó bangversenytárs-u- lat ezért sorozatos operaesteket rendez választékos mű­sorral. Az első. "operaest október 14-én kedden lesz a Zeneakadémiában. "Fellépnek Sebeök Sári, Rasclbeck OlgaPilinszky 'Zéigmónd,‘TbrJcae Sándor operaénekesek és Báré Emil bege.dümüvősz. Az élénk érdeklődésre való tfekttítatte?’ ftjáfflSvfós "á jegyekét, élőre váltani: Bárcípi!, Andrássy-ut. L ú* Kossuth "Lojos-u. 4 ,"Tojna és isinél Váci utca 28. sz. 6—23 koronáig és a Zeneakadémiában. Ezinháaat mai műsora. Operák íz. Tosen . líemzcii Színház. A vadkacsa. "Vigasduliáz. Az ördög Magyar Színház. A sasfiók. Klrály-Sziuháj:. A farsang tündére. Városi Színház. Hoffmann máséi. Uslvárosi Színház. Tériké. Vudrásíy.uti Színház, Csöbör-Vödör, ©üser. Bladách-Zzinká^ Sámson és Deli1 a. Budapesti Színház. A vasgyáron Bovii-Szinház. Tavasz. Medgyaszay Vilma. , "Várazinliáz. Sang és mód. NYT I.",T T ÉR* ' ~ E rovatban köílőttekért nem vállal felelősséget . a szerkeszti ség. rfiaia im sj Ic arany és ezüst é&szerehet, tnindenKinői maríaíabb árán vesz Sspi?, Király-utca £50 MEkfETíROVAi ORFEUM i? ÍJ Kcy.deto /.6-IiOi. Vándorfecskok. Mérői Adóit és Zöikoviu liola operettje os a kitűnő uj ezinliúai <s varieíe-mneor. E&30T Vasárnap 2 előadás», délután 2 és este tol 6 órakor, NEMZETI ROYAL KABARÉ gliKAflg Dp. ÍOTZGER ..fyf IÖ| ‘>eteg»eg“ko' Bpcst, Jézsof-Hörut 3. ^ Mäht». rendolő-'utazót* rendel min-* Itendel reggel .iásSailk*. den férd l-s női betegsóa: ollon 4 9-tol esto 7-ig Budapest, Rákóczi-ut 32.1, cm HiSíliPSií, aranyat, ezöstet stb. a ia^magasahh áron veszeti ADLEB J. élíszerász, V., DoroUya-tiSca 10. b — vatm 4 & fotditást, es tlog tanítást’ váll»! 8j|Sfl őolurani órákban kö<enisKoini m ää 1 v- fcor-> J6E3eí-tár 9. Ili. 8. SSSSXS AMERICAN BRINK SALOON VI. her., Xoréz«körut ÍS. sje. mm kwim 2 • znrwm.»iL-1..T... -~—n,r--tmnr«nlT9l’l twi ■ ■ ^ I Elsoracgu lnsas-fcooyai. ^ Oláh kvartett. k lnlpvszly-iiísai jsáijyssvela-intézet mognyrlt. Rtlraiások; naponta. Prospeütusí Kívánatra Küld Dr, FŐRSTNEK GVüJL/ÁNHi sguzjatónö, VI., BuiyovszHy.ntca !0. Telefon 571—93. isoj ICcrsskesSelmi Fos-süíó és Fcgalmsaő irstfa. Budapest, VI, Anilrássy-nt 05. — Bvc-d, löliaü'l, spanyol, olasz, ionian, s^lav, angol, francia, német", stb. nyelveken. — Ugyanott nyelviskola. Szövethiány megszűnt! Készítek elegáns, szép férfiruhdt raktáromon levő valéfií gyapiaszövoteaból. Widder I. iéniszabó, Budapest, IV.. Varonlias-utca 20. — Telelőn D3—7U. — Alaplt.tato.tt 1690. IllUlli llfljlliiÉ. Megrendelbető n Vi!rg A IsKvetkőző idő’iőzök­konyvoüütályttber ben Jelennek mogi Október 10-cn: Wasücrman.i: 2*:r.cha ^tená.ta. SzodérUónii Anna fordítása.." Regény bet k jfotben. Ára 3l korona. Október 17-én : Jean Ohrlstopíi Pdrisban*,A rogényéii^us barom te jcs k«>teto. J. A i>inci vásár. Aca )8 korona. Antoinette. Ara J2 kor. tí. .Egy várisi ház. Ára 18 kor. Rózsa Goza iorditása. A barom kötet ogyütt fb Korona, ~Mutf é$ Jövő K^ata, x'la* M**™* m^R:vaíaí! mZnsZcn isfs&gűfusna!. JPaamamÍxzti-.-viiea fi. E>&iyufalbb k&u&vujjdoms&@®fc l Megronde hetó a Világ könyvosztályabm fSMesi mro, XEEIKE. Vidéki történőt 3 folvonásbáu. Ara S kor. A BelvárosiSziaház újdonsága ft feisieíb fealand. Yigjátik . bároai íeivonásbam „/ fordítói tas. Holtai Jenői Ara G kor. h Vigssinhäz újdonsága % i /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék